Pivot Cup 2006
Dodane przez zibi dnia Padziernik 26 2006 00:00:00
 Przez ostatni weekend mia³em okazje ¶ledziæ w Pruszkowie i Piastowie poczynania m³odych koszykarzy na trzeciej edycji najwiêkszego turnieju koszykarskiego  w Polsce PIVOT CUP 2006 .W turnieju bra³o udzia³ 68 dru¿yn z Polski Czech i £otwy. Nasz region by³ reprezentowany tylko przez 2 kluby - ch³opcy z GTK Gliwice rocznik 95 i 93 i dziewczêta z Sosnowca to troszkê ma³o jak na ¦l±ski Okrêg Koszykarski.
Rozszerzona zawarto newsa
 Przez ostatni weekend mia³em okazje ¶ledziæ w Pruszkowie i Piastowie poczynania m³odych koszykarzy na trzeciej edycji najwiêkszego turnieju koszykarskiego  w Polsce PIVOT CUP 2006 .W turnieju bra³o udzia³ 68 dru¿yn z Polski Czech i £otwy. Nasz region by³ reprezentowany tylko przez 2 kluby - ch³opcy z GTK Gliwice rocznik 95 i 93 i dziewczêta z Sosnowca to troszkê ma³o jak na ¦l±ski Okrêg Koszykarski.


Pomimo tego ¿e byli¶my tylko dwoma klubami to musze z zadowoleniem stwierdziæ ¿e wypadli¶my ca³kiem nie¼le i tak  dziewczyny z Sosnowca zdoby³y Z³oto Srebro i Br±z a ch³opcy z Gliwic Srebro ( rocznik 95 i m³odsi ) i Br±z ( rocznik 93 ). Kolejnym ¦l±skim akcentem w tym turnieju by³ wystêp naszego najlepszego zawodnika z rocznika 93 Djamela  Benlazerga ( UKS SP 27 Katowice ) który wyst±pi³ w zespole MKK Wroc³aw, pewnie zapytacie dlaczego ? Djamel wyje¿d¿a z Wroc³awska dru¿yn± do Estoni na 
Neybl ( Euroliga Koszykówki M³odzie¿owej ) turniej odbêdzie sie w dniach 23-26 Listopada kolejny turniej tej ligi w styczniu we Wroc³awiu. W Pruszkowie Djamel zgrywa³ siê z zespo³em i powiem ¿e wychodzi³o mu to rewelacyjnie jeden z najskuteczniejszych strzelców w swojej ,, nowej,, dru¿ynie . Wroc³awski Klub Koszykarski  zwyciê¿y³ turniej wygrywaj±c wszystkie mecze ró¿nic± co najmniej 50 punktowa ! W roczniku 92 wygrali mistrzowie Polski MOS Pruszków nigdy nie mia³em okazji wcze¶niej zobaczyæ tego zespo³u po obejrzeniu ich powiem krótko  jest to najlepszy TEAM W POLSCE ! Wszyscy uczestnicy mieli okazje zobaczyæ mecz pierwszoligowy Znicza Pruszków z AZS Czêstochow± a po meczu zmierzyæ siê miêdzy sob± w konkursach rzutów wolnych, i wsadów ( obrêcz na wysoko¶ci 2,60 ).Wsady wygra³ zawodnik MOS Pruszków ( przeskakuj±c trzech zawodników  ) ten sam zawodnik który ma na swoim koncie rekord polski w uzyskanych punktach w jednym meczu  227 punktów .Rzuty wolne wygra³  11 letni £otysz 6 razy trafnych pod rz±d bardzo bliski zwyciêstwa by³ zawodnik GTK Gliwice Ziemba który trafi³ 10 razy pod rz±d ale to by³ pó³fina³ w finale trafi³ tylko dwa razy. Na koniec dnia zosta³ rozegrany konkurs osobistych dla trenerów ,wygra³ go trener GTK Gliwice ! trafiaj±c 6 razy pod rz±d . Poma³u bêdê ju¿ koñczy³ moja relacje z Pivot  Cup 2006 impreza naprawde udana bardzo dobrze  zorganizaowana ,¶wietne hale , ¶wietne szko³y w których nocowali¶my a co najwa¿niejsze nikt z turnieju nie wyjecha³ z pustymi rêkoma koszulki i drobne pamiatki dostali wszyscy a okaza³e puchary zespo³y od 1 do 4 .Ju¿ za rok kolejna edycja  PIVOT CUP 2007 polecam wszystkim ¦l±skim klubom oby dali szanse m³odziutkim koszykarzom zagraæ w tym turnieju !