News: Szwajcarska przygoda. - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:17:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Szwajcarska przygoda.
Turnieje Podsumowanie
 Chcia³bym z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za zaproszenie mnie na Turniej do Szwajcarii panu Markowi Sa³acie i panu Januszowi Ko³czowi
Zapraszam do moich galerii:
Fotki najm³odszych kategoria U-12 mix TUTAJ
Fotki dziewczyn kategoria U-14 TUTAJ
Fotki ch³opcy Gliwice kategoria U-14 TUTAJ
Filmiki ( jeszcze nie wszystkie ) TUTAJ08.05 - punktualnie o godz. 16 pod SP 58 w Sosnowcu podje¿d¿a luksusowy autokar. Szybki za³adunek baga¿y, podzia³ miejsc w autokarze i jazda po nastêpn± grupê.
O godz.17 do autobusu wsiadaj± ch³opcy z Gliwic.
Witaj± siê z kole¿ankami z Sosnowca. Obie ekipy znaj± siê ¶wietnie, wszak ju¿ na kilku wyjazdach mieli okazjê bywaæ razem. Wyczuwa siê jednak pewne napiêcie,  bowiem ok. 1200 km przed nami.
Jazda przebiega bez problemów. Od¿y³y stare znajomo¶ci. Rozmowy i wspomnienia trwaj± do pó¼nych godzin nocnych , choæ raczej winno siê rzecz do wczesnoporannych. Ogl±damy w autokarze kilka fajnych filmów.
Czas szybko mija. Nowy dzieñ wita nas wspania³± pogod± i ... widoczno¶ci±. 
A jest co ogl±daæ ! Wspania³e góry, dooko³a niesamowita przestrzeñ. Przeje¿d¿amy przez ogromn± ilo¶æ tuneli, maj±cych nawet ponad 10 km.
Górskie wodospady, o¶nie¿one w pe³nym s³oñcu szczyty górskie robi± niesamowite wra¿enie. Aparaty id± w ruch. Pstryk, pstryk – i ju¿ jest pami±tka.
Bêdzie co pokazaæ znajomym.
Ok. godz.11 jeste¶my na miejscu.
Zostali¶my zakwaterowani w ma³ym, kameralnym budynku odpowiadaj±cym warunkom schronisk m³odzie¿owych. Sprawny wy³adunek, przydzia³ pokoi i idziemy zwiedzaæ okolice.
Wszêdzie czysto i schludnie. Czas jakby p³yn±³ tu wolniej ni¿ u nas. Dochodzimy do jeziora po³o¿onego w dolinie o¶nie¿onych Alp. Jak z bajki. Zachwyt nie ma koñca. I to wspania³e s³oñce podkre¶laj±ce ka¿dy szczyt, ka¿d± ska³ê, ka¿d± falê jeziora.
Pierwszy posi³ek mieli¶my w restauracji przy kortach tenisowych. Postanowili¶my i¶æ pieszo ok. 7 km. Wszyscy spisuj± siê na medal. Pomimo zmêczenia, 
rado¶ci nie ma koñca.
Smaczne spaghetti spa³aszowali¶my szybko. Wracamy ju¿ autokarem.
Wra¿enia z pobytu wp³ynê³y na to, ¿e niektórzy mieli problemy z za¶niêciem, szczególnie aktywni byli ch³opcy z Gliwic. W koñcu po kilku uwagach kadry trenerskiej i oni ... padli.
Ranek nastêpnego dnia nie nale¿a³ do ³atwych. Oj, ciê¿ko by³o je otworzyæ!
Znowu przywita³o nas przypiekaj±ce s³oneczko. Jedziemy na ¶niadanie. Dla niektórych szok. Chleb, czekolada i d¿emik. By³y jednak dok³adki, wiêc ok.
Czekamy na pierwsze mecze. Bacznie obserwujemy przeciwników.
Czas na pierwsze mecze. I tu niespodzianka. Gramy, jakby¶my nie mieli za sob± tak d³ugiej podró¿y.

Kilka ciekawostek. Gramy 4x10 non stop, bez rzutów osobistych. Faul przy rzucie karany jest zapisaniem 1 pkt przeciwnikowi, a przy celnym - dodatkowym posiadaniem pi³ki. Ka¿dy faul powy¿ej 4 – punkt dla przeciwnika. Gra bez 24 sek.
Z pocz±tku mamy problemy z interpretacj± obowi±zuj±cych zasad.
Wystawiamy dwa zespo³y mieszane, po³owa ch³opców, po³owa dziewczynek.
Tak rozumieli¶my zasady gry mieszanej. Inni rozumieli to inaczej, bo wystawili albo same dziewczynki, albo samych ch³opców.
Zamieszanie z tym zwi±zane jednak szybko mija i jest dobrze. Wygrywamy pierwsze mecze, a m³odszy mix radzi sobie ca³kiem nie¼le. Najgorsze to czekanie na kolejny mecz. Ale i z tym dajemy sobie radê. W koñcu przy takiej ilo¶ci dzieci z ró¿nych krajów by³o z kim zagadaæ.
Obiady i kolacje bardzo smaczne.
Mecz za meczem. Otwiera siê szansa na zajêcie czo³owych miejsc. Ch³opcy z Gliwic, po „dziwnej” pora¿ce 47- 52 z dru¿yn± z Czarnogóry (a raczej z ... sêdzi± z Czarnogóry), aby powalczyæ o medal musz± wygraæ z Hradec Kralowe. Przy og³uszaj±cym dopingu kole¿anek z Sosnowca deklasuj± czechów 71-28. Graj± w pó³finale w czechami BK Brandys, wygrywaj± 65-29. S± w finale. Bêdzie, wiêc okazja do rewan¿u.
Starsza dru¿yna mieszana w meczach o z³oto nie daje rady zespo³owi Towers Speer z Niemiec 54-77 (sami ch³opcy) oraz BK Brandys 50-63 (sami ch³opcy).
Jest ostatecznie III miejsce.
M³odsza dru¿yna mieszana z meczu na mecz gra coraz lepiej. Bez respektu i tremy. Ostatecznie zajmuje super miejsce – VI.
Dziewczêta z Sosnowca w ostatnim dniu graj± dwa mecze. W meczach ju¿ nie gra kontuzjowany „Kaczorek”.  Mecz z ProBasket ze Szwajcarii wygrywaj± ró¿nic± 30 pkt. Przed nimi gra o z³oto z innym szwajcarskim teamem SP Muraltese. Kosz za kosz, nieustêpliwa walka o ka¿d± pi³kê. Mecz szalenie wyrównany pomimo znacznej ró¿nicy wzrostu. I jak to bywa na turniejach – dziwne decyzje pani sêdziny, która ukara³a nasz zespó³ przewinieniem technicznym za ..... okrzyki „defence” z ³awki rezerwowej. Pora¿ka 3 pkt i II miejsce.
Zosta³ jeszcze fina³ ch³opców.
Rozpocz±³ siê on jeszcze na d³ugo przed pierwszym gwizdkiem sêdziego, na korytarzu gdzie rozgrzewa³y siê obie dru¿yny. Szalenie agresywnie i prowokuj±co zachowuj±co siê czarnogórzanie zaczynaj± wznosiæ okrzyki. Ch³opcy z Gliwic nie s± bierni. Odpowiadaj± skanduj±c „Polska, Polska,...”.
Pocz±tek meczu ju¿ pokaza³, komu nale¿y siê czo³owe miejsce. Z minuty na minutê wzrasta³a bezsilno¶æ przeciwników. Gliwiczanie ich zdeklasowali wygrywaj±c 66-19. Dziwn± okoliczno¶ci± meczu by³a sytuacja, kiedy organizatorzy w II kwarcie meczu postanowili zmieniæ przepisy. Kiedy nasza przewaga znacznie wzros³a i by³o ju¿ „pozamiatane” – wycofali siê z niej.
Koniec meczu. Pewno¶æ siebie ba³kañczyków ulecia³a niczym mg³a, a Kosma - kapitan GTK „Fluor-Britam” odci±³ siatkê z kosza.
Zakoñczenie imprezy, wrêczenie pucharów i dyplomów. Czo³owe zespo³y otrzyma³y symboliczne pami±tki (koszulki, maskotki). Jeszcze trochê zdjêæ i czas wracaæ do domu.
Ostatni wieczór i spacer nad jezioro pozostanie na d³ugo w pamiêci.
Zdjêcia przy zachodz±cym s³oñcu, ³agodny powiew wiatru, a w dali migaj±ce ¶wiate³ka latarñ. 
Dziewczêta z Sosnowca nad brzegiem za¶piewa³y trenerowi kilka piosenek, co wzbudzi³o nieukrywany zachwyt i podziw turystów z Chin.
¯al wracaæ. Piêkny kraj.
Osi±gniêty sukces, rado¶æ i zadowolenie na twarzach zawodniczek i zawodników niech stanowi± serdeczne podziêkowania wszystkim tym, którzy pomogli sfinansowaæ atrakcyjny wyjazd.
Proste s³owa DZIÊKUJEMY, p³yn±ce z g³êbi serca kierujemy do:
- Samorz±du Miasta Sosnowiec
- firmy JAS FBG, g³ównego sponsora klubu dziewcz±t z Sosnowca
oraz
- firmy „Fluor” S.A. g³ównego sponsora klubu ch³opców z Gliwic
- Szko³y Jêzyków Obcych „Britam”, sponsora klubu ch³opców z Gliwic
- Samorz±du Miasta Gliwice oraz Prezydenta M. Gliwice, pod patronatem
  którego wyjazd mia³ miejsce
- Przedsiêbiorstwa Us³ug Komunalnych sp. z o.o. z Rudy ¦l±skiej
- firmy TEW Recykling Szk³a sp.z o.o z Rudy ¦l±skiej
 

 

¯ycie biegnie jednak dalej.
Powodzenia na æwieræfina³ach Pucharu PZKosz w Wieliczce i Gliwicach !!


Najm³odsze koszykarki JAS-FBG Sosonowiec rocznik 1998 zdoby³y z³ote medale na Miêdzynarodowym Turnieju w ¯ylinie ( S³owacja )
gratulacje dla dziewczyn i trenera Jacka SzewczykaKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Podkarpackie
Podkarpackie
Lubelskie
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi