News: Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 ME Kowno 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:46:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 ME Kowno 2009
Kadra Polski
ME-U-16-FOTO-ZIBI              ME U16-FILMIKI

Po  zwyciêstwie z Turcj± sytuacja w naszej grupie sta³a siê jasna:
1.Rosja 2.Polska 3.Litwa  4.Turcja

Dlatego w dzisiejszym meczu trener Szambelan móg³ sprawdziæ nowe rozwi±zania i gotowo¶æ do d³u¿ej gry zmienników.

Praktycznie ka¿dy z zawodników wchodz±cych radzi³ sobie dobrze. Czarnogóra wykaza³a dzi¶ dobr± dyspozycjê i nawi±za³a z nami równorzêdn± walkê. Kilka razy w ci±gu meczu zmiania³o siê prowadzenie ale ¿adna z dru¿yn nie uzyska³a znacz±cej przewagi. Ostatecznie 3 punkty wiêcej zdoby³a Czarnogóra i wygra³a mecz 75 - 72.

Ze zmienników dobrze zaprezentowali siê Kuba Karolak (wyszed³ w pierwszej pi±tce) i Pawe³ ¦pica. Nieco trudniej by³o walczyæ Grzegorzowi Paszkowi z zawodnikami podkoszowymi Czrnogóry ale równie¿ pokaza³ walkê i polski charakter. Po raz drugi w tych mistrzostwach na parkiecie pokaza³ siê Daniel Szymkiewicz. Co prawda nie zdoby³ punktów ale pokaza³ swoje mo¿liwo¶ci zarówno w obronie jak i w ataku. Dla niego to kolejne zdobyte do¶wiadczenie, które zaprocentuje w przysz³o¶ci.

Jutro dzieñ przerwy a w pi±tek przed nami kolejny wa¿ny mecz na tym turnieju. O awans do pó³fina³u zagramy z Chorwacj± o godz. 14.45 polskiego czasu. Wszyscy polscy kibice niech trzymaj± kciuki i kibicuj± naszej dru¿ynie.

 Polska - Czarnogóra 72:75 (14:23, 21:8, 18:27, 19:17)  STATYSTYKI

Polska: Micha³ Michalak 17 (4x3, 6 zbiórek), Mateusz Ponitka 12 (2x3), Tomasz Gielo 6 (8 zbiórek), Pawe³ ¦pica 6, Jakub Karolak 6, Filip Matczak 5 (1x3, 9 zbiórek), Piotr Nied¼wiedzki 8 (6 zbiórek), Przemys³aw Karnowski 6, Grzegorz Paszek 2, Grzegorz Grochowski 0, Jakub Koelner 4


 Ka¿dy turniej ma swojego ,,kopciuszka,, ( czarnego konia ) rok temu byli to Czesi którzy krok po kroku eliminowali silniejsze ekipy az w koñcu znale¼li siê w finale. W tym roku w takiej sytuacji jest Polska. We wrze¶niu wszystkie oczy europy bêd± skierowane na Polskê wtedy to tygrysy europy spotkaj± siê na Eurobaskecie w Polsce .Teraz dru¿yny U-16 s± na Litwie w Kownie m³odzi koszykarze daj± przedsmak tego co bêdzie siê dzia³o za kilkana¶cie dni. W piêciu do tej pory rozegranych meczach Polacy czterokrotnie wygrywali z dru¿ynami które teoretycznie by³y uwa¿ane za silniejsze Grecja, Litwa, W³ochy Turcja s± to jedne z najwiêkszych nacji koszykarskich w Europie. Je¶li zwyciêstwo nad Grecja by³o zaskoczeniem dla kibiców to wygrana z Litwa to prawdziwa sensacja. Wczorajsza wygrana nad W³ochami otworzy³a drogê do æwieræfina³ów kolejny cel zosta³ spe³niony ale walka trwa. Jedn± z odpowiedzi dlaczego Polska jest tak silna bo w tym zespole jest wola walki o zwyciêstwo i silna determinacja Z Polskim zespo³em teraz trzeba siê liczyæ

Turcja - Polska 61:70 (19:12; 9:9; 8:24; 25:25) STATYTYKI

Polska: M. Michalak 17 (2x3, 5 zbiórek, 4 asysty), M. Ponitka 13 (2x3, 4 zbiórki, 3 straty), T. Gielo 13 (2x3, 10 zbiórek, 4 straty), F. Matczak 9 (1x3, 6 asyst), P. Nied¼wiedzki 9 (1x3, 4 zbiórki), P. Karnowski 7 (9 zbiórek, 3 bloki), G. Grochowski 2 (3 zbiórki, 4 straty), J. Kolener 0.

 Polska w ,,gazie,, po wielkim triumfie nad Turkami 70- 61 Wygrana daje Polsce bardzo zaskakuj±ce miejsce w æwieræfinale. W meczu z Turcja Mateusz Ponitka i Tomasz Gielo zaliczyli double-double. Pocz±tek mecz to przewaga Tureckiego zespo³u pierwsza kwarta koñczy siê wynikiem 19-12 dla Turcji .w drugiej kwarcie Turcy tez lepsi od nas, do szatni schodzimy z wynikiem 28-21.O zwyciêstwie naszego zespo³u zadecydowa³a trzecia kwarta kiedy to nasi dostali wiatru w ¿agle odrobili straty .W rolê rozgrywaj±cego wcieli³ siê Filip Matczak dobrze prowadzi³ zespó³ który odrabia³ straty 6 bloków w tym 3 Karnowskiego dwie ,,trójeczki z rzêdu i Dunki Nied¼wiedzkiego i Giela jeszcze bardziej podbudowali polskich graczy .W czwartej kwarcie Turcy próbowali odrobiæ straty ale polscy zawsze mieli dla nich odpowied¼ zdobywaj±c kosza Kiedy by³o 4 minuty do koñca meczu Eroglu zmniejszy³ straty do 8 punktów odpowied¼ Polaków by³a natychmiastowa Ponitka i Gielo trafiaj± z dystansu i powiêkszaj± przewagê do 15 punktów Turkom pozosta³o dwie minuty do odrobienia wysokiej przewagi jednak Polacy nie dali wydrzeæ sobie zwyciêstwa a efektowny ,,dunk,, Mateusza Ponitki ostatecznie dobi³ Turków
Jutro Polska podejmuje Czarnogórê bez wzglêdu na wynik tego meczu nasz zespó³ wywalczy³ awans do æwieræfina³ów ME jutro dowiemy siê z kim zagramy

 Pierwsza kwarta to dominacja Polskiego teamu .W³osi rozpoczêli i skoñczyli kwartê ,,trójeczk±,, i to by³o na tyle, je¶li chodzi o zdobycze Italii w pierwszej kwarcie.
Wysoka przewaga Polaków nie trwa³a jednak d³ugo. W³osi odrabiaj± straty, g³ównie za spraw± Francesca Veccia (23 punktów w ca³ym meczu 5x3). Straty nie do koñca jednak uda³o siê W³ochom odraobiæ i na przerwê Polacy schodz± maj±c 9 oczek zapasu. W drugiej czê¶ci meczu przez ca³y czas przewaga Polaków pod kontrol± naszych graczy. Pomimo szaleñczej walki W³ochów nie uda³o im siê pokonaæ Bia³o - Czerwonych i to nasi m³odzi zawodnicy po ostatniej syrenie cieszyli siê ze zwyciêstwa.

 Pokonali¶my W³ochów zrobili¶my krok do æwieræfina³u ME. Dzi¶ na naszej drodze stanie Turcja która wczoraj zosta³a sprowadzona na ziemie przez Litwinów. Je¶li Polacy zagraj± podobnie co gospodarze to mo¿emy siê pokusiæ o zwyciêstwa jedno jest pewne ¿e polscy kibice tak jak wczoraj bêd± dopingowaæ co si³ nasza kadre
Trener Szambelan po meczu:

Kluczem do naszego zwyciêstwa by³o kontrolowanie deski. Polska zdominowa³a W³ochów na tablicach wygrywaj±c 50-28.Zrobili¶my dobra robotê w obronie, ograniczyli¶my ich gwiazdy, i dlatego mecz przechylili¶my na swoja szale
 kadraM PKT Z P K-Z K-SBILANS
 1  ROSJA  5 9 4 1 423 339  84
 2 POLSKA 5 8 3 2 339 346    -7
 3 TURCJA 5  8 3 2  329 326       3
 4 LITWA 5 7 2 3 334 330     14
 5 CZARNOGÓRA 5723340387   -53
 6 W£OCHY 5614 321 368  -47

 Cel minimum na Mistrzostwach Europy osi±gniêty. Trener Jerzy Szambelan utrzyma³ kadrê Polski w Dywizji A. Za rok ch³opcy z rocznika 1994 pod wodz± trenera Ryszarda Poznañskiego bêd± graæ w¶ród najlepszych dru¿yn Europy. Pod dniu przerwy, nasza reprezentacja rozpocznie bój o miejsca 1-12. Dzi¶ o godz. 14.45 pierwsze spotkanie grupy E z W³ochami.

W Polskiej ekipie panuj± dobre nastroje. Wszyscy zawodnicy s± zdrowi, zwarci i gotowi do gry. Ch³opaki zdaj± sobie sprawê z tego, ¿e VI miejsce daje im przepustkê na Mistrzostwa ¦wiata. Je¶li szczê¶cie bêdzie z nami, powalczymy o medal. Grupa kibiców z Polski od dzi¶ powiêkszy³a siê, przez co doping bêdzie o wiele mocniejszy.

 Podsumowuj±c pierwszy "etap" Mistrzostw Europy, kibice powinni byæ zadowoleni. Pokonali¶my Grecjê i gospodarzy turnieju - Litwê. Rosja okaza³a siê za silna dla nas, co jednak nie oznacza, ¿e nie pokonamy ich na przyk³ad w finale. W pierwszej 20-ce najlepszych strzelców nie ma zawodnika z Polski, poniewa¿ Polska to "zespó³", a nie jednostki. Karnowski, Nied¼widzki i Gielo ¶wietnie sobie radz± na deskach, ca³a trójka jest w "czo³ówce" zbieraj±cych na tych Mistrzostwach. Double-Daubles zaliczyli Przemek Karnowski i Piotrek Nied¼wiedzki.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi