News: OOM Dywizja B rocz.2004 Czluchów 3-5.XI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 05:02:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Dziewczyny rocz.1994/1995
Dziewczyny rocz.1994/1995
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994


OOM Dywizja B rocz.2004 Czluchów 3-5.XI.2017
U-15 Kadry Woj
 W Cz³uchowie (województwo Pomorskie) zakoñczy³ siê Turniej Klasyfikacyjny Dywizji B w ramach Ogólnopolskie Olimpiady M³odzie¿y. By³ to historyczny turniej gdy¿ w takiej formie rozegrany by³ po raz pierwszy. G³ównym celem rozdzielenia mocniejszych kadr od s³abszych by³o unikniêcie wyników o du¿ej ró¿nicy punktowej jak to dzia³o siê wcze¶niej w pó³fina³ach OOM region pó³noc i po³udnie.

Turniej w liczbach ciekawostkach

W Cz³uchowie rozegrano 16 spotkañ z czego 12 spotkañ koñczy³o siê przewaga ponad piêædziesi±t punktów, by³y to mecze do jednego kosza bez historii

Do historii turnieju przejdzie rozdanie medali. Jak  d³ugo SKM je¼dzi po turniejach nie mia³ okazji zobaczyæ wrêczenia dwóch kompletów z³otych medali (awans do turnieju bara¿owego) i dwóch kompletów br±zowych medali (przegrani w meczu o awans)

 102 zawodników
13 trenerów
17 zawodników z rocznika 2005
5 zawodników nie zdoby³o punktów
2 pary bli¼ni±t
16 Kubków MVP meczu
2 zawodników powy¿ej 190 cm wzrostu: Maciej Szalak i Tomasz Kardasz
9 wyró¿nieñ trenerów (MVP turnieju + 8 MVP dru¿yny
Najm³odsza kadra ¦wiêtokrzyskie (7 zawodników 2005)
Najstarsza kadra Warmiñsko-Mazurskie i Podkarpackie (wszyscy 2004)
Najliczniejsza kadra Lubelskie (15 zawodników)
Najwiêcej klubów w jednej kadrze – Pomorskie 6 !
Nowe stroje (Warmiñsko-Mazurskie i Pomorskie)
Najwiêcej kibiców (Warmiñsko-Mazurskie i Pomorskie)
Fatalna skuteczno¶æ za trzy punkty 31 trójek na 16 meczy to nawet nie dwie trójki na mecz … najlepszy zawodnik Maksymilian Witczak rzuci³ 6 trójek na 4 mecz co daje 1,5 na mecz 
 Wszyscy zawodnicy dostali listy do wype³nienia (rok temu tylko zawodnicy powo³ani na listê centraln±
Z ramienia PZKosz zawodników obserwowali trenerzy: Ryszard Pietruszak i Tomasz Chwia³kowski
Wszyscy sêdziowie i komisarz zawodów z województwa Pomorskiego
Dominik Miecznikowski to wnuk trenera Jacka Miecznikowskiego i syn by³ego  zawodnika Karola Miecznikowskiego
Alan Duda – Pomorskie MVP Fina³ów Energa SP a teraz MVP Dywizji B
Mi³osz Toczek wybrany na Campie Gortata w Rumii w styczniu leci  do USA
W zapowiedziach na SKM pisali¶my  Kadra Warmiñsko-Mazurskiego czarny koniem Dywizji B i to siê sprawdzi³o , dla wielu awans tej kadry to niespodzianka
Szymo Kirwiel rodzice pochodz± z Bia³orusi, a jego dziadek by³ Mistrzem Bia³orusi w Podnoszeniu ciê¿arów
Gniewosz Kowalik Mistrz Polski MTB, B³a¿ej Magda Wice-Mistrz Polski w Karate oboje reprezentowali kadrê podkarpacia
W czasie turnieju zibi przeprowadzi³ wiele konkursów z nagrodami.

 Najwiêcej zbiórek -- Jakub Koz³owski (47) Podlaskie zajê³o przedostanie miejsce….chyba nie mia³ tam kto inny zbieraæ
Królami asyst zostali zawodnicy pomorskiego: Alan Duda i Dominik Miecznikowski  po 17 asyst
Najwiêcej strat  Jakub Trytek z województwa opolskiego. 
Najlepszy EVAL +/-  oraz  Najskuteczniejszy zawodnik na linii rzutów wolnych   Oskar Borkowski
Najbardziej ,, wyeksploatowanym,, zawodnikiem, na parkiecie - spêdzi³ maksymalna ilo¶æ minut  100 Tibor Ga³ezyka z Opolskiego
Najszybsze rêce – przechwyty Jan Wachowicz z Lubelskiego  21 przechwytów
Najskuteczniejszy zawodnik z pomorskiego Dominik Miecznikowski 80% z gry
To tyle ciekawostek

NIEOFICJALNIE: Prawdopodobnie turniej bara¿owy odbêdzie siê  w dniach 6-8 grudnia
OFICJALNIE:  o organizacje mog± staraæ siê kadry: Pomorskie, Ma³opolskie, £ódzkie i Warmiñsko-Mazurskie
NIEOFICJALNIE: Fina³u koniec lutego pocz±tek marca podkarpackie Krosno
NIEOFICJALNIE: trenera kadry Polski rocznika 2004 poznamy w grudniu

SKM serdecznie dziêkuje Pomorskiemu za zaproszenie na turniej,Federacji Opolskiej za transport do Cz³uchowa, panu Tomaszowi Kowalikowi za transport. Bardzo dobra organizacja, wy¿ywienie, zakwaterowanie, nagrody dla wyró¿nionych relacja video LIVE  Brawo pomorskie

 MVP Turnieju: Alan Duda - Pomorskie  (Czarni S³upsk)

Najlepsi Strzelcy Turnieju:
1 Oliwier Duchnowski - Warmiñsko-Mazurskie 72 pkt.   
2 Ilian Wêgrowski - Lubuskie 67 pkt.   
3 Klaudiusz Tarnawski - Podkarpackie 60 pkt.   
4 Jakub Sudo³ - Podkarpackie 59 pkt.   
5 Maksymilian Przybylski - Opolskie 58 pkt.   
 
Mecz o 7 miejsce  ¦wiêtokrzyski - Podlaskie  51 : 91  STATYSTYKI   MVP: Jakub Ko³akowski  VIDEO
Mecz o 5 miejsce  Lubuskie - Opolskie  103 : 39  STATYSTYKI  MVP: Pawe³ WróbeVIDEO
Mecz o awans Podkarpackie - Warmiñsko-Mazurskie  56 : 73  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Koz³owski VIDEO
Mecz o awans  Pomorskie -
Lubelskie   97 : 30  STATYSTYKI   MVP: Oskar Chrzanowski  VIDEO

ZAPRASZAM DO OGL¡DANIA FOTEK, FILMIKÓW


FOTO ZIBI       FOTO PMEDIA  FOTO     FOTO ENDE LUBLIN   FOTO TK PRZEMY¦L 

SYLWETKI ZAWODNIKÓW

FILMIKI ZIBI   OOM PZKOSZ

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   SK£AD.....mecze....punkty......klub....................
MVP Zespo³u
1


POMORSKIE

13 zawodników
6 klubów
 Alan Duda 4/56 Czarni S³upsk
Adam Kalinowski 4/56  Czarni S³upsk  >>>>
Oskar Chrzanowski 4/52  UKS 7 Trefl Sopot
Eryk Adamiec 4/50 Czarni S³upsk
Wiktor Malek 4/39 Czarni S³upsk
Jakub Birunt 4/36  Bryza Kolbudy
Kacper Lipiñski 4/31 Bryza Kolbudy
Oskar Borkowski 4/27 UKS 7 Trefl Sopot
Dominik Miecznikowski 4/25  SKS Starogard
Mi³osz Toczek 4/23 SKS Starogard
Olgierd Kobiak 4/11 UKS 7 Trefl Sopot
Piotr Krzebietke 2/8 GTK Gdynia
Miko³aj Wrzeszcz 2/5 M³ode Lwy Gdañsk

Trenerz: Robert Jakubiak
Asystent: Artur Gussmann
1

WARMIÑSKO
MAZURSKIE

12 zawodników
2 kluby
 Oliwier Duchnowski 4/72 RO¦ Pisz
Maksymilian Tañski 4/47 JB Olsztyn
Szymon Prokopowicz 4/37 JB Olsztyn
Aleksander Rutkowski 4/32 ROS Pisz
Maciej Milewski 4/29 RO¦ Pisz
Tymoteusz Tañski 4/28 JB Olsztyn
Oliwier Koz³owski 4/28 JB Olsztyn
Wiktor Kosiorek 4/24 Pas³ek
B³a¿ej Bzdyra 4/13 JB Olsztyn
Kacper Mirowski 4/8 JB Olsztyn
Bartosz Mróz 4/8 JB Olsztyn
Stanis³aw Graczykowski 3/0 Trójeczka Olsztyn

Trener: Rafa³ Kacprzak
Asystent: Rafa³ Chmielewski


XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3


PODKARPACKIE


12 zawodników
2 kluby
 Klaudiusz Tarnawski 4/60 Nied¼wiadki Przemy¶l
Jakub Sudo³ 4/59  KK Stalowa Wola
Karol Complak 4/51 Nied¼wiadki Przemy¶l
Maciej Puchalski 4/40 Nied¼wiadki Przemy¶l
B³a¿ej Magda 4/30 Nied¼wiadki Przemy¶l
Oskar Wysocki 4/29 Nied¼wiadki Przemy¶l
Szymon M³odziñski 4/20 Nied¼wiadki Przemy¶l
Jan £opatka 4/18 KK Stalowa Wola
Kamil Borowski 4/16 Nied¼wiadki Przemy¶l
Gniewosz Kowalik 4/13 Nied¼wiadki Przemy¶l
Micha³ Radochoñski 4/8 Nied¼wiadki Przemy¶l
Marcin Sówka 3/2 Nied¼wiadki Przemy¶l

Trenerka: Aanna Banaszczak
3


LUBELSKIE


15 zawodników

3 kluby
 Jan Wachowicz 4/46 Start Lublin
Mateusz Halecki 4/37 Kadet Bia³a Podlaska
Piotr Padrak 4/36 Start Lublin  >>>>>>>>>
Micha³ Grzesiak 4/35 Start Lublin
£ukasz Panasiuk 4/33 Kadet Bia³a Podlaska
Bartosz Tyburek 4/32 Start Lublin
Maciej Szalak 4/23 Start Lublin
Micha³ G³±b 4/18 Start Lublin
Wojciech Lewandowski 4/14 Start Lublin
Szymon Kirwiel 2/14 Pi±tka Lublin
Karol Woch 2/10 Start Lublin
Rafa³ Jab³oniec 2/9 Start Lublin
Jakub Kudelski 3/8 Start Lublin
£ukasz Borysiuk 2/4 Start Lublin
Marcel Czarnota 1/3 Start Lublin
Trener: Marcin Cieæko, 
Asystent: Grzegorz Paszek
5


LUBUSKIE

13 zawodników

3 kluby

 Ilian Wêgrowski 4/67 Zastal Zielona G. >>>
Pawe³ Wróbel 4/48  MKK Gorzów Wlkp
Franciszek Korniluk 4/44 Zastal Zielona Góra
Amadeusz £upiñski 4/32  MKK Gorzów Wlkp.
Rafa³ Szpakowski 4/28 Zastal Zielona Góra
Adam Dubrawski 4/22 Zastal Zielona Góra
Maksymilian Witczak 4/21 Zastal Zielona Góra
Kacper Ho³y¶ 4/15 Zastal Zielona Góra
Jan Góreñczyk 4/9 Zastal Zielona Góra
Konrad Wyrwicki 3/6 Zastal Zielona Góra
Kacper B³aszczyszyn 3/4 Chromik ¯ary
Jakub Kra¶ 3/4 Zastal Zielona Góra
Miko³aj Walczak 3/4 Zastal Zielona Góra

Trener: Micha³ Siwicki


6


OPOLSKIE


12 zawodników
5 klubów
 Maksymilian Przybylski 4/58 MOS Opole
Szymon ¦wiczewski 4/35 Smyk Prudnik
Szymon Koz³owski 4/16  MKS Otmuchów
Tibor Ga³êzyka 4/16  MOS Opole >>>>>>>
Bartosz Szklarski 4/14 Jedynka Niemodlin
Jakub Trytek 4/10 Smyk Prudnik
Kacper ¯urawel 4/7 MKS Strzelce Opolskie
Kornel Bracichowicz 4/4 MKS Otmuchów
Micha³ Ma³yszka 4/3 MKS Strzelce Opolskie
Micha³ Krajewski 4/2  MKS Strzelce Opolskie
Adrian Kublicki 4/0  Smyk Prudnik
Tobiasz Kopa 4/0  MKS Strzelce Opolskie

Trenerzy: Remigiusz Polek
Asystent: Bartosz Trytek

7


PODLASKIE

13 zawodników
4 kluby
 Antoni Zdanowicz 4/46  SPK Bia³ystok >>>>
Jakub Ko³akowski 4/34  Dziewi±tka £om¿a
Kacper Borawski 4/20  Batory Bia³ystok
Patryk Go³ubowski 4/18 Batory Bia³ystok
Alan Zalewski 4/17 Dziewi±tka £om¿a
Dawid Sarosiek 4/14 SPK Bia³ystok
Karol Kamiñski 4/10 SPK Bia³ystok
Tomasz Kardasz 4/8 SPK Bia³ystok
Szymon Chrzanowski 3/7  SPK Bia³ystok
Gabriel Zawadzki 4/7 SPK Bia³ystok
Hubert Mitkiewicz 4/2 SPK Bia³ystok
Micha³ Babiñczuk 3/2
Jakub Koz³owski 2/0 ¯ubry Bia³ystok

Trener: Andrzej Silielinikow

8


¦WIÊTOKRZYSKIE


12 zawodników
2 kluby

Daniel Piorun 4/31 UJK Kielce  >>>>>>>>>>>
Dominik Basa 4/28  UJK Kielce
Oskar Lesisz 4/20 MKK  Kielce
Jakub Kundera 4/19  MKK Kielce
Igor Augustyn 4/19 MKK Kielce
Igor Jurzyñski 4/13  UJK Kielce
Piotr Kaczmarczyk 4/12 MKK Kielce
Maciej Suwaluk 4/6 UJK Kielce
Adam Strojek 4/5  UJK Kielce
Jan Suchenia 4/5 MKK Kielce
Filip Smardzewski 4/4 MKK Kielce
Stanis³aw Strojek 4/3  UJK Kielce


Trenerzy: Przemys³a Sztorc
Asystent: Tomasz Serek


 
GRUPA A
Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie   113 :28  STATYSTYKI   MVP: Oskar Wysocki #15  VIDEO
Lubelskie - Opolskie  93 : 39 STATYSTYKI   MVP: Micha³ Grzesiak #7  VIDEO
¦wiêtokrzyskie - Opolskie  55 : 57 STATYSTYKI   MVP: Micha³ Przybylski #11  VIDEO
Podkarpackie - Lubelskie  84 : 64 STATYSTYKI   MVP: Karol Complak #5  VIDEO
Lubelskie -  ¦wiêtokrzyskie   135 : 31  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Tyburek #10  VIDEO
Opolskie - Podkarpackie  30 : 93  STATYSTYKI   MVP: Jakub Sudo³  VIDEO

1 Podkarpackie   6 pkt  +168
2 Lubelskie 5 pkt. +138
3 Opolskie  4 pkt. -115
4 ¦wiêtokrzyskie   3 pkt  -191


GRUPA  B
Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie  91 : 52  STATYSTYKI   MVP: Alan Duda  VIDEO
Podlaskie - Lubuskie  32 : 81  STATYSTYKI MVP: Pawe³ Wróbel   VIDEO
Warmiñsko-Mazurskie Lubuskie  91 : 62  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Duchnowski  VIDEO
Pomorskie Podlaskie 124 : 36  STATYSTYKI MVP: Kacper Lipiñski  VIDEO
Podlaskie - Warmiñsko-Mazurskie 26 : 110   STATYSTYKI   MVP:Maksymilian Tañski  VIDEO  
Lubuskie - Pomorskie  58 : 107  MVP: Jakub Birunt  STATYSTYKI   VIDEO

1 Pomorskie  6 pkt  +176
2 Warmiñsko-Mazurskie  5 pkt.  +74
3 Lubuskie 4 pkt.  -29
4 Podlaskie 3 pkt.  -221

przygotowa³ zibi


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi