XX Wielkanocny Turniej Koszykówki Wiedeñ 2010
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 05 2010 00:00:00
 W dniach 29 marca-3 kwietnia w Wiedniu  odby³ siê Jubileuszowy XX Wielkanocny  Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki m³odzie¿owej dziewcz±t i ch³opców . Jest to jeden z najwiêkszych turnieji w europie i na ¶wiecie.

FOTO-ZIBI      FILMIKI-ZIBI

Rozszerzona zawarto newsa

 W dniach 29 marca-3 kwietnia w Wiedniu  odby³ siê Jubileuszowy XX Wielkanocny  Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki m³odzie¿owej dziewcz±t i ch³opców . Jest to jeden z najwiêkszych turnieji w europie i na ¶wiecie. Pierwszy turniej odby³ siê w roku 1990.W tym roku do Wiednia zjechali siê m³odzi koszykarze i koszykarki z kilkunastu krajów Europy ( 400 dru¿yn) Oczywi¶cie nie zabrak³o na tym turnieju zespo³ów z Polski -12 dru¿yn 5 ch³opcy ( Komorów, Katowice, Radom , Inowroc³aw, Ostrów Wielkopolski ) 6 zespo³ów dziewczyn (Katowice, Ostrów Wielkopolski, Inowroc³aw i 4 zespo³y z Aleksandrowa £ódzkiego) Rozgrywki toczone by³y w 33 halach sportowych , w tym jedna arena z 3 boiskami na barce zakotwiczonej na Dunaju
Rozegrano 1300 meczy w 6 kategoriach wiekowych zarówno w kategorii dziewcz±t jak i ch³opców.
 5000 uczestników turnieju by³o zakwaterowanych w 13 Gimnazjach Przy tym ogromnym projekcie sportowym pracowa³o 300 osób g³ównym organizatorem jest pan Peter Krapel
To by³ mój trzeci turniej w Wiedniu (2007,2008 i 2010 ) W tym  roku  do Wiednia uda³em siê  na zaproszenie organizatora pana Petera Krapela. Transport do  Wiednia zapewni³ mi Klub MEDAGRO Komorów, w drogê powrotna uda³em siê z klubem UKS SP 27 Katowice. Obydwom klubom sk³adam serdeczne podziêkowanie za przejazd.
Trudno okre¶liæ mi poziom zawodów w Wiedniu.Moim zdaniem dru¿yny z miejsc 1-4 to poziom polskiej czo³ówki koszykarskiej . Nie ma mo¿liwo¶ci obejrzenia wszystkich meczy, ale stara³em siê byæ tam gdzie gra³y Polskie zespo³y. Szkoda ¿e w tym roku nie uda³o siê ¿adnemu klubowi z Polski zagraæ w wielkim finale. Najdalej w¶ród ch³opców zaszed³ zespól UKS MEDAGRO Komorów, niewiele brakowa³o a ch³opcy trenera Grzegorza Tomaszewskiego zagrali by w Finale.

Ka¿dy turniej ma swoje plusy i minusy...

 Wiedeñski turniej to nie tylko mecze. Dru¿yny maj± czas na zwiedzenie stolicy Austrii , a najwiêcej czasu maj± zespo³y które odpadn± w grupach. Regulamin nie przewiduje meczy o dalsze miejsce zajmiesz 3 miejsce w grupie zawody dla ciebie koñcz± siê. Nie ma meczu o trzecie miejsce. Medale s± tylko za 1 miejsce nie ma wyró¿nieñ indywidualnych.  Finali¶ci na zakoñczenie dostaj± od organizatorów po zaj±czku z czekolady. Organizator nie zapewnia pi³ek ani na rozgrzewek ani na mecz ....to takie minusy turnieju do których mo¿na zaliczyæ zbyt czêste przemieszczanie siê po Wiedniu mecz-dom-posi³ek-mecz-posi³ek–dom

 Na wielki plus na pewno zaliczy³bym mo¿liwo¶æ obejrzenia przez uczestników festiwalu meczu Gwiazd Ligi Austryjackiej. Organizatorzy przygotowali 3 konkursy: konkurs wsadów, sztafeta i konkurs rzutowy. Pod wzglêdem organizacyjnym nie zauwa¿y³em niedoci±gniêæ. Mecze sêdziowane by³y na przyzwoitym poziomie, obsada sêdziowska miêdzynarodowa ( oko³o 20 sêdziów z Polski)


 Firma Spalding ufundowa³a koszulkê replikê Reprezentacji Polski
Po losowaniu koszulkê otrzyma³ zawodnik UKS SP 27 Katowice  jeden z najm³odszych uczestników Turnieju w Wiedniu

CH£OPCY

U-12 rocz. 1998 i m³odsi
-  UKS SP 27 Katowice  (rocznik 1999)

 Katowice - Lib. Trieste  30 : 36
Katowice - Lib. Trieste  30 : 36
Timberwolves - Katowice  46 : 19
Ludwigsburg -  Katowice  39 : 19
Katowice -  TTL Bamberg  19 : 48

UKS Katowice zajmuje 5 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywek
U-13 rocz.1997  KASPROWICZ Inowroc³aw i UKS MEDAGRO Komorów

 GRUPA A

Kasprowicz - Astrit Greva  91 : 12
Cesena -  Kasprowicz  48 : 69
Bayern München -  Kasprowicz  54 : 49
Kasprowicz - Alba Berlin  28 : 67

Kasprowicz Inowroc³aw zajmuje 3 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywek

 GRUPA C

Riese - Komorow  17 : 44
Komorow  - Rucker  56 : 37
Leverkusen - Komorow  26 : 45
Komorow - Stahnsdorf  43 : 63 
 
æwieræfina³: Alba Berlin - Komorow  28 : 57
pó³fina³: Komorow  - Orfeo Padova  39 : 55

UKS Komorów odpada w pó³finale i ostatecznie zajmuje 3-4 miejsce ( nie ma meczu o III miejsce )

Wyjazd na turniej dru¿yny z UKS KOMORÓW odbywa³ siê po raz drugi na przestrzeni 3 lat. Poprzednio UKS KOMORÓW pojecha³ rocznikiem 95 i na 51 rywali w swojej kategorii wiekowej zaj±³ 3 miejsce. Przegrywaj±c pó³fina³ z druzyn± z ORFEO Z PADVY z któr± to w grupie wygra³ ró¿nic± 41 pkt. Historia lubi siê powtarzaæ. Tym razem UKS Komorów pojecha³ na turniej dru¿yn± z rocznika 1997 przebrn±³ przez grupê pokona³ w æwieræfinale Albê Berlin, a nastêpnie w pó³finale spotka³ siê z Orfeo z Padwy z W³och. Podmêczeni zawodnicy z Komorowa nie byli w stanie zagraæ dwóch ciê¿kich meczy w tak krótkim odstêpie czasu i po rozegraniu zaciêtego meczu musieli uznaæ wy¿szo¶æ dru¿yny z Padwy. Sporym sukcesem dru¿yny z Komorowa by³o pokonanie w æwieræfinale dru¿yny z Berlina która do tego meczu sz³a jak burza. Z t± sam± Alb± w grupie Kasprowicz przegra³ 28 : 67


U-14 rocz.1996  PIOTRKÓWKA Radom

 TTL Bamberg - Radom  71 : 51
Radom - Köln Nordwest  38 : 49
LZ NÖ-Süd - Radom  66 : 49

PIOTRÓWKA Radom zajmuje 4 miejsce i odpada z dalszych rozgrywek
U-18 rocz.1992  SL SALOS

SL Salos - Grünberg  9 : 81
Pocernice - SL Salos  51 : 25
Rotenburg - SL Salos  46 : 24
SL Salos -  Halstenbek  41: 15

SL SALOS zajmuje 4 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywe

DZIEWCZYNY

U-13 rocz.1997
  Ostrów Wielkopolski, Aleksandrów

GRUPA B

Wielkopolski - Orfeo Padova  50 : 47 
Oberhausen - Wielkopolski  28 : 46
Wielkopolski - Grünberg  36 : 30 
SV Halle - Wielkopolski  6 : 56 

æwieræfina³:  Wielkopolski -  Vienna 87  29 : 19
pó³fina³:      Marghera -  Wielkopolski  41 : 14

Ostrów Wielkopolski w pó³finale odpada z dalszych rozgrywek

GRUPA C

 

USV Halle -  Aleksandrow  26 : 38
Aleksandrow - Osterather TV  35 : 8
Paksi - Aleksandrow  12 : 38

æwieræfina³: Aleksandrow  Nördlingen  14 : 35

Aleksandrów odpada w æwieræfinale z dalszych rozgrywek


U-14 rocz.1996  JADWIGA Inowroc³aw, Aleksandrów £ódzki, UKS SP 27 Katowice

GRUPA A

Jadwiga -  Homburg  52 : 58
Jadwiga - Göttingen/2  37 : 8
Elbasani - Jadwiga  20 : 61 

æwieræfina³:   Göttingen/1 - Jadwiga  59 : 32

JADWIGA Inowroc³aw odpada w æwieræfinale z dalszych rozgrywek

GRUPA C

Aleksandrow - Oberhausen  22 : 50 
Göttingen/1 -  Aleksandrow  53 : 15 
Aleksandrow  - Jena  25 : 19
Lib. Trieste - Aleksandrow  44 : 19

Aleksandrów zajmuje 4 miejsce w grupie i odpada z dalszych rozgrywek

GRUPA D

Katowice - Ludwigsburg/2  47 : 15
Praha - Katowice  36 : 21
Hochheim - Katowice  5 83 
Katowice - Gödöllöi  44 : 31 
 
æwieræfina³: Orfeo Padova - Katowice  43 : 42

Katowice odpadaj± w æwieræfinale z dalszych rozgrywek


U-16 rocz.1994   Aleksandrów £ódzki

GRUPA B 

Wasserburg - Aleksandrow  43 : 46
Aleksandrow - BBALL 6  35 : 33
TSJ München - Aleksandrow  47 : 34
Aleksandrow - HNMKY  32 : 21

æwieræfina³: Lammkk - Aleksandrow  77 : 24U-18 rocz.1992   Aleksandrów  £ódzki

GRUPA E

OTB - Aleksandrow  57 68
Aleksandrow -  Nördlingen  55 41
Göttingen -  Aleksandrow  44 56
Aleksandrow - ***  2 0

Play-Off: Aleksandrow  - Köln 99ers  49 : 43
æwieræfina³: Granollers - Aleksandrow  48 : 71
pó³fina³: Aleksandrow -  Pocernice  53 : 58FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI