News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 05:15:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Polska r.94 Turniej Hiszpania 2009.
Polska r.94 Turniej Hiszpania 2009.
Kadra Polski rocznik 1994


Letni Camp „ATHLETES IN ACTION”
Campy / Obozy
 “AIA” to mo¿na powiedzieæ specyficzna organizacja dzia³aj±ca ju¿ od dobrych kilku lat równie¿ i w naszym kraju. Specyficzna albowiem niewiele jest organizacji sportowo-chrze¶cijañskich,gdzie na jednym obozie mo¿na rozwijaæ siê zarówno pod wzglêdem sportowym jak i duchowym. Z ka¿dym rokiem popularno¶æ organizacji jak i zainteresowanie obozem ro¶nie.
Mamy rekord 113 dru¿yn w Silesi Basket Challenge 2007
Streetball
4 boiska..... 113 dru¿yn z tego 98 mêskich i 15 ¿eñskich.... dru¿yny prawie z ca³ej Polski ..... mecze po piêæ minut w grupach eliminacyjnych..... pogoda w kratkê raz pada³o raz ¶wieci³o s³oñce..... tak wygl±da³o w sobotê przed Centrum handlowym Silesia w Katowicach.Fotki zwyciêzców w dalszej czê¶ci newsa

200-FOTEK FILMIKI
XV turniej Baden S³owacje ¯ylina Sierpieñ 2007
Turnieje Podsumowanie
W ostatni weekend sierpnia w ¯ylinie na S³owacji zosta³ zorganizowany ju¿ po raz 15 turniej Baden. Wziêli w nim udzia³ ch³opcy i dziewczêta ze S³owacji, Irlandii, Czech, Polski, S³owenii i Wêgier w kategoriach wiekowych ch³opcy U20, U18, U16 i dziewczêta rocznik `91`92. Nasz kraj reprezentowa³ tylko jeden klub - UKS SP 27 Katowice który zg³osi³ dru¿yny we wszystkich kategoriach wiekowych.
Rozgrywki ¦LKK 2007 zakoñczone Katowicka Penigra mistrzem!
Ligi Amatorskie
Puchary, medal, statuetki nagrody rozdane.Katowicki zespó³ Penigra zosta³ mistrzem ¦LLK. W rozegranym  finale ekipa ta pokona³a Dru¿ynê o Bardzo Tajemniczej Nazwie (DOBTN) 69:63. Po dwóch pierwszych kwartach fina³owego spotkania prowadzi³ zespó³ DOBTN 33:28, jednak wygrana wysoko trzecia kwarta 15:6 przez zespó³ Penigry da³a im ostatecznie tytu³ mistrzowski. W meczu o III miejsce, rudzki zespó³ Strong Men rozgromi³ ekipê Da Bronx 99:49.
Tomasz Niedbalski o zbli¿±j±cych siê rozgrywkach w kategorii ,,kadeci,,
U-16 Kadeci
Nie tak dawno zapyta³em trenera MOSM-u Bytom i Kadry ¦l±ska rocznika 1992 Tomasza Niedbalskiego  co s±dzi o zbli¿aj±cym siê sezonie 2007/2008 w kategorii kadet , w dalszej czê¶ci newsa jego wypowied¼ .Ju¿ nied³ugo w naszym portalu prezentacja wszystkich dru¿yn kadeckich co jaki¶ czas inna grupa. Prosi³bym bardzo o informacje o swoich zespo³ach  do mnie na gg

22 zespo³y zg³oszone do rozgrywek to oko³o 250 zawodników. Wiêc nasta³ czas aby za ilo¶ci± posz³a te¿ jako¶æ......
Przedsezonowe mecze kontrolne, turnieje.
U-16 Kadeci
W dniu wczoraj31 sierpnia w Prudniku zosta³y rozegrane  nastêpuj±ce mecz sparingowe. 
MOSM Bytom -  ¦l±skiem Wroc³aw  61-53
MOSM Bytom - MKS Smyk Prudnik 74-51.
Mecz pomiêdzy Wroc³awiem a Prudnikiem wygra³ Wroc³aw przewag± 18 punktów

W najbli¿szy weekend w Bytomi zostanie rozegrany kolejny Turniej o Puchar ¯ycia Bytomskiego a w nim zagraj± : MKS Rybnik, Smyk Prudnik, MOSM Bytom I i MOSM Bytom II przypominam ¿e w tamtym roku Puchar wyjecha³ do Zabrza

Tomasz ¦nieg rocznik 1989 wychowanek MCKiS Jaworzno
Wywiady
Tomasz ¦nieg ( MCKiS Jaworzno ) Rocznik ’89. Rozgrywaj±cy, prowadz±cy grê.¦wietne czytanie gry, niez³e wbijanie siê pod kosz, dobre wyczucie ataku – wie, kiedy wchodziæ w pole trzech sekund, wie, kiedy próbowaæ rzutu z pó³dystansu. Nie wchodz±c w szczegó³y – na szczeblu juniorskim przyjemnie ogl±da siê jego grê. Bardzo przyjemnie. Jedyny mankament – nie potrafi rzucaæ za trzy punkty.

Norbert Kujon najm³odszym graczem w ¦LLK w sobote zagra o br±z
Ligi Amatorskie
¦LLK to najwiêksze w regionie otwarte rozgrywki koszykarskie. W rozgrywkach tych uczestnicz± zarówno amatorzy jak i zawodnicy na co dzieñ graj±cy w dru¿ynach naszego regionu. Obecnie dobiega koñca ju¿ pi±ty sezon tych rozgrywek, a w tegorocznej edycji wystêpuje 14 dru¿yn  (z Rudy ¦l±skiej, Katowic, Bytomia, Siemianowic ¦l±skich, Piekar ¦l±skich, Zabrza  i Chorzowa). 


14 lat i mierzy 2 metry !
Ciekawostki
Gdy Dominik Kaczmarek ( na zdjêciu ) pokazuje w tramwaju ulgowy bilet i szkoln± legitymacjê, kontrolerzy traktuj± go jak oszusta i ¿±daj± dowodu osobistego. Nie chc± uwierzyæ, ¿e maj±c 13 lat mo¿na mieæ dwa metry wzrostu i nosiæ buty numer 51,5.

Na ¦l±sku w Rybniku tez mamy 13 letniego giganta jest nim Piotrek Szolc który poma³u podchodzi pod 2 metry ( 196 cm )
XVIII Camp koszykarski ¯ylina 2007
Campy / Obozy
 XVIII Camp koszykarski ¯ylina 2007 dobieg³ koñca.
W tym roku organizatorzy go¶cili przede wszystkim zawodników ze S³owacji Czech i szerok± kadrê ( 29 osobow± ) z Pszczyny, a tak¿e 3 ch³opców z Czêstochowy, jednego ch³opca z Wroc³awia i jednego z Gliwic
Obóz by³ wspania³ym prze¿yciem dla wszystkich i znakomit± promocj± basketu. Firma Badem ma 18-letnie do¶wiadczenie w organizacji tego typu imprez. Robi to absolutnie profesjonalnie:140 m³odych ludzi trenowa³o koszykówkê na 4 pe³no wymiarowych boiskach w hali Borik, która mo¿e pomie¶ciæ 4 tysi±ce widzów. Do dyspozycji obozowiczów by³ równie¿ basen (kryta i otwarta p³ywalnia)oraz stadion lekkoatletyczny
Kadra Polski U-15 rocz. 1992/93 Camp Centralny S³upsk 2007
Kadra Polski
Dzi¶ zakoñczy³o siê zgrupowanie Kadr Wojewódzkich w Zielonej Górze i w Obornikach ¦l±skich, mi³o mi poinformowaæ ¿e a¿ sze¶ciu zawodników i sze¶æ zawodniczek z naszego regionu dosta³o siê na Camp Centralny w S³upsku 
Strona 176 z 182 << < 173 174 175 176 177 178 179 > >>


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi