News: HIGH SCHOOL MUSICAL 3 BASKETBALL CUP 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 00:59:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 BASKETBALL CUP 2009
Turnieje Podsumowanie

HIGH SCHOOL MUSICAL 3 BASKETBALL CUP 2009

 
 W dniach 20-22 luty w Warszawie odbywa³ siê 3 Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewczyn i ch³opców. Turniej by³ rozgrywamy  w dwóch kategoriach wiekowych : 1994 i 1997

- Organizatorem turnieju by³ klub JAGIELONKA Warszawa

- Rozgrywki odbywa³y siê w 3 halach sportowych o wysokim standarcie
- W imprezie uczestniczy³o 29 zespo³ów z tego z samej Warszawy 15

Poraz pierwszy organizatorzy turnieju go¶cili zagraniczny zespó³ z Estonii wiec turniej mo¿na okre¶liæ turniejem miêdzynarodowym.
M³odzi ch³opcy z Estonii wygrali swoj± kategorie wiekow±.
Pierwsze miejsca w pozosta³ych kategoriach nale¿a³y do warszawskich dru¿yn

 Ca³y turniej na dobrym poziomie , wiele meczy to zaciête ,,derby,, stolicy. W rozgrywkach w kategorii 94 mogli¶my zobaczyæ wielu utalentowanych zawodników i zawodniczek którzy reprezentuj± kadrê województwa mazowieckiego same mecz obserwowa³ trener kadry pan Jacek Spyt z Radomia. Ju¿ nied³ugo bo 27 marca kadra Mazowsza rozegra turniej w Nowym Targu


 Je¶li chodzi o kategorie m³odsz± ( 1997 ) to poraz  kolejny zachwycili nas swoj± gr± maluchy z kraju nadba³tyckiego. Organizatorzy ufundowali dla nich dodatkowy puchar za udzia³ pierwszej zagranicznej dru¿yny w ,,praskim,, turnieju
W naszych polskich dru¿ynach tak¿e by³o wielu zawodników którzy rzemios³o koszykarskie maja ju¿ dobrze opanowane
Najwy¿szy zawodnik turnieju z rocznika 1997 mierzy³  prawie 190 cm 

 
 Zespo³y od 1 do 3 otrzyma³y okoliczno¶ciowe puchary, pozosta³e dru¿yny obdarowane zosta³y  upominkami
Najlepsi zawodnicy z poszczególnych zespo³ów w nagrodê otrzymali  iPpody.
Dla dwóch terenów zosta³y rozlosowane nagrody

Tytularny sponsor HIGH SCHOOL MUSICAL ufundowa³ dla wylosowanych kibiców filmy gry komputerowe

Ca³y turniej organizacyjno przybiega³ bardzo sprawnie , ju¿ dzi¶ prezes klubu Jagiellonki zaprasza na kolejn± edycje która odbêdzie siê we wrze¶niu tego roku  ( roczniki 94 i 96 ch³opcy i dziewczyny )
 
FOTO-ZIBI             5-FILMIKÓW
 

Chcia³bym serdeczne podziêkowaæ organizatorom turnieju za go¶cinno¶æ
a klubowi JAS-FBG Sosnowiec za transport z Warszawy i z powrotem

zapraszam na stronê internetow±  klubu UKS Jagiellonka Warszawa

http://www.uksjagiellonka.com/
 
 Dziewczyny rocznik 1994
 
1.SKS 12 Warszawa
2 JAGIELLONKA Warszawa
3 JAS FBG Sosnowiec
4 UKS HERKULES Bia³ogard
5 GIM 72 Warszawa


 
 Dziewczyny rocznik 1997
 
1 LA BAKET Warszawa
2 UKS TROPS Kartuzy
3 JAS-FBG Sosnowiec
4 JAGIELLONKA Warszawa
5 GOSiR Piaseczno
6 MKS BASKET Janikowo
 
 Ch³opcy rocznik 1997
 
1 VIRUMAA PK Estonia
2 JAGIELLONKA Warszawa
3 MKS OCHOTA Warszawa
 
pozosta³e zespo³y: MTS Zambrów ,LABASKET , JAGIELLONKA II, SP 30, URSYNÓW
( wszytkie z Warszaway )
 
 Ch³opcy rocznik 1994
 
1 POLONIA Warszawa
2 UKS 40 Radom
3 JAGIELONKA Warszawa
4 UKS 11 Warszawa

pozosta³e zespo³y: GIMBASKET Bia³ystok, MKS Ochota Wrszawa, UKS 9 £om¿a, UKS Ogrodnik Warszawa
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
walka na calego
walka na calego
Kadra Polski rocznik 1993 Turcja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi