News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Stycze 19 2018 04:24:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,879
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Barkowski Henryk
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
29
29
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Kolekcja Koszulek 654


Kadra ¦l±sk 1993 Nabór - Chybie Pa¿dziernik 2006
U-15 Kadry Woj
W dniach 28 – 29 Pa¼dziernika w Chybiu niedaleko Bielska Bia³ej odby³ siê nabór ch³opców urodzonych w 1993 i 1994 do Kadry ¦l±ska. Podstaw± kadry bêd± ch³opcy z rocznika 1993 a ich trenerem pan Lichtañski z Jaworzna
Rekord ¶wiata w d³ugo¶ci meczu koszykówki
Ciekawostki
Zaczêli w pi±tek o godz. 16 z ogromnym entuzjazmem. By pobiæ rekord Guinnessa w d³ugo¶ci meczu w koszykówkê, grali do 4 rano w poniedzia³ek. Mimo ogromnego zmêczenia uda³o siê!
Pivot Cup 2006
Turnieje Podsumowanie
 Przez ostatni weekend mia³em okazje ¶ledziæ w Pruszkowie i Piastowie poczynania m³odych koszykarzy na trzeciej edycji najwiêkszego turnieju koszykarskiego  w Polsce PIVOT CUP 2006 .W turnieju bra³o udzia³ 68 dru¿yn z Polski Czech i £otwy. Nasz region by³ reprezentowany tylko przez 2 kluby - ch³opcy z GTK Gliwice rocznik 95 i 93 i dziewczêta z Sosnowca to troszkê ma³o jak na ¦l±ski Okrêg Koszykarski.
Dobry sposób na przyci±ganie dzieci do gry w koszykówkê
Ciekawostki
Nowy trener M³odzików Starszych pan mgr. Marcin Cyran rozdawa³ swoje wizytówki i zaprasza³ dzieciaków na swoje treningi poza tym przez ca³y czas gie³dy by³o dwóch kadetów KS Pogoñ reprezentantów kadry ¦l±ska Norbert Kujon i Rafa³ Chrz±szcz którzy trenuj± ju¿ ponad piêæ lat ich zadanie polega³o na rozmowach z dzieæmi chc±cych grac w kosza no i oczywi¶cie pokazali kilka zagrywek koszykarskich
Turniej koszykówki ch³opców im. Zbigniewa Klimontowicza
Turnieje Podsumowanie
 23, 24 wrze¶nia na sali AZS Katowice odby³ siê turniej 
koszykówki ch³opców im. Zbigniewa Klimontowicza.
 
Mecze odbywa³y siê w dwóch kategoriach wiekowych.
Kadetów i Juniorów. Jednak zespó³ gospodarzy(AZS) w ¿adnej z tych kategorii nie popisa³ siê zajmuj±c 4 miejsca.

Turnieju m³odzików straszych rocz.1993 Tarnów
Turnieje Podsumowanie
 Kolejne sukcesy naszych m³odych koszykarzy. Z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci na hali "DOM-u SPORTU" w Tarnowie-Mo¶cicach rozegrany zosta³ "Turniej M³odzików z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci 11 Listopada". W turnieju tym udzia³ wziêli 4 zespo³y: gospodarze turnieju ZKS UNIA Tarnów, SOKO£ Rymanów, MOSM Bytom (klasa sportowa GIM. nr 6) oraz MKKS Rybnik.


.
Turniej o Puchar Marsza³ka Województwa Opolskiego
Turnieje Podsumowanie
 Czy w to uwierzycie czy nie po raz drugi w tym roku wygrali¶my turniej. Tym samym udowodnili¶my ¿e basket u nas w mie¶cie bêdzie na wielkim poziomie! "Turniej o puchar marsza³ka województwa w pi³ce koszykowej kadetów" odby³ siê w Prudniku na hali "obuwnik"Pierwszy mecz rozegrali¶my z gospodarzami turnieju których ³atwo pokonali¶my 88:62 Zaraz po tym meczu odby³o siê spotkanie dwóch przyjezdnych dru¿yn GTK Gliwice i WKS Wroc³aw w tym pojedynku okaza³ siê lepszy wroc³aw który pokona³ Gliwice ró¿nic± 20 punktów. Na nastêpny dzieñ po s³abo przespanej nocy (jak to bywa na wyjazdach) rozegrali¶my jeszcze dwa mecze z obu wychodz±c bez ujemnego bilansu.
Miêdzynarodowy Turniej Kadetów Cracow Cup 2006
Turnieje Podsumowanie
 W I Miêdzynarodowym  Turnieju Kadetów Kraków Cup 2006  nasz region by³ reprezentowany przez dru¿ynê MOSM-u Bytom . 
Podopieczni trenera Rafa³a Czyszpaka  stanêli na podium zdobywaj±c br±zowe medale.Bartek Gros ( fotka ) zosta³ wybrany do All Stars Turnieju  ch³opakom z Bytomia sk³adam gratulacje
 Na Turnieju 
w Krakowie zdecydowanie od reszty zespo³ów odstawa³ zespó³ z Zielonej Góry. Patrz±c na mecze z boku mog³o by siê wydawaæ 
¿e zespó³ Ukraiñski nie podszed³ na
serio do rywalizacji (mnóstwo przewinieñ technicznych,  nie sportowe zachowania typu kopniêæ rywali itp.)
Bytomski Turniej Kadetów o Puchar ¯ycia Bytomskiego
Turnieje Podsumowanie
 Nie chcê piæ nie chce braæ tylko w KOSZYKÓWKE graæ !
pod takim has³em rozgrywany by³ turniej w Bytomiu .
Turniej M³odzików Starszych w Zabrze 2006
Turnieje Podsumowanie
 To nie pierwszy sukces UKS SP 27 Katowice w tym roku. W majowych turniejach zajêli kolejno - pi±te miejsce w Wiedniu ,drugie miejsce na S³owacji w ¯ylinie i trzecie miejsce w mocno obstawionym turnieju w Ostrowie Wielkopolskim .W czerwcu - pierwsze miejsce w Katowickim Turnieju Silesia i najwa¿niejsze osi±gniêcie wicemistrzostwo Polski Szkó³ Podstawowych na koniec tego dobrego drugie miejsce w sierpniowym turnieju w Zylinie Od Wrze¶nia UKS SP 27 Katowice po³±czy³ siê z Hartwikiem Katowice , w Zabrzañskim turnieju byli nie do pokonania odnosz±c wszystkie zwyciêstwa i to dosyæ wysoko .
Kadra Polski U-15 rocz.1991/92 Camp Centralny Gdañsk 2006
Kadra Polski
 Wydzia³ Szkolenia POZKosz informuje, ¿e w terminie 11-15.07.2006 odbywa³ siê Camp Centralny PZKosz w koszykówce dziewcz±t i ch³opców. Camp odbywa³ siê na obiektach gdañskiej AWFiS. Na powy¿szej akcji odbêdzie siê selekcja do Reprezentacji Polski dziewcz±t i ch³opców z rocznika 1991 i m³odsi. Mi³o nam donie¶æ ¿e województwo ¦l±skie na tej akcji reprezentuj±:
Strona 182 z 183 << < 179 180 181 182 183 >


Puchar U15 rocz.2003 Final 20-22.IV Bytom
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi