News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Stycze 19 2018 04:09:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 2
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,879
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Barkowski Henryk
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Piszczek Maciej KTK Knurów r.96
Piszczek Maciej KTK Knurów r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Kolekcja Koszulek 654


SP 58 Hartwig Katowice Mistrzami ¦l±ska Szkó³ Podstawowych
Szkolne
Dzi¶ w Hali MOSiR w Zabrzu zosta³y rozegrane Fina³y Wojewódzkie Szkó³ Podstawowych.
Mistrzostwo ¦l±ska pozostaje w Katowicach w ubieg³ym roku UKS SP 27 Katowice, a w tym roku po wspania³ej grze wszystkich graczy Jaros³awa Jakubca Puchar i z³ote medale dla SP 58
Posezonwe turnieje sparingi
Turnieje Podsumowanie
Turniej nie stal na najwy¿szym poziomie , ¿aden z 4 meczy nie przyniós³ wiêkszych emocji . Mecze by³y grane w formie losowej - po losowaniu AZS K-ce Trafil na AZS Gliwice , a MKS Zabrze trafi³ na MCKS Czelad¼ . w Obu pojedynkach wynik móg³ byæ tylko jeden . Katowice wygra³y wysoko z Gliwicami , a MKS Zabrze wygral (chyba) 112-56 . W meczu o 3 miejsce Czelad¼ wyra¼nie pokona³a AZS Gliwice - które nie wiele mia³y do powiedzenia w ca³ym turnieju . W Finale MKS Zabrze gra³ z AZS'em K-ce , zabrzanie od pocz±tku wyszli na 10-punktowe prowadzenie i systematycznie je powiêkszali . W po³owie IV Kwarty przewaga siêga³a ju¿ 40pkt , ale w koñcówce Katowice nadrobi³y parena¶cie punktów graj±c przeciwko drugiej pi±tce zabrzan , mecz zakoñczy³ siê wynikiem 91-70 (chyba) . Najlepszym strzelcem zosta³ zawodnik MCKS Czelad¼ , a MVP turnieju zawodnik MKS'u Zabrze - Micha³ Dzierko

Gimnazjum z LUBLINA najlepsze w Polsce !
Szkolne
Niestety nie powiod³o siê naszym reprezentantom Szkó³ Gimnazjalny na Mistrzostwach Polski w P³ocku .Gimnazjum z Cieszyna dopiero 11 miejsce a Gimnazjum z Prudnika 8 miejsce. Jedyny mi³y akcent tych zawodów to nagroda dla najlepszego rzucaj±cego za 3 punkty dla Kacpra  Stalickiego z Prudnika
MP U-18 pó³fina³y 2007
U-18 Juniorzy
MCKiS Jaworzno w finale MP juniorów !

Podopieczni trenera Lichtañskiego wygrywaj± swój kolejny mecz z Pyr± Poznañ. Po pierwszej kwarcie MCKiS przegrywa³o 21:20. W drugiej zdo³ali doprowadziæ do remisu choæ by³o im trudno. Po przerwie Jaworzno przebudzi³o siê i zdo³ali odskoczyæ na 21 punktów. Ostatnia kwarta zakoñczy³a siê 12:15 dla MCKiS i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 56:80 ! Zostaje nam tylko pogratulowaæ ch³opakom i trenerowi awansu do fina³ów MP.
UKS SP 27 Katowice w wielkim finale o Puchar PZKosz 1-3 Czerwiec OSTRÓW WIELKOPOLSKI
U-14 M³odzicy St.
Dru¿yna UKS SP 27 Katowice na pó³fina³y MP do W³oc³awka przyjecha³a dzieñ
wcze¶niej b
y dobrze siê zaaklimatyzowaæ przed wa¿nym pierwszym meczem z Tarnowia Podgórne. W pi±tek rano zwiedzili¶my centrum W³oc³awka i hale Mistrzów a o godz. 15. zameldowali¶my siê na starej hali OsiR-u by rozegraæ swój pierwszy mecz 1/2 Fina³ów o Puchar PZKosz.
MPU-14 zapowiedzi wielkiegiego Fina³u w Ostrowie Wielkopolskim
U-14 M³odzicy St.
Ju¿ od Pi±tku do Niedzieli w Ostrowie Wielkopolskim odbêdzie siê turniej fina³owy o Puchar PZKosz. ¦l±sk bêdzie reprezentowa³ zespó³ UKS SP 27 Katowice
Zapraszam czytelników naszego serwisu koszykarskiego do obszernej prezentacji fina³owej czwórki, wszystkim dru¿ynom ¿yczê prawdziwej sportowej  rywalizacji  a naszym ziomkom ¿yczê jak najwiêkszego sukcesu

MP U-14 rocz.1993 Pó³fina³ 2007
U-14 M³odzicy St.
 WKK Wroc³aw pierwszym finalist± wielkiego fina³u o Puchar PZKosz. Relacje z pó³fina³ów ze Stalowej Woli przekaza³ nam jeden z zawodników  WKK Wroc³aw
Turniej za turniejem tydzieñ po tygodniu.Dopiero co zakoñczy³ sie turniej æwieræfina³owy MP w Stalowej Woli  a ju¿ w tym tygodniu m³odzi Wroc³awianie jad± a raczej lec± na Ukrainê do Odessy na SUPERFINA£ EYBL
potem  czeka ich  WIELKI FINA£ O PUCHAR PZKOSZ
 
Na fotce Jakub Koelner najlepszy zawodnik pó³fina³ów w Stalowej Woli .... obiecuje ¿e w kolejnych
MP U-16 rocznik 1991 Fina³ Prudnik 2007
U-16 Kadeci
  Okiem kibca......

Pozwolê sobie w kilku zdaniach przedstawiæ spostrze¿enia z rozgrywanych fina³ów kadetów w Prudniku.Poziom rozgrywanych spotkañ nale¿y oceniæ wysoko.Mecze rozgrywane by³y w szybkim tempie a umiejêtno¶ci techniczne zawodników by³y wyj±tkowo dobre jak na kategorie kadetów

Testy do Liceum Sportowego we Wroc³awiu
Szkolenie
W dniu 11 maja we Wroclawiu odby³y siê testy do  Licealnego O¶rodka Szkolenia Sportowego M³odzie¿y PZKosz . Do do Licealnego O¶rodka dosta³o siê 17 z 46 osób.  Nasz region reprezentowa³o  14 ch³opców z takich klubów jak Rybnik, Bytom, Jaworzno ,Cieszyn i Czechowice Dziedzice 
Niebezpieczne zabawy
Ciekawostki
Zachêcam do przeczytania poni¿ej zamieszczonego artyku³u, który niestety ma smutn± puentê. Jednak to Wy  czytelnicy mo¿ecie zmieniæ sytuacjê na lepsze, pomoc poszkodowanemu Adamowi zawodnikowi z rocznika 1993 z MKS Zabrze. Rzecz dzieje siê na podwórkowym boisku do koszykówki. M³ody utalentowany koszykarz, Adam podejmuje niebezpieczn± zabawê pakowanie do kosza z podpórki gdy¿ jest za ma³y ¿eby siêgn±æ do obrêczy
MP U-18 Tylko Juniorzy MCKiS Jaworzno w pó³fina³ach MP
U-18 Juniorzy
Niestetety  w æwieræfina³ach MP Juniorów nie posz³o nam tak dobrze jak w æwieræfina³ach kadetów czy m³odzików starszych kiedy to awansowa³y po trzy dru¿yny do ½  MP. Spo¶ród czterech Juniorskich dru¿yn  reprezentuj±cych okrêg ¦l±sko – Opolski tylko MCKiS Jaworzno zakwalifikowa³o siê do pó³fina³ów. Dru¿yna trenera Lichtañskiego pokaza³a klasê wygrywaj±c zdecydowanie wszystkie swoje mecze

Strona 178 z 183 << < 175 176 177 178 179 180 181 > >>


Puchar U15 rocz.2003 Final 20-22.IV Bytom
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi