News: Pierwsze kroki kadry 2003 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:45:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pierwsze kroki kadry 2003
Kadra Polski
 Ma³o który trener Kadry Polski zdobywa siê na publiczne podsumowanie swoich podopiecznych. Dawid Mazur bo o nim mowa na swojej stronie internetowej www.dawidmazur.com umie¶ci³ obszerny artyku³ ,, Pierwsze kroki kadry 2003,,.  SKM  pozwoli³ sobie za zgoda autora przekopiowaæ artyku³ na swoj± witrynê. Zamie¶ci³em tak¿e fotki sylwetek zawodników bior±cych udzia³ w Campie Centralnym  który odby³ siê latem w Gi¿ycku oraz zawodników którzy doszli do kadry. Za fotki dziêkuje trenerowi Tomaszowi Chwia³kowskiemu. Kadra Polski U14 ju¿ w tym roku siê nie spotka. Kilku Reprezentantów Polski poka¿e siê na turnieju towarzyskim PYHH w Opalenicy w dniach 15-17 Grudnia

Pierwsze kroki kadry 2003

W³a¶nie minê³a czwarta konsultacja reprezentacji Polski rocznika 2003. Te kilka spotkañ pozwoli³y na ocenê umiejêtno¶ci kilkudziesiêciu zawodników. Jak siê prezentuj±? Jaki postêp robi±? Jak podchodz± to pracy? Jak wspó³pracuj± na boisku i poza boiskiem z innym? Jest sporo informacji, ale chyba jeszcze wiêcej pracy. O tym pó¼niej.

 Zaczêli¶my zgrupowaniem w Gi¿ycku. Tam przez 10 dni pracowali¶my nad technika indywidualn± oraz wspó³prac±. Obóz by³ ciê¿ki. Sporo treningów, sporo nowych rzeczy dla zawodników. Bartek Siewruk stwierdzi³, ¿e zawodnicy go bardzo dobrze pracowali i te¿ przyzna³, ¿e ³atwo nie by³o.

 W sierpniu spotkali¶my siê w Pruszkowie, a stamt±d pojechali¶my na turniej na S³oweniê. Pierwsze mecze reprezentacji to spory stres dla zawodników. Chyba po raz pierwszy gracze spotkali siê z tak± presj± na pi³ce. Po raz pierwszy, ¿e lekki kontakt to nie faul. Trzeba by³o podj±æ rêkawice i walczyæ. Z meczu na mecz by³o coraz lepiej. Nie bêdê ukrywa³, ¿e sporo problemów sprawi³y nam braki w wyszkoleniu technicznym zawodników. Zabrak³o nam dok³adno¶ci w podaniach. Jako¶æ podañ wiêkszo¶ci zawodników jest niska. Mieli¶my ok. 30 strat na mecz! Naprawdê ciê¿ko nam siê gra³o. Plusem tych sparingów na pewno jest zdobyte do¶wiadczenie przez zawodników. Wiedz± ju¿ gdzie mo¿na naciskaæ na pi³kê? Jak siê gra w Europie? Jak sprawni s± zawodnicy w innych krajach? Ta wiedza pomo¿e im w dalszym rozwoju.

Kolejna konsultacja odby³a siê w Szczyrku. Tutaj pracowali¶my nad gr± 1×1, wspó³prac± przy ¶ciêciach i obiegniêciach, gr± opart± na penetracji. Ruszyli¶my te¿ temat obrony zespo³owej, doskonali¶my elementy odciêcia od pi³ki, utrzymania pierwszej linii obrony, zastawienie i zbiórka, pozycje w pomocy i jej udzielenie z rotacj±. Drzemi± tutaj spore rezerwy. Wielu zawodników ma du¿e braki w podstawowych elementach, jak np. zastawienie. Zastawiaj± gracza tylko przez obrót, nie ³api±c kontaktu. Przez co rywal bez problemu mo¿e zebraæ pi³kê w ataku. Zapominaj± równie¿ o odskoczeniu po podaniu, nie zachowuj± trójk±ta w obronie. Takie zachowanie powoduje, ¿e gracz ataku po podaniu bez problemu mo¿e ¶ci±æ i otrzymaæ pi³kê. Wielu zawodników nie wie, ¿e mo¿na agresywnie kryæ i odci±æ od podania. Nawet zapytali¶my zawodników gdzie nale¿y zacz±æ kryæ agresywnie gracza z pi³k±. Odpowiedzi by³y: “na linii za 3 punkty”, “trochê powy¿ej linii za 3 punkty”. Natomiast ci co byli na S³owenii odpowiedzieli: “na ca³ym boisku”, “od po³owy boiska”. O czym to ¶wiadczy? ¯e granie na poziomie europejskim pozwala zobaczyæ jak naprawdê mo¿na graæ. Nie trzeba staæ w strefie, nie trzeba broniæ jedn± nog± w “pomalowanym”. Mo¿na mieæ wiêcej agresji, mo¿na przeszkadzaæ atakuj±cym, a nie tylko czekaæ a¿ rywal nie trafi!

 W Szczyrku wprowadzili¶my te¿ sporo sprawno¶ci ogólnorozwojowej. Sporo skipów, sporo æwiczeñ z w³asnym ciê¿arem cia³a oraz ciê¿arem cia³a kolegi. Tutaj te¿ s± du¿e rezerwy. W tym wieku jedna jednostka treningowa po¶wiêcona “ogólnorozwojówce” to chyba za ma³o. A brak takich zajêæ to ju¿ w ogóle… Wiemy doskonale, ¿e szukamy sprawnych zawodników i dopiero wtedy mo¿emy ich nauczyæ techniki indywidualnej, wprowadzaæ taktykê itp.

Ostatnia konsultacja odby³a siê w Radomiu. Kilka jednostek treningowych i dwa sparingi ze starszymi zespo³ami ROSY. Pierwszy mecz towarzyski to bardzo dobry pocz±tek i wysokie prowadzenie. I chyba to wysokie prowadzenie u¶pi³o zawodników, bo pó¼niej przewaga znacz±co topnia³a. Zabrak³o cierpliwo¶ci, dok³adno¶ci w grze. Ponownie ok 30 strat i ³atwych punktów rywali z kontry. Drugi sparing by³ ju¿ znacznie lepszy. Trzymali¶my spacing, sporo atakowali¶my 1×1  na close – out, by³y odrzucenia na obwód i celne “trójki” zawodników. Wspó³praca – obwód i gracz “podkoszowy”. Du¿o wiêcej agresywno¶ci w obronie. Mog³o siê to podobaæ i z zadowoleniem patrzyli¶my jak zespó³ gra.

Reasumuj±c. Czeka nas sporo pracy. Dok³adnie co trzeba poprawiæ poni¿ej:

Sprawno¶æ ogólnorozwojowa. Technika biegu. Skoczno¶æ, zwinno¶æ, si³a nóg, si³a ramion.
Technika indywidualna podañ. Ró¿norodno¶æ podañ, skuteczno¶æ podañ pod naciskiem obroñcy. W szczególno¶ci podania jednor±cz. Podania podczas penetracji. Podania do szybkiego ataku.

 Technika indywidualna koz³owania. Koz³owanie pod naciskiem obroñcy.
Technika indywidualna rzutu. Niektórzy zawodnicy zbyt wolno sk³adaj± siê do rzutu.
Gra 1×1. Tutaj olbrzymie rezerwy. Wielu zawodników gra³o 1×1 do podania, zamiast do wykoñczenia. Byæ mo¿e dlatego, ¿e ciê¿ko gra siê im na kontakcie. Sporo pracy ich te¿ czeka z wykoñczeniem gry 1×1. Wiêkszo¶æ koñczy dwutaktem. Brakuje wbicia, dwutaktu asymetrycznego, rzutu z jednego kroku, rewers itp.

Decyzyjno¶æ podczas gry 1×1. Przed chwytem pi³ki zawodnik powinien wiedzieæ co zrobi, a tak¿e byæ gotowy do rzutu, ewentualnie penetracji, czy przerzucenia pi³ki dalej, wykonania extra pass.Wspó³praca penetruj±cego i gracza “podkoszowego” oraz wspó³praca zawodników obwodowych z zachowaniem spacingu i timingu.W obronie natomiast trzeba jeszcze pracowaæ nad: poruszaniem siê w obronie, jump to the ball, odciêciem, zajêciem pozycji pomocy, udzieleniem wczesnej pomocy, zastawieniem z kontaktem (przodem i ty³em). Powrotem do obrony, do obroñców, a nie do “pomalowanego” a potem do zawodnika!Nie wspominam o zas³onach, bo jeszcze nie dotykali¶my tematu.

Wielkim plusem ca³ej tej ekipy jest chêæ pracy, coraz wiêksza koncentracja przy wykonywaniu æwiczeñ i powoli, powoli coraz wiêksza ¶wiadomo¶æ tego co sami zawodnicy robi±. Dziêki temu praca staje siê ³atwiejsza, a gracze mog± szybciej zrobiæ postêp.

 Dlaczego o tym chcia³em siê podzieliæ? Dlaczego napisa³em o kadrze? Broñ Bo¿e nikogo nie chcê skrytykowaæ, ¿e ten zawodnik czy tamten jest z³y i siê nie nadaje.  Pracujemy na miarê swoich mo¿liwo¶ci, mo¿liwo¶ci zawodników, dostêpno¶ci hali, itp. Choæ wielu niestety ten artyku³ odbierze jako hejt, czy krytyka. To zamiar jest ca³kowicie inny. Dziel±c siê tymi informacjami, chce zwróciæ uwagê, co mo¿emy jeszcze poprawiæ? Jak rozwin±æ naszych zawodników? Jakie umiejêtno¶ci powinni mieæ? Mówienie “popraw obronê” jest tak ogólne, ¿e w³a¶ciwie nic to nie znaczy. Zawodnikowi trzeba przekazaæ konkretn± informacjê co musi poprawiæ? Co w tej obronie robi ¼le? Jak ma poprawiæ? Kiedy bêdzie dobrze? W mojej ocenie oni chc± pracowaæ, chc± siê rozwijaæ. To ¿e maj± braki, nie znaczy, ¿e siê nie nadaj±. Znaczy tylko tyle, ¿e trzeba z nimi wiêcej pracowaæ. A to ju¿ zale¿y od nas samych, trenerów!

Siedmiu trenerów zapyta³o mnie o swoich zawodników, jak sobie radz± itp.?  Z reszt± byæ mo¿e nie mieli¶my okazji poznaæ siê i nie mamy kontaktu. Dlatego dzielê siê swoimi spostrze¿eniami na temat braków w wyszkoleniu. Chcê daæ informacje co mo¿na jeszcze poprawiæ, ¿eby ci zawodnicy stawali siê lepszymi graczami. Oni nie s± na dzisiaj do Mistrzostw Europy. Swoj± przygodê dopiero prze¿yj± za dwa lata, wiêc maj± sporo czasu do nauki. Wa¿ne jest, ¿eby wiedzieli co maj± poprawiæ i mogli nad tym pracowaæ. Powtórzê jeszcze raz, ¿e my jeste¶my od tego, ¿eby im w tym pomóc!

Cieszy mnie fakt, ¿e np. Olek poprawi³ swoje wykoñczenia, ¿e Mateusz bardzo siê otworzy³ i jest szalenie komunikatywny. ¯e Bartek znacz±co poprawi³ sprawno¶æ, dziêki temu sta³ siê te¿ lepszy technicznie koszykarsko. ¯e Przemek pracuje nad swoj± wag± i powoli zyskuje dziêki temu te¿ mobilno¶æ. Tych pozytywów jest sporo. To cieszy. Lecz tak naprawdê to dopiero pocz±tek! Sukces kadry zale¿y w gruncie rzeczy od tego co ci zawodnicy robi± na co dzieñ! Nie zmarnujcie tego czasu!


Paduch Przemek
MKS D±browa G.
¦l±skie

Kowalczyk
Kudzierz Kacper

MKKS Rybnik
¦l±skie
Lewandowski I.
MKKS Rybnik
¦l±skie

Krzych Igor
MOSM Bytom
¦l±skie

Fojcik Adrian
MKKS Rybnik
¦l±skie

Klimontowicz  M.
KK Zadar
Chorwacja

Dominiak Filip
Pyra Poznan
Wielkopolskie

Maækowiak Ivo
Rawia Rawicz
Wielkopolskie


Wi¶niewski A.
Biofarm Poznañ
Wielkopolskie

Kania Bartosz
Polonia Warszawa
Mazowieckie

Suski Nikodem
Kasprowiczanka
Ostrów Wlkp.
Wielkopolskie
Wojciechowski J.
Ochota Warszawa
Mazowieckie

Nojszewski W.
Ochota Warszawa
Mazowieckie

Sitek Bartosz
Ochota Warszawa
Mazowieckie

Michalski Antoni
Gim 92 Ursynów
Mazowieckie

Siembiga W.
¦l±sk Wroc³aw
Dolno¶l±skie


Wilczek M.
¦l±sk Wroc³aw
Dolnoslaskie
G³odek Mateusz
WKK Wroc³aw
Dolno¶l±skie
Paluch Szymon
WKK Wroc³aw
Dolno¶l±skie
Bednarek Oliwier
TKM Wloc³awek
Kujawsko-Pom.
Bykowski Dawid
TKM W³oc³awek
Kujawsko-Pom.
Szabelski Micha³
TKM W³oclawek
Kujawsko-Pomo
£a³ak Hubert
UKS Trefl Sopot
Pomorskie
Olechnowicz B.
Czarni S³upsk
Pomorskie
        
Szymañski Wit
Kasprowicz
Inowroc³aw
Kjawsko-pom
Paczkowski W.
Wilki Szczecin
Zachodniopomo.

 Kapustka Bartek
Korona Kraków
Ma³opolskie

 Sadowniczyk A.
£KS £ód¼
£ódzkie

Sochan Jeremy
Milton Keynes
Trojans Anglia

 


    
Przyludzki
UKS 7 Trefl Sopot
Pomorskie
Perzyna M.
MOSiR Bielsk P.
Podlaskie
Seliga Wojciech
Cracovia Kraków
Ma³opolskie
Gruszczyñski J.
BT Opalenica
Wielkopolskie
Kry¶ko Jan
Ochota Warszawa
Mazowieckie
   


Pozdrawiam Zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
wystartowali
wystartowali
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi