News: Turniej BADEM S³owacja ¯ylina Grudzieñ 2007 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 14:44:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej BADEM S³owacja ¯ylina Grudzieñ 2007
Turnieje Podsumowanie
S³owacja ¯ylina 28-30 XII 2007
MOSM Bytom,  GTK Gliwice, UKS SP 27 Katowice ( kadeci )
UKS SP 27 Katowice Juniorzy na turnieju w S³owacji
 
W TURNIEJU WZIÊ£Y UDZIA£ PONAD 50 ZESPO£ÓW W KATEGORII JUNIORÓW, JUNIOREK, KADETÓW, KADETEK, M£ODZIKÓW, M£ODZICZEK, Z TAKICH KRAJÓW: S£OWACJA, CZECHY, £OTWA, USA,SERBIA, WÊGRY, POLSKA, CHORWACJA,
W KATEGORII KADETÓW BY£O 14 ZESPO£ÓW PODZIELONYCH NA 4 GRUPY - ZWYCIÊZCY GRUP GRALI O 1 MIEJSCE W TURNIEJU
 
WYNIKI UKS MOSM BYTOM:


BYTOM - MBK KOMARNO (S£OWACJA) 84 - 14 (25-0, 16-7, 22-3, 21-4)
BYTOM - ZEMUN B (SERBIA) 104-35 (21-7, 30-9, 24-10, 29-9)
BYTOM - MBK ¯ILINA (GOSPODARZE) 99-44 (30-9, 28-5, 23-14, 18-16)
1/2 FINA£U
BYTOM - GEORGIA ELITE TEAM (USA) 112-72 (22-16, 28-20, 32-20, 30-16)
FINA£
BYTOM -  BK INTER BRATYS£AWA (SLOWACJA) 106-35 (27-8, 27-14, 27-6, 25-7)


 
PUNKTY DLA UKS MOSM BYTOM:


BUGA£A JAKUB 56 PKT (5 MECZÓW)
TYMCZYSZYN MICHA£ 19 (5)
KUJON NORBERT 39 (5)
MATEUSZ DZIEMBA 86 (5) - WYBRANY DO 5 ALL STAR
ZAJ¡C WOJCIECH 47 (5)
S£ANIA REMIGIUSZ 60 (5)
CZYPIONKA MATEUSZ 30 (5)
MARCELI DZIEMBA 55 (3) - WYBRANY DO 5 ALL STAR
FILCZEK SZYMON 22 (5)
WLECIA£ DARIUSZ 37 (5)
SEMKÓW MICHA£ 8 (5)
PIECHACZEK KAMIL 25 (4)
STUDZIÑSKI SYLWESTER 21 (4)
 
Marcel i Mateusz Dziemba zostali wybrani doi pierwszej pi±tki turnieju
 
WYJAZD UMO¯LIWIONY DZIÊKI MOSM BYTOM (BUS) ORAZ RODZICÓW ZAWODNIKÓW (ZAKWATEROWANIE, WY¯YWIENIE, WODA, OP£ATY)
 
 
Nieco mniej szczê¶cia i wyrachowania mieli juniorzy UKS SP 27 Katowice którzy zajêli 2 pozycjê przegrywaj±c jednym punktem fina³ z gospodarzami. Warto dodaæ, ¿e w rozgrywkach grupowych UKS wygra³ z tym zespo³em. Kadeci w Zilinie wygrali tyko jedno spotkanie zajmuj±c 10 lokatê...
 
£ukasz Drost i Wac³aw Adamczyk zostali wybrani do pierwszej pi±tki turnieju.

Wyniku juniorów:

MBK Fatran Zilina - UKS SP 27 Katowice 64-74
TJ Sokol Karvina - UKS SP 27 Katowice 62-85
MKS Glimar Gorlice - UKS SP 27 Katowice 69-83
BK Sk 1907 Kezmarok - UKS SP 27 Katowice 48-107
Fina³: MBK Fatran Zilina - UKS Sp 27 Katowice 58-57
 
Wyniki kadeci:

Dunaujvarosi Ziccer KS - UKS SP 27 Katowice 91-45
Georgia Elite Team - UKS SP 27 Katowice 126-64
MBK Komarno - UKS SP 27 Katowice 47-77
Honved Budapest - UKS SP 27 Katowice 66-32
 
Zobacz tak¿e wyniki kadetów GTK Gliwice
 
http://frcatel.fri.utc.sk/users/alesko/elov/elov.php?jazyk=anglicky


UKS SP 27 Katowice  - Krnowo  Czechy 2007

 
 
Na turnieju w Krnovie (ok 5km od granicy) gra³o 6 dru¿yn w roczniku 93 i m³odsi. 2 dru¿yny gospodarzy, Brno, Ostrawa i 2 Polskie dru¿yny : Katowice i ¯yrardów (woj, Mazowieckie). Pierwszego dnia ka¿da z dru¿yna zagra³a po 1 meczu. W "derbach" Krnova gór± o ponad 80 pkt by³a siê dru¿yna pierwsza i to oni byli faworytami tego turnieju. W drugim meczu Brno pokona³o ¯yrardów ok 15 pkt. Ostatnim meczem w pi±tek by³o spotkanie Katowic z Ostraw±, która przyjecha³a tylko w 7 osób. Od pocz±tku przewagê kilkunastu punktów mia³a dru¿yna z Katowic chocia¿ by³y momenty gry fatalnej. Du¿y wp³yw na grê dru¿yny mia³ fakt, ¿e by³ to pierwszy kontakt z pi³k± od ponad tygodnia. Jednak mimo przerwy Polacy wygrali mecz ok 20 pkt. Drugi dzieñ to a¿ 3 pojedynki(!) z tego ostatni wieczorny z Krnovem "A" który tego dnia gra³ 2 mecze. Po wczesnej pobudce i ¶niadaniu zjedzonym w po¶piechu przysz³a pora na mecz nr 1 z dru¿yn± z Brna. Posz³o niespodziewanie ³atwo ok 40 pkt wygrana. Nastêpnie zagrali¶my "polski" mecz z dru¿yn± ¯yrardowa. Tam równie¿ posz³o ³atwo wynik ok. 80-30. Dru¿yna z Krnova te¿ nie zwalnia³a tempa i wygrywa³a swoje mecze wysoko. Wszyscy oczekiwali ju¿ fina³u dnia. Mecz Katowice- Krnov by³ pojedynkiem o pierwsze miejsce. Od pocz±tku kilkupunktowe prowadzenie zyskali gospodarze, którzy w obronie stosowali strefê. Przewaga w 2 kwarcie siêgnê³a 15 pkt i gdy wszyscy my¶leli ze mecz ten jest ju¿ rozstrzygniêty do g³osu doszli go¶cie.  Kapitalna obrona i trochê szczê¶cia pomog³o doj¶æ gospodarzy i wyj¶æ na 6 pkt. Jednak 2 rzuty za 3 i kilka b³êdów katowiczan znowu doprowadzi³o do prowadzenia gospodarzy. Na kilka sekund przed koñcem przy stanie 55-53 dla gospodarzy po dobrej obronie i szybkim kontrataku 2 na 1 po podaniu Czekaja Bujoczek trafi³  z "trumny" i by³ remis po 55. Zosta³y 3 sekundy 4 kwarty trener gospodarzy wzi±³ czas i ustali³ taktykê aby podaæ do kluczowego zawodnika z Krnova. Ten odda³ rzut rozpaczy ale niestety nie trafi³ i dosz³o do dogrywki.
Wtedy nie zawiód³ najlepszy strzelec Katowic Djamel Benlazereg. Jego punkty na pocz±tku 3minutowej dogrywki da³y nam prowadzenie. Jednak z dalekiego pó³dystansu odpowiedzieli gospodarze i znowu by³o nerwowo. Jednak Djamel dorzuci³ jeszcze 6 pkt w tym 4 z linii rzutów wolnych (4/4 w dogrywce) i mecz skoñczy³ siê 63-57. Rado¶æ go¶ci nie mia³a koñca. trzeci dzieñ to mecz z dru¿yna krnova B czyli graczy m³odszych. W tym meczu nie zagra³o 3 kluczowych graczy Katowic. Reszta ch³opaków tez pokaza³a ze potrafi pokazac pazur i wygra³a ró¿nic± ponad 60 pkt. Podsumowuj±c turniej bardzo udany. Nagrod± du¿y puchar i kosz s³odyczy. Warunki równie¿ niczego sobie pokoje 2-3 osobowe , sto³ówka na miejscu dobre jedzenie , sklep tez niedaleko. Turniej godny polecenia
 
MKS Zabrze - "LUNDASPELEN 2008"-
 
W sylwestrowy wieczór zespo³y juniorów, m³odziczek starszych, m³odziczek i m³odzików m³odszych MKS-u Zabrze wyruszy³y do szwedzkiego Lund gdzie w dniach 2-5.01.2008r. rywalizowali   w corocznym festiwalu koszykówki. Niestety w tym roku ¿adnemu Zabrzañskiemu zespo³owi nie uda³o siê przebrn±æ 1 rundy fina³owej
 
Wszystkie wyniki dru¿yn MKS Zabrze mo¿na zobaczyæ na klubowej stronie
 
http://www.mkszabrze.xx.pl//

 
FOTKI-Z-MECZU-JUNIOROW

FOTKI-Z-MECZU-DZIEWCZYN
 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
19
19
1/4 MP U-18 rocz.90/91 Katowice 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi