News: £ADZICE dla ch³opców... Go³ków dla dziewczyn - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 04 2020 02:35:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

£ADZICE dla ch³opców... Go³ków dla dziewczyn
Turnieje Podsumowanie
COUNTRY BASKET £ADZICE

ORGANIZATOR: URZ¡D GMINY £ADZICE


TERMIN: 19-21 CZERWIEC 2009 r.


MIEJSCE: SALE PG RADZIECHOWICE, PSP JEDLNO, PSP STOBIECKO SZLACHECKIE

KATEGORIE WIEKOWE: u-12 (rocznik 1997 lub m³odsi)

                                  u-14 (rocznik 1995 lub m³odsi)

                                  u-16 (rocznik 1993 lub m³odsi)

SYSTEM ROZGRYWEK:


Faza grupowa: 2 grupy po 5 zespo³ów w ka¿dej kategorii. Obowi±zuje system rozgrywek ka¿dy z ka¿dym. Wszyscy uczestnicy rozegraj± minimum 4 mecze w fazie grupowej oraz minimum 1 spotkanie w fazie pucharowej.

SYSTEM ROZGRYWEK PUCHAROWYCH:

Pó³fina³y: 1A - 2 B i  1B - 2A

Mecze o miejsca:

O 5 miejsce: 3A-3B

O 7 miejsce: 4A-4B

O 9 miejsce: 5A-5B

ZASADY TURNIEJU:

- Czas gry: 4 x 8 minut czasu ci±g³ego (zatrzymywany na rzuty wolne i przerwy na ¿±danie), ostatnie 2 minuty 4 kwarty bêd± rozgrywane czasem efektywnym (zatrzymywany po ka¿dym koszu)

- Mecze kategorii u-12 bêd± rozgrywane na koszach o wysoko¶ci 265 cm, pi³k± numer 5.

Pozosta³e kategorie bez zmian: kosz na wysoko¶ci 305 cm; pi³ka numer 7/

- Mo¿na wzi±æ 1 przerwê na ¿±danie w ka¿dej kwarcie

- Pozosta³e zasady zgodne z przepisami FIBA

NAGRODY:

Pierwsze 3 zespo³y otrzymuj± puchar, medale oraz dyplom.

Reszta stawki tylko dyplomy.

ZAKWATEROWANIE:

Sale lekcyjne w szko³ach, w których dru¿yna rozgrywa swoje mecze. Nale¿y przywie¼æ swój w³asny ¶piwór oraz karimatê b±d¼ materac.

WY¯YWIENIE:

Zapewniamy 3 ¶niadania oraz 2 obiadokolacjê (ostatni posi³ek to ¶niadanie w niedzielê).

KOSZTY WPISOWEGO:

dla kategorii u-12 - 140 , u-14 - 14, u-16 - 200 z³

KOSZTY UCZESTNICTWA:

100 z³ (30 z³ nocleg +70 z³ wy¿ywienie)

Istnieje mo¿liwo¶æ zakupu koszulek turniejowych, koszt 15 z³ sztuka.

WP£ATY NALE¯Y DOKONAÆ NA NUMER KONTA BANKOWEGO :

Bank Spó³dzielczy Radomsko oddz. £adzice

19 8980 0009 2005 0008 2006 0001

Wiêcej informacji u dyrektora turnieju.


Kontakt: £ukasz Nita

Tel: +48 665 745 939 (proszê dzwoniæ po 18) lub email: lukasz_nita@o2.pl


„ II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz±t
Rocznika 1996 i m³odsze „

 

 

I.ORGANIZATORZY:
- GOSiR w Piasecznie        
- SP 3 w Piasecznie
II.TERMIN I MIEJSCE:
29.05 – 31.05.2009 r. ; SP Nr 3 w Piasecznie (Go³ków); ul. G³ówna 50
III.UCZESTNICTWO:
W turnieju uczestnicz± dziewczêta rocznik 1996  i m³odsze (7 dru¿yn)
IV.ZASADY GRY:
- boisko : nawierzchnia syntetyczna, wymiary-norm.
- czas gry:4x8min;zatrzymany przy rzutach osobistych;przerwy miêdzy kwartami–1min;
  dogrywka – 5min; gra na kosze na wys. 3,05 cm, pi³ka nr 5
- sk³ady dru¿yn : I kwarta–1.pi±tka, II kwarta–2.pi±tka, III i IV kwarta–dowolnie
- system gry: „ka¿dy z ka¿dym” 
V.NOCLEGI I WY¯YWIENIE:
- sto³ówka SP Nr 3 w Piasecznie (Go³ków); ul. G³ówna 50 ;
- koszt udzia³u w turnieju jednego uczestnika – 120 z³;
- wpisowe na turniej – 150 z³;
- op³aty za udzia³ w turnieju bêd± pobierane po przyje¼dzie
VI.NAGRODY:
Puchary dla wszystkich dru¿yn, nagrody dla zawodników – król strzelców, najlepszy gracz dru¿yny, nagroda FAIR PLAY, upominki dla ka¿dej dru¿yny, koszulki turniejowe.
VII.SPRAWY RÓ¯NE:
- organizator zapewnia : ubezpieczenie OC, opiekê medyczn±, wodê mineraln±, wy¿ywienie  w/g  uzgodnionego                zapotrzebowania
- zg³oszenia i informacje : Gminny O¶rodek Sportu i Rekreacji wPiasecznie,ul.Sikorskiego 20, 
05-500 Piaseczno; tel.: 0-22 7166600/01, 0-609858068; inf@gosir -piaseczno.pl; kabat8@wp.pl (Krasuska Anna);  - odpowiedzialni za organizacjê: p. A.Owczarek , p. A.Krasuska ( kontakt jw.)  .

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Nidzica 2009 VI Nida Cup
Nidzica 2009 VI Nida Cup
Kolekcja koszulek - Turnieje
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi