III Nenufar Cup Miêdzynarodowy Turniej Mini koszykówki rocz.99 E³k 22-24.X.2010
Dodane przez zibi dnia Padziernik 25 2010 00:00:00
 Za nami III Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Nenufar CUP E³k 2010. Otwarcie turnieju by³o niesamowite a to za spraw± pana Edwarda Traskowskiego który postara³ siê o to by dzieciaki poczu³y siê jak gwiazdeczki. Prezentacja zespo³ów w blasku kolorowych reflektorów, hymny narodowe które by³y od¶piewane przez najm³odszych koszykarzy z rêk±  na sercu .Wystêpy artystyczne i na koniec konkurs wsadów

FOTO-FILM-TOURNAMENT-SUMMIT

Rozszerzona zawarto newsa
 III NENUFAR CUP 22-24.X.2010 R.99   

Za nami III Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki Nenufar CUP E³k 2010.  Z roku na rok impreza zyskuje coraz wiêkszy presti¿, co roku przyje¿d¿aj± te¿ zawodnicy z dalekich stron Europy oraz najlepsze zespo³y z polski. Od pi±tku do niedzieli w hali MOSiR w E³ku 10 dru¿yn walczy³o o Puchary Prezydenta E³ku oraz medale i wyró¿nienia indywidualne
Otwarcie turnieju by³o niesamowite a to za spraw± pana Edwarda Traskowskiego który postara³ siê o to by dzieciaki poczu³y siê jak gwiazdeczki. Prezentacja zespo³ów w blasku kolorowych reflektorów, hymny narodowe które by³y od¶piewane przez najm³odszych koszykarzy z rêk±  na sercu .Wystêpy artystyczne i na koniec konkurs wsadów
E³czanie obronili honor gospodarzy i wygrali ca³y turniej  nie przegrywaj±c ani jednego meczu. W  finale pokonali ¶wietny zespó³ z Estonii BC Hito. W zespole  tym wystêpuje Kristofer Veisman to co ten ch³opak gra³ to nie jeden doros³y musia³by siê od niego uczyæ. Gdy zosta³ wyczytany do ALL STARS E³cka publiczno¶æ nagrodzi³a go gromkimi brawami
 Zawodnicy Nenufara nie kryli ³ez rado¶ci a najlepszy zawodnik trenera Edwarda £ukasz Kolenda (MVP) zosta³ podniesiony w górê przez swoich kolegów. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy z Wroc³awia, którzy pokonali w „ma³ym finale” Litwinów. W sk³adzie WKK wystêpuj± dwie pary bli¼niaków a jedna z nich to synowie znanego koszykarza Adama Wójcika


GRUPA I

 Nenufar II – ¯yrardów  12 : 91
Hito – ¯yrardów 61 : 45
Nenufar I – Leskovac 56 : 32
Nenufar I
– Nenufar II  124 : 28
Leskovac – Hito 42 : 65
¯yrardów – Nenufar I  32 : 96
Leskovac - Nenufar II  81 : 10
Hito – Nenufar I 39 : 50
¯yrardów – Leskovac  57 : 67
Nenufar II – Hito  12 : 61

 M DRU¯YNA MPKT  Z  P 
 1 UKS NENUFAR 5 E£K I    4  8 4 0
 2 BC HITO (EST)   4  7 3 1
 3 PLAY OFF LESKOVAC (SRB)  4  6 2 2
 4 UKS 3 ¯YRARDÓW 4  5 1 3
 5 UKS NENUFAR 5 E£K II   4  4 0 4

GRUPA II

 Katowice – Kaunas 40 : 53
Wroc³aw
– Gdañsk  66 : 27
£om¿a – Gdañsk  55 : 36
Katowice – Wroc³aw  36 : 53
Kaunas – £om¿a  66 : 54
Gdañsk – Katowice  43 : 41
Kaunas
– Wroc³aw  47 : 41
£om¿a – Katowice  60 : 47
Gdañsk – Kaunas 57 : 67 po dogrywce
Wroc³aw – £om¿a  66 : 36

  DRUZYNA MPKT  Z  P 
 1 BC ABC KAUNAS (LT) 4  8 4 0 
 2 WKK WROC£AW   4  7 3 1
 3 UKS £OM¯A 4  6 2 2
 4 UKS DE LA SALLE GDAÑSK 4  5 1 3
 5 UKS 27 KATOWICE  4  4 0 4


Cross groups games - krzy¿ówka  

PLAY OFF LESKOVAC (SRB) – UKS DE LA SALLE GDAÑSK  54 : 47
UKS £OM¯A – UKS 3 ¯YRARDÓW  68 : 46
NENUFAR 5 E³k
 – WKK WROC£AW   44 : 41
BC ABC KAUNAS (LT) - BC HITO (EST)  42 : 62

Mecze o miejsca

mecz o miejsce IX     UKS SP 27 Katowice - UKS NENUFAR 5 E³k II  65 : 8
mecz o miejsce VII    UKS 3 ¯YRARDÓW - UKS DE LA SALLE GDAÑSK 51 : 53
mecz o miejsce V          UKS £OM¯A - PLAY OFF LESKOVAC (SRB) 64 : 37
mecz o miejsce III     WKK WROC£AW - BC ABC KAUNAS (LT) 46 : 41
mecz o miejsce I           NENUFAR 5 E£K  - BC HITO (EST) 41 : 35

 ALL STARS ,, Gwiazdeczki Turnieju,,

Pierczyk Krzysztof
(NENUFAR 5 E³k)
Veisman Kristofer (BC HITO Kothla Jarve Estonia)
Stosic Dusan (PLAY-OFF Leskowac Serbia)
Horn £ukasz (WKK Wroc³aw)
Pikas Ignas (BC ABC Kaunas Litwa) MVP Turnieju
£ukasz Kolenda
UKS NENUFAR 5 E³k

 Podczas oficjalnego otwarcia turnieju odby³ siê niespotykany  konkurs wsadów dla 11- latków .Kosz zosta³ obni¿ony na wysoko¶æ 220 cm. Do konkursu zg³osi³o siê kilkunastu ch³opaków, ka¿dy z nich wykona³ po 3 próby. Widaæ by³o ¿e m³odzi ch³opcy czêsto ogl±daj± prawdziwe konkursy  w TV. Czterech zawodników zosta³o wyró¿nionych za pomys³owe wsady: £ukasz Kolenda wykona³ ,,jordana,, Jacek Sowa zapakowa³ przelatuj±c nad swoim koleg± a Piotr Koz³owski odbi³ pi³kê o tablice, a nastêpnie zapakowa³. Najtrudniejszym wsadem popisa³ siê Jacek Walu¶ który odbi³ pi³kê o parkiet i zapakowa³ do tego do³o¿y wsad  od ty³u i to on zosta³ wybrany najlepszym Dunkierem turnieju. Wszystkie wsady mo¿na zobaczyæ na 2 filmikach

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

MIEJSCE DRU¯YNY .............................................. Wyró¿nienie w dru¿ynie
    I  UKS NENUFAR 5 E£K I  

Pierczyk Krzysztof
¦migielski Maciej
Gutowski Szymon
Wi¶niewski Szymon
Wi¶niewski Bart³omiej,
Koz³owski Piotr,
Akacki Maciej
Mocarski Rafa³
Kolenda £ukasz
£epkowski Sebastian
Skubich Damian  MVP
Stêpiñski Micha³

Instruktor: Edward Trzaskowski
 
    II  BC HITO (Estonia)    

Odar Marcos
Aller Martin
Jagodin Martin
Tomson Tauri
Magi Joosep
Rebban Rasmus
Rooma Jurmo
Veismann Kristofer
Engelbrech Hendry
Ojasoo Henri
Palk Ivar  MVP
Traumann Aleks

Instruktor:Jalakas Jaak
Kama Jaan
 
  III  WKK WROC£AW

£ukasz Horn
Dominik Michalski
Wiktor Boguszewski
Filip Florek
Cezary Bardadyn
Fryderyk Matusiak
Szymon Wójcik
Piotr Mikosiak
Dominik Tarkiewicz
Wojciech Boniecki
Micha³ Omasta   MVP
Jan Wójcik

instruktor: Marek Ochman
 
   IV  BC ABC KAUNAS (Litwa)

Gudelevièius Valdas1999
Jonaitis Robertas 1999 MVP
Juozaitis ®ygimantas1999
Raipa Simas1999
Butkus Karolis 1999
Pikas Ignas 1999
Kacucevièius Povilas 1999
Ainis ®ygis 2000
Kaselis Matas 2000
Kunigėlis Dominykas 2001 Bendikas Gantas 2000
Starkevièius Lukas2000

Coach Arūnas Juknevièius
Coach Vygantas Kornejevas
 
    V  UKS £OM¯A

ADAMSKI JAKUB
SZYMAÑSKI MARCIN
£ÊPICKI PATRYK
ROSZKOWSKI MICHA£
MANIUKIAN DAWID
¦LIWECKI TOMASZ
PISARSKI PATRYK
SOKÓ£ ALEX
FILIPKOWSKI ADRIAN
KIJEWSKI MACIEJ  MVP
CHÊTNIK KRYSTIAN
ZALEWSKI £UKASZ

TRENER - WÊGROWSKI DARIUSZ
TRENER - KAMIÑSKI WOJCIECH
 
   VI  PLAY OFF LESKOVAC (SERBIA) 

Stosic Dusan
Savic Dusan
Aleksic Predrag
Djokic Mihajlo
Rakic Djordje
Petrovic Marko
Mladenovic Luka
Prokopovic Lazar
Milenkovic Filip
Goranovic Pavle  MVP
Zlatanovic Jovan
Ilic Dimitrije

Coach: Pavlovic Bratislav
 
 VII 
UKS DE LA SALLE GDAÑSK

Walu¶ Jacek
Janukowicz Jan
Rogala Maciej MVP
Kita Wojciech
Wojs³aw Andrzej
Golec Jan
Nazar Wojciech
Dziczek Damian
Gañko Dominik
Radomski Dominik

Trenerzy Tomasz Brenk Ma³gorzata Sadowska

 
 VIII  UKS 3 ¯YRARDÓW   

Pawe³  Winkowski
Bartosz Motylewicz
£ukasz Kruk
Filip ¦nieg
Maciej Sczepaniak
Sebastiian Parol
Patryk Osial
Micha³ Dobrowolski MVP
Patryk Pawlak
Kacper Kara¶
Bart³omiej Mróz
Damian Szypszak
Wiktor Kie³kowski
Patryk Kie³boñ
Trener D. Radziszewska
 
 IX  UKS 27 KATOWICE

Jacek Sowa
Jakub ¦ciegienny
Marcin Guja
Mateusz Czapla
Mateusz Stasica   MVP
Micha³ walczak
Adam Kot
Adrian Skrzyd³o
Adrian Pu¶ledzki
Tomasz Zebala
Mateusz Dziubany
Bart³omiej Pre¶
Krystian Kolek
Patryk Korus

Trener: Artur Mikruta
 
 X  UKS NENUFAR 5 E£K II  R.2000
Daniel Sarr-Malinowski
B³a¿ej Kulikowski   MVP
£ukasz ¦wiatkowski
Hubert Sewastianowicz
Czarek Ejza
Adrian Przezdziecki
Krzysztof Jasku³a
Filip Bielawski
Jakub Akacki
Hubert O³dak
Adam Bierko
Filip Merchelski
Krystian Gliñski
Hubert Masiewicz
Filip Smyk
Instruktor: Katarzyna Cywoniuk
 

FOTO-ZIBI     Album I:  otwarcie , zakoñczenie 

FOTO-ZIBI     Album II: dru¿yny , mecze

FILMIKI-ZIBI   52 FILMIKI mecze, otwarcie, zakoñczenie konkurs wsadów, wywiady