VIII TURNIEJ O PUCHAR BA£TYKU GDAÑSK, 3-5.VI 2011
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 27 2011 23:00:00
 W dniach 3-5 czerwca 2011 odbêdzie siê ju¿ VIII edycja turnieju o Puchar Ba³tyku w koszykówce ch³opców. W tym roku nasza impreza obejmie a¿ trzy kategorie turniejowe: ch³opców z rocznika 1996 i m³odszych, ch³opców z rocznika 1998 i m³odszych oraz ch³opców z rocznika 2000 i m³odszych. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich go¶ciæ bêdziemy zespo³y zagraniczne - Litwy, Estonii
 
czytaj wiêcej..UCZESTNICY VII Turnieju o Puchar Ba³tyku


Rozszerzona zawarto newsa
 VIII TURNIEJ O PUCHAR BA£TYKU GDAÑSK, 3-5 czerwiec 2011

K O M U N I K A T
                      
        
                                 
1. UCZESTNICY TURNIEJU


-  rocznik 1996/1997

-  HITO ESTONIA 
-  SABONIO LITWA                                                     
-  KOTWICA KO£OBRZEG
-  DWÓJKA E£K
-  ASTORIA BYDGOSZCZ
-  GTK GDYNIA
-  ETMAL KORSARZ GDAÑSK  
-  POLONIA WARSZAWA

- rocznik 1998/1999

- ASTORIA BYDGOSZCZ
- ETMAL KORSARZ GDAÑSK
- SABONIO LITWA 
- JAGIELONKA WARSZAWA
- HITO ESTONIA 
- TRÓJECZKA OLSZTYN
- POLNIA KRAKÓW
- JANIKOWO

- rocznik 2000/2001

- POLONIA WARSZAWA
- JAGIELONKA WARSZAWA
- ¦L¡SK WROCLAW I
- ¦L¡SK WROC£AW II
- UKS 7 SOPOT
- BASKET ¯ELISTRZEWO
- TUR BIELSK PODLASKI
- INOWROC£AW
ETMAL KORSARZ GDAÑSK                                                                                                         
                       
2. CZAS I MIEJSCE

-   03-05.06.2011r Gdañsk
-   SALA nr I - SP nr 27 Gdañsk Wrzeszcz ul. Srebrniki 10
-   SALA nr II - Hala Miejska Gdañsk ul. Ko³obrzeska
-   SALA nr III – Gimnazjum D±brówka

3.ZAKWATEROWANIE I WY¯YWIENIE

-  Gimnazjum nr 12 Gdañsk Wrzeszcz ul. Wrzeszczañska
-  Dom Harcerza w Gdañsku ul. Za Murami
-  Gimnazjum D±brówka
(od kolacji w dniu 02.06.2011r ,przyjazd zespo³ów pomiêdzy godz. 18:00 – 21:00    
do obiadu w dniu 05.06.2011r)

4. PRZEPISY GRY
 
-   4 x 15 min ci±g³ego czasu gry
-   Mo¿liwo¶æ wziêcia dwóch przerw na ¿±danie w ci±gu ca³ego meczu w             
    dowolnym momencie
-   Rozgrzewka 15 min , przerwa pomiêdzy 2 i 3  kwart± 5 min
-   Pozosta³e przepisy PZKosz
-   Pi³ki nr 7 i 5

5. NAGRODY:

- puchary dla ka¿dego zespo³u
- pierwsza pi±tka turnieju w ka¿dej kategorii wiekowej
- najlepszy zawodnik turnieju w ka¿dej kategorii wiekowej
- upominki dla trenerów


14:00 UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE TURNIEJU Hala Miejska ul. Ko³obrzeskaWSPOMNIEÑ-CZAR-PUCHAR-BA£TYKU-2010