News: Mistrzowie Polski WKK Wroc£aw w EYBL - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 05 2020 03:06:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mistrzowie Polski WKK Wroc£aw w EYBL
EYBL
 Specjalnie dla skm JK o  udziale dru¿yny  WKK Wroc³aw  rocznik 1993
w rozgrywkach Europejskiej Koszykarskiej Ligi M³odzie¿owej
 
Podczas rozgrywanego w Rydze turnieju EYBL WKK Wroc³aw zmierzy³o siê z dru¿ynami z Rosji, Ukrainy, £otwy i Bia³orusi. Gracze wroc³awscy przystêpowali do tego turnieju z nadziejami poprawienia bilansu 2-3 z pierwszego turnieju - który odby³ siê w Wilnie – na korzystniejszy co dawa³o szanse wej¶cia do superfina³u, który zostanie rozegrany w Rosji w maju.


Wroc³awianie przyjechali na £otwê bez swojego czo³owego gracza Jasia Grzeliñskiego, poniewa¿ nie mia³ on paszportu. Za to klub z Wroc³awia zosta³ wzmocniony przez Filipa Matczaka z Zielonej Gory. Pierwszego dnia WKK gra³o z nieprzewidywalnym zespo³em BS RIGA. Spotkanie zaczê³o siê bardzo ¼le dla wroc³awian w ataku nic kompletnie nie wychodzi³o, pud³a z ³atwych pozycji lub banalne b³êdy prowokowa³y szybkie kontry £otyszy z czego zdobyli do¶æ sporo punktów w pierwszej czê¶ci gry. W drugiej kwarcie gra wroc³awian nie uleg³a zbytnio zmianie szarpane akcje w ataku najczê¶ciej stara³ siê konczyæ Filip Matczak i w³a¶ciwie by³ jedyn± opcja w ataku. W rezultacie wroc³awianie przegrywali do przerwy 10-oma punktami graj±c w naprawdê s³abym stylu. Po przerwie gracze WKK znowu wyszli na parkiet kompletnie zdekoncentrowani co skrzêtnie wykorzysta³ ich rywal powiêkszaj±c przewage do a¿ 17 punktów. Od tego momentu zespó³ wroc³awski zacz±l systematycznie odrabiaæ straty. Trener WKK nakaza³ postawienie strefy z czym kompletnie nie radzili sobie £otysze. Równie¿ Dziêki ¶wietnej grze na dystansie wroc³awianie odrabiali straty. W drugiej po³owie trafili a¿ 7-krtonie z dystansu. Na minutê przed koñcem meczu z 17 punktowej przewagi zespo³u BS RIGI  zosta³y ledwie 2. Skuteczna akcja wroc³awian zakoñczona celnym rzutem z pod kosza da³a remis. Nastêpne akcje zarówno WKK jaki i £otyszy nie przynios³y powodzenia i na 25 sekund przed koñcem spotkania BS RIGA mia³a akcje w ataku przy stanie 55-55. Wroc³awscy gracze ¶wietnie poradzili sobie i wybronili akcje. Zosta³o ledwie 0.9 sekundy do koñca spotkania. Trener Olesiewicz wzi±³ czas i rozrysowa³ zagrywkê. Przypomnê ze w ostatniej minucie 4 kwarty po czasie wziêtym przez trenerów pi³kê wprowadza siê z po³owy boiska. Pi³kê wybija³ Jakub Kilian, Piotr Nied¼wiedzki dosta³ zas³onê w plecy ale nie by³o próby podania wiêc do pi³ki wyszed³ Kuba Koelner i z ok. 7metrów w ekwilibristyczny sposób umie¶ci³ pi³ke w koszu po czym zapanowa³a euforia w zespole wroc³awskim.
Po tym niesamowitym spotkaniu nastroje w WKK znacznie siê poprawi³y i  w dobrych chumorach przystêpowali do drugiego meczu z rosyjskim zespo³em Metal-Profil. Pocz±tek tego spotkania przebiega³ pod dyktando Wroc³awian, którzy od samego pocz±tku dobrze siê prezentowa³ i utrzymywa³ kilku punktowa przewagê. Niestety z czasem trwania meczu gracze WKK stopniowo opadali z si³ i w po³owie 4 kwarty stracili ca³± przewagê. Od tego momentu gracze z Rosji osi±gnêli wyszli na prowadzenie którego nie oddali do koñca. ¬le rozegrana koñcówka przes±dzi³a o pora¿ce o pora¿ce WKK.

 

Podczas drugiego dnia rywalizacji gracze z Wroc³awia mieli zagraæ bardzo trudny mecz z zespo³em z Belogrodu i Miñska. Pierwsze spotkanie z dru¿yna rosyjsk± rozpoczê³o siê po my¶li wroc³awian. Pocz±tek przebiega³ pod dyktando WKK poniewa¿ ca³y zespó³ gra³ równo i skutecznie. Niestety ju¿ pod koniec pierwszej kwarty Piotr Nied¼wiedzki z³apa³ czwarte przewinienie i musia³ usi±¶æ na ³awce. Wtedy zrobi³a siê do¶æ du¿a dziura pod koszem bo dnia nie mia³ ani Wojciech Markowski ani Dominiki Martyniak. Przez co zawodnicy z Rosji po czê¶ci odrobili straty, ale do przerwy wroc³awianie utrzymali 8-mio punktow± przewagê. Po przerwie zawodnicy WKK wyszli dobrze nastawieni a poniewa¿ wiedzieli ze musz± pod nieobecno¶æ „Myd³a” w³±czyæ siê z jeszcze wiêksz± pasj± w walkê na desce zawodnicy wroc³awscy zaczêli graæ z niesamowitym zaanga¿owaniem z czego zrodzi³a siê 17-sto punktowa przewaga. Na 2 minuty przed koñcem 3-ej kwarty Rosjanie zdobyli 7 punktów z rzêdu i od tej pory na boisku zaczêli panowaæ gracze z Belogrodu dziêki bardzo du¿ej pomocy „panów z gwizdkami”. Sêdziowie wyczuli ¿e wicemistrzowie Rosji maj± szanse wygraæ i zaczêli im pomagaæ w ka¿dy mo¿liwy sposób. Zaczê³o siê od wyrzucenia z boiska Piotra Nied¼wiedzkiego po niezwykle dyskusyjnej decyzji. Sfrustrowani zawodnicy wroc³awscy zaczêli grac do¶æ chaotycznie i niespokojnie w ataku, a zdenerwowanie przychodzi³o z ka¿d± kolejna akcja, poniewa¿ lider Rosjan zdobywa³ punkty z niesamowitych pozycji, a je¶li nie to sêdziowie „byli na miejscu” i dyskusyjnymi gwizdkami ratowali naszych przeciwników. W rezultacie na trochê ponad minutê przed koñcem meczu Belogrod wyrówna³ stan meczu, a wroc³awianie grali bardzo nierozwa¿nie w szczególno¶ci ich rozgrywaj±cy Kuba Koelner rozegra³ bardo s³abo ostatnie akcje. W obronie wroc³awianie nic nie mogli zrobiæ bo albo by³ dyskusyjny gwizdek lub niesamowity rzut przez rêce lidera z Rosji. W koñcowej rozrachubie te czynniki z³o¿y³y siê na drug± pora¿kê dru¿yny z Wroc³awia.

  W drugim spotkaniu WKK zmierzy³o siê z Bia³orusinami z Miñska. Za³o¿enia przed spotkaniem by³y jasne wygraæ i to najlepiej ponad 20-stoma punktami aby odrobiæ stratê ma³ych punktów które mog± mieæ znaczenie na koniec sezonu. Spotkanie zaczê³o siê od niewyra¼nej przewagi naszego zespo³u, ale po lekkiej reprymendzie  otrzymanej od trenera wydarzenia na boisku dzia³y siê pod kontrol± wroc³awian. Wreszcie mogli pograæ rezerwowi, którzy nareszcie siê obudzili i grali wiêkszo¶æ czasu. Utrzymywali ok. 20-sto do 30-sto punktowej przewagi i spokojnie kontrolowali sytuacje na boisku do koñca meczu, który zakoñczy³ siê 26 punktowym zwyciêstwem.

Ostatniego dnia turnieju przeciwnikiem wroc³awian by³ Khimik Odessa z Ukrainy. Od pocz±tku Wroc³awianie starali siê kontrolowaæ wydarzenia na boisku. Wreszcie  bardzo dobrze spisywa³ siê jako rozgrywaj±cy Kuba Koelner, który dobrze kierowa³ gr± zespo³u dziêki czemu dru¿yna WKK po przerwie kontrolowa³a wydarzenia na parkiecie graj±c naprawdê ¶wietnie, poniewa¿ gra³ po raz pierwszy ca³y zespó³ a nie tylko czterech zawodników jak to mia³o miejsce dotychczas. W 3-ej kwarcie wroc³awianie wyszli na 20-sto punktowe prowadzenie, które ju¿ ani przez moment nie by³ zagro¿one w³a¶nie przez t± ¶wietn± zespo³ow± grê. Po meczu wszyscy mieli du¿± satysfakcjê z gry tylko szkoda, ¿e dopiero w ostatnim meczu WKK gra³o jak prawdziwy zespó³ i gdyby tak wygl±da³a gra w poprzednich meczach wroc³awianie wyjechali by z Rygi z kompletem zwyciêstw. Piotr Nied¼wiedzki zosta³ wybrany do najlepszej pi±tki turnieju.

Nastêpny turniej odbêdzie siê w Sopocie w dniach 7-9 marca 2008. Celem w tym turnieju bêdzie wywalczenie awansu do superfina³u. Na razie WKK jest na 10 pozycji z realnymi szansami na awans, ale bêdzie potrzebne trochê szczê¶cia i wygranie najlepiej wszystkich 5-u meczy. Bêdzie o to jednak trudno, jednymi z przeciwników wroc³awian bêdzie mistrz Rosji Trinta jak i równie¿ zwyciêstwa EYBLa Gloria Moskwa. Ale przy takiej grze jak w ostatnim meczu powinno byæ ok!  


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Fuchs Grzegorz Królewskie Chorzów r.96
Fuchs Grzegorz Królewskie Chorzów r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi