News: Wyniki z Bytomia i Tarnowa - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:00:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wyniki z Bytomia i Tarnowa
Turnieje Podsumowanie
Pierwszy dzieñ turnieju to debry Bytomia: MOSM I Bytom(rocznik 93')-MOSM II Bytom(rocznik 94').Podobnie jak rok temu na tym turnieju,gdy rocznik 92' z Bytomia po prostu "rozjecha³" dzisiejszych zwyciêzców i tym razem nie oby³o siê bez pogromu. M³odsi koledzy dostali srog± lekcjê,a mecz przypomina³ przys³owiow± "rze¼ niewini±tek",co doskonale odzwierciedla koñcowy wynik i kilkudziesiêciopunktowa wygrana MOSM-u I. W drugim spotkaniu Gliwice pewnie pokona³y Zabrzañski MKS,w szeregach których na nic zda³ siê zbyt ma³o wykorzystywany Ko³akowski.

Drugi dzieñ turnieju to kolejne 2 pogromy. MOSM I przemy¶lan± gr±,szybkimi kontrami i skutecznymi zagraniami podkoszowymi raz po raz rozmontowywa³ obronê Zabrzan ostatecznie pokonuj±c ich ró¿nic± prawie 100punktów. Do takich rozmiarów pora¿ki przyczynili siê tak¿e obwodowi zawodnicy Zabrzan,którzy razili nieskuteczno¶ci± z dystansu co chwila obijaj±c Bytomskie kosze.

W drugim meczu rocznik 94' z Bytomia tylko w pierwszej po³owie by³ w stanie nawi±zaæ w miarê wyrównan± walkê z Gliwickim GTK. Druga po³owa to ju¿ jednak gra "do jednego kosza" w której Gliwice wyprawowa³y sobie ponad 50cio punktow± przewagê. Prym w dru¿ynie zwyciêzców wiedli zawodnicy obwodowi: Ko³cz,Sunny i Sadkowski,którzy skutecznymi wej¶ciami pod kosz zarówno
zdobywali punkty jak i dobrze obs³ugiwali graj±cego pod koszem Waniê.

Przed ostatnim dniem turnieju sytuacja by³a jasna. Pojedynek Bytomia II z MKS Zabrze by³ pojedynkiem o 3.miejsce,a mecz Bytomia I z GTK wy³oniæ mia³ zwyciêzcê XXXI turnieju kadetów o Puchar ¯ycia Bytomskiego.

Po wcze¶niejszych wynikach mo¿na by³o oczekiwaæ i¿ ostatni dzieñ wreszcie dostarczy nam wiêkszej dawki emocji i wyrównanych meczy, których do tej pory by³o jak na lekarstwo. Nic bardziej mylnego. Rocznik 94' z Bytomia mia³ zbyt ma³o argumentów aby pokonaæ starszych zawodników z Zabrza, którzy odnie¶li pewne i kontrolowane 20sto punktowe zwyciêstwo zajmuj±c w koñcowej klasyfikacji miejsce na najni¿szym stopniu podium.

Tak¿e fina³ emocji nie dostarczy³. Bytom pewnie, bo ró¿nic± a¿ 30stu punktów pokona³ Gliwicki GTK, a decyduj±ca okaza³a siê podkoszowa przewaga, któr± podopieczni trenera Mariusza Kubiaka m±drze wykorzystywali (wyró¿niæ nale¿y dobrze graj±cego Stolarczyka) i to oni zostali zwyciêzcami turnieju. Wydaje siê tak¿e i¿ to w³a¶nie Bytom bêdzie najgro¼niejszym przeciwnikiem dla Rybnika w walce o mistrzostwo ¶l±ska w tej kategori rozgrywek.

autor MK

 

PROGRAM TURNIEJU KADETÓW  W BYTOMIU

12 wrze¶nia - pi±tek

godz. 15:30 MOSM Bytom I - MOSM Bytom II  119:47
godz. 18:00 MKS Zabrze – GTK Gliwice  53:74

13 wrze¶nia - sobota

godz. 15:00 MOSM Bytom II –GTK Gliwice 54 : 116
godz. 17:00 MOSM Bytom I – MKS Zabrze 147 : 58

14  wrzesnia - niedziela

godzina 10:00 MOSM Bytom II- MKS Zabrze  53:72
godzina 12:00 MOSM Bytom I-GTK Gliwice    91:61


Klasyfikacja koncowa turnieju:

1. UKS MOSM Bytom I
2. GTK Gliwice
3. MKS Zabrze
4. UKS MOSM Bytom IIdru¿yny prowadzili :

MOSM Bytom I rocz.1993 trener  Mariusz  Kubiak
MOSM Bytom II rocz.1994 trener Rados³aw Fudali. 
MKS Zabrze rocz.93/94 trener Mariusz Mijas
GTK Gliwice rocz.93/94 trener B³a¿ej Duda
 


Zdobywcy Pucharu z poprzednich lat

2006  rocz. 1991  MKS Zabrze trener Janusz Moralewicz FOTO
2007  rocz. 1992  MOSM Bytom trener Tomasz Niedbalski FOTO
2008 rocz.1993 MOSM Bytom trener Mariusz Kubiak

mo¿e pan kierownik MOSM-u Bytom pomo¿e dodaæ kolejnych zwyciêzców z starszych lat


Memoria³ im. Micha³a Smêtka w Tarnowie (kadeci)

Kadeci MKKS Rybnik zajêli drugie  drugie miejsce w Tarnowskim turnieju przegrali tylko z Zastalem Zielona Góra, z tego co s³ysza³em zespó³ ten by³ poza zasiêgiem pozosta³ych dru¿yn...widaæ du¿y postêp w lubuskiej dru¿ynie Filip Matczak lider zespo³u i kadrowicz polski przekonany jest ¿e jego dru¿yna w przysz³ym roku powalczy o czo³ow± lokatê w Polsce
Jak wszyscy ju¿ wiemy od tego sezonu Lubuskie, Dolno¶l±skie, ¦l±skie i Opolskie s± razem w ,, Regionie Po³udnie,, z 16 dru¿yn do pó³fina³ów awansuj± czteryZastal Zielona Góra - Prokom Trefl Sopot 71:59

Unia Oknotar Tarnów - Prokom Trefl Sopot 73:88 (16:25, 15:25, 27:19, 15:19)

Unia: Kapa³ka 21, Put 18, Pocica 9, M±czko 9, Wojciechowski 8, Mróz 4, Wrona 2, Bator 2, ¦wiatkowski 0

Prokom: Krynicki 24, Okupniak 19, Wilkusz 19, Baumruk 11, Lebiedziñski 12, Szczygielski 2, Bochen 1, Hewelt 0, Bazan 0

Zastal Zielona Góra - Basket Kraków
80:63

Zastal:
Matczak 25, Sirijatowicz 11, Dybek 9, Mruk 7, Andrzejczuk 7, Kopij 6, Walczak 5, Mehmetii 5, Trubacz 4, Urbanek 2, Trubacz 0, Wroñski 0

Basket: Krok 20, Maksymiuk 12, Druka³a 10, Su³kowsu 6, Ko³ek 5, D±browski 4, Madak 4, Piegza 2

MKKS Rybnik - Prokom Trefl Sopot
72:69

Po podró¿y Rybnik odrazu  wybieg³ na parkiet i na twarzach niektórych zawodników by³o widaæ niezdecydowanie , rozkojarzenie co spowodowa³o du¿± ilo¶æ strat i niecelnych rzutów a szczególnie osobistych , z biegiem czasu gra ulega³a poprawie , lecz ca³e spotkanie toczy³o siê na styku , a w koñcówce lepsi byli gracze ze ¦l±ska.

MKKS: Gawêda 17, Adamczak 14, Kachel 10, Rakoczy 10, Paszek 8, Widenka 4, Niedzia³kowski 4, Prus 2, Soko³owski 0

Prokom: Okupniak 21, Lêbiedziñski 12, Wilkusz 12, Bochen 8, Krynicki 8, Maumruck 4, Szczygielski 4, Bazan 0, Hewelt 0

MKKS Rybnik - Zastal Zielona Góra +25 dla Zastalu

Tylko przez pierwsze minuty spotkania Rybnik gra³ na dobrym poziomie... ju¿ w 1 kwarcie Matczak z ekipa przejêli inicjatywê , a Rybnik siê pogubi³ .Parê g³upich strat nie wykorzystywane szanse w ataku i ju¿ by³o po meczu. Bezskuteczne by³y próby obrony na ca³ym placu w wykonaniu Rybnika , a mecz zakoñczy³ siê wysoka wygrana Zastalu.


Unia Oknotar Tarnów - Basket Kraków 64:104 (18:23, 7:38, 18:29, 21:14)

MKKS Rybnik - Basket Kraków - 80 : 54

Rybnik po g³êbokiej analizie pierwszego dnia turnieju , zagra³ o klasê lepiej ni¿ w poprzednich meczach , wychodzi³a obrona na ca³ym jak i od siódmego metra , na nic zda³y siê pojedyncze akcje Maksymiuka który w koñcu pope³ni³ 4 faul i od tamtego momentu Rybnik zacz±³ powoli powiêkszaæ swoja przewagê , która osi±ga³a nawet 30 punktów , po dobrej grze ''Ryboli'' mecz zakoñczy³ siê wysokim zwyciêstwem

Zastal Zielona Góra - UNIA OKNOTAR TARNÓW - wygrana Zielony Góry
Prokom Trefl Sopot - Basket Kraków - wygrana  Krakowa
UNIA OKNOTAR TARNÓW - MKKS Rybnik64 : 69


Od pocz±tku mecz by³ dosyæ równy. Widaæ by³o zmêczenie u graczy z Rybnika , po dobrych zawodach z Krakowem , ale tak¿e luz i u¶miech na twarzy i¿ mieli ju¿ pewne drugie miejsce w turnieju .. do przerwy Rybnik przegrywa³ 5 oczek , lecz skuteczna gra w drugiej czê¶ci pozwoli³a na nie wysok± wygran±.Klasyfikacja koncowa turnieju:

1 Zastal Zielona Góra
2.MKKS Rybnik
3 Basket Kraków
4 Prokom Trefl Sopot
5 UNIA OKNOTAR TARNÓW


je¶li posiadasz fotki czy informacje a chcia³by¶ daæ to na strone skm prosze o kontakt

Gawêda 17, Adamczak 14, Kachel 10, Rakoczy 10, Paszek 8, Widenka 4, Niedzia³kowski 4, Prus 2, Soko³owski 0 Okupniak 21, Lêbiedziñski 12, Wilkusz 12, Bochen 8, Krynicki 8, Maumruck 4, Szczygielski 4, Bazan 0, Hewelt 0
Komentarze
TeZet dnia wrzesie 14 2008 15:46:27
Bytom !!! smileysmiley smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jakub Karolak - Lublin
Jakub Karolak - Lublin
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi