News: Podsumowanie kadr m³odzie¿owych w ME - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:36:47
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie kadr m³odzie¿owych w ME
Kadra Polski
 W tegorocznych Mistrzostwach Europy reprezentacji m³odzie¿owych z Polski uczestniczy³o 72 zawodników i zawodniczek. Nasz region reprezentowa³y 3 dziewczyny i 4 ch³opaków
Nie zdobyli¶my medalu, najwy¿sze miejsce jakie zajêli¶my to VI ( ME Kadetek w Katowicach ) . Jak my¶licie dlaczego nasza m³odzie¿ nie potrafi dorównaæ czo³ówce Europejskiej ?KategoriaOrganizator Oficjalna
strona
Dywizjamiejsce mecze
zw/po
reprezent/ka ¦l±ska¦l±ski
klub
Ilo¶c
pkt.
Stat  Sztab Szkoleniowy
Ch³opcy.................................. ........................ ........... ........ ..................... ................. ...... ........  
JUNIORZY STARSI
rocz.1988
Rumunia
Targu, Mures
ME U-20BXIII4 / 3Goldamer DanielJaworzno 37STAT  
JUNIORZY
rocz.1990
Wêgry
Debrecen
ME U-18BIII7 / 1     
KADECI
rocz.1992
W³ochy
Chieti,Pescara
ME U-16AXIII3 / 3Dziemba Mateusz
Dziemba Mararcel
Ja¶kiewicz £ukasz
Bytom
Bytom
Czêstochowa
29
23
2
STAT
STAT
STAT
Tomasz
Niedbalski 
Dziewczyny................................ ............. .......... ........... ................................... ................. .............  
JUNIORKI STARSZE
rocz..1988
Polska
Tarnowo Podgórne
ME U-20BII
awans
5 / 2     
JUNIORKI
rocz.1990
S³owacja
Nitra
ME U-18BVIII2 / 6     
KADETKI
rocz.1992
Polska
Katowice
ME U-16AVI5 / 3Morawiec Aldona
Stelmach Martyna
Bandyk Kinga
Rybnik
Zabrze
Paw³owice
7
7
79
STAT
STAT

STAT
 

JUNIORKI STARSZE

W tej kategorii wiekowej nie mieli¶my dziewczyny ze ¦l±skiego klubu
Drugie miejsce w dywizji B i awans do przysz³orocznych rozgrywek w Dywizji A na pewno cieszy Polki mog³y pokusiæ siê o z³ote medale jednak Szwedki okaza³y siê od nas o cztery punkty lepsze i to one zdoby³y Mistrzostwo dywizji BJUNIORKI

8 miejsce to ¶rodek tabeli w dywizji A czy by³o staæ nas na wiêcej ? musimy jeszcze trochê poczekaæ mo¿e znowu poka¿± siê dziewczyny pokroju Ma³gosi Dydek czy ,,Biby,, Bibrzyckiej
KADETKI

VI – miejsce to najwy¿sza lokata kadr m³odzie¿owych na ME. Nasze kadetki nie przynios³y nam wstydu w Katowicach wstydziæ siê mo¿emy frekwencji jaka by³a na meczach ..ale to ju¿ inna sprawa dla ciekawostki podam ¿e hala w Tarnowie Podgórnym gdzie odbywa³y siê ME dziewczyn U-20 dywizja B na meczach naszej reprezentacji by³a pe³na . bardzo dobrze wypad³a Kinga Bandyk 79 punktów to naprawdê sporo, pechowa kontuzja Martyny Stelmach i ma³o grania Aldony Morawiec to krótko o naszych ¶l±skich dziewczynach

JUNIORZY STARSI U-20

Wiêkszo¶æ podstawowych zawodników z powodu kontuzji nie mog³a wyjechaæ na ME
miêdzy innymi pierwszy rozgrywaj±cy reprezentacji Polski Tomasz ¦nieg wychowanek MCKiS Jaworzno, wyjecha³ jego by³y klubowy kolego Daniel Goldamer pokaza³ siê z dobrej strony jednak ca³a nasza kadra tych mistrzostw nie zaliczy do udanych XIII miejsce w dywizji B to nie najlepsze prognozy dla naszej kadry seniorskiej.  Szkoda , ¿e kontuzji dozna³ Marek Piechowicz (wychowanek Zag³êbia Sosnowiec). Marek jako jedyny z rocznika `88 by³ wyró¿niaj±co siê postaci± zespo³u z ekstraklasy. Koñcówka sezonu by³a dla niego bardzo udana i mo¿na powiedzieæ prze³omowa. Miejmy nadziejê, ¿e dojdzie do pe³ni dyspozycji i dalej bêdziemy cieszyæ siê z jego postêpów. Na pewno szkoda, ¿e szansy zaprezentowania siê w kadrze U20 nie dosta³ Kamil Nowak z Rudy ¦l±skiej. Przypomnijmy, ¿e Kamil obdarzony jest niezwyk³a si³± i dynamik±, ma³o kto z m³odzie¿owców jest w stanie stan±c mu na drodze.JUNIORZY

Najwiêksze szanse na wyjazd na ME na Wêgry mia³ Wacek Adamczyk zawodnik z UKS Katowice, jednak trenerowi Jankowskiemu Wacek nie pasowa³ do sk³adu. Byæ mo¿e Wacek nie dosta³ siê do kadry bo wybra³ grê w MCKiS Jaworzno a nie w szkó³ce sportowej we Wroc³awiu, któr± prowadzi...Jankowski. Ciê¿ko powiedzieæ gdzie le¿y prawda, Adamczyk pojecha³ na zgrupowania z niewyleczona kontuzj±, któr± nabawi³ siê podczas æwieræfina³ów MP. Czy kto¶ ze ¦l±ska zosta³ jeszcze pominiêty? Byæ mo¿e Maciek Soechrich. 
 Nasza reprezentacja walczy³a o awans do dywizji A w decyduj±cym meczu na drodze stanêli nam nasi po³udniowi s±siedzi Czesi te ma³e pañstewko gdzie o wiele wiele mnie trenuje zawodników ni¿ u nas w meczu o awans rozgromili nas 24 punktami... zostawmy to bez komentarza.


KADECI


Do S³onecznej Italii wyjecha³o 12 zawodników w tym trzech z naszego regionu bracia Dziembowie i Ja¶kiewicz ( aktualnie zawodnik Prokomu Sopot ). Naszym ch³opakom na tych Mistrzostwach Europy wyszed³ tylko jeden mecz z Turcja wygrali¶my go 1 punktem w pozosta³ych meczach nie by³o ju¿ najlepiej ale najwa¿niejsze ¿e utrzymali¶my Dywizje A zobaczymy co poka¿e za rok rocznik 1993.

W wielu komentarzach pisano ¿e nasza reprezentacja ma bardzo dobra obronê ale nic pozatym zabrak³o nam strzelców mo¿e gdyby Norbert Kujon nie dozna³ powa¿nej kontuzji przed ME to by³oby lepiej. Król trójek z fina³ów Mistrzostw Polski Kadetów dalej leczy kontuzje nie wiadomo kiedy pojawi siê na parkiecie ¿yczê mu szybkiego powrotu do gry

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi