News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 13:10:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Turniej EYBL U-14 rocznik 1993 Wroc³aw 2006
EYBL
Nie  tak dawno pisa³em ¿e na wzór Euroligi istnieje  Eureopan Youth Basketball League ( Europejska M³odzie¿owa Koszykarska  Euroliga ) do tych rozgrywek nie ma ¿adnych eliminacji ale ¿eby w niej graæ niestety potrzebna jest kasa i to du¿a .Wystêpuj± w niej ch³opcy podzieleni na roczniki od 1990 -1993 ka¿dy rocznik gra osobno. Polska , Litwa , Ukraina, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia Kazachstan, Rosja , Szwecja, £otwa to kraje które uczestnicz± w tych rozgrywkach.
Co z t± Pogoni± ?
Kluby
Mia³em do wyboru trzy mecze:  pierwszy to wyjazd do Cieszyna ...nie pojecha³em z kilku przyczyn, dlaczego to ju¿ zostawiê dla siebie...  drugi mecz to hit kolejki w grupie pierwsze  MKS Zabrze – Kêdzierzyn Ko¼le ....Rodzina Kubala ( tata trener i dwóch synów na parkiecie ) walczy³a o awans do fina³ów A ... niespodziewa³em siê ¿e ten mecz bêdzie bez emocji oby dwie dru¿yny postawi³y strefê tylko ¿e Zabrzanie radzili sobie lepiej w koñcu maja na obwodzie ,,króla trójek,, Micha³a Moralewicza  który nie pilnowany  dziurawi³ kosz przeciwnika
Kadra Polski U-15 rocz.1991/92 Konsultacja Spa³a 24-26.XI 2006
Kadra Polski
Trener  Reprezentacji Polski Kadetów  Robert Jakubiak jest zawsze wymagaj±cy w stosunku do swoich podopiecznych. G³ówny nacisk k³adzie na obronê. Zawsze podziwia naszych pó³nocnych s±siadów (Litwa) za ich mi³o¶æ do koszykówki. Nienawidzi przegrywaæ, nawet na treningach, gdy sam w nich uczestniczy. Ma dobre kontakty z zawodnikami. Interesuje siê, co siê wokó³ nich dzieje. Nie pozwala zawalaæ szko³y. Sam jest doktorantem AWFiS w Gdañsku.

Kadra ¦l±sk 1991 Turniej Puchar Tatr Nowy Targ Listopad 2006
U-15 Kadry Woj
Ogromnym sukcesem  naszych kadetów z kadry ¦L¡SKA zakoñczy³ siê XXIX Turniej o Puchar Tatr . Nasi ch³opcy pod wodz± Mariusza Niedbalskiego zajêli w nim pierwsze miejsce ! Pawe³ Jurczyñski( Hajduki ) najlepszym strzelcem w naszej dru¿ynie z 62 punktami w tym 12 trójek. Bartek Ka³u¿a ( MOSiR Cieszyn ) zosta³ uznany przez trenera Mariusza Niedbalskiego najlepszym zawodnikiem Kadry ¦l±ska na tym turnieju.
Turniej m³odzików m³odszych rocz.1994 £om¿a
Turnieje Podsumowanie
Bardzo niewiele piszê o naszych najm³odszych koszykarzach  z rocznika 1994 i m³odsi , ale o tym wydarzeniu nie mogê dzi¶ nie wspomnieæ. Obiecuje ¿e od czasu do czasu bêd± newsy o m³odzikach m³odszych  o których nigdzie nie pisz± o to w³a¶nie oni rozs³awiaj± ¦l±ska koszykówkê w Polsce i Europie ! Miêdzynarodowy Turniej o Puchar £om¿yczki  to bardzo znany turniej  minikoszykówki  w Polsce s³ynie z bardzo dobrej organizacji i wysokiego poziomu rozgrywek. W tym roku odby³ siê po raz piêtnasty

Pogon Ruda ¦l±ska - Smyk Prudnik - konfrontacja
U-16 Kadeci
 Od lat pamiêtam mecze Rudy ¦l±skiej z Prudnikiem zawsze by³y bardzo ciekawe i zaciête a kibiców na tych meczach co nie miara. Seniorzy Pogoni dostali siê na parê sezonów do ekstraklasy Prudniczanie niestety nigdy nie mieli zaszczytu tam grac. Po latach Pogoñ znowu powróci³a do II – ligi i znów  s±  mecze ,,Pogoni z Pogoni±,, Wróæmy jednak do rozgrywek kadeckich ju¿ w najbli¿szy pi±tek czeka nas moim zdaniem bardzo atrakcyjny dla kibiców mecz Pogoni Ruda ¦l±ska ze Smykiem Prudnik
Zapraszam
Kadra ¦l±sk 1993 Nabór - Chybie Pa¿dziernik 2006
U-15 Kadry Woj
W dniach 28 – 29 Pa¼dziernika w Chybiu niedaleko Bielska Bia³ej odby³ siê nabór ch³opców urodzonych w 1993 i 1994 do Kadry ¦l±ska. Podstaw± kadry bêd± ch³opcy z rocznika 1993 a ich trenerem pan Lichtañski z Jaworzna
Rekord ¶wiata w d³ugo¶ci meczu koszykówki
Ciekawostki
Zaczêli w pi±tek o godz. 16 z ogromnym entuzjazmem. By pobiæ rekord Guinnessa w d³ugo¶ci meczu w koszykówkê, grali do 4 rano w poniedzia³ek. Mimo ogromnego zmêczenia uda³o siê!
Pivot Cup 2006
Turnieje Podsumowanie
 Przez ostatni weekend mia³em okazje ¶ledziæ w Pruszkowie i Piastowie poczynania m³odych koszykarzy na trzeciej edycji najwiêkszego turnieju koszykarskiego  w Polsce PIVOT CUP 2006 .W turnieju bra³o udzia³ 68 dru¿yn z Polski Czech i £otwy. Nasz region by³ reprezentowany tylko przez 2 kluby - ch³opcy z GTK Gliwice rocznik 95 i 93 i dziewczêta z Sosnowca to troszkê ma³o jak na ¦l±ski Okrêg Koszykarski.
Dobry sposób na przyci±ganie dzieci do gry w koszykówkê
Ciekawostki
Nowy trener M³odzików Starszych pan mgr. Marcin Cyran rozdawa³ swoje wizytówki i zaprasza³ dzieciaków na swoje treningi poza tym przez ca³y czas gie³dy by³o dwóch kadetów KS Pogoñ reprezentantów kadry ¦l±ska Norbert Kujon i Rafa³ Chrz±szcz którzy trenuj± ju¿ ponad piêæ lat ich zadanie polega³o na rozmowach z dzieæmi chc±cych grac w kosza no i oczywi¶cie pokazali kilka zagrywek koszykarskich
Turniej koszykówki ch³opców im. Zbigniewa Klimontowicza
Turnieje Podsumowanie
 23, 24 wrze¶nia na sali AZS Katowice odby³ siê turniej 
koszykówki ch³opców im. Zbigniewa Klimontowicza.
 
Mecze odbywa³y siê w dwóch kategoriach wiekowych.
Kadetów i Juniorów. Jednak zespó³ gospodarzy(AZS) w ¿adnej z tych kategorii nie popisa³ siê zajmuj±c 4 miejsca.

Strona 180 z 181 << < 177 178 179 180 181 >
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi