News - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 13:03:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
KS Pogoñ Ruda ¦l±ska br±zowym medalist± Mistrzostw Polski U-20 PODSUMOWANIE
U-20 Juniorzy St.
 Podsumowuj±c tegoroczne fina³y Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w Sopocie to trzeba przyznaæ ¿e by³y dla nas bardzo udane w koñcu zespól KS Pogoñ Ruda ¦l±ska zdoby³ medale, piêkny prezent na 88-lecie Klubu. Zloty medal dla Tomasza ¦niega ( Polonia 2011 Warszawa ) to te¿ nasz ¦l±ski sukces gdy¿ pierwszy rozgrywaj±cy Poloni 2011 jest wychowankiem MCKiS Jaworzno
FOTO-Szymañski  FOTO-Zibi  FILMIKI-Zibi

Turniej EYBL U-15 rocz.1993 Lêbork 2008
EYBL
 W dniach 4-6 marca 2008 roku w Lêborku odby³ siê trzeci turniej z cyklu EYBL. To w³a¶nie na tym turnieju mia³o siê rozstrzygn±æ które zespo³y wywalcz± awans do wielkiego super fina³u, który mia³ siê odbyæ w Moskwie w po³owie maja. Nasza dru¿yna WKK Wroc³aw przed t± imprez± mia³a bilans 5 zwyciêstw i 5 pora¿ek ale z realnymi szansami na awans do majowej imprezy fina³owej.

FOTO  FILMIKI
Po³udnie wygrywa.....Andrzej Pluta MVP i wygrana w konkursie 3
Fanclub
  Moim zdaniem jedno-dniowy wypad pasjonatów koszykówki na mecz Gwiazd do Wroc³awia by³ w 100% udany my¶lê ¿e wszyscy wrócili zadowolenie i na d³ugie lata bêd± wspominaæ to koszykarskie ¦wiêto !
Andrzej Pluta ,,nasz cz³owiek,, wychowanek Pogoni Ruda ¦l±ska potem kilka sezonów gracz w Bytomskich Bobrach odniós³ podwójny sukces wygrywaj±c konkurs trójek i otrzyma³ MVP, czyli najwiêksze wyró¿nienie w meczu Gwiazd
Wyjazd jutro Ruda ¦l±ska godz.9.30 Katowice godz.10.00
Fanclub
 Ci co byli w tamtym roku na meczu Gwiazd we Wroc³awiu to na pewno pamiêtaj± jak w drodze do Wroc³awia w autokarze by³ przeprowadzony konkurs wiedzy o Historii Meczy Gwiazd w Polsce nagrod± dla zwyciêzców by³ wtedy zestaw w Mc Donaldzie. Tym razem te¿ bêdzie konkurs przygotowa³em 20 pytañ odpowiedzi bêd± a, b lub c, nagrod± któr± ufundowa³em w tym roku bêdzie ,, czrodziejska,, pi³ka do koszykówki. Ju¿ dzi¶ zachêcam wszystkich do lektury o Historii Polskiego All Star Game

Pogoñ w wielkim finale
U-20 Juniorzy St.
  Juniorzy Pogoni Ruda ¦l±ska i Pyry Poznañ awansowali do turnieju fina³owego Mistrzostw Polski juniorów starszych w koszykówce. Rudzianie wygrali dwa z trzech swoich spotkañ: w pierwszym dniu rozgrywek pokonali Zastal Zielona Góra 86:58, dzieñ pó¼niej zwyciê¿yli z Kasprowiczem Inowroc³aw 74:68. W ostatnim dniu turnieju podopieczni trenera Ryszarda Poznañskiego, bêd±c ju¿ pewni awansu ulegli gospodarzom - ekipie Pyry Poznañ - 67:87. We wszystkich trzech spotkaniach najlepszym zawodnikiem w zespole z Rudy ¦l±skiej by³ Kamil Nowak, który zdoby³ kolejno 31, 32 i 20 punktów! Turniej pó³fina³owy w Poznaniu nie odby³ siê jednak bez kontrowersji. Zwyciêskie zespo³y, ani ¿aden z uczestników nie otrzymali nagród zespo³owych czy indywidualnych. Zawodnicy narzekali tak¿e na ca³okszta³t organizacji tego przedsiêwziêcia. Na trybunach wia³o pustkami jedynie na mecze Pyry przysz³o oko³o 60 osób w Rudzie ¦l±skiej na æwieræfina³ach by³o 300 ! Najlepsza by³a godzina rozgrywania meczy 13,30 ¶mieszne ale prawdziwe o tej porze ludzie s± albo w pracy albo w szkole albo spo¿ywaj± obiad ...i gdzie TU promocja miasta. Je¶li Poznaniacy tak podchodz± do organizacji turniejów na szczeblu krajowym to niech lepiej daj± sobie spokój w przysz³o¶ci. Przypomnijmy, ¿e Ruda ¦l±ska staraj±c siê o organizacjê tej imprezy w hali przy ul. Hallera zapewnia³a o przyznaniu nagród rzeczowych m.in. pucharów czy koszulek. PZKosz odrzuci³ jednak kandydaturê naszego miasta.
Podsumowanie Juniorów Starszych sezon 2007/2008
U-20 Juniorzy St.
Pogoñ Ruda ¦l±ska mistrzem ¦laska
Kamil Nowak najskuteczniejszym strzelcem
Chuæ Bartosz król trójek
Kadra Polski U-16 rocz.1992 Turniej w Turcji 2008
Kadra Polski
Ostatecznie w Tureckim Turnieju nasza reprezentacja zajê³a 10 miejsce wygrywaj±c 3 mecze i przegrywaj±c 4. Najlepszym strzelcem w kadrze by³ Kacper Stalicki ( 63 pkt ) na co dzieñ gracz Smyka Prudnik. Bracia Dziemby z MOSM  Bytom ten turniej mog± zaliczyæ do udanych
Tylko Pogoñ awansowa³a do 1/2 fina³ów MP juniorów starszych
U-20 Juniorzy St.
 Organizato Pó³fina³ów Pyra Poznañ 26-28.02
GrupaX:

Kasprowicz Inowroc³aw

Pogoñ Ruda ¦l±ska

Zastal Zielona Góra
Pyra Poznañ
Pogoñ Ruda ¦laska zaprasza kibiców na æwieræfina³y MP
U-20 Juniorzy St.

Uwaga :
Od d³u¿szego czasu koszykarski serwer e-basket na którym jest nasza strona ma problemy techniczne, strona nie ³aduje siê wcale albo trzeba czekaæ kilka minut w zwi±zku z Æwieræfina³ami Mistrzostw Polski które odbêd± siê w Rudzie ¦l±skie w dzielnicy Nowy Bytom w razie problemów prosimy zagl±daæ na moja stronê www.nowybytom.type.pl  tam postaram siê na bie¿±co wpisywaæ wyniki wszystkich meczy nie tylko Pogoni ale tak¿e MKS Zabrze , Zag³êbia Sosnowiec i AZS-u Katowice
 
Jeszcze jedno je¶li siê uda bêdziemy przeprowadzaæ relacje Live na stronie
http://www.kurian.pl/live/liveA.htm
 
masz jakie¶ pytania to moje gg 10279509 tel.666015204
Wac³aw Adamczyk - o zgrupowaniu kadry
Wywiady
 Zgrupowanie trwa³o 7 dni, jak siê zaraz na samym pocz±tku dowiedzia³em, mia³o ono charakter selekcyjny. ¦cis³a Kadra która ma liczyæ 12 osób i jechaæ na ME, jeszcze nie do koñca zosta³a wybrana.
M³odzicy m³odsi - podsumowanie po I rundzie
U-13 M³odzicy M³.
 Jako pierwsi na parkiet po feriach zimowych wybiegn± najm³odsi.W najbli¿szy wtorek 29 stycznia rozpoczynaj± siê mecze fina³owe w kategorii m³odzik m³odszy. Jak do tej pory bez pora¿ki s± trzy dru¿yny MOSM Bytom, GTK Gliwice i MKS D±browa Górnicza wydaje mi siê ¿e jeden z tych zespo³ów wygra tegoroczne rozgrywki w naszym regionie.
Najlepszym strzelcem pierwszego etapu rozgrywek zosta³ Tomek Dzida z Pszczyny, najwiêcej trójek trafi³ Patryk Wieczorek z drugiej dru¿yny D±browej Górniczej
Strona 172 z 181 << < 169 170 171 172 173 174 175 > >>
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi