VII Pivot Cup Miêdzynarodowy Festiwalu Koszykówki Piastów 15-17.X.2010
Dodane przez zibi dnia Padziernik 25 2010 20:00:00
 W³a¶nie zakoñczy³ siê VII Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki "PIVOT CUP 2010". Jak co roku do Piastowa, który by³ gospodarzem kolejnej edycji festiwalu, zjechali fanatycy i przyjaciele "radosnego" basketu. Jak bardzo  by³ on radosny, niech ¶wiadcz± zamieszczone obok zdjêcia, dziêki którym mo¿na, chocia¿ odrobinê, poczuæ pozytywn± energiê panuj±c± na imprezie przez wszystkie festiwalowe dni.

PONAD-1000-NOWYCH-FOTEK

Rozszerzona zawarto newsa
 W³a¶nie zakoñczy³ siê VII Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki "PIVOT CUP 2010". Jak co roku do Piastowa, który by³ gospodarzem kolejnej edycji festiwalu, zjechali fanatycy i przyjaciele "radosnego" basketu. Jak bardzo  by³ on radosny, niech ¶wiadcz± zamieszczone obok zdjêcia, dziêki którym mo¿na, chocia¿ odrobinê, poczuæ pozytywn± energiê panuj±c± na imprezie przez wszystkie festiwalowe dni. Oprócz samego turnieju koszykarskiego i zwi±zanej z nim sportowej rywalizacji, której wyniki zamieszczono obok, organizatorzy zapewnili tak¿e szereg atrakcji i niespodzianek, przyjmowanych przez uczestników niejednokrotnie z wypiekami na twarzy. Odby³o siê wiele konkursów, w których uczestnicy walczyli o cenne nagrody, takie jak wycieczka, buty koszykarskie, kamera cyfrowa. Byli te¿ tacy, którzy mieli wiêcej szczê¶cia i nie musz±c stawaæ w szranki rywalizacji, na podstawie numeru otrzymanego identyfikatora, zostali wybrani w losowaniu cennych nagród. Tak± nagrod± by³ m.in. 44-ro calowy telewizor, który trafi³ do trenera z Wieliczki, który by³ obecny na ka¿dej edycji festiwalu, wiêc mo¿na powiedzieæ; zas³u¿y³ sobie na niego.. Ale nikt nie wróci³ z pustymi rêkami; ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkow± koszulkê oraz zestaw gad¿etów, które na pewno mu siê przydadz±, przyk³adem niech bêd± bidony ISOSTARA. S³owem, imprezê mo¿na zaliczyæ do bardzo udanych, a uczestnicy z utêsknieniem bêd± oczekiwaæ kolejnej edycji festiwalu.


Ch³opcy rocznik 1997 i m³odsi


 1. MCKiS Jaworzno  
2. UKS TRÓJKA ¯yrardów 
3. UKS MEDAGRO Komorów
4. UKS JAR Elbl±g
5. MKS Pruszków
6. UKS GIM BASKETS 2 Przemy¶l
7. KS NIWA O¦WIÊCIM
8. UKS REGIS WIELICZKA


 MVP TURNEJU:
MARCEL PONITKA  (Go¶cinnie - MCKiS Jaworzno)

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie

WIKTOR SEWIO£    (MCKiS Jaworzno)
KAROL ODOLCZYK  (UKS TRÓJKA ¯yrardów)  
PIOTR PAZIEWSKI (UKS MEDAGRO Komorów)
BARTOSZ MAJEWSKI (UKS JAR Elbl±g)
Ch³opcy rocznik 1998 i m³odsi


 1. MKS Pruszków  
2. UKS REGIS Wieliczka 
3. UKS LA BASKET Warszawa
4. UKS PI¡TKA Nowy Targ
5. ¯UBRY Bia³ystok
6. GOSiR Piaseczno
7. UKS TRUSO Elbl±g
8. UKS TRÓJKA ¯yrardów

 MVP TURNIEJU : GOLAÑSKI KACPER  (MKS PRUSZKÓW)

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie

WOJCIECH RAJKOWSKI
  (MKS Pruszków) 
FILIP CA£KA                  (UKS REGIS Wieliczka)
MACIEJ POSTEK (LA BASKET Warszawa)
MACIEJ TRZCIÑSKI (UKS PI¡TKA Nowy Targ)
Ch³opcy rocznik 1999 m³odsi
 

 1. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW
  2. KS BAT SIERAKOWICE I
  3. MUKS PIVOT PIASTÓW I
  4. UKS REGIS Wieliczka
  5. MUKS PIVOT PIASTÓW III 
  6. MUKS NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L
  7. WKK WROC£AW
  8. UKS LA BASKET WARSZAWA
  9. MUKS STOCZEK 45 BIA£YSTOK
10. UKS CZTERY-TRZY LUBLIN I
11. UKS CZTERY-TRZY LUBLIN II
12. MUKS PIVOT PIASTÓW II MVP TURNIEJU : PAROL SEBASTIAN (UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW)

Najlepszy zawodnik w dru¿ynie

BART£OMIEJ MRÓZ (UKS TRÓJKA ¯yrardów II)
KONRAD KOLKA  (UKS BAT Sierakowice I) 
MARCIN LEWICKI  (MUKS PIVOT Piastów I) 
JAN KLIMCZYK  (UKS REGIS Wieliczka) 


Ch³opcy rocznik 2000


1. MUKS PIVOT PIASTÓW III 
2. MUKS NIED¬WIADKI REM II PRZEMY¦L
3. WKK WROC£AW

Dziewczyny rocznik  1998 i m³odsze

 1. UKS TRÓJKA ¯yrardów  
2. UKS LA BASKET SP 28 WARSZAWA 
3. MKS BASKET BYDGOSZCZ 
4. UKS JEDYNKA NIDZICA 
5. UKS JAR ELBL¡G
6. MUKS PIVOT PIASTÓW

 MVP TURNIEJU: OLGA CHECH£ACZ  (UKS TRÓJKA ¯yrardów)

Najlepsza zawodniczka w dru¿ynie

MAGDA KOZ£OWSKA          (UKS TRÓJKA ¯yrardów )
ALEKSANDRA GRYLEWICZ  (UKS LA BASKET SP 28 WARSZAWA)
ALEKSANDRA JAKÓBCZUK  (MKS BASKET BYDGOSZCZ) 
AGATA FYDRYCH                (UKS JEDYNKA NIDZICA)
Dziewczyny rocznik  1999 i m³odsze

   1. KS BAT Sierakowice  
  2. UKS TRÓJKA ¯yrardów 
  3. UKS HURAGAN WO£OMIN  
  4. MUKS STOCZEK 45 BIA£YSTOK   
  5. UKS DWÓJKA NIDZICA
  6. UKS JEDYNKA NIDZICA
  7. MUKS PIVOT PIASTÓW
  8. UKS REKORD LUBARTÓW
  9. RMKS RYBNIK
10. MUKS SZOK BOJANOWO

 MVP TURNIEJU: ANNA MAKUROT  (KS BAT SIERAKOWICE)

Najlepsza zawodniczka w dru¿ynie

WERONIKA LEJK     (KS BAT SIERAKOWICE)
KLAUDIA KLOCIÑSKA                             (UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW) 
JULIA W¡CHOCKA   (UKS HURAGAN WO£OMIN) 
EMILIA OLCHOWIK  (MUKS STOCZEK 45 BIA£YSTOK)KONKURSY , NAGRODY, ATRAKCJE FESTIWALU

         
 Sewio³ Wiktor
 MCKiS Jaworzno
 1 Konkurs ,,wsadów,,
 ?
 TRUSO Elbl±g
 1  Konkurs rzutów wolnych
 ?
 TRÓJKA ¯yrardów
 1 Konkurs rzut Butem
 Sewio³ Wiktor
 MCKiS Jaworzno
 1 Konkurs s³odki wy¶cig
 Trener:
 RMKS Rybnik
 1  Konkurs rzutów wolnych

       
 ?
BAT Sierakowice
Wylosowana nagroda
Wycieczka (1500 z³.)
 Trener;
 UKS REGIS Wieliczka
 Wylosowana nagroda
 LCD TV 40 ACL Samsung
 Dyskoteka losowanie nagrody
 Pi³ka Spalding
 Wylosowana nagroda
 Buty New Balance


Ciekawostki, wsponienia, naj , naj, najNajsympatyczniejsza para sêdziowska i najstarszy sêdzie Festiwalu....no i oczywi¶cie naj³adniejsze dziewczyny Festiwalu


Najsympatyczniejsze dzieciaki Festiwalu.......Najliczniejszy klub Festiwalu UKS TRÓJKA ¯yrardów ( 2x z³oto, 2x srebro...s³owa trenera Leszka Kamiñskiego ....gdyby by³a klasyfikacja dru¿ynowa zdobyliby¶my  1 miejsce
Tajemniczy cz³owiek w mace kto to taki ????Na zaproszenie ¦KM, na turnieju Pivot Cup, pojawi³ siê niezwykle dobrze wspominaj±cy ten turniej (wicemistrzostwo turnieju w 2006 roku w wieku 13 lat), Mateusz Ponitka. Przypomnijmy, Mateusz w tym roku zosta³ wybrany do all star mistrzostw ¶wiata w Hamburgu gdzie Polska zajê³a drugie miejsce, a tak¿e zosta³ wybrany MVP campu basketball without borders gromadz±cego 50 najlepszych zawodników Europy w danym roczniku. Warto równie¿ podkre¶liæ, i¿ w tym roku jego brat Marcel zosta³ wybrany mvp turnieju.Na dyskotece (mam nadziejê, ¿e bêd± tacy co siê ze mn± zgodz±) ¶wietnie bawili siê zarówno starsi oraz m³odsi. Z Loterii fantowej, w której ka¿dy los wygrywa³, pieni±dze s± przeznaczane na paczki ¶wi±teczne dla najbiedniejszych maluchów.
Na koniec warto dodaæ, i¿ w 2006 roku mistrzami pivotu byli Jakub Koelner oraz Piotr Nied¼wiedzki - tegoroczni wicemistrzowie ¶wiata.
FOTO-ZIBI     ( 2 Albumy 463 fotki: mecze, zakonczenie,konkursy,dyskoteka grupowe )

FILMIKI-ZIBI    ( Wszystkich proszê o cierpliwo¶æ Filmików bêdzie 55, z dyskoteki, meczy i zakoñczenia. 1 filmik wgrywa siê oko³o 1 godziny wiêc do ¶rody powinny byæ wszystkie )

www.pivotcup.com.pl  ( Oficjalna strona Festiwalu ju¿ wkrótce  uka¿ê siê fotogaleria i podsumowanie ca³ego turnieju

Je¶li chcecie co¶ od siebie doda, wasze wspomnienia z festiwalu
to mo¿na skomentowaæ proszê siê zalogowac na¦KM .Mo¿na tez wys³aæ informacje do mnie na gg 120279509

WYNIKI-WSZYSTKICH-MECZY