IX Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki Gniezno 1-3.VII.2011
Dodane przez zibi dnia Lipiec 04 2011 22:00:00
 Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki dobieg³ koñca. Tak, jak zapewniali organizatorzy, nie zabrak³o emocji i koszykarskiej techniki na najwy¿szym poziomie.


kolejne turnieje we Wrze¶niu

Udanych wakacji ¿yczy i pozdrawia z s³onecznej Italii

Zibi
Rozszerzona zawarto newsa
 Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki dobieg³ koñca. Tak, jak zapewniali organizatorzy, nie zabrak³o emocji i koszykarskiej techniki na najwy¿szym poziomie.

Po trzech dniach zmagañ w obu kategoriach dziewcz±t triumfowa³y dru¿yny z Polski, dziêki czemu podczas ceremonii zamkniêcia, dwukrotnie mogli¶my wys³uchaæ Mazurka D±browskiego. W kategorii Girls-93 zwyciê¿y³a dru¿yna SKK Polonia Warszawa, a w kategorii Girls-96/97 GM Plater Bia³a Podlaska. W tej pierwszej kategorii wysokie, drugie miejsce, zajê³a gnie¼nieñska dru¿yna TS Basket.


Nie zwiedli egzotyczni faworyci. Od pocz±tku na zwyciêzców turnieju ch³opców typowani byli go¶cie z Izraela i tak te¿ siê sta³o. W kategorii Boys-93 triumfowa³a dru¿yna Israel Basketball Academy. W m³odszej kategorii Boys-96/97 na pierwszym miejscu uplasowali siê go¶cie z partnerskiego miasta Gniezna - dru¿yna Towers Speyer.


Go¶cie turnieju zgodnie chwalili organizacjê imprezy oraz wysoki poziom sportowy zawodów. Organizatorzy byli z kolei zaskoczeni tak wysokim poziomem. Jak podkre¶li³ g³ówny organizator turnieju, Marek Szczepanowski: "Gniezno koszykówki na takim poziomie jeszcze nie widzia³o".


FILMIKI-WYWIADY-GALERIE

Pe³ne wyniki turnieju dostêpne s± na stronie www.tsbasket.gniezno.pl