News: BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 05:08:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Szolc Piotr r.94 MKKS Rybnik
Szolc Piotr r.94 MKKS Rybnik
Sylwetki zawodnikow r.1994


BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018
Campy / Obozy
 BASKET CAMP FERIE ZIMOWE 2018

Ruszy³y zapisy na zimowy Basket Camp w Wa³czu. Wykorzystaj ferie zimowe, aby koñcówka sezonu nale¿a³a do Ciebie. „W ferie zimowe skupimy siê g³ównie na technice indywidualnej i pracy nad z³ymi nawykami. Oczywi¶cie pojawi± siê tak¿e elementy wytrzyma³o¶ci i szybko¶ci, jednak tego typu treningów bêdzie mniej ni¿ latem. Zale¿y nam na tym, aby nasi Campersi zagrali bardzo dobrze w kluczowej fazie sezonu” - mówi za³o¿yciel i g³ówny trener Basket Campu, Wojciech Zeidler.

Basket Camp to miejsce dla koszykarzy i koszykarek trenuj±cych w klubach lub ma³ych o¶rodkach szkolnych z ca³ej Polski. Tej zimy Camp odbêdzie siê w czterech terminach. Basket Camp to pierwszy tego typu Camp w Polsce odbywaj±cy siê regularnie od 2010 roku.  Ponad 90% czasu na Campie po¶wiêcisz na tytaniczn± pracê, 10% to gierki. Zale¿y Ci na zawodowej karierze? To miejsce dla Ciebie. Przez 7 lat przeszkolili¶my ponad 700 koszykarzy, mamy swoich podopiecznych we wszystkich ligach w Polsce i kilku ligach zagranicznych. Nie licz±c naszych Campersów, którzy aktualnie ucz± siê w USA.

Szansa na karierê!

Perspektywiczni, utalentowani i przede wszystkim pracowici Campersi dziêki Basket Campowi maj± szansê na rozpoczêcie profesjonalnej kariery bez wzglêdu na to w jakim klubie obecnie graj±. Dziêki rozwiniêtej siatce klubów partnerskich w Polsce gracze z mniejszych miejscowo¶ci przez Basket Camp mog± trafiæ do wiêkszych o¶rodków. Najbardziej perspektywiczni gracze mog± wyjechaæ graæ i uczyæ siê do Stanów Zjednoczonych lub do krajów zachodnich.

Zakwaterowanie i wy¿ywienie
Koszykarze i koszykarki trenuj± i mieszkaj± w O¶rodku Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu. Jest to baza o standardzie trzech gwiazdek hotelowych. Treningi odbywaj± siê w dwóch halach, w terenie, trzech si³owniach i salce fitness. Campersi maj± do dyspozycji tak¿e basen, odnowê biologiczn± oraz skrzyd³o rehabilitacyjne. Na kontrakcie mamy lekarza sportowego i fizjoterapeutê. Wszystko to znajduje siê w naszym kompleksie sportowym.

Wy¿ywienie w COS Wa³cz jest przygotowywane specjalnie dla sportowców, a dieta u³o¿ona jest tak, aby ka¿demu starczy³o mocy na ciê¿kie treningi. Nie porcjujemy jedzenia – jesz ile potrzebujesz, by na³adowaæ siê zdrow± energi±!

Czego siê spodziewaæ na Basket Campie w Wa³czu?
- Trzech treningów dziennie! Mega ciê¿kich. Tak jeszcze nie pracowa³e¶!
- Indywidualnej pracy nad Twoj± technik± od 7 do 22
- odnowy biologicznej i wy¿ywienia na poziomie olimpijskim
- wyk³adów motywacyjnych oraz informacji na temat zdrowego ¿ywienia
- diety przygotowanej specjalnie dla sportowców przez ca³y Basket Camp
- trenujemy w hali, si³owni, basenie oraz w terenie!
- trenerów, którzy dbaj± o Twój rozwój nie tylko podczas trwania Campu!

Najbardziej perspektywiczni i pracowici Campersi otrzymaj± od nas bezp³atn± pomoc± w rozwoju kariery. Wielu koszykarzy zmieni³o swój klub na lepszy w Polsce lub wyjecha³o graæ i uczyæ siê do Stanów Zjednoczonych. Darmowa ca³oroczna opieka mentorska!
Nie marnujemy czasu na gierki na treningach.Skupiamy siê przede wszystkim na tym, aby ka¿dy po wyje¼dzie z Wa³cza potrafi³ pracowaæ nad swoj± technik± bez udzia³u trenera w klubie. Je¶li gramy - to tylko szkoleniowo. Zwracamy uwagê na detale i robimy wszystko, aby ka¿dy nasz Campers oprócz doskona³ej gry z pi³k± odnajdywa³ siê na parkiecie tak¿e bez niej.

Graczy dzielimy na grupy pod wzglêdem potencja³u i talentu. Treningi indywidualne zaczynamy ju¿ o 6:30 rano!

Czekamy na Was w czterech terminach w ferie zimowe 2018!

Rejestracja i informacje na www.basketcamp.pl
FanPage Basket Campu  www.facebook.com/basketcamp
 
Przeczytaj tak¿e nasz Campowy poradnik dla rodziców koszykarzy:

https://www.facebook.com/notes/basket-camp/jeste%C5%9B-rodzicem-m%C5%82odego-sportowca-przeczytaj-to-podaj-dalej/1618219724908301/
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi