News: Mc Donald Cup Ostrawa 2008 - MUUK Pszczyna i Hajduki Chorzów - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 23:32:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mc Donald Cup Ostrawa 2008 - MUUK Pszczyna i Hajduki Chorzów
Turnieje Podsumowanie
 Pierwszy miêdzynarodowy turniej koszykarze Miêdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Koszykarskiego Pszczyna zakoñczyli na dobrym,...najgorszym dla sportowców 4 miejscu ! W meczu o br±z przegrali z niemieckim BV Chemnitz 44:57. Medale i puchar dostali rywale , a chwilê rado¶ci na ceremonii wrêczenia nagród mia³ jedynie Wojtek Janaszkiewicz, który wybrany zosta³ do pi±tki " all stars " turnieju

FOTO  FILMIKI


Turniej MC Donald's Cup Ostrawa 2008 przeszed³ do historii.Gospodarze
zaprosili 87 dru¿yn i zorganizowali zawody na kilku halach ,w
kategoriach od m³odzika m³odszego do juniora, dla dziewcz±t i
ch³opców.Uczestniczyli w nim oprócz gospodarzy m³odzi mi³o¶nicy
koszykówki z Niemiec, S³owacji, Izraela, S³owenii, Szkocji, Estonii,
£otwy, Rumunii, Litwy, oraz 9 dru¿yn z Polski.

Nasz region reprezentowali 

"Hajduków " Chorzów ( 9 miejsce w kategorii juniorów )

Dwa mecze przegrane i dwa mecze wygrane - to bilans spotkañ  Juniorów z Chorzowa na turnieju w Ostrawie. Bilans móg³by byæ dodatni ale ¶wiadomie zrezygnowali z niedzielnego ,ostatniego meczu.
Turniej tylko z nazwy by³ McDonalda, ¿adnego otwarcia i prezentacji dru¿yn, organizacja szwankowa³a nie mówi±c ju¿ o takich "drobiazgach" jak zabezpieczenie napojów i opieki lekarskiej na meczach.Skromny dyplom na zakoñczenie meczów da³ do zrozumienia ¿e czas wracaæ do domu na ¦wiêta.

Wyniki meczów

Hajduki - Westerstede (1988) 68-101
Hajduki - Hladnow 58-73
Hjaduki - Vysocina 68-43
Hajduki - Buzau 68-12
Hajduki - Kfar 0 - 20


MUKK Pszczyna ( 4 miejsce w mini baskecie).Poziom turnieju by³ bardzo zró¿nicowany. Ogl±dali¶my zespo³y oraz
poszczególnych zawodników reprezentuj±cych wysoki poziom sportowy ale
by³y te¿ dru¿yny przeciêtne. Wszyscy walczyli jednak od pierwszej do
ostatniej minuty, ¿eby zaprezentowaæ siê z jak najlepszej strony i
pokazaæ w tym miêdzynarodowym towarzystwie.
Pszczyna stosunkowo ³atwo wygra³a 3 pierwsze mecze ale w 2
najwa¿niejszych spotkaniach gra³a praktycznie bez kontuzjowanego Tomka
Dzidy. MUKKi g³adko przegra³y z pó¼niejszym zwyciêzc± ,dru¿yn± Bauska z
£otwy a w meczu o 3 miejsce przegra³y po wyrównanej walce z
Niemcami.Bior±c pod uwagê k³opoty zdrowotne lidera oraz fakt ,¿e do
Ostrawy nie pojecha³o 3 dobrych graczy wyniki s± du¿ym osi±gniêciem
koszykarzy z  naszego miasta.
W "pszczyñskiej" grupie wygra³ zespó³ Bauskas, który prezentowa³
najlepsze wyszkolenie techniczne oraz ¶wietn± wspó³pracê zespo³ow±.W
finale ogra³ rówie¶ników z Popradu ró¿nic± ok 30 punktów.Wa¿ne ,¿e
nominacjê do pi±tki " all stars "turnieju otrzyma³ Wojtek Janaszkiewicz.
Ten ch³opak ma naprawdê du¿e mo¿liwo¶ci i ta nagroda powinna
zmobilizowaæ go  do jeszcze bardziej zdecydowanej walki na tablicach w
meczach m³odzików i w rozgrywkach szkolnych.


 W Ostrawie poraz drugi z rzêdu wygra³a w swojej grupie wiekowej rocz.1995 jedna z najlepszych w Polsce dru¿yn ze szko³y podstawowej. UKS Kormoran Sieraków ogra³ ju¿ wszystkich
najlepszych w Polsce, a oprócz ¶wietnych rozgrywaj±cych maj± jeszcze 2
zawodników o wzro¶cie ponad 185 ( w tym jeden z rocznika 1996!) i pomy¶lec ¿e Sieraków to ma³e 6000 miasteczko z jedna szko³± podstawow± ...dla mnie g³ówni kandydaci to tytu³u Mistrza Polski SZKÓ£ PODSTAWOWYCH W TYM ROKU ! jeszcze ciekawostk± mo¿e byæ ¿e prowadzi ich nauczyciel historii po kursie trenerskim pan Jaros³aw Czeka³a


M³odzi zawodnicy z Pszczyny zdobyli sporo do¶wiadczeñ, mieli te¿ okazjê
poznaæ siê lepiej w warunkach turniejowych.Powinno to procentowaæ w
przysz³o¶ci.Warto zaznaczyæ ,¿e wyjazd doszed³ do skutku dziêki pomocy
rodziców.Tutaj podziêkowania nale¿± siê pañstwu Czerwiñskim, Widawskim,
Dzida , którzy mimo obowi±zków zwi±zanych ze ¦wiêtami zapewnili
transport a tak¿e pszczyñskiemu MORIS-owi, który pokry³ czê¶æ kosztów.


Wyniki :

MUKK Pszczyna : Tydam Koszyce (S³owacja) 100:15

MUKK Pszczyna : Marcus ( Litwa) 85:33
MUKK Pszczyna : BK NH Ostrawa (Czechy) 77:1
MUKK Pszczyna : Bauska (£otwa) 34:87
MUKK Pszczyna : BV Chemnitz ( Niemcy) 44:57


W naszej dru¿ynie wyst±pili: T.Dzida, W. Janaszkiewicz, T.Kli¶,
K.Czerwiñski, M.Stebel, A.Duda, B.Wyszecki, K.Ko³tuñski W.Wêgrzyn,Kacper
i Kamil (1998!) Widawscy.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
KS Pogoñ II - Mosir Cieszyn
KS Pogoñ II - Mosir Cieszyn
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi