News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 18 2021 20:08:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

OOM Dywizja B rocz.2004 Czluchów 3-5.XI.2017
U-15 Kadry Woj
  W Cz³uchowie (województwo Pomorskie) zakoñczy³ siê Turniej Klasyfikacyjny Dywizji B w ramach Ogólnopolskie Olimpiady M³odzie¿y. By³ to historyczny turniej gdy¿ w takiej formie rozegrany by³ po raz pierwszy. G³ównym celem rozdzielenia mocniejszych kadr od s³abszych by³o unikniêcie wyników o du¿ej ró¿nicy punktowej jak to dzia³o siê wcze¶niej w pó³fina³ach OOM region pó³noc i po³udnie.
Kadra Polski U14 rocz.2003 Konsultacja Radom 8-12.XI.2017
Kadra Polski
 Kadrowicze Polski z rocznika 2003 po krótkiej przerwie znowu spotykaj± siê na konsultacji.
W dniach 8-12 listopada szesnastu zawodników zawita do Radomia. Po eybl-U do kadry wraca Przemys³aw Paduch, z Chorwacji przyje¿d¿a Miko³aj Klimontowicz, z Podlaskiego powo³any zosta³ Maksymilian Perzyna, a z Cracovi Wojtek Seliga
Puchar Prezydenta Krakowa turniej Kadr Wojewódzkich rocz.2004 Kraków 25-26.X.2017
U-15 Kadry Woj
 Kadra Mazowsze  z Pucharem Prezydenta Krakowa
Eryk G±siñski MVP
Kadra Polski U14 rocz.2003 Konsultacja Szczyrk 25-29.X.2017
Kadra Polski
 Po dwóch miesi±cach przerwy (ostatnio turniej na S³owenii) Reprezentacja Polski U15 rocznik 2003 i m³odsi spotyka siê na piêciodniowej konsultacji w O¶rodku przygotowañ Olimpijskich  Szczyrku (25-29.X.2017) Trener Kadry Dawid Mazur powo³a³ 16 zawodników

FOTKI Z KONSULTACJI
Kadra Polski U15 rocz.2002 Zgrupowanie W³adys³awowo 22-29.X.2017
Kadra Polski
 Ostanie zgrupowanie kadry Polski rocznika 2002 odby³o siê z pocz±tkiem lipca. Najbli¿sze zgrupowanie odbêdzie siê  od najbli¿szej niedzieli 22 pa¼dziernika a zakoñczy siê po o¶miu dniach 29 pa¼dziernika. Kilkudniowe zgrupowanie odbêdzie siê w Centralnym O¶rodku Przygotowañ Olimpijskich we W³adys³awowie. Trener Roman Prawica powo³a³ szesnastu zawodników (bez graczy MKS D±browa Górnicza – zwolnieni na EYBL) W planach s± do rozegrania sparingi z SMS PZKosz. W Grudniu kadra rozegra swoje pierwsze mecze miêdzynarodowe wyjazd do Miñska a nastêpnie TNO WE Wa³brzychu

ZOBACZ CO SIE DZIEJE NA ZGRUPOWANIU
Oferta obs³ugi statystycznej turnieju koszykówki
Reklama
 Ka¿dy zespó³ statystyczny sk³ada siê z wykfalifikowanych statystyków wykonywuj±cych ¶rednio 100 obserwacji meczów rocznie, z aktualnymi licencjami PZKosz + 2 osoby ( licencja FIBA ) oraz odpowiednio przeszkolonych z najnowszych interpretacji statystycznych. Wyposa¿enie ka¿dego zespo³u to minimum 2 laptopy ( jeden zapasowy ), drukarka oraz ³±cze internetowe.
Amerykañska Przygoda
Ciekawostki
 W dniach 29.09.2017 do 09.10.2017 wylecia³a do USA Polska  9 osobowa dru¿yna m³odzie¿owa aby zagraæ w Stanie New York na dwóch turniejach z czego jeden z nich to by³ turniej sponsorowany przez  firmê ADIDAS i zaliczany do JUNIOR NBA.
Sk³ad Polskiej dru¿yny podam od najstarszego i najm³odszego zawodnika;
XI Nenufar Cup rocz.2006 E³k 14-14.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 XI NENUFAR CUP r 2006
Z£OTE MEDALE DLA NENUFARA
BARTEK MOÑKO MVP TURNIEJU

Nie tak dawno Nenufar Cup by³ jednym z najmocniejszych turniejów mini koszykówki w Polsce. Trener Edward Traskowski zaprasza³ do E³ku znakomite dru¿yny z Polski i zagranicy
SKM kilka razy relacjonowa³ E³cki turniej, dzi¶ impreza ju¿ nie taka jak dawniej, a to za spraw± koñca pracy trenerskiej pana Edwarda

VII Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 13-15.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 UKS Chromik ¯ary z Pucharem Bydgoszcz

MVP dla Kacpra Mysiorka, tytu³ króla strzelców
dla braat bli¼niaka Jakuba Pysiork(razem zdobyli 174 punkty) dla Mistrzowskiej dru¿yny
V Memoria³ Tadeusza Sajdy rocz. 2006 i 2004 Katowice 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
  V Memoria³ Tadeusza Sajdy

 MISTRZOWIE

<<< rocznik 2004 Snakes Ostrawa
rocznik 2006 Basket Akademia Poznañ >>>
Znamy wszystkich wyró¿nionych
Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.2002 Wrze¶nia 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 6-8 pa¼dziernika w halach sportowych we Wrze¶ni przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Turniej Kadetów o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Po¶ród czo³owych m³odzie¿owych dru¿yn koszykówki z Polski najlepszy okaza³ siê Biofarm Basket Poznañ.
Strona 4 z 181 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Osobisty dla Niwy w meczu z UKS
Osobisty dla Niwy w meczu z UKS
Turniej Juniorów r.90/91 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi