News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Stycze 19 2018 04:20:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,879
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Barkowski Henryk
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
21
21
1/4 MP U-18 rocz.90/91 Katowice 2008
Kolekcja Koszulek 654


Przedsezonowe mecze kontrolne, turnieje.
U-16 Kadeci
W dniu wczoraj31 sierpnia w Prudniku zosta³y rozegrane  nastêpuj±ce mecz sparingowe. 
MOSM Bytom -  ¦l±skiem Wroc³aw  61-53
MOSM Bytom - MKS Smyk Prudnik 74-51.
Mecz pomiêdzy Wroc³awiem a Prudnikiem wygra³ Wroc³aw przewag± 18 punktów

W najbli¿szy weekend w Bytomi zostanie rozegrany kolejny Turniej o Puchar ¯ycia Bytomskiego a w nim zagraj± : MKS Rybnik, Smyk Prudnik, MOSM Bytom I i MOSM Bytom II przypominam ¿e w tamtym roku Puchar wyjecha³ do Zabrza

Tomasz ¦nieg rocznik 1989 wychowanek MCKiS Jaworzno
Wywiady
Tomasz ¦nieg ( MCKiS Jaworzno ) Rocznik ’89. Rozgrywaj±cy, prowadz±cy grê.¦wietne czytanie gry, niez³e wbijanie siê pod kosz, dobre wyczucie ataku – wie, kiedy wchodziæ w pole trzech sekund, wie, kiedy próbowaæ rzutu z pó³dystansu. Nie wchodz±c w szczegó³y – na szczeblu juniorskim przyjemnie ogl±da siê jego grê. Bardzo przyjemnie. Jedyny mankament – nie potrafi rzucaæ za trzy punkty.

Norbert Kujon najm³odszym graczem w ¦LLK w sobote zagra o br±z
Ligi Amatorskie
¦LLK to najwiêksze w regionie otwarte rozgrywki koszykarskie. W rozgrywkach tych uczestnicz± zarówno amatorzy jak i zawodnicy na co dzieñ graj±cy w dru¿ynach naszego regionu. Obecnie dobiega koñca ju¿ pi±ty sezon tych rozgrywek, a w tegorocznej edycji wystêpuje 14 dru¿yn  (z Rudy ¦l±skiej, Katowic, Bytomia, Siemianowic ¦l±skich, Piekar ¦l±skich, Zabrza  i Chorzowa). 


14 lat i mierzy 2 metry !
Ciekawostki
Gdy Dominik Kaczmarek ( na zdjêciu ) pokazuje w tramwaju ulgowy bilet i szkoln± legitymacjê, kontrolerzy traktuj± go jak oszusta i ¿±daj± dowodu osobistego. Nie chc± uwierzyæ, ¿e maj±c 13 lat mo¿na mieæ dwa metry wzrostu i nosiæ buty numer 51,5.

Na ¦l±sku w Rybniku tez mamy 13 letniego giganta jest nim Piotrek Szolc który poma³u podchodzi pod 2 metry ( 196 cm )
XVIII Camp koszykarski ¯ylina 2007
Campy / Obozy
 XVIII Camp koszykarski ¯ylina 2007 dobieg³ koñca.
W tym roku organizatorzy go¶cili przede wszystkim zawodników ze S³owacji Czech i szerok± kadrê ( 29 osobow± ) z Pszczyny, a tak¿e 3 ch³opców z Czêstochowy, jednego ch³opca z Wroc³awia i jednego z Gliwic
Obóz by³ wspania³ym prze¿yciem dla wszystkich i znakomit± promocj± basketu. Firma Badem ma 18-letnie do¶wiadczenie w organizacji tego typu imprez. Robi to absolutnie profesjonalnie:140 m³odych ludzi trenowa³o koszykówkê na 4 pe³no wymiarowych boiskach w hali Borik, która mo¿e pomie¶ciæ 4 tysi±ce widzów. Do dyspozycji obozowiczów by³ równie¿ basen (kryta i otwarta p³ywalnia)oraz stadion lekkoatletyczny
Kadra Polski U-15 rocz. 1992/93 Camp Centralny S³upsk 2007
Kadra Polski
Dzi¶ zakoñczy³o siê zgrupowanie Kadr Wojewódzkich w Zielonej Górze i w Obornikach ¦l±skich, mi³o mi poinformowaæ ¿e a¿ sze¶ciu zawodników i sze¶æ zawodniczek z naszego regionu dosta³o siê na Camp Centralny w S³upsku 
Kadra ¦l±sk 1993 Obóz letni - Gocza³kowice Zdrój 2007
U-15 Kadry Woj
Kilka dni temu zakoñczy³o siê zgrupowanie szkoleniowe kadry wojewódzkiej rocznik 93-94 w Gocza³kowicach Zdroju. Trzydziestu m³odych zawodników i zawodniczek z ca³ego ¶l±ska przez dwa tygodnie by³o szkolone pod okiem ¶wietnych trenerów. Jesieni± oka¿e siê kto z tej 30 pokaza³ siê z najlepszej strony i zosta³ wybrany do ¶cis³ej 12 reprezentuj±cej nasz region w Pucharze Tatr.
¦l±scy Sêdziowie Mistrzami Polski w 2007
Ciekawostki
Tak siê z³o¿y³o ¿e w tym samym czasie co Silesia All Star Game w Sêdziejowicach nie daleko £odzi odbywa³y siê Mistrzostwa Polski w Koszykówce  Sêdziów. Mi³o mi zakomunikowaæ ¿e nasi ¦l±scy Sêdziowie zdobyli Mistrzostwo Polski. Reprezentanci naszego okrêgu ,,Sztajgry Katowice,, w finale pokonali obroñców tytu³u, reprezentacjê £ódzkiego Zwi±zku Koszykówki 35:30 i po raz trzeci w historii mistrzostw zdobyli z³ote medale
Amerykanski trener Terry Layton w Katowicach
Ciekawostki
3 stycznia na hali sportowej na Osiedlu Witosa zajêcia z druzyna m³odzików i z druzyna juniorów przeprowadzil trener ¶wiatowej s³awy Terry Leyton z USA...
Mielismy zaszczyt go¶ciæ u siebie znakomitego trenera z miêdzynarodowym do¶wiadczeniem.Pokaza³ wiele ciekawych æwiczeñ doskonal±cych podstawy koszykówki (jak sam wielokrotnie stwierdza³ Fundamental Bball) oraz opowiedzia³ wiele ciekawych anegdot dotycz±cych jego pracy.
Trenerowi asystowa³ Piotrek Paprocki, obecnie zawodnik ligi NCAA (Mayville State University), dodatkowo treningowi przygl±da³ siê asystent trenera kadry Polski Kazimierz Miko³ajec.
MP U-14 rocznik 1993 Fina³ Ostrów Wielkopolski 2007
U-14 M³odzicy St.
 Emocje opad³y fina³y Mistrzostw Polski przechodz± do historii na pewno d³ugo zapamiêtanej chocia¿by mecz pomiêdzy WKK Wroc³aw a UKS SP 27 Katowice w którym to dopiero druga dogrywka wy³oni³a zwyciêsk± dru¿ynê albo szaleñczy po¶cig Kasprowiczanki w meczu z WKK Wroc³aw.

MP U-18 Fina³ 2007
U-18 Juniorzy
MVP - Mateusz Kostrzewski (Prokom Trefl Sopot)
All Stars Five: Tomasz ¦nieg (MCKiS Jaworzno), Adam Waczyñski (Prokom Trefl Sopot), Karol Gruszecki (MKS Polonia Warszawa), Mateusz Kostrzewski (Prokom Trefl Sopot), Marcin Fabiañczyk (MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg)
Najskuteczniejszy zawodnik: Karol Gruszecki (MKS Polonia Warszawa)
Najlepszy strzelec za 3:
Rados³aw Lemañski (MCKiS Jaworzno)
Najm³odszy zawodnik
: Artur Hendzelek (MMKS Junak W³oc³awek)
Strona 177 z 183 << < 174 175 176 177 178 179 180 > >>


Puchar U15 rocz.2003 Final 20-22.IV Bytom
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi