News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Listopad 21 2017 20:24:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 8
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,878
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Jakub Jamrozik
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Kolekcja Koszulek 654


nowe ,,twarze,, w Pogoni - udany rewan¿ AZS i III miejsce w Lidze
U-20 Juniorzy St.
 Rewan¿ AZS AWF za przegrany mecz u siebie z Zaglêbiem w pe³ni udany i tym samym Katowiczanie zapewniaj± sobie III miejsce na ¦l±sku. Mecz by³ bardzo emocjonuj±cym i wyrównanym widowiskiem. Pierwsza polowa to lekka przewaga Zaglêbia, mimo przyzwoitej gry AZSu w obronie, którzy za spraw± Wróblewskiego (walka w obronie okupiona czterema faulami) wy³±czyli w du¿ym stopniu Chucia z gry

ZOBACZ-FILMIKI-Z-MECZU
Turniej BADEM S³owacja ¯ylina Grudzieñ 2007
Turnieje Podsumowanie
 Kadeci MOSM Bytom prowadzeni przez Tomasza Niedbalskiego w imponuj±cy sposób wygrali miêdzynarodowy turniej na S³owacji, z kwitkiem odprawili zespo³y z USA, Serbii i S³owacji...trener Serbów sprawdza³ licencje zawodników z Bytomia bo niedowierza³ ze s± z rocznika 1992 ...trener amerykañski by³ zachwycony gr± ,,m³odych wilków,,  po meczu poprosi³ o wspólne zdjêcie a mecz fina³owy MOSM-u z Bratys³awa nagrywa³ dla w³asnego u¿ytku

 

Kadeci UKS SP 27 Katowice br±zowi medali¶ci Polski po raz pierwszy wybrali siê na turniej do Krnowa ( Czechy ) podbili to miasto w finale po dogrywce pokonali gospodarzy rado¶ci nie by³o koñca

zapraszam do galerii na razie 5 fotek ale bêdzie wiêcej

weryfikacja I etapu rozgrywek kadetów w strefie ¶l±sko-opolskiej
U-16 Kadeci
Najskuteczniejszy strzelec I etapu rozgrywek Kadetów – Szymon Wziêtek MKKS Rybnik
Najwiêcej trafionych trójek – Rafa³ Chrz±szcz
Zespo³y bez pora¿ki : MOSM Bytom I i UKS SP 27 Katowice
Zespo³y bez zwyciêstwa ; Królewskie Chorzów , Sportowiec Czêstochowa i Zag³êbie Sosnowiec

 

Kadra Polski U-15 rocz.1992/93 Turniej Iscar Hiszpania 2007
Kadra Polski
 Marcel Dziemba, Mateusz Dziemba ( MOSM Bytom ) dolny rz±d pierwszy z lewej i pierwszy z prawej
Kacper Stalicki , Marcin Staszewski ( Smyk Prudnik ) stoj±  4-5 z lewej
Mêska kadra U16 wyst±pi w turnieju w Hiszpanii. Reprezentacja Polski ch³opców do lat 16 udaje siê na turniej do Iscar w Hiszpanii. Nasza dru¿yna podczas imprezy zagra z Hiszpani±, S³oweni± i Gruzj± oraz w zale¿no¶ci od zajêtego miejsca z W³ochami, Turcj±, Wêgrami lub zespo³em Castillay Leon.

Kadra z³o¿ona z ch³opców urodzonych w 1992 roku zagra w Iscar kolejno z: Hiszpani± (6.12), S³oweni± (7.12), Gruzj± (8.12). Nastêpnie zale¿nie od zajêtego miejsca nasza dru¿yna zagra z jedn± dru¿yn± drugiej grupy, w której graj± W³ochy, Turcja, Wêgry i zespó³ Castillay Leon.


Koszykówka najm³oszych
U-13 M³odzicy M³.
 Dzi¶ w naszym portalu trochê informacji o tych najm³odszych
W lidze m³odzików m³odszych mamy ju¿ za sob± klika meczy .GTK Gliwice, MKS Zabrze, MOSM Bytom i MKS D±browa Górnicza to dru¿yny które bêd± walczyæ o koronê ¦l±ska w tym sezonie
Mini Koszykówka
Wszyscy znaj± dru¿ynê Hajduki Chorzów ale ma³o kto wie ¿e w tym klubie Trener Sojka buduje nowy zespó³ a wiadomo ¿eby cos osi±gn±æ w koszykówce trzeba zacz±æ od minibasketu
WKK Wroc³aw
Kluby
 Dzi¶ chcia³bym wam przedstawiæ kolejny m³odzie¿owy klub koszykarski.WKK Wroc³aw istnieje dopiero drugi rok a ju¿ ch³opcy z rocz.1993/94 zdobyli Mistrzostwo Polski m³odzików starszych. M³odych Wroc³awian finansowo wspiera miasto i mocny  sponsor firma Koelner. Bud¿et dru¿yny musi byæ poka¼ny skoro zespó³ bierze udzia³ w licznych turniejach krajowych ...ju¿ kolejny rok WKK wystêpuje w elitarnych rozgrywka EYBL ( Europejska M³odzie¿owa Liga Koszykarska ) w przysz³ym roku w maju we Wroc³awiu odbêdzie siê SUPERFINA£  rocznika 1994
Prezentacja fina³owej ósemki
U-16 Kadeci
 Kto mistrzem ¦l±ska ?
Czy Bytomianie powtórz± sukces z M³odzików starszcyh ( foto )?
Kto bêdzie nas reprezentowa³ w Mistrzostwach Polski ?
Kto najlepszym strzelcem rozgrywek ?
Jaki zespó³ siê wzmocni ?

W najbli¿szy czwartek zaczynami rozgrywki na ,,powa¿nie,,

Kadra ¦l±sk 1992 Turniej Puchar Tatr - Nowy Trag Listopad 2007
U-15 Kadry Woj
 Podsumowanie : Punkty, tabele, najlepsi strzelcy, nagrodzone ,,indywidualno¶ci,,
Fotki z Pucharu Tatr znajdziesz w dwóch galeriach :
1 Galeria SKM :  dru¿yny, zakoñczenie,widownia
2 Galeria FOTOPAGES : 112 fotki mecze, widownia ( adres w dalszej czê¶ci newsa )
Filmiki  ( SKM dzia³ filmiki )

proszê o pomoc  w uzupe³nieniu sk³adów pod fotkami dru¿yn gg 10279509
Kadra ¦l±sk 1993 Turniej Puchar Tatr - Nowy Targ Listopad 2007
U-15 Kadry Woj
 Podsumowanie : Punkty, tabele, najlepsi strzelcy, nagrodzone ,,indywidualno¶ci,,
Fotki z Pucharu Tatr znajdziesz w dwóch galeriach :
1 Galeria SKM :  dru¿yny, zakoñczenie, Zakopane
2 Galeria FOTOPAGES : 123 fotki mecze, widownia ( adres w dalszej czê¶ci newsa )
Filmiki  ( SKM dzia³ filmiki )

proszê o pomoc  w uzupe³nieniu sk³adów pod fotkami dru¿yn gg 10279509

Jacek Szymkiewicz BRYZA KOLDUBY trener z pomys³em
Wywiady
 Od czasu do czasu w naszej witrynie bêdziemy prezentowaæ kluby m³odzie¿owe w Polsce. Dzi¶ chcia³bym wam przedstawiæ m³odzie¿owy klub koszykarski z powiatu Gdañskiego BRYZA KOLDUBY. Jest to zespó³ o którym na pewno bêdzie coraz to g³o¶niej....z tym zespo³em trzeba siê liczyæ .Prezes klubu a zarazem trener Jacek Szymkiewicz jest inicjatorem programu  ,, Usportowienia Dzieci z powiatu Gdañskiego...- Na zbli¿onych zasadach dzia³a Szko³a Koszykówki Sobonisa w Kownie na Litwie.
Pivot Cup Pruszkow Pa¿dziernik 2007
Turnieje Podsumowanie
Nie uda³ siê wyjazd naszych m³odych koszykarzy na IV Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Pivot Cup 2007. ¯adnej ¶l±skiej dru¿yny nie by³o w pierwszej czwórce Turnieju. W tej bardzo rozbudowanej imprezie rozgrywanej w dniach 12-14 pa¿dziernika w  Piastowie i Pruszkowie, udzia³ wziê³y: 3 zespo³y MOSM-u Tychy, 2 dru¿yny UKS SP27 Katowice (dziewczyny i ch³opcy rocznik 1996) oraz 1 ekipa MOSM-u Bytom (ch³opcy rocznik 1994).
Strona 172 z 180 << < 169 170 171 172 173 174 175 > >>


Puchar U15 rocz.2003
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi