News: Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 ME Kowno 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:19:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1993/94 ME Kowno 2009
Kadra Polski
ME-U-16-FOTO     ME U16-FILMIKI    

 Rosja - Polska 93 : 71 
  STATYSTYKI

Na koniec eliminacjami Rosja przewodzi w grupie B, po zwyciêstwie 93 do 71 w meczu z Polsk±. Rosja zakoñczy³a rozgrywki w grupie z wynikiem 3-0. Natomiast Polska jest na drugim miejscu z wynikiem 2-1.  

trener Rosji Sergey Skorochkin
"W pierwszych dwóch grach nie posz³o nam zbyt dobrze. Dzisiaj bardzo chcieli¶my pokazaæ siê z dobrej strony i uda³o nam siê to”, .Polska jest bardzo dobr± dru¿yn±. Nie oczekiwali¶my ³atwej wygranej, wiec chcia³bym pogratulowaæ zawodnikom mojej dru¿yny za pokazanie charakteru i dobr± grê w obronie, co by³o kluczem do zwyciêstwa”
Sergey Karasev by³ najlepszym graczem Rosji zdobywaj±c 33 punkty, drugim strzelcem zosta³ Goldyrev który zdoby³ 24pkt.Micha³ Michalak zdoby³ 15 pkt dla Polski.

Rosja mia³a dobry start, na pocz±tku gry zdoby³a 10 pkt. Kiedy Karnowski wsta³ z ³awki zdoby³ kolejne punkty dla Polski, ale Rosja mia³a Karpenko, dziêki któremu Rosja prowadzi³a 28-18. Michalak wykona³ celne rzuty za 3 punkty, ale Karasev pokaza³ podobn± determinacj± i to wystarczy³o aby bezpieczne podtrzymaæ prowadzenie Rosji.   Loginov u¿y³ swoich d³ugich ramion wykonuj±c kilka zbiórek i przechwytów, dziêki czemu Rosja w po³owie meczu prowadzi³a 50 do 35.   Rosja przekroczy³a 20 punktow± ró¿nice, ale Polska pokaza³a charakter i Mateusz Ponitka dziêki dobrej grze zniwelowa³ ró¿nice punktow± do 73-61 lecz Rosja obudzi³a siê w odpowiednim czasie.   Karasev by³ zawodnikiem, który z³ama³ dusze Polaków i doprowadzi³ do wysokiego zwyciêstwa Rosji 22 punktami. 

M.Michalak 15(5astyst) ,G.Grochowski 10, K.Karolak 8 ,M.Ponitka 8, P.Niedzwiedzki 8 (7 zbiórek), T.Gielo 8 , P.Karnowski 6 (7 zbiórek) , G.Paszek 3, K.Koelner 3, F.Matczak 2 ,P.Spica 0, D.Szymkiewicz 0

Grecja - Litwa 71 : 78


TABELA KOÑCOWA GRUPY B

  TEAM MPKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1 ROSJA 3 6  3  0  249 193    56
 2 POLSKA 3 5 2 1 214 226  -12
 3 LITWA 3 4 1 2 212 218    -6
 4 GRECJA 3 3 0 3 192 230 - 38Polska - Litwa 67:64 (20:21; 14:13; 16:11; 17:19)   
STATYSTYKI

 Najbardziej szokuj±cy rezultat dotychczasowych Mistrzostw Europy do lat 16 mê¿czyzn to wygranie w grupie B Polaków z gospodarzami Litw± 67-64
To zwyciêstwo daje Polsce awans do nastêpnej grupy, jutro Polacy zagraj± z Rosj± o to kto wyjdzie z pierwszego miejsca ,obydwa zespo³y maja po 2 zwyciêstwa

Po pierwszej po³owie Polski zespó³ mia³ lekka przewagê nad gospodarzami, wynik zmienia³ siê jak w kalejdoskopie raz jedni raz drudzy wychodzili na nieznaczne prowadzenie w trzeciej kwarcie do piêciopunktowej przewagi Polski doprowadzi³ Tomasz Gielo .W pewnym momencie czwartej kwarty zrobi³o siê 57-50 dla Litwinów. Przemek Karnowski odpowiedzia³ dwoma akcjami spod kosza Michalak do³o¿y³ ,,trojkê,, i znowu mecz sta³ siê wyrównany. Sama koñcówka meczu to prawdziwy horror. Na 51 sekund przed koñcem dla Litwy trafi³ Jogela i gospodarze prowadzili 64:63 po chwili znowu pokazali sie Polscy wysocy, tak jak wczoraj z Grecj±  kopia akcji Karnowski asytuje Nied¿wiedzkiemu i mamy prowadzenie 65 : 64 gdy prowadzimy 1 punktem do koñca 9 sekund Litwini zaczynaj± faulowaæ taktycznie Grzegorza Grochowskiego. Przy g³o¶nych gwizdach publiczno¶ci ,,grochu,, trafia pierwszego osobistego...drugiego nie... ale na miejscu jest Przemek Karnowski zbiórka i to teraz on zostaje faulowany przy rzucie. Przemek trafia jednego osobistego prowadzimy 3 punktami. Na 6 sekund przed koñcem przechwyt Micha³a Michalka uniemo¿liwia Litwinom doprowadzenie do dogrywki ...koñcowy gwizdek w polskim obozie sza³ zwyciêstwa pokonali¶my gospodarzy Mistrzostw Europy Litwinów    

Polska: P. Karnowski 15 (9 zbiórek), P. Nied¼wiedzki 14 (11 zbiórek), M. Michalak 11 (3x3, 7 zbiórek, 6 strat), M. Ponitka 11 (3x3, 5 zbiórek), F. Matczak 7 (3 zbiórki), T. Gielo 6 (8 zbiórek, 3 przechwyty), G. Grochowski 3 (6 zbiórek, 8 asyst, 4 straty), J. Koelner 0 (3 zbiórki).

Rosja Grecja  76 - 52

Grecja - Polska 69:76 (23:18; 18:21; 17:19; 11:18)  STATYSTYKI

 Przed meczem obie dru¿yny by³y wpatrzone w dru¿ynê
przeciwnika
,
Polska i Grecja wiedzia³y jak wa¿ne jest zwyciêstwo maj±c przed sob± w kolejnych meczach grupowych siln± Litwê i Rosje
Pokonuj±c Grecje zrobi¶my wielki krok aby zapewniæ sobie nastêpny rok w dywizji A
Spotkanie od pocz±tku  by³o wyrównane przewaga zmienia³a strony 8 razy a wynik  wyrównywa³ siê nie mniej niz. 10 o zwyciêstwie bia³o - czerwonych zadecydowa³a koñcówka ostatniej  kwarty. To Polacy zadali ostateczny cios ,ostanie akcje meczu Karnowski asystuje Nied¿wieckiemu ten zdobywa kosza... potem dwie ,,paki,, Przemka Karnowskiego (13 pkt i 12 zbiorek(double-double)  rado¶æ kibiców i zespo³u by³a przeogromna

po meczu powiedzia³ g³ówny trener Polski Jerzy Szambelan.

To by³a wielka wygrana dla nas... Zawodnicy s± bardzo m³odzi wiec przygotowanie mentalne by³o bardzo ciê¿kie ale byli¶my bardzo podnieceni ze dali¶my rade pokonaæ dru¿ynê jaka jest Grecj


Polska: P. Nied¼wiedzki 16 (1x3, 8 zbiórek, 3 przechwyty, 3 bloki, 4 straty), M. Ponitka 15 (3x3, 6 zbiórek), P. Karnowski 13 (12 zbiórek, 3 straty), F. Matczak 8 (4 zbiórki, 4 straty), M. Michalak 7 (7 zbiórek, 4 asysty, 5 strat), J. Koelner 6 (1x3), G. Grochowski 5 (4 zbiórki), T. Gielo 4 (11 zbiórek), P. Spica 2.

Litwa - Rosja 70 : 80

FOTKI Z ROZPOCZÊCIA ME-MECZ POLSKA-GRECJA

ME-U16-FILMIKI

We wrze¶niu rozpoczynaj± siê Mistrzostwa Europy seniorów w Polsce, a ju¿ dzi¶ startuj± Mistrzostwa Europy w najm³odszej kategorii wiekowej. Polska reprezentacja U-16 jest jedyn± kategoria wiekow± w mêskiej koszykówce m³odzie¿owej, która wystêpuje w Dywizji A, czyli w¶ród najlepszych zespo³ów Europy.

Dzi¶ o godzinie 20.15 czasu polskiego (na Litwie 21.15) Polacy zagraj± swój pierwszy mecz w ME. Naszym przeciwnikiem bêdzie zespó³  Grecki. To w³a¶nie z nimi spotkali¶my siê ju¿ dwa razy, obydwa mecze wygrali¶my. Atmosfera w Polskiej ekipie jest doskona³a, ch³opcy trenera Jerzego Szambelana s± odpowiednio zmotywowani. Dwa treningi w Kowieñskich halach pokaza³y, ¿e jeste¶my dobrze przygotowani do tych "Ma³ych Mistrzostw Europy". Trzymajmy kciuki za zwyciêstwo naszej kadry.


Piotr Nied¼wiecki i Przemys³aw Karnowski maj± najwiêksze do¶wiadczenie w "eurobaskecie". Rok temu grali z rocznikiem '92, a dzi¶ w "swoim roczniku" s± podpor± dru¿yny. Micha³ Michalak, Grzegorz Grochowski, Filip Matczak, Tomasz Gielo, Mateusz Ponitka... kto wyjdzie w pierwszej pi±tce? Mo¿e nast±pi± roszady w sk³adzie trenera Jerzego Szambelana... Jakub Koelner, Pawe³ ¦pica Grzegorz Paszek, Jakub Karolak, czy najm³odszy zawodnik w kadrze 15-letni Daniel Szymkiewicz.

Polskie reprezentacje m³odzie¿owe jeszcze nigdy na ME nie wywalczy³y medalu. Marzeniem naszej kadry jest zajêcie minimum szóstego miejsca. Za rok w Berlinie odbêd± siê Mistrzostwa ¦wiata U-17, a zespo³y które w ME  zajm± miejsca od 1-6 maj± w nich zapewniony udzia³.

M.Michalak 15(5astyst) ,G.Grochowski 10, K.Karolak 8 ,M.Ponitka 8, P.Niedzwiedzki 8 (7 zbiórek), T.Gielo 8 , P.Karnowski 6 (7 zbiórek) , G.Paszek 3, K.Koelner 3, F.Matczak 2 ,P.Spica 0, D.Szymkiewicz 0


OFICJALNA-STRONA-ME


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Sêdziowie ,organizatorowie
Sêdziowie ,organizatorowie
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi