X Memoria³ im. Marka Kowalskiego w koszykówce Czêstochowa 19-21.XI.2010
Dodane przez zibi dnia Listopad 24 2010 00:27:58
Zwyciêzc± X Memoria³u im. Marka Kowalskiego w koszykówce ch³opców rocznik 95 i m³odsi zosta³a dru¿yna MKS Ósemka Skierniewice. Poni¿ej przedstawiamy komunikat koñcowy zawodów.
Rozszerzona zawarto newsa
Zwyk³y cz³owiek, o którym warto pamiêtaæ. Taki by³ ¶.p. Marek Kowalski. Czêstochowianin, koszykarz-amator. Mi³o¶æ do sportu przekaza³ swojemu synowi i wnukom. Przez 30 lat by³ czynnym zawodnikiem. Wiêkszo¶æ swojej kariery spêdzi³ w AZS Politechniki Czêstochowskiej (obecnie KU AZS Politechniki Czêstochowskiej). Wspiera³ koszykówkê m³odzie¿ow± i akademick±. Ku jego Pamiêci w dniach 19-21 listopada br. roku odbêdzie siê X Ogólnopolski Memoria³ im. Marka Kowalskiego. Spotkania zobaczymy w Hali Politechniki Czêstochowskiej (ul. Armii Krajowej 23/25) oraz w Gimnazjum nr 9 (ul. Sobieskiego 15).

Pierwszy Memoria³ odby³ siê rok po ¶mierci Kowalskiego. Jego inicjatorami byli ¿ona i dzieci zmar³ego. Wszystko po to, aby uczciæ pamiêæ o mê¿u i ojcu, ale tak¿e w celu rozwijania zachowañ sportowych w¶ród nastolatków. Pomys³odawcom zale¿y, aby propagowaæ koszykówkê. Od 2001 roku turniej odbywa siê ka¿dego listopada.


Dru¿yny bior±ce udzia³ :

1) KU AZS Politechniki Czêstochowskiej
2) AZS Energa Koszalin
3) GTK Fluor-Britam Gliwice
4) MKK MDK Kielce
5) Kadra Ma³opolski
6) MKS Ósemka Skierniewice

Wyniki meczów :

1) KU AZS Politechniki Czêstochowskiej- GTK Fluor-Britam Gliwice 52:67
(2) GTK Fluor-Britam Gliwice- Kadra Ma³opolski 43:61
(3) MKS Ósemka Skierniewice- MKK MDK Kielce 59:48
(4) Kadra Ma³opolski- MKS Ósemka Skierniewice 61:76
(5) AZS Energa Koszalin -MKK MDK Kielce 76:53
(6) GTK Fluor-Britam Gliwice- AZS Energa Koszalin 86:79
(7) KU AZS Politechniki Czêstochowskiej- Kadra Ma³opolski 39:54
(8) GTK Fluor-Britam Gliwice- MKK MDK Kielce 60:73
(9) AZS Energa Koszalin- MKS Ósemka Skierniewice 61:87
(10) Kadra Ma³opolski- MKK MDK Kielce 89:41
(11) KU AZS Politechniki Czêstochowskiej- MKS Ósemka Skierniewice 54:75
(12) GTK Fluor-Britam Gliwice- MKS Ósemka Skierniewice 50:39
(13) Kadra Ma³opolski- AZS Energa Koszalin 87:62
(14) KU AZS Politechniki Czêstochowskiej- MKK MDK Kielce 48:47
(15) KU AZS Politechniki Czêstochowskiej- AZS Energa Koszalin 40:64

Tabela koñcowa:

I ) MKS Ósemka Skierniewice 9 (336:274)
II) Kadra Ma³opolski 9 (352:261)
III) GTK Fluor-Britam Gliwice 8 (306:304)
IV) AZS Energa Koszalin 7 (342:353)
V) ) KU AZS Politechniki Czêstochowskiej 6 (233:307)
VI) MKK MDK Kielce 6 (262:332)

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Lipski Micha³ z MKS Ósemka Skierniewice . Najskuteczniejszym strzelcem zosta³ Kniszner Marcin z Kadra Ma³opolski .
Najsprytnijszym zawodnikiem zosta³ Micha³ Kaczorowski z KU AZS Politechniki Czêstochowskiej