News: Camp Kalindros Grecja 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:39:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Camp Kalindros Grecja 2009
Kadra Polski
 Polscy koszykarze do udzia³u w tym, organizowanym przez Greck± Federacjê Koszykówki i FIBA  Europe campie zostali zaproszeni po raz pierwszy. Obóz szkoleniowy zorganizowano w miejscowo¶ci Kolindros w terminie 24 – 30 08 2009. W obozie uczestniczy³o po trzech graczy z Polski, Wêgier, Czech, Rumuni i Danii, a tak¿e 28 zawodników z Grecji. Nasz kraj reprezentowali:1. Grzeliñski Jan  WKK  Wroc³aw
2. Szymkiewicz Daniel WKK  Wroc³aw
3. Stefanik Rafa³  Korsarz Gdañsk


Opiekê szkoleniow± nad zawodnikami powierzono trenerowi Ryszardowi Poznañskiemu.

Wszyscy zawodnicy podzieleni zostali na dwie grupy szkoleniowe i cztery dru¿yny. Polaków i zawodników z Danii przydzielono wspólnie do zespo³u „C”, uzupe³niono go piêcioma zawodnikami z Grecji.

Zajêcia dopo³udniowe trwa³y 120 minut. Akcentowano na nich pracê nad indywidualnym wyszkoleniem, a tak¿e elementy wspó³pracy w obronie i w ataku. Treningi zawiera³y æwiczenia z zakresu operowania pi³k±, stretchingu, podañ i chwytów, koz³owania, rzutów, manewrów gracza z pi³k± i bez pi³ki, wspó³pracy w ataku i w obronie pomiêdzy dwoma i trzema zawodnikami, a tak¿e sytuacje rozgrywania przewag liczebnych.

Na zajêciach popo³udniowych rozgrywano mecze miêdzy poszczególnymi zespo³ami systemem ka¿dy z ka¿dym, dodatkowo zespó³ najwy¿ej sklasyfikowany zagra³ z drugim, a zespó³ z miejsca czwartego z trzecim. W przedostatnim dniu, najlepszych zdaniem organizatorów graczy zaproszono do All Star Game.

Zajêcia szkoleniowe prowadzili trenerzy greccy. Asystowali im trenerzy dru¿yn z innych krajów. Nadzór nad szkoleniem sprawowa³ trener Kostas Politis, trener który z Reprezentacj± Grecji wywalczy³ w 1987 Mistrzostwo Europy.

Ka¿dy z trenerów otrzyma³ program treningów i rozpisany atak pozycyjny – „passing game”, który by³ podstaw± ataku o ile zespó³ nie rozgrywa³ ataku szybkiego.

 Nasi zawodnicy zaprezentowali siê bardzo dobrze. Wygrali wszystkie mecze i dwaj z nich Szymkiewicz i Stefanik zostali zakwalifikowani do meczu gwiazd. Daniel Szymkiewicz zosta³ wybrany do pi±tki najlepszych graczy obozu.

Co bardzo cieszy nasi gracze pod wzglêdem wyszkolenia technicznego nie ustêpowali najlepszym. Ustêpowali jednak Grekom warunkami fizycznymi. Grecy maj± w tym roczniku graczy o wzro¶cie 213, 204 i 202 cm. Kilku zawodników z Grecji mia³o lepsze podstawy w indywidualnej obronie, mocniej stoj± na nogach w sytuacjach 1:1.
Obok Greków i Polaków dobrze pod wzglêdem wyszkolenia prezentowali siê Czesi i nie¼le Duñczycy.

Obóz w Kolindros by³ ¶wietnie zorganizowany. W ceremonii zakoñczenia obozu i wrêczania upominków uczestniczy³ Prezydent Greckiej Federacji Koszykówki. Ka¿dy z uczestników obozu otrzyma³ dyplom i pami±tkowy medal.

Wszyscy nasi gracze uczestniczyli we wszystkich zajêciach. Nie mieli¶my ¿adnych urazów i kontuzji. Jedynym mankamentem wyjazdu by³o odwo³anie lotu do Budapesztu i dodatkowe 12 godzinne oczekiwanie na samolot z Warszawy do Budapesztu. Nasz wyjazd by³ starannie zaplanowany i zorganizowany. Serdeczne wyrazy uznania nale¿± siê Panu Micha³owi Kucharskiemu.

Ryszard  Poznañski

¦KM  serdecznie dziêkuje trenerowi Poznañskiemu za dostarczenie materia³uz numerem 13 Stefanik Rafa³  Korsarz Gdañsk
z numerem 8  Szymkiewicz Daniel WKK  Wroc³aw
z numerem 6      Grzeliñski Jan  WKK  Wroc³aw
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
rado¶æ z Pucharu
rado¶æ z Pucharu
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi