I Ogólnopolski Turniej m³odzika rocz.1997 Wielichowo 8-10.I.2010
Dodane przez zibi dnia Stycze 09 2010 07:55:41
 Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej im.Polskich Noblistów dla BASKET TEAM Opalenica

FOTO-ZIBI

FILMIKIRozszerzona zawarto newsa
I Ogólnopolski Turniej M³odzików w Wielichowie przeszed³ do historii.
Mieli¶my zaszczyt go¶ciæ fantastyczne zespo³y z wielu ciekawych
o¶rodków naszego kraju. Poziom by³ wysoki i do¶æ wyrównany.

Mecze obfitowa³y w wiele emocjonuj±cych momentów, ¿al tylko ¿e pogoda i
sytuacja losowa nie pozwoli³a zespo³owi z Leszna dokoñczyæ turnieju.

Na turnieju panowa³a doskona³a atmosfera, zespo³y bardzo
zdyscyplinowane, o wysokiej kulturze osobistej, bardzo u³o¿one co jest
niew±tpliw± zas³ug± trenerów. Podkre¶lê równie¿ dobr± pracê
trójki sêdziowkiej: Przymus, Lutomski, Barczak z WZkosz.

Serdeczne podziekowania dla organizatorów a szczególnie dla trenera Dominika Majchrzaka z zaproszenie na Turniej do Wielichowa

Zbyszek ,,zibi,, Bytomski

Wyniki turnieju:


Wielichowo – Opalenica  44:100
¯yrardów – Komorów       46:57
¯yrardów – Gliwice         67:50
Gliwice – Komorów            50:83
Wielichowo – ¯yrardów    69 : 56
Opalenica – Komorów     83 : 44
Gliwice - Opalenica           62 : 97
Wielichowo
- Gliwice       72 : 49
Komorów - Wielichowo    65 : 50
Opalenica - ¯yrardów      86 : 58

FOTO-ZIBI


FILMIKI


Wyró¿nienia indywidualne

 MVP Turnieju    Gruszczyñski Dawid

Najlepszy strzelec:  Dawid Gruszczyñski

BASKET TEAM Opalenica

 Drugi strzelec turnieju
Micha³ Skrzypek
BASKET TEAM Opalenica


 
PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU

 
   
   
Kaczmarek Mateusz
BASKET TEAM Opalenica
Paziewski Piotr
UKS MEDAGRO Komorów
Adrian Dopiera
SP Wielichowo
Gruza Hubert 
UKS TRÓJKA ¯yrardów
£ojewski Wojciech
GTK Gliwice

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU

         
Stopierzyñski Hubert
BASKET TEAM Opalenica 
Sieradzki Tomasz
UKS MEDAGRO Komorów 
Sta¶kiewicz Ernest 
SP Wielichowo
Galantowicz Kacper
UKS TRÓJKA ¯yrardów 
Basukov Artur
GTK Gliwice


KOÑCOWA KLASYFIKACJA DRUZYNOWA


 MIEJSCE ZESPÓ£zdobycze punktowe.........................Wyró¿niaj±cy siê
zawodnik dru¿yny:
 
I    
Basket Team Opalenica

4 Pi±tek Jakub 38
5 Kaczmarek Mateusz 39
6 Kamil Galas 4
7 Król Wiktor 4
8 Fabian Filip 18
9 Skrzypek Micha³  93
10 Gruszczyñski Dawid 100
11 Stopierzyñski Hubert 38
13 Wolny Filip 4
14 Kurpisz Miko³aj 17
15 Trojanowski Arkadiusz 6
23 Ziobro Mateusz 0
12 Stankowski Patryk 4

trener. Aleksander Ziobro
  Basket Team Opalenica - zespó³ doskona³y technicznie, ze sporym do¶wiadczeniem, na dzieñ dzisiejszy ma³o kto mo¿e ich w kraju pokonaæ.

Komplet
zwyciêstw

wyró¿nienie:
Piatek Jakub
 II   
UKS Komorów

7 Sieradzki Tomasz 64
8 Lesiñski Mateusz 4
10 Parczewski Bartosz 2
11 S³aby Kamil 8
12 Paziewski Piotr 69
14 Hoser Grzegorz 43
16 Maciak Damian  7
17 Ba³ Stanis³aw  7
19 Janczak Eryk 27
21 Ciurzyñski Maciej 17

trener. Grzegorz Tomaszewski
 
UKS Komorów - bardzo ciekawy zespó³ o dobrych warunkach fizycznych,
dobrze u³o¿ony taktycznie.

1 pora¿ka
3 zwyciêstwa

wyró¿nienie:
Grzegorz Hauzer
 III   
SP. Wielichowo

4 Misiorny Marek 10
5 Bela Rafa³ 12
6 Kostrzewa Hubert 9
7 Szczepaniak Adrian 17
8 Dopiera Adrian 40
9 Matuszewski Marcin 44
10 Walkiewicz Marcin 0
11 Duda Damian 43
12 Sta¶kiewicz Ernest 38
13 Fr±ckowiak  Artur 24
14 £abiñski Patryk 0
15 Adamczewski Grzegorz 6
10 Nowak Grzegorz 0

trener. Dominik Majchrzak
  SP Wielichowo - doskona³e warunki fizyczne, zespó³ graj±cy nie¼le w
obronie.

2 pora¿ki
2 zwyciêstwa

wyró¿nienie:
Hubert Kosztrzewa
 IV 
UKS TRÓJKA ¯yrardów

4 Galantowicz Karol 7
5 Gruza Hubert 70
6 Solarski Oskar 6
9 Galantowicz Kacper 16
10 Malanowski Mateusz 19
11 Urbaniak Rafa³ 7
12 Parol Dawid 6
13 Zemlik Damian 22
14 Orêbski Damian 28
15 Bakalarski Albert kpt. 8
16 Klimiuk Marcel 13
18 Odolczyk Karol 23

trener Leszek Kamiñski
  UKS Trójka ¯yrardów - zespó³ bardzo wyrównany kadrowo, dobrze
u³o¿ony taktycznie, niez³e warunki fizyczne.

3 porazki
1 zwyciêstwo

wyró¿nienie:
Karol Galntowicz
 V 
GTK Fluor-Britam Gliwice

5 Kaniewski Wiktor 6
6 Skiba Jaku 16
7 Plech £ukasz  14
8 Basukov Artur 50
10 Marsza³ek Mariusz 12
11 Cisek Mateusz 22
12 Zelek Krzysztof  18
7 Tkaczyk Bartosz 1
14 £ojewski Wojciech 72
15 Borowiecki Maciej kpt. 6
17 Król Rafa³ 2

trener Dariusz £astawiecki
  GTK Gliwice - nieco gorsze warunki fizyczne nadrabiali szybko¶ci±,
sprawno¶ci±, waleczno¶ci±. Nie¼le u³o¿eni taktycznie

4 pora¿ki

wyró¿nienie:
Zelik Krzysztof