News: Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 ME Kowno 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:54:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 ME Kowno 2009
Kadra Polski

od lewej: Kazimierz Miko³ajec, Jacek Hernik, Tomasz Niedbalski,Grzegorz Zieliñski,Daniel Szymkiewicz, Jakub Koelner, Micha³ Michalak, Grzegorz Grochowski, Filip Matczak, Jakub Karolak, Mateusz Ponitka, Pawe³ ¦pica, Tomasz Gielo, Grzegorz Paszek, Piotr Nied¼wiedzki

ME-U-16-KOWNO-161-FILMIKÓW

ME-U-16-KOWNO-450-FOTEK

Reprezentacja Polski U-16 zajê³a czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w litewskim Kownie. W ostatnim meczu o br±zowy medal przegrali z Serbi± 75:69.

Wynik naszej kadry jest najlepszym rezultatem osi±gniêtym przez Polskê od pocz±tku rozgrywania imprezy, czyli od 1971 roku.

 Reprezentacja Polski U-16 zajê³a czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych w litewskim Kownie. W ostatnim meczu o br±zowy medal przegrali z Serbi± 75:69. To najwiêkszy sukces polskiej koszykówki m³odzie¿owej.
Nasza dru¿yna mecz rozpoczê³a bardzo ¼le. Ju¿ po dwóch minutach Serbowie prowadzili 7:0 i z ka¿d± kolejn± minut± powiêkszali swoj± przewagê. Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê 15-punktowym prowadzeniem rywali - 22:7.
Drug± ods³onê Polacy rozpoczêli zdecydowanie dobrze. Po punktach Michalaka w 12 minucie by³o ju¿ tylko 11 punktów ró¿nicy. Jednak Serbowie powrócili do swojego rytmu gry doprowadzaj±c do przewagi jak± osi±gnêli po pierwszej ods³onie.
Ju¿ po piêciu minutach trzeciej æwiartki spotkania Polacy mieli tylko 10 punktów straty do Serbów. Podczas kolejnych minut wynik wci±¿ oscylowa³ w okolicach 10 oczek straty naszych koszykarzy i tak± te¿ przewagê mieli Serbowie przed ostatni± kwart±.
Ostatni± kwartê nasi rozpoczêli od zdecydowanej ofensywy na kosz rywali. I tak ju¿ w 32 minucie Serbowie mieli tylko dwa punkty przewagi - 54:52. Dwie minuty pó¼niej, po rzucie Nied¼wiedzkiego Polacy objêli pierwszy raz prowadzenie. Jednak chwilê pó¼niej go¶cie ponownie odskoczyli na siedem punktów - 68:61. Nadziejê na zwyciêstwo 10 sekund przed koñcem przywróci³ Micha³ Michalak, po którego trójce mieli¶my ponownie minimalne prowadzenie Serbów. Niestety zabrak³o czasu, aby doprowadziæ choæby do dogrywki i nasza kadra przegra³a 75:69.

Serbia - Polska 75:69 (22:7; 18:18; 14:19; 21:25)
Polska: Piotr Nied¼wiedzki 18 (1x3, 11 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 14 (6 zbiórek, 4 asysty, 5 strat), Micha³ Michalak 10 (2x3, 3 zbiórki), Mateusz Ponitka 9 (1x3, 7 zbiórek), Pawe³ Spica 8, Jakub Koelner 6 (3 zbiórki, 6 asyst), Tomasz Gielo 4 (4 zbiórki), Grzegorz Grochowski 0 (3 zbiórki), Filip Matczak 0 (3 zbiórki).

STATYSTYKI-Z-MECZU-POLSKA-SERBIA

¼ród³o www.polskikosz.pl


 Z£OTO - MISTRZOWIE EUROPY U-16 HISZPANIA SREBRO - WICEMISTRZOWIE EUROPY U-16 LITWA
   
 BR¡Z III MIEJSCE W EUROPIE SERBIA IV MIEJSCE W EUROPIE POLSKA
   

5. Rosja
6. Chorwacja
7. Francja
8. Turcja
9. £otwa
10. Czarnogóra
11. Niemcy
12. W³ochy
13. Izrael
14. Grecja
15. Ukraina
16. Czechy


ALL STAR ME U-16  Przemys³aw Karnowski Polska orazPrzemek otrzyma³ statuetkê FAIR PLAY



Pierwsza pi±tka Mistrzostw Europy kadetów wed³ug FIBA:

Rozgrywaj±cy: Nenad Miljenovic (Serbia)
Rzucaj±cy obroñca: Jaime Fernandez (Hiszpania)
Niski skrzyd³owy: Tauras Jogela (Litwa)
Silny skrzyd³owy: Gleb Goldyrew (Rosja)
¦rodkowy: Przemys³aw Karnowski (Polska)

MVP turnieju: Tauras Jogela


PÓ£FINA£ ME POLSKA - LITWA


 Ju¿ godzinê przed spotkaniem czu³o siê atmosferê wielkiego meczu przed kasami ustawi³a siê d³uga kolejka po zakup biletu na mecz Polska – Litwa ( 10 z³ ) W hali ¯argilusu zgromadzi³o siê 3000 litewskich kibiców...polski Fan Club to zaledwie 30 osób. Przy osza³amiaj±cym dopingu  litewskich kibiców  to Polski zespó³ od pocz±tku spotkania prowadzi³. ¦wietnie mecz rozpoczêli Micha³ Michalak i Piotr Nied¼wiedzki  po siedmiu  minutach gry by³o dla nas 13 : 5 a ca³± pierwsz± kwartê wygrywamy  18:15. Pocz±tek drugiej kwarty nale¿a³ do Litwinów. W 16 minucie po trójce Mockeviciusa gospodarze objêli prowadzenie. W koñcówce drugiej kwarty rzut Michalaka ,,za trzy,, nie pozwoli³ gospodarzom  odskoczyæ.... druga kwarta koñczy siê wynikiem 37: 35 dla Litwinów
Dobra postawa naszych obroñców, a przede wszystkim punkty Karnowskiego i Matczaka sprawi³y ¿e pod koniec trzeciej kwarty Litwa mia³a minimaln±, jednopunktow± przewagê - 52:51. W 32 minucie po trójce Nied¼wiedzkiego nasza reprezentacja ponownie wysz³a na prowadzenie, lecz nie na d³ugo. Po punktach Mockeviciusa i trójce Paliukenasa pomiêdzy dru¿ynami by³o znów 10 punktów ró¿nicy. Ostatecznie mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem Litwy 70:63.

 o meczu trener Litewski.....

Jestem bardzo, ale to bardzo szczê¶liwy ¿e po tak d³ugim turnieju uda³o nam siê awansowaæ do fina³u", powiedzia³ trener zwyciêzców Darius Dikcius." Nasza presja w obronie pomog³a nam sprawiæ wiele problemów Polakom. Mam nadziejê ¿e moi ch³opcy maj± wystarczaj±co energii

o Litwinach......

Mantas Mockevicius swoimi 17 pkt  poprowadzi³ Litwinów do zwyciêstwa   jednak rzeczywist± si³± Litwinów by³a gra ich obroñców którzy ¶wietnie zast±pili swojego kiepsko graj±cego w tym meczu lidera Taurasa Jogelê (4pkt na s³abej skuteczno¶ci)
Martynas Paliukenas zagra³ ¶wietnie  pobi³ swój rekord punktowy turnieju w najlepszym momencie zdobywaj±c 16 pkt wliczaj±c w to 3 idealne rzuty z pó³dystansu oraz 3 trójki przy jedynie 4 próbach

W ostatnich 4 meczach Litwa uzyskiwa³a ponad 23 straty na mecz, ale w walce o fina³, pokazali wspania³± koncentracjê pope³niaj±c jedynie 2 straty w drugiej po³owie a 7 w ca³ym spotkaniu przy a¿ 20 straconych pi³kach rywali.

 o Polakach...

Polski snajper Micha³ Michalak mia³ najwiêcej pkt w¶ród Polaków - 16 - z czego jednak tylko 5 w drugiej po³owie .Piotr Niedzwiedzki udowodni³ swój ogromny talent uzyskuj±c 14 pkt, 8 zbiórek a tak¿e 3 bloki. Podczas gdy podkoszowy Przemys³aw Karnowski doda³ 11 pkt, 7 zbiór i 2 a Mateusz Ponitka 9 pkt i 10 zbiórek. Polska poraz kolejny zdominowa³a pole 3 sekund i wygra³a wojnê na zbiórki 49-39 jednak ogromn± ró¿nicê sprawi³y straty

Spotkanie, podobnie jak pierwszy mecz obu ekip, by³o bardzo wyrównane zaciête i ekscytuj±ce

Polska pokaza³a wspania³y charakter nie poddaj±c siê do ostatnich sekund meczu

Niestety nie uda³o siê naszym kadetom wygraæ tego meczu nie mo¿na mieæ ¿alu do naszych ch³opaków na parkiecie dali z siebie wszystko grali¶my jak równy z równym, mo¿e gdyby Polacy nie pope³nili  tylu strat uda³o by siê wygraæ teraz mo¿na gdybaæ naszym zdaniem  w koñcówce po prostu zabrak³o nam szczê¶cia
Polsce nale¿± siê ogromne pochwa³y za wspania³y mecz i za wiêcej ni¿ znacz±c± drogê do pó³fina³u.

Polacy maj± wci±¿ szansê wygraæ historyczny dla Polski medal, kiedy to podejm± Serbiê w meczu o br±z.

Polacy jeszcze nigdy nie stawali na podium imprezy, która jest rozgrywana od 1971 roku. Pocz±tek meczu z Serbi± o godzinie 18.00.


Litwa - Polska 70:63 (15:18; 22:17; 18:16; 15:12)  STATYSTYKI

Polska: Micha³ Michalak 14 (4x3, 4 zbiórki), Piotr Nied¼wiedzki 14 (2x3, 7 zbiórek), Mateusz Ponitka 9 (1x3, 10 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 8 (7 zbiórek), Filip Matczak 6 (3 zbiórki, 4 asysty), Tomasz Gielo 4 (6 zbiórek), Grzegorz Grochowski 3 (1x3).

POLSKA-LITWA-FOTO

POLSKA-LITWA-FILMIKI


ÆWIERÆFINA£ ME POLSKA -CHORWACJA


 Reprezentacja Polski kadetów, czyli rocznik 1993 i m³odsi, w æwieræfinale mistrzostw Europy na Litwie pokona³a Chorwacjê 51:46. Nie tylko znalaz³a siê w europejskiej strefie medalowej, ale zagra tak¿e na przysz³orocznych mistrzostwach ¶wiata do lat 17 w Niemczech w Hamburgu ! To bêdzie pierwszy taki turniej organizowany przez FIBA.
Trener Jerzy Szambelan nie pamiêta czasów tak wielkiego sukcesu m³odzie¿owej kadry
Wspomina tylko o  jego najwiêkszym sukcesie kiedy to z juniorami zdoby³ VI – miejsce w Europie.
Dzisiaj  trenerzy Jerzy Szambelan, Tomasz Niedbalski , Grzegorz Zieliñski trener  odnowy biologicznej Jacek Hernik  przedstawiciele PZKosz Kazimierz  Mikolajec i Izabella Kaczmarek kibice i zawodnicy s± przeszczê¶liwi 

 Wracajmy do meczu pierwsze dwie kwarty pod dyktando polskiego zespo³u do szatni schodzimy z 10 punktowa przewag± 29 : 19 i pe³ni optymizmu.Trzecia kwarta zaczyna siê dla nas fatalnie  nie trafiamy nie zdobywamy punktów przez 8,5 minuty. W zespole ,,nerwówka,, trener do gry wprowadza Paw³a ¦pice ten ledwo co wchodzi na parkiet od razu robi przechwyt zdobywa 2 punkty i dok³ada osobistego. Kibice znowu od¿yli doping trzydziestu kibiców z Polski mobilizuje  naszych or³ów. Filip Matczak Micha³ Michalak i Mateusz  Ponitka zaczynaj± znowu punktowaæ , natomiast Chorwaci grzesz± nieskuteczno¶ci± .Polski zespó³ utrzymuje korzystny wynik do koñca !

Polska - Chorwacja 51:46 (18:13; 11:6; 7:14; 15:13)  STATYSTYKI

Polska: Micha³ Michalak 19 (1x3, 10 zbiórek, 7 strat), Mateusz Ponitka 12 (2x3, 8 zbiórek), Filip Matczak 8 (7 zbiórek, 3 straty), Przemys³aw Karnowski 7 (10 zbiórek, 3 straty), Pawe³ Spica 5, Grzegorz Grochowski 0, Tomasz Gielo 0, Piotr Nied¼wiedzki 0 (5 zbiórek).


OFICJALNA-STRONA-MISTRZOSTW-EUROPY



G GrochowskiP. Karnowski J. KarolakJ. Koelner F. MatczakM. Michalak
STATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nied¼wiedzkiG. Paszek P. ¦picaSzymkiewicz M. PonitkaT. Gielo
STATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKISTATYSTYKI




ME-U-16-KOWNO-161-FILMIKÓW
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 MKKS Rybnik r.95
1 MKKS Rybnik r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi