News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 21 2018 23:27:59
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
popularne pompki
popularne pompki
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Tomasz Niedbalski Trener MOSM Bytom
Wywiady
Po zakoñczeniu sezonu w  lidze kadetów poprosi³em trenera Mistrzów ¦l±ska Tomasza Niedbalskiego o udzielenie odpowiedzi na kilka pytañ zadanych przez u¿ytkowników naszego portalu

Co wed³ug Pana jest priorytetem w pracy z m³odzie¿± , co jest najwa¿niejsze aby odnie¶æ sukces ?
 TN – A co to znaczy osi±gn±æ sukces? Na sukces sk³ada siê wiele czynników takich jak: pracowito¶æ, lojalno¶æ, entuzjazm, samokontrola, kondycja, umiejêtno¶ci, zaufanie, wybitno¶æ we wspó³zawodnictwie

O¶rodek Szkolenia M³odzie¿y - PZKosz w Jaworznie w tym roku Gimnazjum
Szkolenie
W tym roku na ¦l±sku w Jaworznie powstaje pierwsza klasa Gimnazjalna Szkolenia Sportowego M³odzie¿y – pod patronatem  PZKosz , mo¿liwe ¿e w przysz³ym roku powstanie tak¿e Licem SSM

Jeste¶cie rodzicami ch³opców urodzonych w roku 1992 trenuj±cych koszykówkê w klubach.W zwi±zku z powy¿szym prosimy o zapoznanie siê z ni¿ej przedstawion± informacj± dotycz±c± mo¿liwo¶ci dalszego szkolenia koszykarskiego Pañstwa synów, co pomo¿e im w osi±gniêciu marzenia ka¿dego m³odego sportowca – gry w reprezentacji Polski seniorów.

KOSZYKARKI JAS-FBG SOSNOWIEC MISTRZYNIAMI ¦L¡SKA
Dziewczyny
 Dobieg³y koñca rozgrywki o Mistrzostwo ¦l±ska w kategorii m³odziczek m³odszych. Pierwsze miejsce na ¦l±sku zdoby³y m³ode koszykarki z Sosnowca, które wygra³y wszystkie spotkania. Wicemistrzostwo zdoby³y dziewczyny z klubu UKS LA-Basket Piekary, III-miejsce GUSK Sukces Lipowa...gratulujemy

 

Jak daleko zajd± w MP
U-16 Kadeci
 Mistrz ¦l±ska MOSM Bytom...od pocz±tku do koñca rozgrywek nie by³o na nich mocnych
Wicemistrz ¦l±ska Smyk Prudnik ..w tamtym sezonie 4 miejsce teraz 2 niebywa³y sukces
III-miejsce MKKS Rybnik...Dru¿yna o du¿ym  potencjale.... gdzie wy¿ej dojd± w szkolnych czy klubowych MP
IV- miejsce GTK Gliwice dru¿yna która zrobi³a chyba najwiêksze postêpy w lidze
 
W dalszej czê¶ci newsa fotki dru¿yn i podzia³ na grupy æwieræfina³owe
Uwaga : Pomy³kowo wpisa³em z³e grupy æwieræfina³owe ...teraz ju¿ jest dobrze

Gimnazjum z Rybnika najlepsze na ¦l±sku !
Szkolne
Wczoraj na Turnieju Fina³owym w Czerwionce poznali¶my Mistrza ¦l±ska Szkó³ Gimnazjalnych. Dopiero dogrywka wy³oni³a najlepsze Gimnazjum na ¦l±sku .Z³ote medale  otrzyma³o Gimnazjum z Rybnika w sk³adzie :
Maciej Niedzia³kowski, Rafa³ Kachel, Karol Widenka, Szymon Wziêtek, £ukasz Piórkowski, £ukasz Kiwior, Adam Florczyk, Patryk Szklarz, Dawid Sikora, S³awek Przewdzing, Pawe³ Oszek, Dawid Adamczak.
W dniach 1-4 czerwca w Elbl±gu  ch³opcy z Rybnika bêd± reprezentowaæ nasze województwo w MP Szkó³ Gimnazjalnych , ju¿ dzi¶ ¿yczymy im sukcesu
Kadra ¦l±sk 1993 Turniej Puchar Gorce - Nowy Targ Marzec 2008
U-15 Kadry Woj
Nie uda³ siê naszym kadrom rocznika 1993 udzia³ w Turnieju o Puchar Gorce w Nowym Targu . Ch³opcy którzy jesieni± 2007 zajêli I miejsce teraz uplasowali siê na ostatnim czwartym miejscu nie wygrywaj±c ¿adnego meczu ! Nie jest to dobra prognoza przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami Polski Kadr Wojewódzkich. Dziewczyny wygra³y tylko jedno spotkanie w turnieju i to ró¿nic± jednego punktu z najs³absz± ekipa z województwa Podkarpackiego ostatecznie uplasowa³y siê na  III miejscu
Walka o Mistrzostwo i Mistrzostwa Polski trwa
U-18 Juniorzy
w 23 kolejce Juniorów , wiêkszo¶æ meczy ma swojego faworyta . Jedynym meczem w którym faworyta nie ma jest mecz MOSM'u Bytom z MOSiR'em Cieszyn . Tak wiec czy co¶ siê zmieni po tej kolejce na pierwszych dwóch pozycjach ? i czy cos siê zmieni w walce o mistrzostwa polski ? przekonamy siê jutro 

Mc Donald Cup Ostrawa 2008 - MUUK Pszczyna i Hajduki Chorzów
Turnieje Podsumowanie
 Pierwszy miêdzynarodowy turniej koszykarze Miêdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Koszykarskiego Pszczyna zakoñczyli na dobrym,...najgorszym dla sportowców 4 miejscu ! W meczu o br±z przegrali z niemieckim BV Chemnitz 44:57. Medale i puchar dostali rywale , a chwilê rado¶ci na ceremonii wrêczenia nagród mia³ jedynie Wojtek Janaszkiewicz, który wybrany zosta³ do pi±tki " all stars " turnieju

FOTO  FILMIKI
UKS SP 27 Katowice na Wielkanocnym turnieju w Wiedniu
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 17-22 marca odby³a siê 18 edycja Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki w Wiedniu. Wziê³y w nim udzia³ 454 dru¿yny i blisko 4500 uczestników. Rozegrano 1300 spotkañ na 33 boiskach. Zespó³ UKS SP 27 Katowice poraz drugi przebywa³ w Wiedniu. Dwa lata temu nie uda³o siê nic ugraæ w tym roku nasze najm³odsze dziewczyny przywioz³y z Wiednia Puchar za drugie miejsce
KS Pogoñ Ruda ¦l±ska br±zowym medalist± Mistrzostw Polski U-20 PODSUMOWANIE
U-20 Juniorzy St.
 Podsumowuj±c tegoroczne fina³y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w Sopocie to trzeba przyznaæ ¿e by³y dla nas bardzo udane w koñcu zespól KS Pogoñ Ruda ¦l±ska zdoby³ medale, piêkny prezent na 88-lecie Klubu. Zloty medal dla Tomasza ¦niega ( Polonia 2011 Warszawa ) to te¿ nasz ¦l±ski sukces gdy¿ pierwszy rozgrywaj±cy Poloni 2011 jest wychowankiem MCKiS Jaworzno
FOTO-Szymañski  FOTO-Zibi  FILMIKI-Zibi

Turniej EYBL U-15 rocz.1993 Lêbork 2008
EYBL
 W dniach 4-6 marca 2008 roku w Lêborku odby³ siê trzeci turniej z cyklu EYBL. To w³a¶nie na tym turnieju mia³o siê rozstrzygn±æ które zespo³y wywalcz± awans do wielkiego super fina³u, który mia³ siê odbyæ w Moskwie w po³owie maja. Nasza dru¿yna WKK Wroc³aw przed t± imprez± mia³a bilans 5 zwyciêstw i 5 pora¿ek ale z realnymi szansami na awans do majowej imprezy fina³owej.

FOTO  FILMIKI
Strona 172 z 182 << < 169 170 171 172 173 174 175 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi