News: W turnieju na Wêgrzech Polskê reprezentowa³ Mistrz Mazowsza r.95 zespó³ z Komorowa - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 29 2020 04:15:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

W turnieju na Wêgrzech Polskê reprezentowa³ Mistrz Mazowsza r.95 zespó³ z Komorowa
Turnieje Podsumowanie
 UKS Komorów to pierwsza dru¿yna z Polski na Wêgrzech chod¼ to ju¿ XII edycja PITYKE CUP. Portal internetowy ¦KM zosta³ zaproszony przez mistrzów Mazowsza w kategorii m³odzika 95 UKS KOMORÓW na  miêdzynarodowy turniej koszykówki PITYKE CUP na Wêgrzech w Nagyrkos. Od dwóch lat otrzymywali¶my cykliczne zaproszenia od Wêgrów na PITYKE CUP.  Tym razem wraz z UKS Komorów ¦KM postanowi³ osobi¶cie zobaczyæ standard Wêgierskiego turnieju. By³a to 12 edycja Pityke Cup. Rywalizacja odbywa³a siê w nastêpuj±cych kategoriach wiekowych: 93, 95 97 oraz 98 zarówno w¶ród dziewcz±t jak i ch³opców. Uczestniczy³y dru¿yny z Rumunni, Czech, S³owacji, W³och, Chorwacji i Wêgier i wspomniana dru¿yna z Polski.
Poziom rywalizacji by³ bardzo wysoki. Spotka³y siê jedne z mocniejszych dru¿yn w tej czê¶ci Europy. Rywalizacja zarówno w¶ród dziewcz±t jak i ch³opców by³a zaciêta i wyrównana. O równorzêdnym poziomie ¶wiadczy fakt, ¿e w rywalizacji nie by³o meczy jednostronnych z wysokimi wynikami. Niejednokrotnie mecze koñczy³y siê dogrywkami.
 
Mecze by³y rozgrywane w piêciu halach które  by³y po³o¿one w jednym mie¶cie blisko siebie ka¿da z hal posiada³a widownie, dobre o¶wietlenie oraz nag³o¶nienie
 
Wszyscy uczestnicy turnieju zakwaterowani byli w akademiku w pokojach 3 osobowych o przyzwoitym standardzie w akademiku by³o tak¿e biuro zawodów które na bie¿±co informowa³o o wynikach

 UKS Komorów turniej rozpocz±³ meczem przeciwko dru¿ynie z Rumunii Temsvar  - aktualnemu mistrzowi Rumunii w roczniku starszym. I chocia¿ widzia³em ju¿ wielu zawodników 13 – letnich, tym razem oniemia³em. Przyczyn± by³ widok zawodnika o wzro¶cie 200 cm i ¶wietnej dynamice, który uczestniczy³ w rozgrzewce zespo³u rumuñskiego. Nie ukrywam, ¿e zastanawia³em siê czy to junior czy m³odzik. W±tpliwo¶ci rozwiane zosta³y, gdy zawodnik okaza³ paszport, w którym widnia³a data urodzenia - 5.01.1995 r.Nic zatem dziwnego, ¿e Rumunia w sk³adzie z ,,olbrzymem”, zdawa³a siê byæ nie do pokonania. Mimo to, ch³opcy z Komorowa (chocia¿ bez „olbrzymów” w sk³adzie) nawi±zali walkê, a pora¿ka 6 punktami ¶wiadczy dobitnie o ich waleczno¶ci w obronie


 W drugim pojedynku spotkali¶my siê z wicemistrzami Czech z Kromeritz. Wynik meczu w du¿ej mierze decydowa³ czy mamy szanse na awans do pierwszej czwórki. W tym spotkaniu widoczne ju¿ by³o zmêczenie naszych wysokich zawodników, którzy w pierwszym meczu walczyli z „rumuñskim gigantem”.
Na szczê¶cie dobrze spisali siê zawodnicy obwodowi Czosnowski, B±kiewicz czy Glodowski i to oni wygrali mecz

 Po tak ciê¿kim dniu trener i prezes w jednej osobie pan Grzegorz Tomaszewski, przy wparciu prê¿nych sponsorów zafundowa³ ch³opakom  wêgierski basen termalny, oddalony o parê kilometrów od miejsca zakwaterowania


 Niedziela 8.00. Kto lubi graæ o tej porze? Chyba raczej nikt.  Nam jednak przysz³o w tym dniu i o tej godzinie walczyæ o awans do pó³fina³u z czo³owym zespo³em z Wêgier - PVSK. Mecz toczy³ siê pod dyktando Polaków, jednak nies³ychana dyspozycja rzutowa za 3 punkty gospodarzy doprowadzi³a do dramatycznej koñcówki i do dogrywki.
Dogrywka wed³ug przepisów turnieju polega³a na zdobyciu pierwszego kosza. Z³otego kosza zdoby³ Romek Janik. I tak oto awansowali¶my do pó³fina³ów ! W pó³finale naszym przeciwnikiem byli Chorwaci. Sibernik do du¿e miasto w Chorwacji, a w nim mie¶ci siê szko³a basketu Radowicza. Silni fizycznie, wysocy dobrze zorganizowani w obronie, jak i ataku Chorwaci totalnie zaskoczyli nas w pierwszej kwarcie. Przegrali¶my j± 20 punktami .W drugiej, na boisko wesz³a druga pi±tka (w turnieju obowi±zywa³a pasarella). I dobrze, bo graj±c z takimi przepisami polskie zespo³y mog± siê dobrze przygotowaæ do Pucharu PZKosz ( w przysz³oroczny fina³ach bêdzie obowi±zywaæ pasarella). Wróæmy jednak do meczu, który od drugiej kwarty rozpocz±³ siê  szaleñczym po¶cigiem za Chorwatami, których przewaga z minuty na minutê mala³a. Niestety, pomimo wygranych kolejnych kwart mecz przegrali¶my. I jakby tego by³o niedosyt, na dodatek Czosnowski dozna³ kontuzji naderwania ¶ciêgna.

 Wieczorna wycieczka po Budapeszcie, na któr± trener zabra³ zespó³ mia³a chyba pozwoliæ zapomnieæ o pora¿ce. Podziwiali¶my wiêc ze wzgórza Gola  przepiêkny widok Budy i Pesztu, a wracaj±c mieli¶my nawet nadziejê, ¿e zd±¿ymy jeszcze na dyskotekê. Niestety,  przyjechali¶my zbyt pó¼no… mamy trzecie miejsce i br±zowe medale


W ostatnim meczu ch³opcy na Wêgrzech pokazali sportow± z³o¶æ. Ma³y fina³ to mecz pod dyktando Komorowa, rezerwy pokaza³y drzemi±cy potencja³, a miejscowi kibice Keszmetu wychodzili z hali ze zwieszonymi g³owami
 Z powodu braku czasu nie mogli¶my zostaæ na oficjalnym zakoñczeniu imprezy czeka³a nas d³uga powrotna podró¿, na pro¶bê trenera organizatorzy wrêczyli zespo³owi z Komorowa Puchar i srebrne medale a Kamil Czosnowski zosta³ wybrany do najlepszej pi±tki turnieju  dodatkowo otrzyma³ dyplom i okoliczno¶ciowa koszulkê

Czechy, Austria, Francja , Wêgry   to by³ ju¿ czwarty zagraniczny turniej zespo³u Globlotersów z UKS Medagro Komorów dziêki sponsorom, m³odzi ch³opcy z ma³ego podwarszawskiego miasteczka  mog± rywalizowaæ z rówie¶nikami z prawie ca³ej Europy przy okazji co¶ zobaczyæ zwiedziæ. Trener Grzegorz Tomaszewski oddaje serce i wiele czasu dla swych wychowanków chcia³by ich jak najlepiej wyszkoliæ chcia³bym z nimi jak najdalej zaj¶æ ...czy mu siê to uda czas poka¿e, musze go pochwaliæ za jego pasje do koszykówki dzieciêcej takich trenerów jak on nie mamy w Polsce wielu a szkoda

 Kolejnym etapem dru¿yny z Komorowa jest udzia³ w elitarnej lidze EYBL – m³odzie¿owa Euroliga ju¿ za miesi±c na £otwie rozpoczynaj± swój udzia³ w pierwszym turnieju, czuje siê zaszczycony ¿e zosta³em zaproszony na wyjazd na £otwê ZOBACZ FOTORELACJE Z WÊGIER

http://picasaweb.google.com/zibi.skm

Ciekawostka turnieju zawodnik z Wêgier rocznik 1993 wzrost 215 waga 120 kg  zobaczysz go na fotkach i filmiku

FILMIKI Z TURNIEJU BÊD¡ JAK ZAWSZE

http://pl.youtube.com/profile_videos?user=zbyszekfryna&p=r
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogon II - Czelad¼..
Pogon II - Czelad¼..
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi