News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 18 2021 19:21:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U15 rocz.2002 Turniej Mi?sk
Kadra Polski
 Polska druga w Turnieju Kadr Narodowych U15 w Mi?sku
Kacper K?aczek najlepszym Strzelcem turnieju
Kacper Gordon najlepszym rozgrywaj?cym
VII MTB rocz.2005 i 2003 Katowice 24-26.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
Mistrzowie VII Edycji MTB

U13: UKS 27 Katowice

U15: TS Wis?a Kraków
XXV Puchar £om¿yczki rocz.2007 £om¿a 24-26.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Puchar ?om?yczki wyjecha? do Komorowa
XVII Puchar Prezydenta chl. i dz. ?yrardów 24-26.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 23-26.11.2017 po raz kolejny w ?yrardowie odby? si? XVII Turniej Koszykówki Dziewcz?t i Ch?opców o Puchar Prezydenta Miasta ?yrardowa. Do hali sportowej AQUA ?yrardów zjecha?y si? znane ekipy z ca?ej Polski m. in. Start Lublin, Pro Basket Mi?sk Mazowiecki, Kadra Województwa Zachodniopomorskiego, MKS MOS Katowice, ?KS ?ód? i gospodarz turnieju UKS Trójka ?yrardów. W sumie w turnieju wzi??o udzia? oko?o 250 dziewcz?t i ch?opców. Pod wzgl?dem sportowym turniej sta? na wysokim poziomie wi?kszo?? meczów by?a bardzo zaci?ta.
Kadra Polski U15 rocz.2002 Konsultacja Gi?ycko 26-30.XI.2017
Kadra Polski
 AKCJA SZKOLENIOWA KADRY U15M 26-30.11.2017,GI?YCKO
Pierwsze kroki kadry 2003
Kadra Polski
Ma³o który trener Kadry Polski zdobywa siê na publiczne podsumowanie swoich podopiecznych. Dawid Mazur bo o nim mowa na swojej stronie internetowej www.dawidmazur.com umie¶ci³ obszerny artyku³ ,, Pierwsze kroki kadry 2003,,.  SKM  pozwoli³ sobie za zgoda autora przekopiowaæ artyku³ na swoj± witrynê. Zamie¶ci³em tak¿e fotki sylwetek zawodników bior±cych udzia³ w Campie Centralnym  który odby³ siê latem w Gi¿ycku oraz zawodników którzy doszli do kadry. Za fotki dziêkuje trenerowi Tomaszowi Chwia³kowskiemu. Kadra Polski U14 ju¿ w tym roku siê nie spotka. Kilku Reprezentantów Polski poka¿e siê na turnieju towarzyskim PYHH w Opalenicy w dniach 15-17 Grudnia
BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018
Campy / Obozy
 Ruszy³y zapisy na zimowy Basket Camp w Wa³czu. Wykorzystaj ferie zimowe, aby koñcówka sezonu nale¿a³a do Ciebie. „W ferie zimowe skupimy siê g³ównie na technice indywidualnej i pracy nad z³ymi nawykami. Oczywi¶cie pojawi± siê tak¿e elementy wytrzyma³o¶ci i szybko¶ci, jednak tego typu treningów bêdzie mniej ni¿ latem. Zale¿y nam na tym, aby nasi Campersi zagrali bardzo dobrze w kluczowej fazie sezonu” - mówi za³o¿yciel i g³ówny trener Basket Campu, Wojciech Zeidler.
OOM Dywizja A rocz.2004 Szczyrk 10-12.XI.2017
U-15 Kadry Woj
 Turniej  Kadr Wojewódzkich Dywizji A w Szczyrku zakoñczony.
By³em ju¿ na kilkudziesiêciu turniejach ale nigdy na turnieju o ,,rozstawienie,, do turnieju Fina³owego. Po raz pierwszy na turnieju na jakim by³em  nie by³o pucharów, medali statuetek itd. Turniej  w COS-ie  w Szczyrk mia³ na celu rozstawienie dru¿yn do grup Fina³owych OOM Podkarpackie 2018 ,a tak¿e wyszukania utalentowanych, zdolnych oraz perspektywicznych zawodników do szkolenia centralnego. Wszystkie spotkania ogl±da³ przedstawiciel PZKosz pan Ryszard Pietruszak. Swoj± obecno¶ci± zaszczyci³ na szef wyszkolenia PZKosz pan Kazimierz Miko³ajec.

 
Turnieje fina³owe OOM Ch³opców i Dziewcz±t odbêd± siê na terenie Podkarpacia w dniach 7-11 lutego 2018 roku.
Wroc³awski Festiwal Krasnal rocz.2007 Wroc³aw 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 10 – 12.11.2017 r. w hali WKK Sport Center, rozgrywany by³ turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala w roczniku 2007 i m³odsi. Klub WKK reprezentowa³y dwie dru¿yny WKK I Wroc³aw i WKK II Wroc³aw. Oprócz wroc³awskich koszykarzy, na parkiecie rywalizowa³y dru¿yny: UKS 7 Trefl Sopot, UKS 27 Katowice, ¯AK ¯ory i UKS Otmuchów.
Turniej minikoszykówki rocz.2007 Warszawa 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 Przez 3 dni ch³opcy z rocznika 2007 i m³odsi rywalizowali na UFFO WAWER CUP. W ka¿dym meczu m³odzi koszykarze dostarczali nam mega emocji , dramatyczne koñcówki, dogrywki, zmiana prowadzeñ, ³zy szczê¶cia i smutku
XIII Olsztynek Top rocz.2006 Olsztynek 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka w koszykówce dziewcz±t WYGRYWA UKS Bryza Kolbudy w kategorii ch³opców TKM W³oc³awek
Strona 3 z 181 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi