News: Turniej Kadetów ,,¯ycie Bytomskie,, Bytom Wrzesieñ 2007 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:57:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Kadetów ,,¯ycie Bytomskie,, Bytom Wrzesieñ 2007
Turnieje Podsumowanie
  Dzi¶ zakoñczy³ siê Turniej o Puchar ¯ycia Bytomskiego. W meczu o pierwsze miejsce spotkali siê MOSM Bytom visa  Smyk Prudnik lepsi okazali siê gospodarze, podopieczni trenera Tomasza Niedbalskiego zagrali dzi¶ o wiele lepiej ni¿ we wczorajszym meczu z MKKS Rybnik i zdecydowanie wygrali ze Smykami tym samym Puchar ¯ycia Bytomskiego pozosta³ w Bytomiu
.W meczu o trzecie miejsce spotkali siê MKKS Rybnik II i MOSM Bytom II oba zespo³y z³o¿one tylko z ch³opców rocznika 1992 Od samego pocz±tku do koñca mecz by³ bardzo wyrównany a o zwyciêstwie zdecydowa³a koñcówka ...chyba ,,fuksiarski,, rzut Gawrona przechyli³ szale zwyciêstwa na korzy¶æ  Bytomian w dalszej czê¶ci newsa sprawozdanie z tego turnieju autorstwa Tomasz Niedbalskiego Fotki i filmiki w swoich dzia³ach  w najbli¿szym czasie


od góry z lewej  :
Wojciech Zaj±c, Bartosz Skop, Kamil Piechaczek, Mateusz Czypionka, Dariusz Wlecia³, Mateusz Dziemba

dolny rz±d od lewej: Micha³ Semków, Norbert Kujon, Marceli Dziemba, Remigiusz S³ania, Przemys³aw Filipczak


SPRAWOZDANIE Z XXX TURNIEJU KADETÓW
O PUCHAR „¯YCIA BYTOMSKIEGO” 7-9.09.2007
 
 
1) UKS MOSM BYTOM II – UKS MOSM BYTOM I    43 – 121 (4-35, 13-27, 12-26, 14-33)
2) SMYK PRUDNIK – MKKS RYBNIK                          75 – 71 (8-20, 13-21, 32-21, 22-9)
3) UKS MOSM BYTOM II – SMYK PRUDNIK             69 – 71 (16-11, 27-20, 11-21, 15-19)
4) UKS MOSM BYTOM I – MKKS RYBNIK                 81 – 76 (31-11, 14-18, 18-23, 18-24)
5) UKS MOSM BYTOM II – MKKS RYBNIK                79 – 75 (14-23, 30-2, 19-14, 16-14)
6) UKS MOSM BYTOM I – SMYK PRUDNIK               83 – 56 (20-15, 16-14, 19-12, 28-15)
 
TABELA:
 
I.   UKS MOSM BYTOM I      3  6  285 – 175
II.  SMYK PRUDNIK                3  5  202 – 223
III. UKS MOSM BYTOM II      3  4  191 – 267
IV. MAKS. RYBNIK                 3  3  222 – 235
 
PUNKTY SUMA:
 
BYTOM I (TRENER TOMASZ NIEDBALSKI):  BUGA£A – 14, SKOP – 12, KUJON – 20, MATEUSZ DZIEMBA – 46, ZAJ¡C – 10, S£ANIA – 48, CZYPIONKA – 19, MARCELI DZIEMBA – 73, FILIPCZAK – 0, WLECIA£ – 15, SEMKÓW – 0, PIECHACZEK – 28
 
PRUDNIK (TRENER TOMASZ MICHALAK):  OLEKSY – 27, MADZIAR – 74, RZEPA – 11, STASZEWSKI – 31, BOLIBRZUCH – 7, ZIEMBA – 21, MARSZA£EK – 0, SOPATA – 27, URBAÑSKI – 4, KARMELITA – 0
 
BYTOM II (TRENER MARIUSZ KUBIAK):  STUDZIÑSKI – 33, £YSKOWICZ – 23, BARANOWSKI – 1, CELIÑSKI – 17, GAWRON MACIEJ – 19, D¡BROWSKI – 0, STOLARCZYK – 9, JA¯D¯ – 0, TYMCZYSZYN – 31, GAWRON £UKASZ – 38, OPOKA – 9, ZJE¯D¯A£A – 5, JANICKI – 0, BRYJA – 0
 
RYBNIK (TRENER GRZEGORZ ADAMCZYK):  KLOS – 0, SIKORA – 40, PASZEK – 25, SZKLARZ – 18, KAWIOR – 6, ADAMCZAK – 16, WZIÊTEK – 37, PODESZWA – 15, PRZEWDZING – 5, KACHEL – 5, RAKOCZY – 7, GAWÊDA – 36, KURCZAK – 0, CEMBRZYNA – 0, HARNASZ – 4, SWACZYNA – 2, STYRNOL – 0, WIDENKA – 4, PNIAK – 0
 
 
NAJLEPSZY STRZELEC (PKT SUMA)
 
1.   MADZIAR TOMASZ (PRU)           74 PKT
2.   DZIEMBA MARCELI (BYT.I)       73 PKT
3.   S£ANIA REMIGIUSZ (BYT.I)       48 PKT
4.   DZIEMBA MATEUSZ (BYT.I)      46 PKT
5.   SIKORA DAWID (RYB)                 40 PKT
6.   GAWRON £UKASZ (BYT.II)         38 PKT
 
NAJLEPSI STRZELCY ZA 3 PKT:
 
1.   SIKORA DAWID (RYB)               7x3 PKT
2.   DZIEMBA MATEUSZ (BYT.I)    6x3 PKT
3.   GAWRON £UKASZ (BYT.II)      4x3 PKT
      MARCELI DZIEMBA (BYT.I)     4x3 PKT


W drugim dniu Turnieju o Puchar ¯ycia Bytomskiego rozegrano trzy mecze , mecze te przysporzy³y kibicom bardzo wiele emocji szczególnie ostanie kwarty kiedy to wynik by³y ustalane w ostatnich 2-3 minutach meczu. W pierwszym spotkaniu zmierzyli siê Rybniczanie z Prudnikiem po pierwszej po³owie kiedy na tablicy widnia³ wynik  41-20dla MKKS Rybnik by³em przekonany ¿e to ju¿ po meczu jednak tak siê nie sta³o szaleñczy po¶cig go¶ci z Prudnika zakoñczy³ siê ich sukcesem. W tym meczu na szczególnie wyró¿nienie zas³u¿yli Madziar i Staszewski gracze podkoszowi to w³a¶nie oni przebudzili siê w drugiej po³owie i opanowali deski jak w obronie tak i ataku rok m³odszy Grzegorz Paszek z MKKS-u ( 202 cm ) nie da³ rady im siê przeciwstawiæ. Druzyna z Prudnika gra³a dzi¶ bez swojego lidera Kacpra Stalickiego który dopiero 19 wrze¶nia wraca z Kanady. 

Po krótkim odpoczynku dru¿yna Smyka  stanê³a do walki z MOSM-em Bytom rocznik 93. Trener Smyka Tomasz Michalak wystawi³ druga pi±tkê  w tym 3 z rocz.93 podopieczni trenera Mariusza Kubiaka spisywali siê rewelacyjnie wychodz±c na prowadzenie po pierwszej po³owie meczu 43 – 31. W drugiej po³owie na parkiecie pojawili siê ju¿ podstawowi gracze Smyka ale by³o u nich widaæ zmêczenie po ciêzkim meczu z Rybnikiem. Ca³y czas przewagê utrzymywali m³odzi Bytomianie i tak by³o jeszcze na niespe³na dwie minuty do koñca. Brak do¶wiadczenia nerwowo¶æ w zespole MOSM Bytom II da³a siê we znaki... niestety sensacji nie by³o Prudniczanie wygrali .

Ostanie spotkanie dnia MMKS Rybnik visa MOSM Bytom I pierwsza kwarta i wynik 31 –11 mówi sam za siebie ... to by³a jednak  tylko pierwsza i ostania wygrana kwarta gospodarzy nastêpne kwarty wygrywali ju¿ Rybniczanie którzy mieli w tym meczu niesamowita skuteczno¶æ za  trzy punkty ( 16 trójeczek ) i gdyby nie ¶wietna dyspozycyjno¶æ strzelecka Marcela Dziemby  ( 36 oczek ) to Bytomianie schodzili by z parkietu pokonani.
 
Zespo³y MOSM Bytom I , MKKS Rybnik i Smyk Prudnik to jedne z najlepszych dru¿yn w tym roczniku na ¦l±sku i pewnie bêd± nas reprezentowaæ w Mistrzostwach Polski w przysz³ym roku. Moim skromnym zdaniem mistrz tego turnieju bêdzie mistrzem ¦l±ska w sezonie 2007/2008 tak te¿ by³o w tamtym roku kiedy to w Pucharze ¯ycia Bytomskiego wygra³ zespó³ MKS Zabrze a kilka miesiêcy pó¼niej zdoby³ Mistrza ¦l±ska
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi