Miêdzynarodowy Turniej „Lublin Basket Cup 2010” Lublin 17-19 wrze¶nia
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 13 2010 19:00:00
 Rozgrywany od pi±tku Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket Cup niestety nie okaza³ siê udany dla zespo³ów z naszego województwa. Start, Pi±tka z Lublina i Pogoñ z Pu³aw nie spisa³y siê za dobrze. Wa¿ne jednak, ze zagrali z zespo³ami silniejszymi i miejmy nadziejê, ¿e zarówno zawodnicy jak i m³odzi szkoleniowcy wyci±gn± wnioski, pobrali lekcje i dalsza praca z m³odym narybkiem bêdzie przynosi³a poma³u oczekiwane rezultaty.   
Rozszerzona zawarto newsa
MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocznik 1998
LUBLIN BASKET CUP   17-19 wrzesieñ   2010r.

Rozgrywany od pi±tku Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket Cup niestety nie okaza³ siê udany dla zespo³ów z naszego województwa. Start, Pi±tka z Lublina i Pogoñ z Pu³aw nie spisa³y siê za dobrze. Wa¿ne jednak, ze zagrali z zespo³ami silniejszymi i miejmy nadziejê, ¿e zarówno zawodnicy jak i m³odzi szkoleniowcy wyci±gn± wnioski, pobrali lekcje i dalsza praca z m³odym narybkiem bêdzie przynosi³a poma³u oczekiwane rezultaty.

Turniej w Lublinie najlepiej zagrali koszykarze z Jedynki Pelplin. (celowo podkre¶lamy prawid³ow± nazwê miejscowo¶ci, bowiem od pocz±tku w komunikatach organizatorów jak i informacjach w mediach nazwa ta by³a „zniekszta³cona”. Przypominamy zatem PELPLIN nie Pelplin. Zreszt± to nie jedyna „wpadka” organizatorów, ale najwa¿niejsze, ¿e zawody siê odby³y, ze m³odzie¿ poza rywalizacj± miêdzy sob± mog³a i co godne podkre¶lenia ¶ledzi³a zawody turnieju seniorów.

Oby choæ czê¶æ z tych m³odych koszykarzy kiedy¶ gra³a na poziomie, który prezentowali ich starsi koledzy.

WYNIKI

START LUBLIN - UKS PI¡TKA LUBLIN 22 : 29
POGOÑ PU£AWY - VICTORIA BRZE¦Æ 20 : 68
START LUBLIN - KARPACKIE LWY LWÓW 19 : 46
MKS POLONIA W-WA - POGOÑ PU£AWY 76 : 14
UKS JEDYNKA PELPIN - UKS PI¡TKA LUBLIN 56 : 20
VICTORIA BRZE¦Æ - KARPACKIE LWY LWÓW 50 : 25
MKS POLONIA W-WA - UKS JEDYNKA PELPIN 25 : 40
START LUBLIN - POGOÑ PU£AWY 40 : 20
UKS PI¡TKA LUBLIN - KARPACKIE LWY LWÓW 22 : 16
MKS POLONIA W-WA - VICTORIA BRZE¦Æ 31 : 23
UKS JEDYNKA PELPIN - POGOÑ PU£AWY 65 : 15
UKS PI¡TKA LUBLIN - MKS POLONIA W-WA 27 : 36
KARPACKIE LWY LWÓW - POGOÑ PU£AWY 45 : 26
START LUBLIN - UKS JEDYNKA PELPIN 23 : 54
VICTORIA BRZE¦Æ - UKS PI¡TKA LUBLIN 48 : 38
KARPACKIE LWY LWÓW - UKS JEDYNKA PELPIN 24 : 37
START LUBLIN  - VICTORIA BRZE¦Æ 21 : 46
MKS POLONIA W-WA - KARPACKIE LWY LWÓW 45 : 24
UKS PI¡TKA LUBLIN - POGOÑ PU£AWY 43 : 3
VICTORIA BRZE¦Æ - UKS JEDYNKA PELPIN 42 : 39
START LUBLIN -  MKS POLONIA W-WA 14 : 44

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

UKS Jedynka Pelplin 11
Victoria Brze¶æ 11
MKS Polonia Warszawa 11
UKS Pi±tka Lublin 9
Karpackie Lwy Lwów 8
Start Lublin 6
Pogoñ Pu³awy  5

NAJLEPSI STRZELCY

Wyszomirski  Marcin 54 MKS Polonia Warszawa
Shred Dzmitry 50 Victoria Brze¶æ 
Guz Pawe³  49 UKS Jedynka Pelplin
Pelczar Bartosz 47 Star Lublin
German Julek 46 UKS Jedynka Pelplin
Shshvmechko Roman 42 Karpackie Lwy Lwów
Dziatchuk Kiryl 42 Victoria Brze¶æ