News: Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.2002 Wrze¶nia 6-8.X.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 22 2018 22:00:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.2002 Wrze¶nia 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 6-8 pa¼dziernika w halach sportowych we Wrze¶ni przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Turniej Kadetów o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Po¶ród czo³owych m³odzie¿owych dru¿yn koszykówki z Polski najlepszy okaza³ siê Biofarm Basket Poznañ.

Turniej kadetów, którego organizatorem by³a SSP nr 6 we Wrze¶ni i Biofarm Basket Poznañ przez trzy dni rozgrywany by³ zarówno w hali sportowej SSP nr 6 jak i SSP nr 1 we Wrze¶ni. Sze¶æ stanowi±cych czo³ówkê krajow± w szkoleniu m³odzie¿y klubów zagra³o ze sob± w systemie ka¿dym z ka¿dym. Po wygraniu wszystkich piêciu pojedynków triumf ¶wiêci³ zespó³ Biofarm Basket Poznañ. Gracze z Poznania prowadzeni s± przez wrze¶nianina Cezarego Kurzawskiego, trenera, który przez kilka lat szkoli³ we Wrze¶ni m³odych zawodników MKS-u.

- Turniej we Wrze¶ni zorganizowali¶my z dwóch powodów. Pierwszym z nich by³o promowanie koszykówki i chêæ uruchomienia klasy sportowej o profili koszykówki przez Dyrektora SSP nr 6 we Wrze¶ni - Dariusza Andrzejewskiego. Drugim by³o to, ¿e przeprowadzenie tego turnieju w Poznaniu by³o trudne z powodu braku dostêpno¶ci hal sportowych. Do udzia³u w rywalizacji zaprosili¶my mistrzów województw z najlepszych o¶rodków, które w Polsce zajmuj± siê szkoleniem m³odzie¿y. Z moich obserwacji i rozmów ze znawcami tematu wynika, ¿e poziom rywalizacji sta³ na bardzo wysokim poziomie. Rzadko zdarza siê, aby 15-latkowie prezentowali tak wysokie umiejêtno¶ci – o turnieju mówi³ jeden z g³ównych organizatorów, trener Biofarmu Basket Poznañ Cezary Kurzawski. W Poznaniu udaje nam siê realizowaæ ¶wietny projekt, który jak widaæ przynosi zamierzone efekty. Staramy siê ¶ci±gaæ do naszego klubu najbardziej perspektywicznych zawodników z m³odych roczników. Cze¶æ graczy z dru¿yny kadetów trenuje z juniorami i zawodnikami wystêpuj±cymi w pierwszej i drugiej lidze. Nasi m³odzi zawodnicy maj± przez to niepowtarzaln± szansê na rozwój i podnoszenie swoich umiejêtno¶ci. Zespó³ w sk³adzie, który uczestniczy³ w turnieju na co dzieñ nie trenuje w komplecie ze sob± – koñczy³ swoj± wypowied¼ trener Biofarmu.przeprowadzony zosta³ Ogólnopolski Turniej Kadetów o Puchar Burmistrza Wrze¶ni. Po¶ród czo³owych m³odzie¿owych dru¿yn koszykówki z Polski najlepszy okaza³ siê Biofarm Basket Poznañ.


 Klasyfikacja koñcowa:​​

1. Biofarm Basket Junior Poznañ
2. UKS 7 Trefl Sopot
3. WKK Wroc³aw
4. Novum Bydgoszcz
5. £KS Szko³a Gortata £ód¼
6. Basket Koszalin

MVP:  Jeremiasz Marciniak - Biofarm Basket Junior Poznañ

Pierwsza pi±tka turnieju:
Jan Zieniewicz - WKK Wroc³aw
Patryk Zaj±c - BBJP
Daniel Zió³kowski - Trefl Sopot
Nataniel Kolasiñski - Novum Bydgoszcz
Kacper Maj - £KS Szko³a Gortata £ód¼

Najlepszy zawodnik dru¿yny:

Marcin Kowalczyk - WKK Wroc³aw
Olek Wi¶niewski - BBJP
Hubert £a³ak - Trefl Sopot
Bogusz Bia³ecki - Novum Bydgoszcz
Tomasz Kwieciñski £KS Szko³a Gortata £ód¼
Szymon Ju¼ków Basket Koszalin

Wyniki turniejowych spotkañ

Biofarm Basket Poznañ – £KS Szko³a Gortata £ód¼ 78:33
Novum Bydgoszcz – WKK Wroc³aw 55:45
Basket Koszalin – UKS 7 Trefl Sopot 38:82
Novum Bydgoszcz – Biofarm Basket Poznañ 46:67
Basket Koszalin – £KS Szko³a Gortata £ód¼ 45:55
UKS 7 Trefl Sopot – WKK Wroc³aw 58:66
Novum Bydgoszcz – Basket Koszalin 82:61
Biofarm Basket Poznañ – WKK Wroc³aw 63:46
£KS Szko³a Gortata £ód¼ – UKS 7 Trefl Sopot 33:66
Biofarm Basket Poznañ – Basket Koszalin 78:33
UKS 7 Trefl Sopot – Novum Bydgoszcz 80:50
£KS Szko³a Gortata £ód¼ – WKK Wroc³aw 48:54
Biofarm Basket Poznañ – UKS 7 Trefl Sopot 90-80
Novum Bydgoszcz – £KS Szko³a Gortata £ód¼ 73-59

​Podziêkowania dla Burmistrza Miasta Wrze¶ni oraz ogromne podziêkowania dla Dyrektora SPP 6 Pana Dariusza Andrzejewskiego ​​za pomoc w przygotowaniu i organizacji turnieju. ​Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi