News: Dzia³dowo 2009 XXII Turniej Przedwio¶nia - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:21:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Dzia³dowo 2009 XXII Turniej Przedwio¶nia
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 3 – 5 kwiecieñ w Historycznym Dzia³dowie województwo Warmi¶ko-Mazurskie odby³ siê XXII Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki ch³opców i dziewczyn Przedwio¶nie 2009. Organizatorem turnieju by³ Uczniowski Klub Sportowy Trójka Dzia³dowo w osobach pana mgr. Paw³a Szczurewskiego wraz z panem mgr.Wieslawem Cierkowskim


Tak bogatych tradycji w organizacji ogólnopolskich turnieji chyba w Polsce nie ma nikt .Od  22 lat UKS Trójka Dzia³dowo organizuje turnieje minikoszykówki .W tym roku do Dzia³dowa zjecha³o siê 13 dru¿yn ( 6 mêskich i 7 ¿eñskich  rocznik 1996 i m³odsi )
W ci±gu 3 dni zespo³y rozegra³y 37 spotkañ .
 
 W kategorii ch³opców Turniej wygrali ,, ogrodnicy,, z Grójca ...dlaczego ogrodnicy
Go¶cie z ma³ej miejscowo¶ci w województwie mazowieckim s³yn±cej z sadownictwa przywie¼li na turniej kilka skrzynek smacznych jab³ek by je rozdaæ w¶ród uczestników.
W maju klub z Grójca organizuje turniej ,,kwitn±cej jab³oni,, jest jeszcze jedno wolne miejsce ( ch³opcy rocz.1996 )


W kategorii dziewczyn najlepszym zespo³em zosta³ UKS BASKET Olsztynek  dla ciekawostki podam ¿e ten zespó³ nie tak dawno na turnieju w Nidzicy zaj±³ ostatnie miejsce 
 
 W niedziele na oficjalnym zakoñczeniu turnieju pojawi³ siê Burmistrz Dzia³dowa oraz dyrekcj± Szko³y Podstawowej nr 3 która go¶ci³a wszystkich uczestników i to oni wrêczali
Przepiêkne du¿e puchary dla ka¿dej dru¿yny , medale dla trzech najlepszych zespo³ów, statuetki dla wyró¿nionych zawodników i zawodniczek ,statuetki dla wszystkich trenerów, sêdziów a na koniec odby³o siê losowanie nagród:  4 odtwarzaczy  MP-3 oraz  4 biurek meblowych
Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty ( koszulki z logo turnieju poduszki ,,jaski,, i inne drobnostki ) zadowoleni z u¶miechami na twarzy wrócili do domów, za nied³ugo MP Szkó³ Podstawowych... mistrzowie województw zagraj± w po³owie czerwca w S³upsku
 http://www.olimpijskaenerga.pl/


 Organizatorów turnieju pana Paw³a i Wies³awa znam ju¿ od trzech lat za ka¿dym razem gdy ich spotyka³em zapraszali mnie do Dzia³dowa, niestety ¿adna z ¶l±skich dru¿yn tam nie je¼dzi a szkoda. Turniej uwa¿am za bardzo udany dobra organizacja dobre warunki dobre sêdziowanie koszykarska  atmosfera w dzia³dowskiej trójce..... dzieci od pokoleñ ¿yj± koszykówk±


Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom za zaproszenie go¶cinno¶æ i gad¿ety turniejowe jakimi zosta³em obdarowany
DZIEWCZYNY  rocznik 1996 / 1997

Klasyfikacja koñcowa

 1. UKS BASKET Olsztynek
2. UKS JAR Elbl±g
3. UKS Trójka Dzia³dowo
4. UKS URSUS Warszawa
5. UKS Trójka Nidzica I
6. UKS Delfin Bydgoszcz
7. UKS Trójka Nidzica II

Wyró¿nienia indywidualne:

 MVP - najlepsza zawodniczka turnieju : Kotwicka Katarzyna - UKS BASKET Olsztynek
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Zaniewska Daria – UKS JAR Elbl±g
Najlepsza obr±czyni turnieju: ¦winiarska Paulina – UKS Trójka Dzia³dowo

All Stars turnieju:

 Kowalewska Dominika – UKS BASKET Olsztynek
Matus Agnieszka  - UKS JAR Elbl±g
Gawryñska Weronika – UKS Trójka Dzia³dowo
Cendrowska Angelika – UKS 4 URSUS Warszawa
Jaskólska Eliza – UKS Trójka Nidzica INajlepsze zawodniczki w zespole:


 UKS BASKET Olsztynek – Szulewska Alicja
UKS JAR Elbl±g – Wiciñska Paulina
UKS Trójka Dzia³dowo – Krupa Paulina
UKS 4 URSUS Warszawa – Kochañska Kamila
UKS Trójka Nidzica I – Grzybowska Karolina
UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz – We³niak Joanna
UKS 3 Nidzica II – Sobolewska Katarzyna

Najm³odsza  zawodniczka turnieju:

Gregorczyk Anita – UKS Trójka NidzicaCH£OPCY rocznik 1996 / 1997

Klasyfikacja koñcowa

 1. SP 2 Grójec
2. SP 47 Bia³ystok
3. UKS Dziewi±tka £om¿a
4. UKS Trójka Dzia³dowo
5. UKS Trójka Nidzica
6. UKS Trójka Dzia³dowo II


Wyró¿nienia indywidualne:

 MVP - najlepszy zawodnik  Pywowarczuk Jurij ( SP 2 Grójec )
Najlepszy rozgrywaj±cy – Po³onowski Adam ( SP 47 Bia³ystok )
Najlepszy obroñca – Wasilewski Miko³aj  - UKS Dziesi±tka £om¿a

All Stars

Lewandowski Krystian  - SP 2 Grójec
Stachurski Pawe³ – SP 47 Bia³ystok
Mierzejewski Patryk UKS Dziesi±tka £om¿a
Zero Patryk – UKS Trójka Dzia³dowo I
D±derewicz Kacper – UKS Trójka NidzicaNajlepsi zawodnicy w zespo³ach:


SP 2 Grójec  - Jakubczak Piotr
SP 47 Bia³ystok – Rusi³owicz Andrzej
UKS Dziesiatka £om¿a – Wierciszewski Rafa³
UKS Trójka Dzia³dowo – Brzeziñski Filip
UKS Trójka Nidzica – Kowalczuk Patryk
UKS Trójka Dzia³dowo II – B±balicki Adrian


Najm³odszy zawodnik turnieju:


Jendraszek Rafa³ – UKS Trójka Dzia³dowo

Ponadto w turnieju rozlosowano w¶ród uczestników 8 nagród rzeczowych:

4 odtwarzacze MP 3
2 Biurka RTV
2 Biurka pod komputer

342-FOTO-ZIBI

UWAGA: Filmiki z  turnieju bêd± powoli dodawane do jutra bêdzie ich sporo

FILMIKI-ZIBI 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dominik Deja
Dominik Deja
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi