News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Listopad 21 2017 20:26:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 5
Uytkownicy Online: @zibi

Zarejestrowanych: 1,878
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Jakub Jamrozik
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Kolekcja Koszulek 654


Testy do Liceum Sportowego we Wroc³awiu
Szkolenie
W dniu 11 maja we Wroclawiu odby³y siê testy do  Licealnego O¶rodka Szkolenia Sportowego M³odzie¿y PZKosz . Do do Licealnego O¶rodka dosta³o siê 17 z 46 osób.  Nasz region reprezentowa³o  14 ch³opców z takich klubów jak Rybnik, Bytom, Jaworzno ,Cieszyn i Czechowice Dziedzice 
Niebezpieczne zabawy
Ciekawostki
Zachêcam do przeczytania poni¿ej zamieszczonego artyku³u, który niestety ma smutn± puentê. Jednak to Wy  czytelnicy mo¿ecie zmieniæ sytuacjê na lepsze, pomoc poszkodowanemu Adamowi zawodnikowi z rocznika 1993 z MKS Zabrze. Rzecz dzieje siê na podwórkowym boisku do koszykówki. M³ody utalentowany koszykarz, Adam podejmuje niebezpieczn± zabawê pakowanie do kosza z podpórki gdy¿ jest za ma³y ¿eby siêgn±æ do obrêczy
MP U-18 Tylko Juniorzy MCKiS Jaworzno w pó³fina³ach MP
U-18 Juniorzy
Niestetety  w æwieræfina³ach MP Juniorów nie posz³o nam tak dobrze jak w æwieræfina³ach kadetów czy m³odzików starszych kiedy to awansowa³y po trzy dru¿yny do ½  MP. Spo¶ród czterech Juniorskich dru¿yn  reprezentuj±cych okrêg ¦l±sko – Opolski tylko MCKiS Jaworzno zakwalifikowa³o siê do pó³fina³ów. Dru¿yna trenera Lichtañskiego pokaza³a klasê wygrywaj±c zdecydowanie wszystkie swoje mecze

MP U-14 rocz.1993 Æwieræfina³y 2007
U-14 M³odzicy St.
 Bilans ¦l±skich m³odzików starszych  w ostatnim  dniu zmagañ o awans do æwieræfina³ow MP to 3 zwyciêstwa 1 pora¿ka. Wiemy ju¿ ¿e trzy ¦l±skie dru¿yny awansowa³y do pó³fina³ów MP i wszystkie trzy z drugiego miejsca . Katowice, Rybnik, Bytom bêd± nas reprezentowa³y w dalszej czê¶ci zawodów o Puchar PZKosz. Niestety dru¿yna GTK Gliwice odpad³a pomimo bardzo dobrej postawy w Gliwickim turnieju.


Turniej EYBL U-15 rocznik 1992 Gdañsk 2007
EYBL
Nie tak dawno w Gdañsku zosta³ rozegrany Turniej Fina³owy EYBL rocznika 1992. EYBL - Europejska Liga Koszykówki M³odzie¿owej, powsta³a w 2000 roku w Rydze zrzesza kilkadziesi±t klubów z dziewiêciu pañstw Europy. Ka¿dy sezon ligi koñczy siê superfina³em, w którym bierze udzia³ osiem dru¿yn.
Jakub Kubala rocznik 1991 MKKS Kêdzierzn Ko¿le
Wywiady
 Aby uatrakcyjniæ nasz± stronê,  aby by³a bardziej ciekawsza a co za tym idzie czê¶ciej ,,czytana,, postanowi³em od czasu do czasu zamie¶ciæ wywiad z m³odymi koszykarzami z naszego regionu. Oczywi¶cie nie mam zamiaru z nikogo robiæ gwiazdy tylko chcia³bym wam bardziej przybli¿yæ koszykarskie sylwetki o których mo¿e kiedy¶  wiêcej us³yszymy

trójka-Kuby


Pó³fina³y Mistrzostw Polski Kadetów
U-16 Kadeci
Ogromnym sukcesem zakoñczy³y siê æwieræfina³y MP Kadetów. Wszystkie dru¿yny z naszego Województwa uzyska³y awans do Pó³fina³ów MP.
Od dzi¶ prezentujemy grupy pó³fina³owe z udzia³em Hajduków Chorzów , MKS Zabrze MKKS Rybnik.
Juniorzy Starsi MKS Zabrze 6 dru¿yn± w Polsce
U-20 Juniorzy St.
1.Pyra Poznañ
2.Anwil W³oc³awek
3.Zastal Zielona Góra
4.¦l±sk Wroc³aw
5.UKS Trójka Szczecin
6.MKS Zabrze
MP U-16 rocznik 1991/92 Pó³fina³y 2007
U-16 Kadeci
Hajduki w swoim pierwszym meczu przegrali po dogrywce z Czarnymi S³upsk 101:90. Jedna pora¿ka jeszcze nie przekre¶la szans na przej¶cie dalej. W Rawiczu gdzie w pierwszym meczu spotka³ siê Rybnik z Zabrzem gór± okazali siê zabrzanie. W dalszej czê¶ci news`a statystyki z meczu Chorzów - S³upsk.
Fina³y Juniorek Starszych 2007
Dziewczyny
 Koszykarki MUKS Poznañ zdoby³y tytu³ mistrza Polski juniorek
starszych. W fina³owym spotkaniu podopieczne Iwony Jab³oñskiej pokona³y.AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 79:68. Poni¿ej komplet wyników z turnieju.
Bara¿e Sl±sko - Opolskie U -14
U-14 M³odzicy St.
 Dzi¶ odby³ siê  rewan¿owy mecz bara¿owe pomiêdzy Smykiem Prudnik a GTK. Drugie zwyciêstwo Gliwiczan 60 : 43 da³o im awans do Æwieræfina³ów Mistrzostw Polski. W drugim meczu MOSM Bytom wysoko pokona³ MKS Otmuchów 92 : 28


Strona 176 z 180 << < 173 174 175 176 177 178 179 > >>


Puchar U15 rocz.2003
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi