X Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta ¯yrardowa 19-21.XI.2010
Dodane przez zibi dnia Listopad 28 2010 21:00:00
 TKM W³oc³awek w¶ród ch³opców oraz WKK Wroc³aw w¶ród dziewcz±t triumfowali w X Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ¯yrardowa.

¯YRARDÓW-19-21-XI-2010


FILMIKI-ZIBI-44-OPISANE


Rozszerzona zawarto newsa
 Od pi±tku 19 listopada do niedzieli 21 listopada w ¯yrardowie w hali O¶rodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Jod³owskiego odby³ siê Dziesi±ty Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta ¯yrardów Dziewcz±t i Ch³opców.
W zawodach wziê³o udzia³ razem 24 zespo³y. Po 12 w¶ród dziewcz±t jak i w¶ród ch³opców. W obu kategoriach nie zabrak³o przedstawiciela gospodarzy OSiR Trójka ¯yrardów. W pierwszym etapie rozgrywek 12 zespo³ów zosta³o podzielone na 4 grupy po 3 zespo³y w ka¿dej z grup. System gier ka¿dy z ka¿dym. W drugim etapie dru¿yny, które zajê³y ostatnie miejsca w swoich grupach zagra³y o miejsce 9-12. Wygrani oraz dru¿yny z drugich miejsc walczy³y w æwieræfina³ach. Przegrani z æwieræfina³ów rywalizowali o miejsca 5-7, a wygrani o miejsca w pierwszej czwórce turnieju. Po zakoñczeniu fina³ów odby³a siê ceremonia zakoñczenia. Medale wrêczali Dyrektor OSiR ¯yrardów Ryszard Adamiak, zastêpca dyrektora OSiR ¯yrardów Piotr Pietrzak, Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr.3 Miros³awa Barañska. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Wiktor Cie¶lakiewicz z TKM W³oc³awek a strzelcem Pawe³ Leszczyñski z MTS Basket Kwidzyn.. Najlepsz± zawodniczk± turnieju zosta³a Martyna Pyka z WKK Wroc³aw a strzelczyni± Bebcuaite z Vilniaus Krepsino.Wszystkim meczom towarzyszy³y niesamowite emocje poziom by³ wyrównany. Ka¿dy chcia³ walczyæ o ka¿d± pi³kê. Kibice mogli cieszyæ oko


Turniej sponsorowali:
Urz±d Miasta ¯yrardów, OSiR ¯yrardów, PZKosz, WOZKosz(prezes Micha³ Lesiñski), Szko³a Podstawowa Nr.3 w ¯yrardowie, Aqua ¯yrardów, Centrum kultury w ¯yrardowie, INSBUD - W³odzimierz Wrzodak, Technika Grzewcza i Sanitarna - Jaros³aw i Piotr Gejcyg, Samsung Electronics Polska Sp.z.o.o(Marta Korzêbska), Restauracja Tropicana, Jarmar - J.R Skrobisz, Zak³ad Elektroniki ISKO, Romex, Salon Meblowy "Olimp", Staport - Stanis³aw ¯urawiñski wraz z ¿on±, Fabryka wyrobów lnianych, Marek Migda, Sklep Gamet, EMKA - Krzysztof Rdest, Ceramix oraz Rodzice, Przyjaciele Koszykówki.CH£OPCY

MVP Turnieju WIKTOR CIE¦LASKIEWICZ (TKM W£OC£AWEK)

Wyniki turnieju u dziewczyn:
OSiR 3 ¯yrardów - UKS 5 Lublin 39:32
OSiR 3 ¯yrardów - BK Breda Opava(Czechy) 82:28
UKS 5 Lublin - BK Breda Opava 48:25
WKK Wroc³aw - UKS 27 Katowice 48:20
WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek 42:54
UKS 27 Katowice - TKM W³oc³awek 15:64
UKS 8 Wejcherowo - MTS Basket Kwidzyn 33:79
UKS 8 Wejcherowo - BCM Lokomotiva Krnov(Czechy) 56:35
MTS Basket Kwidzyn - BCM Lokomotiva Krnov 70:30
Bryza Kolbudy - Dwójka E³k 41:33
Bryza Kolbudy - KKSC Panevesio Poniewie¿e(Litwa) 34:37
Dwójka E³k - KKSC Panevesio Poniewie¿e 35:46
 BK Opava - UKS 27 Katowice 17:31
BK Opava - BCM Lokomotiva Krnov 41:32
BK Opava - Dwójka E³k 14:58
UKS 27 Katowice - BCM Lokomotiva Krnov 25:31
UKS 27 Katowice - Dwójka E³k 23:48
BCM Lokomotiva Krnov -  Dwójka E³k 34:51
UKS 8 Wejcherowo -  UKS 5 Lublin 31:46
Bryza Kolbudy - WKK Wroc³aw 50:41
KKSC Panevesio Poniewie¿e - WKK Wroc³aw 35:33
OSiR 3 ¯yrardów - UKS 8 Wejcherowo 74:32
I pó³fina³:OSiR 3 ¯yrardów - MTS Basket Kwidzyn 51:48
II pó³fina³:TKM W³oc³awek - KKSC Panevesio Poniewie¿e 58:36
Mecz o 7 miejsce: UKS 8 Wejcherowo - WKK Wroc³aw 26:44

Mecz o 5 miejsce: UKS 5 Lublin - Bryza Kolbudy 35:38
Mecz o 3 miejsce: MTS Basket Kwidzyn - KKSC Panevesio Poniewie¿e 51:49
Fina³:
OSiR 3 ¯yrardów - TKM W³oc³awek 29:42

NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU:

PAWE£ LESZCZYÑSKI (MTS BASKET KWIDZYN)
 DZIEWCZYNY 

MVP Turnieju 
MARTYNA PYKA (WKK)

Wyniki turnieju u dziewczyn:

OSiR 3 ¯yrardów - Vilniaus Krepsino(Litwa) 42:45
OSiR 3 ¯yrardów - KKSG Basket Bia³ystok 85:42
Vilniaus Krepsino - KKSG Basket Bia³ystok 57:21
Vilniaus Krepsino II - Timirjazewskaja Moskwa(Rosja) 36:48
Vilniaus Krepsino II - Widzew £ód¼ 48:52
Timirjazewskaja Moskwa - Widzew £ód¼ 35:23
Bryza Kolbudy - KKSC Panevesio Poniewie¿e(Litwa) 47:49
Bryza Kolbudy - MKS MOS Konin 46:60
KKSC Panevesio Poniewie¿e(Litwa) - MKS MOS Konin 45:45
Basket Aleksandrów £ódzki - Tu³a(Rosja) 34:47
Basket Aleksandrów £ódzki - WKK Wroc³aw 38:60
Tu³a - WKK Wroc³aw 28:50
KKSG Basket Bia³ystok - Vilniaus Krepsino II 17:50
KKSG Basket Bia³ystok - Bryza Kolbudy 39:43
KKSG Basket Bia³ystok - Basket Aleksandrów £ódzki 42:60
Vilniaus Krepsino II - Bryza Kolbudy 54:21
Vilniaus Krepsino II - Basket Aleksandrów £ódzki 59:34
Bryza Kolbudy - Basket Aleksandrów £ódzki 32:51
MOS Konin - OSiR 3 ¯yrardów 28:44
Timirjazewskaja Moskwa - Tu³a 47:33
WKK Wroc³aw - Widzew £ód¼ 67:33
Vilniaus Krepsino I - MOS Konin 47:33
Tu³a - Widzew £ód¼ 28:42
KKSC Panevesio Poniewie¿e - OSiR 3 ¯yrardów 49:45
Timirjazewska Moskwa - WKK Wroc³aw 33:64

Mecz o 7 miejsce: MOS Konin - Tu³a 30:45
Mecz o 5 miejsce: Vilniaus Krepsino I - Widzew £ód¼ 39:37
Mecz o 3 miejsce: OSiR 3 ¯yrardów - Timirjazewska Moskwa 40:44
Fina³: WKK Wroc³aw - KKSC Panevesio Poniewie¿e 28:47

NAJLEPSZY STRZELCZYNI TURNIEJU: Bebcuaite z Vilniaus Krepsino

DZIEWCZYNY          KLASYFIKACJA KOÑCOWA           CH£OPCY

Dziewczyny  MVP zespo³uMIEJSCEMVP zespo³u Ch³opcy 
       1   
 WKK Wroc³aw OLESIEWICZ OLIWIA  BARTOSZ MATUSIAK TKM W£OC£AWEK
       2   
 KKSC Paneve¿ys (Litwa) SIMONA BACIULYTE  OREBSKI DAMIAN OSiR TRÓJKA ¯YRARDÓW
       3   
 TIMIRJAZEVSKAJA Moskawa (Rosja) MARIA MIELICHOWA  SZWEDOWSKI MARCIN MTS BASKET KWIDZYN
       4   
 OSiR Trójka ¯yrardów M. CHOLEWIÑSKA  ROKAS JASIUNAS KKSC PANEVESIO (LITWA)
      5   
 VKM Wilno I (Litwa) RUTA SAVICKAITE  KUT DAMIAN UKS BRYZA KOLBUDY
      6   
 MUKS WIDZEW £ÓD¬ K. KAZIMIERCZAK  STEPNICKI JAN UKS PIATKA LUBLIN
       7   
 TU£A (ROSJA) V. ANTROPOVA   WKK WROC£AW
       8   
 MKS MOS KONIN DAJANA DUTKOWIAK  KONKOL DANIEL UKS ÓSEMKA WEJHEROWO
      9   
 VKM WILNO II (LITWA) DALIA BELICKAITE  KOLENDA MICHA£ UKS DWÓJKA E£K
    10   
 BASKET ALEKSANDRÓW £ÓDZKI NATALIA WARDA  KUTA KAMIL UKS SP 27 KATOWICE
     11   
 UKS BRYZA KOLDUBY D.LEWANDOWSKA  JIRI DURISIK BCM LOKOMOTIVA KRNOV
    12   
 GIMBASKET BIA£YSTOK A. GIEDROJÆ  MIK MATEJ BK BREDA OPAWA

FOTO-ZIBI


   FILMIKI-ZIBI-44-OPISANE

http://www.uks3zyrardow.pl/

ZOBACZ-RELACJE-Z-MARCOWEGO-TURNIEJU-W-¯YRARDOWIE

Sk³adam serdeczne podzieñkowania dla organizatorów turnieju za go¶cinno¶æ a klubowi UKS SP 27 Katowice za transport do ¯yrardowa

Ka¿dy z was mo¿e w komentarzu napisaæ jak mu sie podoba³o na turneiju , a je¶li siê gdzie¶ pomyli³em to proszê o pomoc w poprawieniu newsa