News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 13:00:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
OOM Dywizja B rocz.2004 Czluchów 3-5.XI.2017
U-15 Kadry Woj
  W Cz³uchowie (województwo Pomorskie) zakoñczy³ siê Turniej Klasyfikacyjny Dywizji B w ramach Ogólnopolskie Olimpiady M³odzie¿y. By³ to historyczny turniej gdy¿ w takiej formie rozegrany by³ po raz pierwszy. G³ównym celem rozdzielenia mocniejszych kadr od s³abszych by³o unikniêcie wyników o du¿ej ró¿nicy punktowej jak to dzia³o siê wcze¶niej w pó³fina³ach OOM region pó³noc i po³udnie.
Kadra Polski U14 rocz.2003 Konsultacja Radom 8-12.XI.2017
Kadra Polski
 Kadrowicze Polski z rocznika 2003 po krótkiej przerwie znowu spotykaj± siê na konsultacji.
W dniach 8-12 listopada szesnastu zawodników zawita do Radomia. Po eybl-U do kadry wraca Przemys³aw Paduch, z Chorwacji przyje¿d¿a Miko³aj Klimontowicz, z Podlaskiego powo³any zosta³ Maksymilian Perzyna, a z Cracovi Wojtek Seliga
Puchar Prezydenta Krakowa turniej Kadr Wojewódzkich rocz.2004 Kraków 25-26.X.2017
U-15 Kadry Woj
 Kadra Mazowsze  z Pucharem Prezydenta Krakowa
Eryk G±siñski MVP
Kadra Polski U14 rocz.2003 Konsultacja Szczyrk 25-29.X.2017
Kadra Polski
 Po dwóch miesi±cach przerwy (ostatnio turniej na S³owenii) Reprezentacja Polski U15 rocznik 2003 i m³odsi spotyka siê na piêciodniowej konsultacji w O¶rodku przygotowañ Olimpijskich  Szczyrku (25-29.X.2017) Trener Kadry Dawid Mazur powo³a³ 16 zawodników

FOTKI Z KONSULTACJI
Kadra Polski U15 rocz.2002 Zgrupowanie W³adys³awowo 22-29.X.2017
Kadra Polski
 Ostanie zgrupowanie kadry Polski rocznika 2002 odby³o siê z pocz±tkiem lipca. Najbli¿sze zgrupowanie odbêdzie siê  od najbli¿szej niedzieli 22 pa¼dziernika a zakoñczy siê po o¶miu dniach 29 pa¼dziernika. Kilkudniowe zgrupowanie odbêdzie siê w Centralnym O¶rodku Przygotowañ Olimpijskich we W³adys³awowie. Trener Roman Prawica powo³a³ szesnastu zawodników (bez graczy MKS D±browa Górnicza – zwolnieni na EYBL) W planach s± do rozegrania sparingi z SMS PZKosz. W Grudniu kadra rozegra swoje pierwsze mecze miêdzynarodowe wyjazd do Miñska a nastêpnie TNO WE Wa³brzychu

ZOBACZ CO SIE DZIEJE NA ZGRUPOWANIU
Oferta obs³ugi statystycznej turnieju koszykówki
Reklama
 Ka¿dy zespó³ statystyczny sk³ada siê z wykfalifikowanych statystyków wykonywuj±cych ¶rednio 100 obserwacji meczów rocznie, z aktualnymi licencjami PZKosz + 2 osoby ( licencja FIBA ) oraz odpowiednio przeszkolonych z najnowszych interpretacji statystycznych. Wyposa¿enie ka¿dego zespo³u to minimum 2 laptopy ( jeden zapasowy ), drukarka oraz ³±cze internetowe.
Amerykañska Przygoda
Ciekawostki
 W dniach 29.09.2017 do 09.10.2017 wylecia³a do USA Polska  9 osobowa dru¿yna m³odzie¿owa aby zagraæ w Stanie New York na dwóch turniejach z czego jeden z nich to by³ turniej sponsorowany przez  firmê ADIDAS i zaliczany do JUNIOR NBA.
Sk³ad Polskiej dru¿yny podam od najstarszego i najm³odszego zawodnika;
XI Nenufar Cup rocz.2006 E³k 14-14.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 XI NENUFAR CUP r 2006
Z£OTE MEDALE DLA NENUFARA
BARTEK MOÑKO MVP TURNIEJU

Nie tak dawno Nenufar Cup by³ jednym z najmocniejszych turniejów mini koszykówki w Polsce. Trener Edward Traskowski zaprasza³ do E³ku znakomite dru¿yny z Polski i zagranicy
SKM kilka razy relacjonowa³ E³cki turniej, dzi¶ impreza ju¿ nie taka jak dawniej, a to za spraw± koñca pracy trenerskiej pana Edwarda

VII Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 13-15.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 UKS Chromik ¯ary z Pucharem Bydgoszcz

MVP dla Kacpra Mysiorka, tytu³ króla strzelców
dla braat bli¼niaka Jakuba Pysiork(razem zdobyli 174 punkty) dla Mistrzowskiej dru¿yny
V Memoria³ Tadeusza Sajdy rocz. 2006 i 2004 Katowice 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
  V Memoria³ Tadeusza Sajdy

 MISTRZOWIE

<<< rocznik 2004 Snakes Ostrawa
rocznik 2006 Basket Akademia Poznañ >>>
Znamy wszystkich wyró¿nionych
Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.2002 Wrze¶nia 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 6-8 pa¼dziernika w halach sportowych we Wrze¶ni przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Turniej Kadetów o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Po¶ród czo³owych m³odzie¿owych dru¿yn koszykówki z Polski najlepszy okaza³ siê Biofarm Basket Poznañ.
Strona 4 z 181 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi