News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 21 2018 06:59:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MPU-14 zapowiedzi wielkiegiego Fina³u w Ostrowie Wielkopolskim
U-14 M³odzicy St.
Ju¿ od Pi±tku do Niedzieli w Ostrowie Wielkopolskim odbêdzie siê turniej fina³owy o Puchar PZKosz. ¦l±sk bêdzie reprezentowa³ zespó³ UKS SP 27 Katowice
Zapraszam czytelników naszego serwisu koszykarskiego do obszernej prezentacji fina³owej czwórki, wszystkim dru¿ynom ¿yczê prawdziwej sportowej  rywalizacji  a naszym ziomkom ¿yczê jak najwiêkszego sukcesu

MP U-14 rocz.1993 Pó³fina³ 2007
U-14 M³odzicy St.
 WKK Wroc³aw pierwszym finalist± wielkiego fina³u o Puchar PZKosz. Relacje z pó³fina³ów ze Stalowej Woli przekaza³ nam jeden z zawodników  WKK Wroc³aw
Turniej za turniejem tydzieñ po tygodniu.Dopiero co zakoñczy³ sie turniej æwieræfina³owy MP w Stalowej Woli  a ju¿ w tym tygodniu m³odzi Wroc³awianie jad± a raczej lec± na Ukrainê do Odessy na SUPERFINA£ EYBL
potem  czeka ich  WIELKI FINA£ O PUCHAR PZKOSZ
 
Na fotce Jakub Koelner najlepszy zawodnik pó³fina³ów w Stalowej Woli .... obiecuje ¿e w kolejnych
MP U-16 rocznik 1991 Fina³ Prudnik 2007
U-16 Kadeci
  Okiem kibca......

Pozwolê sobie w kilku zdaniach przedstawiæ spostrze¿enia z rozgrywanych fina³ów kadetów w Prudniku.Poziom rozgrywanych spotkañ nale¿y oceniæ wysoko.Mecze rozgrywane by³y w szybkim tempie a umiejêtno¶ci techniczne zawodników by³y wyj±tkowo dobre jak na kategorie kadetów

Testy do Liceum Sportowego we Wroc³awiu
Szkolenie
W dniu 11 maja we Wroclawiu odby³y siê testy do  Licealnego O¶rodka Szkolenia Sportowego M³odzie¿y PZKosz . Do do Licealnego O¶rodka dosta³o siê 17 z 46 osób.  Nasz region reprezentowa³o  14 ch³opców z takich klubów jak Rybnik, Bytom, Jaworzno ,Cieszyn i Czechowice Dziedzice 
Niebezpieczne zabawy
Ciekawostki
Zachêcam do przeczytania poni¿ej zamieszczonego artyku³u, który niestety ma smutn± puentê. Jednak to Wy  czytelnicy mo¿ecie zmieniæ sytuacjê na lepsze, pomoc poszkodowanemu Adamowi zawodnikowi z rocznika 1993 z MKS Zabrze. Rzecz dzieje siê na podwórkowym boisku do koszykówki. M³ody utalentowany koszykarz, Adam podejmuje niebezpieczn± zabawê pakowanie do kosza z podpórki gdy¿ jest za ma³y ¿eby siêgn±æ do obrêczy
MP U-18 Tylko Juniorzy MCKiS Jaworzno w pó³fina³ach MP
U-18 Juniorzy
Niestetety  w æwieræfina³ach MP Juniorów nie posz³o nam tak dobrze jak w æwieræfina³ach kadetów czy m³odzików starszych kiedy to awansowa³y po trzy dru¿yny do ½  MP. Spo¶ród czterech Juniorskich dru¿yn  reprezentuj±cych okrêg ¦l±sko – Opolski tylko MCKiS Jaworzno zakwalifikowa³o siê do pó³fina³ów. Dru¿yna trenera Lichtañskiego pokaza³a klasê wygrywaj±c zdecydowanie wszystkie swoje mecze

MP U-14 rocz.1993 Æwieræfina³y 2007
U-14 M³odzicy St.
 Bilans ¦l±skich m³odzików starszych  w ostatnim  dniu zmagañ o awans do æwieræfina³ow MP to 3 zwyciêstwa 1 pora¿ka. Wiemy ju¿ ¿e trzy ¦l±skie dru¿yny awansowa³y do pó³fina³ów MP i wszystkie trzy z drugiego miejsca . Katowice, Rybnik, Bytom bêd± nas reprezentowa³y w dalszej czê¶ci zawodów o Puchar PZKosz. Niestety dru¿yna GTK Gliwice odpad³a pomimo bardzo dobrej postawy w Gliwickim turnieju.


Turniej EYBL U-15 rocznik 1992 Gdañsk 2007
EYBL
Nie tak dawno w Gdañsku zosta³ rozegrany Turniej Fina³owy EYBL rocznika 1992. EYBL - Europejska Liga Koszykówki M³odzie¿owej, powsta³a w 2000 roku w Rydze zrzesza kilkadziesi±t klubów z dziewiêciu pañstw Europy. Ka¿dy sezon ligi koñczy siê superfina³em, w którym bierze udzia³ osiem dru¿yn.
Jakub Kubala rocznik 1991 MKKS Kêdzierzn Ko¿le
Wywiady
 Aby uatrakcyjniæ nasz± stronê,  aby by³a bardziej ciekawsza a co za tym idzie czê¶ciej ,,czytana,, postanowi³em od czasu do czasu zamie¶ciæ wywiad z m³odymi koszykarzami z naszego regionu. Oczywi¶cie nie mam zamiaru z nikogo robiæ gwiazdy tylko chcia³bym wam bardziej przybli¿yæ koszykarskie sylwetki o których mo¿e kiedy¶  wiêcej us³yszymy

trójka-Kuby


Pó³fina³y Mistrzostw Polski Kadetów
U-16 Kadeci
Ogromnym sukcesem zakoñczy³y siê æwieræfina³y MP Kadetów. Wszystkie dru¿yny z naszego Województwa uzyska³y awans do Pó³fina³ów MP.
Od dzi¶ prezentujemy grupy pó³fina³owe z udzia³em Hajduków Chorzów , MKS Zabrze MKKS Rybnik.
Juniorzy Starsi MKS Zabrze 6 dru¿yn± w Polsce
U-20 Juniorzy St.
1.Pyra Poznañ
2.Anwil W³oc³awek
3.Zastal Zielona Góra
4.¦l±sk Wroc³aw
5.UKS Trójka Szczecin
6.MKS Zabrze
Strona 177 z 181 << < 174 175 176 177 178 179 180 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi