News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 18 2021 18:05:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turnieju m³odzików straszych rocz.1993 Tarnów
Turnieje Podsumowanie
 Kolejne sukcesy naszych m³odych koszykarzy. Z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci na hali "DOM-u SPORTU" w Tarnowie-Mo¶cicach rozegrany zosta³ "Turniej M³odzików z okazji ¦wiêta Niepodleg³o¶ci 11 Listopada". W turnieju tym udzia³ wziêli 4 zespo³y: gospodarze turnieju ZKS UNIA Tarnów, SOKO£ Rymanów, MOSM Bytom (klasa sportowa GIM. nr 6) oraz MKKS Rybnik.


.
Turniej o Puchar Marsza³ka Województwa Opolskiego
Turnieje Podsumowanie
 Czy w to uwierzycie czy nie po raz drugi w tym roku wygrali¶my turniej. Tym samym udowodnili¶my ¿e basket u nas w mie¶cie bêdzie na wielkim poziomie! "Turniej o puchar marsza³ka województwa w pi³ce koszykowej kadetów" odby³ siê w Prudniku na hali "obuwnik"Pierwszy mecz rozegrali¶my z gospodarzami turnieju których ³atwo pokonali¶my 88:62 Zaraz po tym meczu odby³o siê spotkanie dwóch przyjezdnych dru¿yn GTK Gliwice i WKS Wroc³aw w tym pojedynku okaza³ siê lepszy wroc³aw który pokona³ Gliwice ró¿nic± 20 punktów. Na nastêpny dzieñ po s³abo przespanej nocy (jak to bywa na wyjazdach) rozegrali¶my jeszcze dwa mecze z obu wychodz±c bez ujemnego bilansu.
Miêdzynarodowy Turniej Kadetów Cracow Cup 2006
Turnieje Podsumowanie
 W I Miêdzynarodowym  Turnieju Kadetów Kraków Cup 2006  nasz region by³ reprezentowany przez dru¿ynê MOSM-u Bytom . 
Podopieczni trenera Rafa³a Czyszpaka  stanêli na podium zdobywaj±c br±zowe medale.Bartek Gros ( fotka ) zosta³ wybrany do All Stars Turnieju  ch³opakom z Bytomia sk³adam gratulacje
 Na Turnieju 
w Krakowie zdecydowanie od reszty zespo³ów odstawa³ zespó³ z Zielonej Góry. Patrz±c na mecze z boku mog³o by siê wydawaæ 
¿e zespó³ Ukraiñski nie podszed³ na
serio do rywalizacji (mnóstwo przewinieñ technicznych,  nie sportowe zachowania typu kopniêæ rywali itp.)
Bytomski Turniej Kadetów o Puchar ¯ycia Bytomskiego
Turnieje Podsumowanie
 Nie chcê piæ nie chce braæ tylko w KOSZYKÓWKE graæ !
pod takim has³em rozgrywany by³ turniej w Bytomiu .
Turniej M³odzików Starszych w Zabrze 2006
Turnieje Podsumowanie
 To nie pierwszy sukces UKS SP 27 Katowice w tym roku. W majowych turniejach zajêli kolejno - pi±te miejsce w Wiedniu ,drugie miejsce na S³owacji w ¯ylinie i trzecie miejsce w mocno obstawionym turnieju w Ostrowie Wielkopolskim .W czerwcu - pierwsze miejsce w Katowickim Turnieju Silesia i najwa¿niejsze osi±gniêcie wicemistrzostwo Polski Szkó³ Podstawowych na koniec tego dobrego drugie miejsce w sierpniowym turnieju w Zylinie Od Wrze¶nia UKS SP 27 Katowice po³±czy³ siê z Hartwikiem Katowice , w Zabrzañskim turnieju byli nie do pokonania odnosz±c wszystkie zwyciêstwa i to dosyæ wysoko .
Kadra Polski U-15 rocz.1991/92 Camp Centralny Gdañsk 2006
Kadra Polski
 Wydzia³ Szkolenia POZKosz informuje, ¿e w terminie 11-15.07.2006 odbywa³ siê Camp Centralny PZKosz w koszykówce dziewcz±t i ch³opców. Camp odbywa³ siê na obiektach gdañskiej AWFiS. Na powy¿szej akcji odbêdzie siê selekcja do Reprezentacji Polski dziewcz±t i ch³opców z rocznika 1991 i m³odsi. Mi³o nam donie¶æ ¿e województwo ¦l±skie na tej akcji reprezentuj±:
NBA Tur Camp Katowice 14 - 17 Lipiec 2006
Campy / Obozy
 Od dzi¶ w Gimnazjum nr 6 na Osiedlu Witosa w Katowicach rozpocz±³ siê czterodniowy NBA Tour Camp. Od 9.00 zaczêli zbieraæ siê zawodnicy a jest ich 45, najwiêksza grupa zawodników to ¦l±scy koszykarze,  s± tak¿e zawodnicy miêdzy innymi z Warszawy, Szczecina, Gdañska Tarnowa, S³upska. Zajêcia prowadzi S³oweñski szkoleniowiec Walerianem Klimontowicz . Oferuj wiêcej ni¿ wymagasz
Mistrzostwa Polski Szkó³ Podstawowych – G³ucho³azy 2006
Szkolne
Tylko dwa dni  ( 16-17.06 ) trwa³y fina³y Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych w G³ucho³azach ( Województwo Opolskie )  bra³o w nich  udzia³ 13 dru¿yn. Organizatorem MP SP by³ Dolno¶l±ski Zwi±zek Koszykówki  który za miejsce fina³ów wybra³ znany w Polsce Kompleks Turystyczny SUDETY w G³ucho³azach , wszyscy uczestnicy zawodów zakwaterowani byli w o¶rodku Banderoza miejsce wymarzone dla koszykarzy
227 punktów w jednym meczu
Ciekawostki
227 punktów w jednym meczu  u nas najskuteczniejszy strzelec Norber Kujon ( idol Antoine Joubert )  ma  250 punktow  ale w  w 10 spotkkaniach

Mamy Polskiego Kobe Bryanta ....ma dopiero 13 lat 188cm wzrostu i nadal ro¶nie Konrad Migdalski bo o nim mowa

£yk statystyk
Sondy Ankiety
Minê³o dziesiêæ miesiêcy od powstania www.skm.e-basket.pl, od pocz±tku istnienia serwisu, ogl±dalno¶æ ros³a, by w czerwcu osi±gn±æ rekordowa ilo¶æ u¿ytkowników 4.108 i wizyt 13.400 ods³on 79.000 nie ukrywam zadowolenia z tych wyników. Nasz Portal jest znany i chwalony nie tylko na ¦l±sku ale tak¿e w Polsce nie raz mia³em okazje us³yszeæ mi³e s³owa o SKM.
Strona 181 z 181 << < 178 179 180 181
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
ALL STAR ch³opcy U-18
ALL STAR ch³opcy U-18
III Gala¦KM Ruda ¦l±ska 2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi