News: Kadra Polski U-16 rocznik 1993 II Turniej Turcja 14-22.II.2009 trzeci dzieñ turnieju - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:47:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocznik 1993 II Turniej Turcja 14-22.II.2009 trzeci dzieñ turnieju
Kadra Polski
Zakoñczy³ siê kolejny etap przygotowañ kadry Polski U-16 do Mistrzostw 
Europy dywizji A w sierpniu na Litwie.
 
Po dziesiêciodniowym zgrupowaniu w Cetniewie kadra U-16 wziê³a udzia³ 
w bardzo silnie obsadzonym turnieju w Ankarze, w Turcji.

Wyniki spotkañ:
 
Polska - Gruzja             104 - 46
Polska - S³owenia            71 - 59
Polska - Francja              69 - 71
Polska - Ukraina             74 - 64
Polska - Grecja               62 - 46
Polska - Turcja               64 - 78            (æwieræfina³)
Polska - Grecja              71 - 65            (o miejsca 5-8)
Polska - Rosja                69 - 58            (o miejsce 5)
 
 
Ostatecznie reprezentacja zajê³a 6 miejsce. Rosja i Grecja to rywale 
grupowi naszej reprezentacji w Mistrzostwach Europy U-16.
 
Podczas turnieju prowadzone by³y rankingi w ró¿nych kategoriach. 

 

Praktycznie w ka¿dej kategori nasi reprezentaci znale¼li siê w czo³ówce.
 
 
1. Najlepszy strzelec
 
Nasz reprezentant Micha³ Michalak okaza³ siê najlepszym strzelcem 
turnieju. Jednak nagrodê najskuteczniejszego strzelca przyznawano za 
najwy¿sz± ¶redni± zdobycz punktow± w ca³ym turnieju. W tej 
klasyfikacji Micha³ by³ drugi ze ¶redni± 19,4 punktu na mecz. 
Najwy¿sz± ¶redni± punktow± uzyska³ Pavlin Ivanow (23,3 pkt. na mecz) 
reprezentant Bu³garii.
 
 
2. Najwiêksza liczba asyst.
 
Grzegorz Grochowski podczas turnieju wykona³ 37 asyst, po których jego 
koledzy zdobyli punkty. Da³o to Grzegorzowi drugie miejsce w 
klasyfikacji ogólnej asyst. Pierwsze miejsce w tej kategorii zaj±³ 
zawodnik S³owenii Luka Rupnik maj±cy 42 asysty. Na dziesi±tym miejscu 
w tej klasyfikacji znalaz³ siê Filip Matczak, który da³ kolegom 23 
asysty.
 
 
3. Najwiêksza liczba zbiórek.
 
Przemek Karnowski podczas turnieju zebra³ 65 pi³ek na obu tablicach. 
Da³o to Przemkowi czwart± pozycjê w klasyfikacji ogólnej. Pierwsze 
miejsce w tej kategorii zaj±³ zawodnik Bu³garii Tencho Tenev, który 
zebra³ 87 pi³ek. Na ósmym miejscu znalaz³ siê Piotr Nied¼wiecki, który 
zebra³ na tablicach 57 pi³ek.
 
 
4. Najlepiej blokuj±cy.
 
Przemek Karnowski by³ najlepiej blokuj±cym zawodnikiem w turnieju. w 
o¶miu meczach za³o¿y³ przeciwnikom 17 "czap" i z pewno¶ci± wzbudza 
respekt w¶ród przeciwników. Ósme miejsce w tej kategorii zaj±³ Piotr 
Nied¼wiecki, który za³o¿y³ przeciwnikom 9 "czap".
 
 
5. Najwiêksza liczba przechwytów.
 
Grzegorz Grochowski znalaz³ siê na dziewi±tym miejscu w tej 
klasyfikacji - przechwyci³ 18 pi³ek. Najwiêksz± liczbê przechwytów 
wykona³ zawodnik dru¿yny w³oskiej Matteo Varuzza - 24 przechwyty.
 
 Jak widaæ nasi zawodnicy w gronie czo³ówki europejskiej zaprezentowali 
siê dobrze. St±d te¿ zajêli dobre szóste miejsce w turnieju.
 
 Obserwuj±c okiem kibica mecze w internecie nasuwaj± siê poni¿sze 
spostrze¿enia:
 
Pozytywy:
 
- ogromna wola walki, która pozwali³a nawi±zaæ walkê i odrabiæ straty 
w meczach ze S³oweni± i Francj±
- niez³a obrona trac±ca ¶rednio 60-70 punktów nawet z silnymi 
przeciwnikami.
- du¿a si³a ataku zarówno na obwodzie jak i pod koszem
 
 
Niepokoi:
 
- w meczach z silnymi przeciwnikami (Francja, Turcja) przegrana tablica
- "krótka ³awka" - gra 7-8 zawodników, którzy nie s± w stanie 
wytrzymaæ na pe³nych obrotach d³ugiego turnieju
- nerwowy pocz±tek spotkania, kiedy przeciwnik odskakuje na 
kilkana¶cie punktów i musimy go goniæ
- stosunkowo du¿a liczba strat
 
 Podsumowuj±c:
 
Turniej w Turcji by³ jednym z etapów przygotowañ do Mistrzostw Europy 
U-16 dywizji A. Pokaza³, ¿e mamy zespó³ z du¿ym potencja³em, 
prowadzony przez do¶wiadczonych trenerów, który jest w stanie nawi±zaæ 
równorzêdn± walkê z czo³ówk± europejsk±. Kilka elementów wymaga 
dopracowania i poprawienia i z pewno¶ci± sztab szkoleniowy ju¿ nad tym 
pracuje. W dru¿ynie panuje dobra atmosfera i ca³a ekipa stanowi zgrany 
team.
 
 Gratulacje za dotychczasowe wyniki i czekamy na jeszcze :-)
 
Ostatecznie turniej wygra³a reprezentacja Turcji pokonuj±c w finale 
S³oweniê. Z dru¿yn± S³owenii reprezentacja Polski wygra³a zdecydowanie 
w fazie grupowej.
 
Trzecie miejsce zajê³a reprezentacja Chorwacji, czwarte (to du¿a 
niespodzinka) Niemcy.
 
 
Ostateczna kolejno¶æ:
 
 1. Turcja
 2. S³ownia.
 3. Chorwacja.
 4. Niemcy
 5. Rosja
 6. Polska
 7. Francja (ogrome zaskoczenie - dru¿yna po fazie grupowej typowana na 
fina³)
 8. Grecja
 9. Bu³garia
 10. W³ochy
 11. Ukraina
 12. Gruzja

MIÊDZYNARODOWY-TURNIEJ-CH£OPCÓW-U-16-TELEKOM


 Jak wszyscy wiemy kadra Polski U-16 pod wodza trenera Paw³a Turkiewicza  w grudniu ubieg³ego roku zdoby³a pierwsze miejsce w Pucharze Nadziei Olimpijskich na Wêgrzech. Pewnie pokonali¶my S³owaków , Czechów i gospodarzy  reprezentacje Wêgier .

Dzis pierwszym trenerem kadry Polski U-16 jest Jerzy Szambelan z Stalowej Woli i to on powo³al 12 zawodników na turniej w Turcji

¦l±sk bêdzie reprezentowa³ Grzegorz Paszek z Rybnika  i II trener Kadry Tomasz Niedbalski
   I Trener II TrenerAsystent
 Trenera
  
 Odnowa
Biologiczna
  
     
Jerzy Szambelan
Stalowa Wola
Niedbalski Tomasz
MOSM Byom
LOSM SMS Jaworzno
Zieliñski Grzegorz
MOSM Konin
Hernik Jacek
Warszawa
  INFORMACJE   Kolejnym etapem przygotowañ kadry do Mistrzostw Europy by³o nie tak dawno zgrupowanie  w Cetniewie, nast±pi³a zmiana na stanowisku trenera g³ównego w miejsce Paw³a Turkiewicza zarz±d PZKosz powo³a³ Jerzego Szambelana ze Stalowej Woli. Trener Szambelan to do¶wiadczony szkoleniowiec nie raz prowadzi³ kadry m³odzie¿owe krajowe i wojewódzkie

Aktualnie jest trenerem kadetów w Stalowej Woli dru¿yna ta jest zaliczana do faworytów na Mistrzostwo Polski w tym roku. W ubieg³ym roku trener Jerzy Szambelan z kadr± województwa Podkarpackiego zdoby³ wicemistrzostwo Polski kadr Wojewódzkich graj±c praktycznie 6-cioma zawodnikami

Do czego zmierzam pisz±c te informacje ano do tego ¿e trener Szambelan ma doskona³y przegl±d zawodników z rocznika 1993 w czasie pó³fina³ów i fina³ów OOM przygl±da³ siê ponad 100 zawodnikom

Na zgrupowanie do Cetniewie powo³ano kilku nowych zawodników:

 Skurczyñski i Mro¿ek z Poloni Warszawa niestety nie pokazali siê na zgrupowaniu nie komentuje tego bo nieznam przyczyny dla mnie kadra polski jest sprawa pierwszorzêdn±. W ich miejsce pokazali siê zawodnicy AZS Koszalin Pawe³  ¦pica i Robert Gibaszek
Rober Giboszek po kilku treningach opu¶ci³ Cetniewo a w jego miejsce pojawi³ siê Daniel Szymkiewicz najm³odszy zawodnik z pomorza aktualnie reprezntuje klub WKK Wroc³aw.
Szymkiewiecz dla wielu znawców koszykówki m³odzie¿owej to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników roczniak 1994 ju¿ ma 187 cm wzrostu a jak dobrze pójdzie i przero¶nie ojca to bêdzie mia³ ponad dwa metry z jego ¶wietn± motoryka i koordynacja mo¿e byæ czo³owa postaci± w rozgrywkach m³odzie¿owych
Z tego co s³ysza³em Milczyñski i Karolak nie pojechali do Cetniewa z powodu kontuzji
Karolak wróci³ na parkiet  ale jeszcze nie do kadry

Trener Jerzy  Szambelan na zakoñczenie zgrupowania rozegra³ sparingowy mecz z juniorami Czarnych S³upsk, kadra Polski wygra³a to spotkanie  Sk³ad kadry to zawodnicy powo³ani na miêdzynarodowy Turniej do Turcji ju¿ w najbli¿szy czwartek kadrowicze spotykaj± siê w Warszawie a stamt±d  poleca do Turc

PO TYM TURNIEJU POZNAMY PRAWDZIWE OBLICZE NASZEJ REPREZENTACJI

OFICJALNA-STRONA-TURNIEJU-W-TURCJI

            
 Grzegorz
 Paszek
 202
 MKKS Rybnik
 Mateusz
 Rutkowski
 180 cm
 TKM W³oc³awek
 Piotr
 Nied¼wiecki
 206 cm
 WKK Wroc³aw
 Filip
 Matczak
 182 cm
 Zastal Zielona G
 Grzegorz
 Grochowski
 176 cm
 Stal Stalowa W.
 Mateusz
£abuda
199
Stalowa Wola
           
 Tomasz
 Gielo

 199 cm
 Trójka Szczecin
 Przemys³aw
 Karnowski

 211 cm
 Toruñ
 Micha³
 Pietrzak

 195 cm
 TKM W³oc³awek
 Micha³
 Michalak

 194 cm
 £KS £ód¼
 Mateusz
 Ponitka
 190 cm
 Ostrów Wlk.
 Pawe³
¦pica
?
AZS Koszalin


ZMIANY W PORÓWNANIU Z TURNIEJAMI Wêgry/Turcja

 WÊGRY TURCJA
 Karolak Jakub  £abuda Mateusz 
 Milczyñskiego Szymon ¦pica Pawe³
 Maksymiuk Jakub Rutkowski Mateusz

Zawodnicy którzy byli na obozie w Cetniewie a nie jad± do Turcji

Dawid Kolakowski - MKKS Zabrze
Jakub Koelner WKK Wroclaw
Adrian Adriañczyk - Novum Bydgoszcz
Rober Gibaszek - AZS Koszalin
Daniel Szymkiewicz WKK Wroc³aw ( rocznik 1994 )
WSZYSTKO-O-KADRZE-U-16-ROCZNIK-1993
Komentarze
niedzial_rbk dnia luty 16 2009 22:56:20
brawo ch³opaki^^ i tak jestescie najlepsismiley
Fan13 dnia luty 19 2009 16:45:35
Brawo ch³opaki!!!Tylko szkoda ¿e niema z wami sk³adu dru¿yny z Budapesztu.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bartek Ka³u¿a
Bartek Ka³u¿a
Sylwetki zawodników r.1991
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi