News: Turniej EYBL U-15 rocz.1993 Lêbork 2008 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 05 2020 02:36:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej EYBL U-15 rocz.1993 Lêbork 2008
EYBL
 W dniach 4-6 marca 2008 roku w Lêborku odby³ siê trzeci turniej z cyklu EYBL. To w³a¶nie na tym turnieju mia³o siê rozstrzygn±æ które zespo³y wywalcz± awans do wielkiego super fina³u, który mia³ siê odbyæ w Moskwie w po³owie maja. Nasza dru¿yna WKK Wroc³aw przed t± imprez± mia³a bilans 5 zwyciêstw i 5 pora¿ek ale z realnymi szansami na awans do majowej imprezy fina³owej.

FOTO  FILMIKI


W dniach 4-6 marca 2008 roku w Lêborku odby³ siê trzeci turniej z cyklu EYBL. To w³a¶nie na tym turnieju mia³o siê rozstrzygn±æ które zespo³y wywalcz± awans do wielkiego super fina³u, który mia³ siê odbyæ w Moskwie w po³owie maja. Nasza dru¿yna WKK Wroc³aw przed t± imprez± mia³a bilans 5 zwyciêstw i 5 pora¿ek ale z realnymi szansami na awans do majowej imprezy fina³owej. Wroc³awianie przystêpowali do turnieju w os³abionym sk³adzie, poniewa¿ kontuzjowany by³ podstawowy skrzyd³owy wroc³awian Wojciech Markowski. Równie¿ nie w pe³ni si³ by³ rozgrywaj±cy Jakub Koelner i ¶rodkowy Piotr Nied¼wiedzki. Na szczê¶cie do wroc³awskiego zespo³u na ten turniej do³±czyli Filip Matczak i Djamel Benlazereg, którzy mieli byæ dobrym wsparciem dla lekko przetrzebionych chorobami i kontuzjami graczy WKK.

Pierwsze spotkanie by³o rozegrane z gospodarzami tego turnieju Prokomem Treflem Sopot. Przed spotkaniem wszyscy byli pewni, ¿e bêdzie to lekki spacerek i dobra rozgrzewka przed dalsz± czê¶ci± turnieju. Pocz±tek meczu nie zwiastowa³ ¿adnej niespodzianki, poniewa¿ wroc³awianie zaczêli od mocnego uderzenia i po minucie pierwszej kwarty by³o ju¿ 8-0 i wydawa³o siê, ¿e za chwile mo¿e byæ po meczu. Do koñca tej czê¶ci gry zawodnicy WKK systematycznie powiêkszali przewagê, która wynios³a 15 punktów. Niestety na drug± kwartê gracze wroc³awscy wyszli kompletnie nie skoncentrowani i po fatalnej grze przede wszystkim rozgrywaj±cego Kuby Koelner, który ju¿ po kilku minutach mia³ sporo strat. W rezultacie po drugiej kwarcie przewaga wroc³awian wynosi³a ledwie 7 punktów. Po wznowieniu gry nadal utrzymywa³a siê kilku punktowa przewaga, która dziêki coraz lepszej grze zosta³a systematycznie powiêkszana g³ownie dziêki Filipowi Matczakowi. Pod koniec meczu Sopocianie zerwali siê do odrabiania strat i na minutê przed zakoñczeniem doszli graczy WKK na 6 punktów, znowu s³abo rozgrywa³ Koelner, ale na szczê¶cie przewaga zosta³a utrzymana do koñcowej syreny. Po tak dramatycznie s³abym meczu wroc³awianie nie mieli têgich min a ju¿ po po³udniu mieli siê zmierzyæ ze znaczenie silniejszym rywalem jakim by³ Chimki Moskwa.

      Pocz±tek spotkania zapowiada³ wyrównan± walkê prze ca³y mecz. Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê remisem po 18. Od drugiej czê¶ci gry Rosjanie odskoczyli b³yskawicznie i to wysokie tempo utrzymali do koñca tej æwiartki. Siedemna¶cie punktów zaliczki to by³o sporo, ale zdeterminowani wroc³awianie odrobili czê¶æ strat dziêki strefie w obronie. Kiedy zosta³o tylko 6 punktów straty lider rosyjskiego zespo³u trafi³ trzykrotnie za 3 punkty bez ¿adnej odpowiedzi graczy WKK w ataku. Niestety za³amani tym faktem nasi zawodnicy odpu¶cili ju¿ mecz i przez ostatnie 5 minut dali sobie wrzuciæ sporo punktów w rezultacie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 53-81.
      W drugim dniu turnieju przeciwnicy byli bardzo wymagaj±cy najpierw mistrz Rosji Trinta, a nastêpnie zwyciêzcy poprzedniej edycji EYBLa Gloria. Pierwsze spotkanie mia³o jednostronny przebieg. Wroc³awianie grali beznadziejnie w ka¿dym elemencie gry i nie mieli szans z takim klasowym zespo³em jak Trinta. Wszyscy byli zawiedzeni postaw± w tym meczu, niestety na tym turnieju nasi zawodnicy byli kompletnie bez formy, a ju¿ na pewno najbardziej zawodzi³ kapitan Jakub Koelner. Po tym pojedynku szanse na super fina³ by³y ju¿ minimalne. Trzeba by³ liczyæ na zwyciêstw w dwóch nastêpnych meczach i szczê¶liwy zbieg okoliczno¶ci na drugim turnieju rozgrywanym równolegle.
      W spotkaniu z Gloria gracze WKK chcieli wreszcie zagraæ na swoim poziomie i w koñcu wygraæ. Tak te¿ siê sta³o. Niesamowita motywacja sprawi³a, ¿e mecz przebiega³ pod dyktando wroc³awian, którzy w koñcu grali tak jakby chcieli prze ca³y turniej. By³ to jedyny udany mecz rozgrywaj±cych, którzy ¶wietnie tym razem dyrygowali gr± i w rezultacie ca³y zespó³ ¶wietnie dzieli³ siê pi³k± i gra³ nadzwyczaj zespo³owo. Te czynniki pozwoli³y odnie¶æ drugie zwyciêstwo na tym turnieju i przed³u¿yæ szanse na awans do super fina³u.
      Zwyciêstwo w ostatnim meczu z DSN Ryga by³o priorytetem.  Gracze WKK przystêpowali do tego pojedynku w dobrych humorach i z dobrym nastawieniem psychicznym. Od pocz±tku starali siê dyktowaæ warunki gry, ale niestety ju¿ w 2 minucie meczu kontuzji dozna³ najlepszy strzelec wroc³awian Filip Matczak i ju¿ na parkiecie siê nie pojawi³. Po tym wydarzeniu zawodnicy wroc³awscy kompletnie zawodzili w ataku i mimo dobrych pozycji nie trafiali praktycznie ¿adnych rzutów. Przez t± tragiczn± skuteczno¶æ do przerwy £otysze prowadzili a¿ 15-toma punktami. Po wznowieniu gry wreszcie co¶ siê ruszy³o w ataku, bo ciê¿ar zdobywania punktów zosta³ przeniesiony bli¿ej kosza. Równie¿ w obronie dziêki strefie 1-3-1 wroc³awianie wrócili do gry. Na czwart± kwartê WKK przystêpowa³o ju¿ tylko z 3 punktow± strat±. Ca³a ta czê¶æ gry toczy³a siê punkt za punkt. Na minutê przed koñcem starta wynosi³a 2 punkty. Niestety znów zawiod³a skuteczno¶æ zza linii 6,25. Po czterech niecelnych rzutach ju¿ niestety nie uda³o siê zniwelowaæ strat i po ciê¿kiej walce trzeba by³o uznaæ wy¿szo¶æ £otyszy w tym mecz.
            Ca³y turniej zakoñczy³ siê ogólnie kompletnym rozczarowaniem. Tragiczna skuteczno¶æ, gra w ataku i przede wszystkim dramatyczna forma rozgrywaj±cego i kapitana Kuby Koelnera  przyczyni³y siê do pora¿ek, które kosztowa³y wroc³awian awans do super fina³u. Podsumowuj±c ca³y ten cykl trzech turnieji EYBLa zespó³ WKK Wroc³aw zaprezentowa³ siê ca³kiem dobrze. Niestety 3 pechowe pora¿ki we wcze¶niejszej fazie rozgrywek przekre¶li³y szanse na awans do turnieju fina³owego. Jednak w przysz³ym roku celem bêdzie przede wszystkim awans do super fina³u, w który wroc³awianie bêd± chcieli powa¿nie namieszaæ.  

JK            
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi