Elbasket 2010 dla WKK Wroc³aw ( ch³opcy) i MUKS Bydgoszcz (dziewczyny)
Dodane przez zibi dnia Marzec 23 2010 00:14:10
 21.03.2010r. zakoñczy³ siê XIV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców "Elbasket 2010". Elbasket to najwiêkszy turniej dla V-to  klasistów SP w Polsce  Organizatorem zawodów by³ Uczniowski Klub Sportowy "Jar" oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 w Elbl±gu. Tegoroczny turniej przebiega³ pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbl±ga. Rozegrano ³±cznie 96 meczów na 4 boiskach jednocze¶nie.

Rozszerzona zawarto newsa
 21.03.2010r. zakoñczy³ siê XIV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców "Elbasket 2010". Elbasket to najwiêkszy turniej dla V-to  klasistów SP w Polsce  Organizatorem zawodów by³ Uczniowski Klub Sportowy "Jar" oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 w Elbl±gu. Tegoroczny turniej przebiega³ pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbl±ga. Rozegrano ³±cznie 96 meczów na 4 boiskach jednocze¶nie.

Wyniki XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki "Elbasket 2010"

Dziewczêta:

 I MUKS Bydgoszcz I
II UKS Trójka ¯yrardów
III KS JAS FBG Sosnowiec II
IV WKK Wroc³aw
V UKS Bryza Kolbudy
VI SKS Starogard Gdañski
VII MKK Soko³ów Podlaski
VIII UKS 1 Nidzica
IX SP 11 Elbl±g
X MUKS Bydgoszcz II
XI KS JAS FBG Sosnowiec II
XII MUKS Poznañ
XIII Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
XIV GTK Gdynia
XV UKS Pi±tka Lublin
XVI UKS JAR Elbl±g

 5 ALL STARS

Paulina Ciesielska - UKS Trójka ¯yrardów
Patrycja Sankowska - UKS Trójka ¯yrardów
Natalia B³aszczak - MUKS Bydgoszcz I
Weronika Papiernik - MUKS Bydgoszcz I
Aleksandra Ja¼wiñska - KS JAS FBG Sosnowiec II

Wszyscy trenerzy wytypowali 5 najlepszych zawodniczek Turnieju ( 5 ALL STARS ). Otrzymali oni specjalne statuetki i nagrody rzeczowe.


 1. MUKS BYDGOSZCZ I - SZYMAÑSKA ALEKSANDRA
2. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - OWCZAREK KARINA
3. KS JAS FBG SOSNOWIEC II - ZIAJA WIKTORIA
4. WKK WROC£AW - MYTRAS ANNA
5. UKS BRYZA KOLBUDY - JAROSZEWSKA KINGA
6. SKS STAROGARD GDAÑSKI - BARTEL MONIKA
7. MKK SOKO£ÓW PODLASKI - SKWAREK SYLWIA
8. UKS JEDYNKA NIDZICA - FYDRYCH AGATA
9. SP 11 ELBL¡G - CZAPLIÑSKA DAGMARA
10. MUKS BYDGOSZCZ II - SP£AWKA SARA
11. KS JAS FBG SOSNOWIEC I - MIGAS NATALIA
12. MUKS POZNAÑ - SZA£ ADRIANNA
13. OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. - BEUS KLAUDIA
14. GTK GDYNIA - PAWLAK DOMINIKA
15. UKS PI¡TKA LUBLIN - BICKA ADRIANNA
16. UKS JAR ELBL¡G - TOMKIEWICZ AMANDACh³opcy:
 
 I  WKK Wroc³aw I
II  TKM W³oc³awek
III  MKS Wrze¶nia
IV  SKS Starogard Gdañski
V  Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
VI  UKS Trójka ¯yrardów
VII  REGIS Wieliczka
VIII  WKK Wroc³aw II
IX  GTK Gdynia
X  SP 11 Elbl±g
XI  Polonia SP 3 Pas³êk
XII  KAHA Basket Elbl±g
XIII  UKS Pi±tka Lublin
XIV  MTS Basket Kwidzyn
XV  UKS De La Salle Gdañsk
XVI  UKS Jar Elbl±g

 5 ALL STARS

 

Micha³ Jêdrzejewski - WKK Wroc³aw I
Mateusz Szczypiñski - WKK Wroc³aw I
Bart³omiej Pietras - TKM W³oc³awek
Konrad Tucholski - TKM W³oc³awek
Witold Nowak - MKS Wrze¶nia


Nagrodzono równie¿ 16 najlepszych  zawodników. Ka¿dy trener wytypowa³ po 1 zawodniku ze swojej dru¿yny.


 1. WKK WROC£AW I - KUREK CEZARY
2. TKM W£OC£AWEK - RÊGOCKI ADRIAN
3. MKS WRZE¦NIA - CZY¯ MIKO£AJ
4. SKS STAROGARD GDAÑSKI - MILEWSKI ADRIAN
5. OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. - MAREK PATRYK
6. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - STASIÑSKI £UKASZ
7. REGIS WIELICZKA - JANUS £UKASZ
8. WKK WROC£AW II - BOGUSZEWSKI WIKTOR
9. GTK GDYNIA - WANTUCH JAKUB
10. SP 11 ELBL¡G - TREDER DAMIAN
11. POLONIA SP 3 PAS£ÊK - PUZIO KACPER
12. KAHA BASKET SP 15 ELBL¡G - KOCZOROWSKI MI£OSZ
13. UKS PI¡TKA LUBLIN - SAMOÑ MICHA£
14. MTS BASKET KWIDZYN - POSIM ADRIAN
15. UKS DE LA SALLE GDAÑSK - JANKOWSKI DARIUSZ
16. UKS JAR ELBL¡G - KOSECKI MATEUSZ


 ¯ród³o informacji - FOTOGALERIE. FILMIKI,PODSUMOWANIE, WYNIKI SPOTKAÑ :

http://www.zs1.elblag.com.pl/