News: Nida Cup 2009 - Nidzica - dla GTK Gliwice - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 05:48:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Nida Cup 2009 - Nidzica - dla GTK Gliwice
Turnieje Podsumowanie

W dniach 06-08.03. m³odzi koszykarze z klubu Fluor GTK Gliwice rocznik 96/97 wziêli udzia³ w turnieju Nida Cup 2009. Pojechali bardzo zmotywowani i chêtni rewan¿u. Rok wcze¶niej w turnieju przegrali wszystkie mecze i teraz chcieli udowodniæ, ¿e to by³ tylko wypadek przy pracy.

Dru¿yna wyst±pi³a w 9-cio osobowym sk³adzie: Rafa³ Oszczepaliñski, Wojtek £ojewski, £ukasz £ojewski, Oskar Sanny, Marek Mól, Grzesiek G³adysz, Pawe³ Wymaza³a, Marcin Bednarek, Mateusz Cisek. Pod wodz± trenera Marcina Reszkiewicza w pi±tek o 14 ch³opaki  rozpoczêli walkê. Dos³ownie. Jako pierwszy rozegrali mecz z gospodarzem turnieju- Nidzic±, a wieczorem  spotkanie z Dzia³dowem. Oba mecze rozstrzygnêli na w³asn± korzy¶æ. Wyniki odpowiednio 75:20 oraz 66:29 mówi± same za siebie. Sobota rozpoczê³a siê doskonale, mecz z Olsztynem wygrali 96:4. Po po³udniu czeka³ nas najtrudniejszy mecz z faworytem turnieju dru¿yn± z Kwidzyna. Obserwowali¶my ich grê w poprzednich meczach i wiedzieli¶my, ¿e bêdzie to trudna przeprawa. Trener Marcin Reszkiewicz obra³ doskona³± taktykê, a ch³opaki z GTK ¶wietnie j± zrealizowali. Nie pozwolili na swobodne rozgrywanie pi³ki dru¿ynie przeciwnej, skutecznie wyeliminowali z gry rozgrywaj±cego oraz wysokich zawodników. ¯aden z koszykarzy z Kwidzyna nie by³ w stanie  zagraæ na 100% swoich mo¿liwo¶ci. Sprawdzi³a siê stara prawda, ¿e  tak siê gra jak przeciwnik pozwala, wiêc wielkie s³owa uznania nale¿a³y siê ca³ej dru¿ynie z Gliwic, z trenerem w³±cznie. Mecz skoñczy³ siê wynikiem 37:24. I to od po³owy II kwarty zespó³ GTK kontrolowa³ wynik i nie pozwoli³ siê zbli¿yæ przeciwnej dru¿ynie na mniej ni¿ 12 punktów. Tak wiêc drugi dzieñ znów zakoñczy³ siê dwoma zwyciêstwami. Pozosta³ jeszcze tylko niedzielny mecz z Olsztynkiem. M³odzi koszykarze wyj±tkowo skoncentrowani przyst±pili do meczu - mieli co¶ do udowodnienia sobie i przeciwnikom za „pora¿kê” w 2007 roku. Pomimo wczesnej pory ( mecz rozpocz±³ siê ju¿ o 8.00 rano!!!! ) od pocz±tku sukcesywnie powiêkszali przewagê by zakoñczyæ mecz zdecydowanym zwyciêstwem 55:23.
I tak oto pierwsze miejsce sta³o siê faktem. Ch³opaki z dru¿yny Fluor GTK odnie¶li wspania³e zwyciêstwo w turnieju. Otrzymali piêkny puchar, medale i upominki:  pami±tkowe koszulki i plecaki.
Na d³ugo zapewne zapadnie w ich pamiêci turniej w Nidzicy.
Na podkre¶lenie zas³uguje fakt, ¿e trener Marcin Reszkiewicz stworzy³ wspania³y zespó³. By³a to dru¿yna w dos³ownym tego s³owa znaczeniu. Ch³opcy stanowi± wspania³y kolektyw i s± ¶wiadomi, ¿e aby wygrywaæ nale¿y graæ zespo³owo.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e trenera Reszkiewicza i dru¿ynê wspiera³ trener Pawe³ Juraszek. A ca³± ekipê przez 3 dni filmowa³, fotografowa³ i wspiera³ wspania³y kibic- pasjonat Zibi.

¯yczymy dru¿ynie GTK Gliwice i ich trenerowi jak najwiêcej kolejnych sukcesów
Nidzica urokliwe miasteczko z piêknym zamkiem w województwie warmiñsko-mauzrskim. W dniach 06-08.03. 2009r. Dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr3  i Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" zorganizowa³a po raz szósty Ogólnopolski Turniej MinikoszykówkiW Turnieju wziê³o udzia³ 6 dru¿yn dziewcz±t i 6 dru¿yn ch³opców z rocznika 1996 i m³odsi. Turniej zosta³ rozegrany systemem „ka¿dy z ka¿dym"
W pi±tek i sobotê mecze trwa³y od 8.00 do 20.00 na zmianê raz na parkiet wchodzi³y zespo³y dziewczyn a po nich ch³opcy. W ostatnim dniu turnieju mecze trwa³y od 8.00 do 13.00 po godzinie nast±pi³o oficjalne zakoñczenie turnieju
 

 
 Klasyfikacja koñcowa ch³opców:

1  FLUOR-BRITAM Gliwice

2  MTS  BASKET Kwidzyn
3  UKS TOP SPIN Olsztynek
4  UKS TRÓJKA Dzia³dowo
5  UKS TRÓJKA Nidzica
6  UKS SP 29 Olsztyn
 
 Do All Stars ch³opców zostali wybrani:

Mól Marek - GTK FLUOR-BRITAM Gliwice

Wodzak Jaros³aw - MTS  BASKET Kwidzyn
Szantar Pawe³ - UKS TOP SPIN Olsztynek
Brzeziñski Filip - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Szczepkowski Jakub - UKS TRÓJKA Nidzica
 

 W kategorii najlepszy zawodnik dru¿yny

Sanny Oscar - GTK FLUOR-BRITAM Gliwice
Morus Mateusz  -  MTS  BASKET Kwidzyn
Solis £ukasz - UKS TOP SPIN Olsztynek
Bogucki Maciej - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Kawiecki Rafa³ - UKS TRÓJKA Nidzica
Lesiñski Karol - UKS SP 29 Olsztyn


 
 Klasyfikacja koñcowa dziewcz±t:

1  UKS TROPS Kartuzy
2  UKS LA BASKET Warszawa
3  UKS TRÓJKA Dzia³dowo
4  UKS TRÓJKA Nidzica
5  UKS JEDYNKA Nidzica
6  UKS BASKET Olsztynek
 
 Do All Stars dziewcz±t zosta³y wybrane:

Grucha³a Karolina - UKS TROPS Kartuzy
Go³êbiewska Klaudia - UKS LA BASKET Warszawa
Krupa Paulina - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Mroczkowska Klaudia - UKS TRÓJKA Nidzica
Jedamska Klaudia - UKS JEDYNKA Nidzica
 
 W kategorii najlepsza zawodniczka  dru¿yny


Hetmañska Marika - UKS TROPS Kartuzy
Roszczyk Zuzanna - UKS LA BASKET Warszawa
Brzozowska Aleksandra - UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Makowska ¯aneta - UKS TRÓJKA Nidzica
Czubkowska Dominika - UKS JEDYNKA Nidzica
Kotwicka Katarzyna - UKS BASKET Olsztynek

 
Wszyscy trenerzy i trenerki otrzymali statuetki i koszulki z logo turnieju
4 sêdziów i 1 sêdzina którzy ,,gwizdali,, wszystkie mecze tak¿e otrzyma³o upominki
 
Organizatorzy turnieju nagrodzili najm³odszego i najmniejszego zawodnika
Dwie dziewczyny które w dniu zakoñczenia turnieju obchodzi³y swoje urodziny ( 8 marca ) otrzyma³y upominki
W¶ród  wszystkich uczestników i uczestniczek turnieju rozlosowano kilka nagród rzeczowych

307-FOTEK-ZIBI

FILMIKI

Serdeczne podziêkowania dla trenera GTK Marcina Reszkiewicza za transport do Nidzicy
a dla organizatorów turnieju za go¶cinno¶æ
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pawlun Rafa³ r.93 MOSiRCieszyn
Pawlun Rafa³ r.93 MOSiRCieszyn
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi