News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 05:05:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
D±browa Górnicza
D±browa Górnicza
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993


Bartosz Diduszko rocznik 1987 wychowanek MOSM Bytom
Wywiady
Bartosz Diduszko ma 20 lat, ma 197 cm wzrostu. Gra na pozycji rzucaj±cego obroñcy. Karierê zaczyna³ w MOSM-ie Bytom, z którym zaj±³ czwarte miejsce w mistrzostwach Polski juniorów. ("Jechali¶my po z³oto, ale nasz szczyt formy przypad³ chyba wtedy na pó³fina³y" - wspomina Bartek). Z Bytomia trafi³ do pierwszoligowego CKS-u 1924 Czelad¼. Gra³ w reprezentacji Polski do lat 18 i 20. W ubieg³ym roku awansowa³ do kadry seniorów, a potem do ¦l±ska Wroc³aw. Jego brat £ukasz gra w drugoligowym AZS-ie Katowice.

£ukasz Drost rocznik 1991 UKS SP 27 Katowice
Wywiady
 Na pocz±tek chcia³bym zapytaæ o pocz±tki twojej gry. Jak to siê sta³o, ¿e zacz±³e¶ trenowaæ  koszykówkê?
Szczerze mówi±c by³ to czysty przypadek W 6 klasie wraz z kolegami przeszli¶my do fina³ów mistrzostw Katowic, by³ na nich jak siê pó¼niej okaza³o równie¿ mój obecny trener i prezes. Po meczu podszed³ do mnie prezes klubu i zaoferowa³ grê w klubie. Po przemy¶leniu tej propozycji zgodzi³em siê graæ w UKS 
Jaros³aw Jakubiec najpopularniejszym trenerem m³odzików starszych
Sondy Ankiety
Dzi¶ zakoñczy³a siê ankieta na ,,Najpopularniejszego trenera m³odzików starszych w okrêgu ¶l±sko-opolskim". Wygra³ Pan Jaros³aw Jakubiec zdobywaj±c 18 g³osów.
EYBL U-14 rocznik 1993 Wroc³aw 2007
EYBL
 Kapitalnie spisali siê Wroc³awianie w organizowanym u siebie drugim turnieju EYBL. Wygrali zdecydowanie wszystkie mecze i zdobyli bezsprzecznie pierwsze miejsce w tym turnieju .Djamel Belzanereg ( na fotce ) wyst±pi³ we wszystkich meczach w których spisywa³ siê na bardzo dobrym poziomie. Teraz pozosta³ ju¿ tylko jeden turniej na £otwie


Turniej Szwecja - MKS Zabrze I miejsce
Turnieje Podsumowanie
Ukoronowaniem dobrej postawy zespo³ów MKS Zabrze w Festiwalu Koszykówki w szwedzkim Lund by³o dzisiejsze zwyciêstwo w finale kategorii rocznika 94.MKS Zabrze pokona³ Hrrsholm I 20:17 i tym samym zdoby³ 1 miejsce w tej kategorii rozgrywek. W galerii fotki z meczu fina³owego m³odzików m³odszych i z mrczu mlodzików starszych
Podsumowanie rundy zasadniczej kadetów
U-16 Kadeci
Jaka by³a ta runda zasadnicza ? dla jednych rozczarowaniem dla innych sensacj±, jak choæby awans do fina³ów A dwóch zespo³ów z m³odszego rocznika MOSM-u Bytom II i Smyka Prudnik. Wielcy przegrani to niew±tpliwie Pogoñ Ruda ¦l±ska, MOSiR Cieszyn, UKS SP 27 Katowice , MCKiS Jaworzno i MKKS Kêdzierzyn Ko¼le. Jak d³ugo jeszcze czyste konto zachowaj± zespo³y MKS-u Zabrze i Hajduków Chorzów, kiedy wreszcie swe pierwsze mecze wygraj± m³odzi Rudzianie i Baskeciarze z Chorzowa? ju¿ nied³ugo poznamy odpowied¼ na te pytania
Turniej ¯ylina - S³owacja
Turnieje Podsumowanie
 ¯ylina ( Slowacja ) UKS SP 27 Katowice r.93 III - miejsce r.92-91 VII miejsce
Bratys³awa ( Czechy ) MCKiS Jaworzno I - miejsce
Lemvig ( Dania ) JAS-FBG Sosnowiec Dziewczyny r.95 I miejsce
Turniej Juniorów rocznik 1990 w £owiczu
Turnieje Podsumowanie
W dniach 8-10 grudnia w £owiczu odby³ siê VI Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Koszykówki Juniorów. W¶ród zespo³ów bior±cych udzia³ znalaz³o siê wiele mocnych ekip. Nasz region reprezentowa³ UKS SP 27 Katowice.
Tomasz Niedbalski najpopularniejszym trenerem kadetów
Sondy Ankiety
Dzi¶ zakoñczy³a siê ankieta ,,Najpopularniejszy trener kadetów w okrêgu ¦l±sko-Opolskim. Wygrana  Tomasza Niedbalskiego ( 18 g³osów ) by³a bezdyskusyjna . Poprosi³em paru zawodników o wypowied¼ co my¶l± o TRENERZE Tomaszu Niedbalskim
Mecz na szczycie u m³odzików m³odszych
U-13 M³odzicy M³.
W rozgrywkach ligowych m³odzików m³odszych ( rocz.94 i m³odsi ) w tym sezonie licz± siê tylko trzy dru¿yny : Gliwicki GTK, Zabrzañski MKS i Katowicki C.Hartwig , mecze pomiêdzy tymi zespo³ami wy³oni± mistrza ¦l±ska w tym roku
Turniej EYBL U-14 rocznik 1993 Wroc³aw 2006
EYBL
Nie  tak dawno pisa³em ¿e na wzór Euroligi istnieje  Eureopan Youth Basketball League ( Europejska M³odzie¿owa Koszykarska  Euroliga ) do tych rozgrywek nie ma ¿adnych eliminacji ale ¿eby w niej graæ niestety potrzebna jest kasa i to du¿a .Wystêpuj± w niej ch³opcy podzieleni na roczniki od 1990 -1993 ka¿dy rocznik gra osobno. Polska , Litwa , Ukraina, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia Kazachstan, Rosja , Szwecja, £otwa to kraje które uczestnicz± w tych rozgrywkach.
Strona 180 z 182 << < 177 178 179 180 181 182 >


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi