News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 21 2018 07:09:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Turnieju m³odzików straszych rocz.1993 Tarnów
Turnieje Podsumowanie
 Kolejne sukcesy naszych m³odych koszykarzy. Z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci na hali "DOM-u SPORTU" w Tarnowie-Mo¶cicach rozegrany zosta³ "Turniej M³odzików z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci 11 Listopada". W turnieju tym udzia³ wziêli 4 zespo³y: gospodarze turnieju ZKS UNIA Tarnów, SOKO£ Rymanów, MOSM Bytom (klasa sportowa GIM. nr 6) oraz MKKS Rybnik.


.
Turniej o Puchar Marsza³ka Województwa Opolskiego
Turnieje Podsumowanie
 Czy w to uwierzycie czy nie po raz drugi w tym roku wygrali¶my turniej. Tym samym udowodnili¶my ¿e basket u nas w mie¶cie bêdzie na wielkim poziomie! "Turniej o puchar marsza³ka województwa w pi³ce koszykowej kadetów" odby³ siê w Prudniku na hali "obuwnik"Pierwszy mecz rozegrali¶my z gospodarzami turnieju których ³atwo pokonali¶my 88:62 Zaraz po tym meczu odby³o siê spotkanie dwóch przyjezdnych dru¿yn GTK Gliwice i WKS Wroc³aw w tym pojedynku okaza³ siê lepszy wroc³aw który pokona³ Gliwice ró¿nic± 20 punktów. Na nastêpny dzieñ po s³abo przespanej nocy (jak to bywa na wyjazdach) rozegrali¶my jeszcze dwa mecze z obu wychodz±c bez ujemnego bilansu.
Miêdzynarodowy Turniej Kadetów Cracow Cup 2006
Turnieje Podsumowanie
 W I Miêdzynarodowym  Turnieju Kadetów Kraków Cup 2006  nasz region by³ reprezentowany przez dru¿ynê MOSM-u Bytom . 
Podopieczni trenera Rafa³a Czyszpaka  stanêli na podium zdobywaj±c br±zowe medale.Bartek Gros ( fotka ) zosta³ wybrany do All Stars Turnieju  ch³opakom z Bytomia sk³adam gratulacje
 Na Turnieju 
w Krakowie zdecydowanie od reszty zespo³ów odstawa³ zespó³ z Zielonej Góry. Patrz±c na mecze z boku mog³o by siê wydawaæ 
¿e zespó³ Ukraiñski nie podszed³ na
serio do rywalizacji (mnóstwo przewinieñ technicznych,  nie sportowe zachowania typu kopniêæ rywali itp.)
Bytomski Turniej Kadetów o Puchar ¯ycia Bytomskiego
Turnieje Podsumowanie
 Nie chcê piæ nie chce braæ tylko w KOSZYKÓWKE graæ !
pod takim has³em rozgrywany by³ turniej w Bytomiu .
Turniej M³odzików Starszych w Zabrze 2006
Turnieje Podsumowanie
 To nie pierwszy sukces UKS SP 27 Katowice w tym roku. W majowych turniejach zajêli kolejno - pi±te miejsce w Wiedniu ,drugie miejsce na S³owacji w ¯ylinie i trzecie miejsce w mocno obstawionym turnieju w Ostrowie Wielkopolskim .W czerwcu - pierwsze miejsce w Katowickim Turnieju Silesia i najwa¿niejsze osi±gniêcie wicemistrzostwo Polski Szkó³ Podstawowych na koniec tego dobrego drugie miejsce w sierpniowym turnieju w Zylinie Od Wrze¶nia UKS SP 27 Katowice po³±czy³ siê z Hartwikiem Katowice , w Zabrzañskim turnieju byli nie do pokonania odnosz±c wszystkie zwyciêstwa i to dosyæ wysoko .
Kadra Polski U-15 rocz.1991/92 Camp Centralny Gdañsk 2006
Kadra Polski
 Wydzia³ Szkolenia POZKosz informuje, ¿e w terminie 11-15.07.2006 odbywa³ siê Camp Centralny PZKosz w koszykówce dziewcz±t i ch³opców. Camp odbywa³ siê na obiektach gdañskiej AWFiS. Na powy¿szej akcji odbêdzie siê selekcja do Reprezentacji Polski dziewcz±t i ch³opców z rocznika 1991 i m³odsi. Mi³o nam donie¶æ ¿e województwo ¦l±skie na tej akcji reprezentuj±:
NBA Tur Camp Katowice 14 - 17 Lipiec 2006
Campy / Obozy
 Od dzi¶ w Gimnazjum nr 6 na Osiedlu Witosa w Katowicach rozpocz±³ siê czterodniowy NBA Tour Camp. Od 9.00 zaczêli zbieraæ siê zawodnicy a jest ich 45, najwiêksza grupa zawodników to ¦l±scy koszykarze,  s± tak¿e zawodnicy miêdzy innymi z Warszawy, Szczecina, Gdañska Tarnowa, S³upska. Zajêcia prowadzi S³oweñski szkoleniowiec Walerianem Klimontowicz . Oferuj wiêcej ni¿ wymagasz
Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych – G³ucho³azy 2006
Szkolne
Tylko dwa dni  ( 16-17.06 ) trwa³y fina³y Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych w G³ucho³azach ( Województwo Opolskie )  bra³o w nich  udzia³ 13 dru¿yn. Organizatorem MP SP by³ Dolno¶l±ski Zwi±zek Koszykówki  który za miejsce fina³ów wybra³ znany w Polsce Kompleks Turystyczny SUDETY w G³ucho³azach , wszyscy uczestnicy zawodów zakwaterowani byli w o¶rodku Banderoza miejsce wymarzone dla koszykarzy
227 punktów w jednym meczu
Ciekawostki
227 punktów w jednym meczu  u nas najskuteczniejszy strzelec Norber Kujon ( idol Antoine Joubert )  ma  250 punktow  ale w  w 10 spotkkaniach

Mamy Polskiego Kobe Bryanta ....ma dopiero 13 lat 188cm wzrostu i nadal ro¶nie Konrad Migdalski bo o nim mowa

£yk statystyk
Sondy Ankiety
Minê³o dziesiêæ miesiêcy od powstania www.skm.e-basket.pl, od pocz±tku istnienia serwisu, ogl±dalno¶æ ros³a, by w czerwcu osi±gn±æ rekordowa ilo¶æ u¿ytkowników 4.108 i wizyt 13.400 ods³on 79.000 nie ukrywam zadowolenia z tych wyników. Nasz Portal jest znany i chwalony nie tylko na ¦l±sku ale tak¿e w Polsce nie raz mia³em okazje us³yszeæ mi³e s³owa o SKM.
Strona 181 z 181 << < 178 179 180 181
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi