News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 22 2018 22:00:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U-16 rocznik 1991/92 Pó³fina³y 2007
U-16 Kadeci
Hajduki w swoim pierwszym meczu przegrali po dogrywce z Czarnymi S³upsk 101:90. Jedna pora¿ka jeszcze nie przekre¶la szans na przej¶cie dalej. W Rawiczu gdzie w pierwszym meczu spotka³ siê Rybnik z Zabrzem gór± okazali siê zabrzanie. W dalszej czê¶ci news`a statystyki z meczu Chorzów - S³upsk.
Fina³y Juniorek Starszych 2007
Dziewczyny
 Koszykarki MUKS Poznañ zdoby³y tytu³ mistrza Polski juniorek
starszych. W fina³owym spotkaniu podopieczne Iwony Jab³oñskiej pokona³y.AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 79:68. Poni¿ej komplet wyników z turnieju.
Bara¿e Sl±sko - Opolskie U -14
U-14 M³odzicy St.
 Dzi¶ odby³ siê  rewan¿owy mecz bara¿owe pomiêdzy Smykiem Prudnik a GTK. Drugie zwyciêstwo Gliwiczan 60 : 43 da³o im awans do Æwieræfina³ów Mistrzostw Polski. W drugim meczu MOSM Bytom wysoko pokona³ MKS Otmuchów 92 : 28


MP U-16 rocznik 1991/9 Cwiercfinaly 2007
U-16 Kadeci
Lucyna Grajewska r.1992 i Natalia Przekop r.1991 RMKS Rybnik
Wywiady
 MVP rozdane! Najbardziej warto¶ciow± zawodniczk± ligi kadetek zosta³a Lucyna Grajewska z Rybnika, która zebra³a 16 g³osów wyprzedzaj±c tym samym Natalie Przekop ze swojej (obecnej) dru¿yny. 6 g³osów zebra³a Basia ¦mietana z Bytomia tym samym zajê³a trzecie miejsce.
W dalszej czesci newsa zapraszamy do lektury "wywiadu" z Lucyn± Grajewsk± i Natali± Przekop.

Na zdjêciu po lewej Natalia, a po prawej Lucyna
Kacper Stalicki rocznik 1992 Smyk Prudnik
Wywiady
 Kacpra Stalickiego i jego kolegów ze Smyka Prudnik pozna³em w tamtym roku kiedy to przyjechali na sparing do Rudy ¦l±skiej gdzie ³atwo pokonali miejscow± Pogoñ. Kiedy im zada³em pytanie dlaczego nie graj± w rozgrywkach ligowych w odpowiedzi dowiedzia³em siê ¿e klub nie ma kasy a¿eby ich zg³osiæ . Po meczu ch³opaki zauwa¿yli na hali Pogoni reprezentanta Polski Andrzeja Pluty... podesz³em do nich pytaj±c czy wiedza kim jest Andrzej? oczywi¶cie ¿e wiedzieli ale tego ¿e jest wychowankiem KS Pogoñ nie wiedzieli... na pami±tkê zrobi³em im wspóln± fotkê...kto by pomy¶la³ ¿e po roku od tego wydarzenia Kacper dostanie powo³anie do kadry Polski
Damian Wicher trener Smyka Prudnik
Wywiady
DAMIAN WICHER - M³odzicy Smyka Prudnik zajêli w minionym sezonie 5 miejsce w Polsce, bêd±c prawdziw± rewelacj± tych gier. W tym roku ten sam zespó³ bierze udzia³ w rozgrywkach ligi ¶l±sko-opolskiej. Ku zdumieniu wszystkich, Smyk awansowa³ do drugiego etapu, pozostawiaj±c za plecami ekipy z Rudy ¦l±skiej, czy Cieszyna. O znakomitych wystêpach rozmawiamy z trenerem Tomaszem Michalakiem.
Co s³ychaæ w rozgrywkach m³odzików m³odszych
U-13 M³odzicy M³.
Drugie zwyciêstwo GTK Gliwice nad C.Hartwig Katowice chyba ju¿ przes±dzi³o o Mistrzostwie ¦l±ska. Wszystko wskazuje na to ¿e  na piêæ kolejek przed zakoñczeniem rozgrywek ligowych mamy  Mistrza ¦l±ska w m³odzikach m³odszych. Walka  o wicemistrzostwo rozegra siê pomiêdzy MKS Zabrze a Hartwigiem Katowice z tym ze Katowiczanie musza wygraæ ten mecz 19 punktami
MP U-16 rocznik 1991/92 Æwiercifina³y 2007
U-16 Kadeci
Hajduki, Smyki i Ogiery  z Zabrza  ju¿ nie mog± siê do czekaæ  rozpoczêcia swoich meczy w Æwieræfina³ach Mistrzostw Polski . Wszyscy wiemy ¿e rok temu ani jedna dru¿yna kadecka nie przesz³a Æwieræfina³ów MP,  nawet Cieszyn który by³ organizatorem turnieju Æwieræfina³owego . W przeddzieñ turnieju wszyscy zadajemy sobie pytanie jakiej dru¿ynie dopisze szczê¶cie która z dru¿yn strzeli z form± w dziesi±tkê i przejdzie æwieræfina³. Z ka¿dej grupy awansuj± po dwie dru¿yny .Ju¿ dzi¶ przyje¿d¿aj± na ¦l±sk niektóre ekipy
Wojciech Juszkiewicz rocznik 1991 Zag³êbie Sosnowiec
Wywiady
Pawe³ Jurczyñski rocznik 1991 Hajduki Chorzów
Wywiady
 Na pocz±tku naszej rozmowy chcia³bym Ci serdecznie pogratulowaæ awansu do Pó³fina³ów Mistrzostw Polskich, Wicemistrzostwa ¦l±ska i tytu³u MVP sezonu 2006/2007 do tego chyba dojdzie jeszcze tytu³ Króla strzelców w tym króla trójek.Po udanym powrocie do kadry Polski ¿yczê Ci wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Lipcu
Strona 178 z 181 << < 175 176 177 178 179 180 181 >
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi