Klimon Cup 2009 dla HARTWIGA Katowice
Dodane przez zibi dnia Padziernik 11 2009 15:00:00
VI turniej im Z.Klimontowicza przeszed³ do historii - tegoroczna formu³a by³a ,,bardzo oszczêdn±,, formu³a jednak¿e okaza³a sie bardzo dobr± pod wzglêdem szkoleniowym . Od pierwszego turnieju do tego ostatniego nigdy nie wygra³ gospodarz turnieju AZS Katowice i tak tez siê sta³o tego roku
Pierwszy raz w historii turnieju zmierzy³y dru¿yny klubowe oraz kadry Wojewódzkie .Wszyscy trzej trenerzy kadry ¶l±ska  mogli poobserwowaæ i wyci±gn±æ "Wnioski "przed ostatecznymi powo³aniami na Kadrê i na Puchar Tatr ,który odbêdzie siê niebawem .

Rozszerzona zawarto newsaHartwik Katowice
– MCKiS Jaworzno    76:46
   
(20:11, 15:14, 27:6, 14:15)
Katowice:Marcinków Dawid-10, Mikoda Maciej-8, So³tysiak Artur-0 , Kinczewski Dawid-14, Skórka Sebastian-9, Jó¼wiak Bartosz-14, Richter Szymon-2, Isbrandt Maciej-10, Andrzejewski Maeusz-2, Wawrzyñski Mateusz-5, Neukirch Marcin-2
Jaworzno:Walaszczyk-4 Bynczula-2 Gola-1 Wsiel-10 Durlak-4 Ra¶- 0 Jêdros-3 Helbin-7 Urbañczyk-9 Starzec-4 Wrochniak-2 

AZS Katowice - Kadra ¦l±ska B    80:70
(26:2, 21:22, 23:16, 10:30)
Katowice: Grzymis³awski-3 Marcinkowski-0 Hanzel-6 Szymañski- 28 Mi³ek-3 Klimek-0 Daniluk-6 Godula-0 Bakowski-0 Jezela –2 Wilczyñski- 32
Kadra ¦l±ska B: Goszcz-0, Smo³ka-12, Dziwok-0, M.Redliñski-13, Redliñski –14, Nosiadek-9, Wit-4, Piercha³a-3, Kowalski-4, Dzida-7, Kuna-0 Matyjas-4,  

MCKiS  Jaworzno – Kadra ¦l±sk A 34 -51
( 7-12, 8-10, 12-11, 7-18 )
Jaworzno:Walaszczyk-0 Brynczula-0 Gola-0 Wasiel-2 Durlak-3, Ra¶- - Jêdros-4, Helbin-7 Urbañczyk-11 Starzec-5 Wrochniak-2 , Rab-0, 
Kadra ¦l±sk A: Semków-5, Szymaniak-6, Gros-8, Dytko-5, Rup-5, Pietryga-3, Sanny-3,
Szmidt-4, Caputa-7, Zarzycki-5

Kadra ¦l±ska B – Kadra Podkarpacia  44 : 58
(12-17, 8-9, 12-15, 12-17)
Kadra ¦l±ska B: Goszcz-0, Smo³ka-5, Dziwoki- 4, Redliñski-5, Redliñski-2, Nosiadek-1, Wit-4, Piercha³a-2, Kowalski-9, Dzida-7, Kuna-2, Matyjas-2
Kadra Podkarpacia: Walski-7, Strzêpka-0, Pandu³a-23, Kaba³a-0, Szóstka-6, Widz-4, Sielski-2, Wójcik-2, Szubat-10, Kiec- 4, Nalepa-0, Moskal- 0  

Hartwig Katowice – Kadra ¦l±ska A 76 : 35
(15-9, 26-12, 24-12, 11-2)
Hartwig Katowice: Rzeszutek-4, Wawrzyñski-4, Kinczewski-24, Skówka-5, Jó¼wiak-12, Richter-0, Isbrandt-7, Katerny-4, Andrzejewski-4, Marcinków- 12
Kadra ¦l±ska A: Semków-3, Szymaniak-11, Gros-4, Pytro-2, Rup-1, Pitryga-0, Sanny-0, Szmidt-2, Caputa-9, Zarzycki-3

AZS Katowice - Kadra Podkarpacia   96 : 62
(26-10, 23-26, 34-9, 13-17)
Katowice: Grzymis³awski-6 Marcinkowski-1 Hanzel- Szymañski-24  Mi³ek-2 Klimek-5 Daniluk-12 Godula-2 Bakowski-3 Jezela –6 Wilczyñski-25 Hulewicz 10

Kadra Podkarpacia: Walski-9, Strzêpek-0, Pandu³a-20, Kaba³a-0, Szóstka-7, Widz-1, Sielski-0, Wójcik-0, Pandu³a-11, Kiec-12, Nalepa-2 Moskal-0


 
O miejsce 5  Kadra ¦l±sk B- MCKiS Jaworzno
(11-7, 21-9, 13-28, 10-25)
Kadra ¦l±sk B: Goszcz-0, Smó³ka-11, Dziwoki-4, Redliñski-12, Redliñski-13, Nosiadek-2, Wit-2, Piercha³a-1, Kowalski-2, Dzida-6, Kuna-0, Matajas-2

MCKiS Jaworzno: Brynczka-0, Durlak-8, Helkin-3, Nazar-6, Urbañczyk-18, Gola-5, Ra¶-0, Wrodniak-4, Waszel-7, Walszczak-10, Jêdras-8

O miejsce 3  Kadra ¦l±ska A- Kadra Podkarpacia

(23-8, 20-15, 13-13, 29-10)

Kadra ¦l±sk A: Semków-2, Szymaniak-12, Gros-14, Dytko-4, Rup-10, Pietryga-18, Sanny-6, Szmiot-6, Caputa-11, Zarzycki-2

Kadra Podkarpacia: Walski-0, Strzêpek-8, Pandu³a-8, Kaba³a-0, Szóstka-13, Widz-0, Sielski-3, Wójcik-0, Pandu³a-13, Kiec-1, Moskal-0


Fina³  Hartwig Katowice – AZS Katowice  73 : 51
( 22-13, 21-15, 20-11, 10-12 )

Hartwig: Marcinków Dawid-6, Mikoda Maciej-4, Kinczewski Dawid-33, Skórka Sebastian-2, Jó¼wiak Bartosz-14, Richter Szymon-2, Isbrandt Maciej-5, Andrzejewski Mateusz-7, Wawrzyñski Mateusz-0, Rzeszutek £ukasz-0, Katerwy Kamil-0

AZS: Grzymis³awski-3, Marcinkowski-0 Hanzel-0, Szymañski- 14, Hulewicz-6, Mi³ek-0 Klimek- Daniluk-0, Godula-0, Bakowski-0, Jezela –10, Wilczyñski- 11Koñcowa Klasyfikacja

 

1. HARTWIG Katowice
2. AZS KATOWICE
3. KADRA ¦L¡SK 95 A
4. KADRA PODKARPACIA 95
5. MCKIS JAWORZNO
6. KADRA ¦LASK 95 B


FOTO-ZIBI Przed Turniejem


Jak zaobserwowaæ mo¿na, w ostatnich latach na ¦l±sku organizowanych jest naprawdê sporo turniejów Streetballi, za¶ turniejów koszykarskich jak na lekarstwo. Mo¿na by siê zastanawiaæ, co jest tego powodem - skoro inne województwa (np.mazowieckie) z powodzeniem organizuj± nawet do 20. turniejów rocznie.

Prawdopodobnie z powodu Eurobasketu nie odby³ siê coroczny turniej kadetów ¯ycia Bytomskiego. A gdzie turnieje dla juniorów czy  m³odzików? Mamy na ¦l±sku pe³onowymiarowe hale, miejsca noclegowe i jedyne czego brakuje, to organizatorów takich jak np. Marek Sa³ata, który organizuje jeden z najwiêkszych turniejów koszykówki dziewczêcej. Znani z przygotowañ takich spotkañ byli Artur Mikruta czy Janusz Ko³cz, dzi¶ ju¿ niewiele s³ychaæ o ich dzia³alno¶ci w tej dziedzinie. Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, jak wiele po¿ytku przynosz± eventy koszykarskie, trzeba nam wiêc pomy¶leæ co zrobiæ, aby jak najwiêcej ich odbywa³o siê u nas-na ¦l±sku, skoro nie staæ nas na wyjazdy. AZS Katowice przeczeka³ EUROBASKET i zabra³ siê za organizacjê turnieju kadetów Im. Z. Klimontowicza. Uczestniczyæ w nim bêdzie kadra Podkarpacia (rocznik '95) oraz dwie kadry ze ¦l±ska. M³odzi bêd± testowani w turnieju "najlepsi" - czyli dwunastka zostanie wybrana na Puchar Tatr, który odbêdzie siê Nowym Targu od 5 do 8 listopada.