News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 13:04:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kadra Polski U-15 rocz. 1992/93 Camp Centralny S³upsk 2007
Kadra Polski
Dzi¶ zakoñczy³o siê zgrupowanie Kadr Wojewódzkich w Zielonej Górze i w Obornikach ¦l±skich, mi³o mi poinformowaæ ¿e a¿ sze¶ciu zawodników i sze¶æ zawodniczek z naszego regionu dosta³o siê na Camp Centralny w S³upsku 
Kadra ¦l±sk 1993 Obóz letni - Gocza³kowice Zdrój 2007
U-15 Kadry Woj
Kilka dni temu zakoñczy³o siê zgrupowanie szkoleniowe kadry wojewódzkiej rocznik 93-94 w Gocza³kowicach Zdroju. Trzydziestu m³odych zawodników i zawodniczek z ca³ego ¶l±ska przez dwa tygodnie by³o szkolone pod okiem ¶wietnych trenerów. Jesieni± oka¿e siê kto z tej 30 pokaza³ siê z najlepszej strony i zosta³ wybrany do ¶cis³ej 12 reprezentuj±cej nasz region w Pucharze Tatr.
¦l±scy Sêdziowie Mistrzami Polski w 2007
Ciekawostki
Tak siê z³o¿y³o ¿e w tym samym czasie co Silesia All Star Game w Sêdziejowicach nie daleko £odzi odbywa³y siê Mistrzostwa Polski w Koszykówce  Sêdziów. Mi³o mi zakomunikowaæ ¿e nasi ¦l±scy Sêdziowie zdobyli Mistrzostwo Polski. Reprezentanci naszego okrêgu ,,Sztajgry Katowice,, w finale pokonali obroñców tytu³u, reprezentacjê £ódzkiego Zwi±zku Koszykówki 35:30 i po raz trzeci w historii mistrzostw zdobyli z³ote medale
Amerykanski trener Terry Layton w Katowicach
Ciekawostki
3 stycznia na hali sportowej na Osiedlu Witosa zajêcia z druzyna m³odzików i z druzyna juniorów przeprowadzil trener ¶wiatowej s³awy Terry Leyton z USA...
Mielismy zaszczyt go¶ciæ u siebie znakomitego trenera z miêdzynarodowym do¶wiadczeniem.Pokaza³ wiele ciekawych æwiczeñ doskonal±cych podstawy koszykówki (jak sam wielokrotnie stwierdza³ Fundamental Bball) oraz opowiedzia³ wiele ciekawych anegdot dotycz±cych jego pracy.
Trenerowi asystowa³ Piotrek Paprocki, obecnie zawodnik ligi NCAA (Mayville State University), dodatkowo treningowi przygl±da³ siê asystent trenera kadry Polski Kazimierz Miko³ajec.
MP U-14 rocznik 1993 Fina³ Ostrów Wielkopolski 2007
U-14 M³odzicy St.
 Emocje opad³y fina³y Mistrzostw Polski przechodz± do historii na pewno d³ugo zapamiêtanej chocia¿by mecz pomiêdzy WKK Wroc³aw a UKS SP 27 Katowice w którym to dopiero druga dogrywka wy³oni³a zwyciêsk± dru¿ynê albo szaleñczy po¶cig Kasprowiczanki w meczu z WKK Wroc³aw.

MP U-18 Fina³ 2007
U-18 Juniorzy
MVP - Mateusz Kostrzewski (Prokom Trefl Sopot)
All Stars Five: Tomasz ¦nieg (MCKiS Jaworzno), Adam Waczyñski (Prokom Trefl Sopot), Karol Gruszecki (MKS Polonia Warszawa), Mateusz Kostrzewski (Prokom Trefl Sopot), Marcin Fabiañczyk (MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg)
Najskuteczniejszy zawodnik: Karol Gruszecki (MKS Polonia Warszawa)
Najlepszy strzelec za 3:
Rados³aw Lemañski (MCKiS Jaworzno)
Najm³odszy zawodnik
: Artur Hendzelek (MMKS Junak W³oc³awek)
SP 58 Hartwig Katowice Mistrzami ¦l±ska Szkó³ Podstawowych
Szkolne
Dzi¶ w Hali MOSiR w Zabrzu zosta³y rozegrane Fina³y Wojewódzkie Szkó³ Podstawowych.
Mistrzostwo ¦l±ska pozostaje w Katowicach w ubieg³ym roku UKS SP 27 Katowice, a w tym roku po wspania³ej grze wszystkich graczy Jaros³awa Jakubca Puchar i z³ote medale dla SP 58
Posezonwe turnieje sparingi
Turnieje Podsumowanie
Turniej nie stal na najwy¿szym poziomie , ¿aden z 4 meczy nie przyniós³ wiêkszych emocji . Mecze by³y grane w formie losowej - po losowaniu AZS K-ce Trafil na AZS Gliwice , a MKS Zabrze trafi³ na MCKS Czelad¼ . w Obu pojedynkach wynik móg³ byæ tylko jeden . Katowice wygra³y wysoko z Gliwicami , a MKS Zabrze wygral (chyba) 112-56 . W meczu o 3 miejsce Czelad¼ wyra¼nie pokona³a AZS Gliwice - które nie wiele mia³y do powiedzenia w ca³ym turnieju . W Finale MKS Zabrze gra³ z AZS'em K-ce , zabrzanie od pocz±tku wyszli na 10-punktowe prowadzenie i systematycznie je powiêkszali . W po³owie IV Kwarty przewaga siêga³a ju¿ 40pkt , ale w koñcówce Katowice nadrobi³y parena¶cie punktów graj±c przeciwko drugiej pi±tce zabrzan , mecz zakoñczy³ siê wynikiem 91-70 (chyba) . Najlepszym strzelcem zosta³ zawodnik MCKS Czelad¼ , a MVP turnieju zawodnik MKS'u Zabrze - Micha³ Dzierko

Gimnazjum z LUBLINA najlepsze w Polsce !
Szkolne
Niestety nie powiod³o siê naszym reprezentantom Szkó³ Gimnazjalny na Mistrzostwach Polski w P³ocku .Gimnazjum z Cieszyna dopiero 11 miejsce a Gimnazjum z Prudnika 8 miejsce. Jedyny mi³y akcent tych zawodów to nagroda dla najlepszego rzucaj±cego za 3 punkty dla Kacpra  Stalickiego z Prudnika
MP U-18 pó³fina³y 2007
U-18 Juniorzy
MCKiS Jaworzno w finale MP juniorów !

Podopieczni trenera Lichtañskiego wygrywaj± swój kolejny mecz z Pyr± Poznañ. Po pierwszej kwarcie MCKiS przegrywa³o 21:20. W drugiej zdo³ali doprowadziæ do remisu choæ by³o im trudno. Po przerwie Jaworzno przebudzi³o siê i zdo³ali odskoczyæ na 21 punktów. Ostatnia kwarta zakoñczy³a siê 12:15 dla MCKiS i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 56:80 ! Zostaje nam tylko pogratulowaæ ch³opakom i trenerowi awansu do fina³ów MP.
UKS SP 27 Katowice w wielkim finale o Puchar PZKosz 1-3 Czerwiec OSTRÓW WIELKOPOLSKI
U-14 M³odzicy St.
Dru¿yna UKS SP 27 Katowice na pó³fina³y MP do W³oc³awka przyjecha³a dzieñ
wcze¶niej b
y dobrze siê zaaklimatyzowaæ przed wa¿nym pierwszym meczem z Tarnowia Podgórne. W pi±tek rano zwiedzili¶my centrum W³oc³awka i hale Mistrzów a o godz. 15. zameldowali¶my siê na starej hali OsiR-u by rozegraæ swój pierwszy mecz 1/2 Fina³ów o Puchar PZKosz.
Strona 176 z 181 << < 173 174 175 176 177 178 179 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi