Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki rocz.1999 Gdañsk 24-26 wrzesieñ 2010
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 30 2010 13:10:00
  W dniach 24-26 wrze¶nia odby³ siê w Gdañsku Ogólnopolski Turniej Mini-Koszykówki „DE LA SALLE CUP 2010”.Patronat nad imprez± objê³a fundacja Marcina Gortata która ufundowa³a nagrody indywidualne W turnieju udzia³ wzie³o szê¶æ dru¿yn z ca³ej Polsk. Najlepszym zespo³em okaza³ siê zespó³ UKS NENUFAR 5 E³k, który by³ poz zasiêgiem wszystkich zespo³ów. MVP dla rewelacyjnego jak zawsze  £ukasza Kolendy ( foto )

Rozszerzona zawarto newsa
Ogólnopolski TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
„De La SALLE CUP 2010 24-26.09. 2010


Turniej pod patronatem Fundacji Marcina Gortata MG 13W dniach 24-26 wrze¶nia odby³ siê w Gdañsku Ogólnopolski Turniej Mini-Koszykówki „DE LA SALLE CUP 2010”.Patronat nad imprez± objê³a fundacja Marcina Gortata która ufundowa³a nagrody indywidualne W turnieju udzia³ wzie³o szê¶æ dru¿yn z ca³ej Polsk. Najlepszym zespo³em okaza³ siê zespó³ UKS NENUFAR 5 E³k, który by³ poz zasiêgiem wszystkich zespo³ów.

Drugie miejsce zaj±³ zespó³ UKS DE La SALLE po bardzo wyrównanym i zaciêtym meczu pokona³o SKS Starogard Gdañski 44-42.
Ka¿dy zespó³  grajacy w turnieju wygra³ przynajmniej jedno spotkanie. Oprócz meczów turniejowych zespo³y mog³y zwiedziæ Gdañsk a tak¿e wzi±æ udzia³ w konkursach rzutów wolnych i cyferek.

A oto kolejno¶æ koñcowa turnieju i wszystkie wyniki

 1 UKS NENUFAR 5 E³k
2 UKS DE LA SALLE Gdañsk
3 SKS Polpharma Starogard Gdañski
4 MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
5 MKK Gniezno
6 BAT Sierakowice

Wynik

MKK Gniezno- UKS DE LA SALLE Gdañsk 22-70
Kotwica 50 Ko³obrzeg- SKS Starogard Gdañski 31-55
Bat Sierakowice – MKK Gniezno 23-44
UKS DE LA SALLE – Kotwica 50 Ko³obrzeg 53-39
MKK Gniezno- SKS Starogard Gdañski 21-96
Bat Sierakowice- Kotwica Ko³obrzeg 22-19
Bat Sierakowice- De La SALLE Gdañsk 49-27
MKK Gniezno- Kotwica Ko³obrzeg 28-60
SKS Starogard Gd.- UKS DE LA SALLE Gdañsk 42-44
Nenufar - Bat Sierakowice 91 19
Nenufar - SKS Starogard Gdañski 72 : 38
Nenufar - UKS De La Salle 90 : 48
Nenufar - Kotwica Ko³obrzeg 76 : 34
Nenufar - MKK Gniezno 72 : 18

 MVP: £UKASZ KOLENDA Nenufar 5 E³k  koszulka M.Gortata  

Wyró¿nienia przypad³y tak¿e w udziale: Krzysztofowi Pierczykowi i Sebastianowi £epkowskiemu.


Punkty dla Nenufara zdobyli: Krzysztof Pierczyk — 95, £ukasz Kolenda — 67, Piotr Koz³owski — 60, Maciej ¦migielski — 40, Sebastian £epkowski — 27, Rafa³ Mocarski — 22, Szymon Gutowski — 19, Bart³omiej Wi¶niewski — 19, Maciej Akacki — 15, £ukasz ¦wiatkowski i Micha³ Stêpiñski — po 8.
  
  
Ponadto ka¿dy zawodnik otrzyma³ koszulkê turniejowa a tak¿e upominki ufundowane przez Fundacjê Marcina Gortata i TREFL SOPOT 


fotki z turnieju wkrótce