News: Wroc³awski Festiwal Krasnal rocz.2007 Wroc³aw 10-12.XI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 19 2018 05:02:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
3 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
3 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
¦KM sezon 07/08 U-20 rocznik 89-88


Wroc³awski Festiwal Krasnal rocz.2007 Wroc³aw 10-12.XI.2017
Turnieje Podsumowanie
 FESTIWAL KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ROCZNIK 2007
WROC£AWSKI KRASNAL 2017


W dniach 10 – 12.11.2017 r. w hali WKK Sport Center, rozgrywany by³ turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala w roczniku 2007 i m³odsi. Klub WKK reprezentowa³y dwie dru¿yny WKK I Wroc³aw i WKK II Wroc³aw. Oprócz wroc³awskich koszykarzy, na parkiecie rywalizowa³y dru¿yny: UKS 7 Trefl Sopot, UKS 27 Katowice, ¯AK ¯ory i UKS Otmuchów.

W pi±tkowe popo³udnie, wszystkie zespo³y rozpoczê³y rywalizacjê w turnieju 3 x 3, graj±c na pe³nowymiarowym boisku. Ka¿dy zespó³ zosta³ podzielony na dwie dru¿yny, które rozgrywa³y swoje mecze w dwóch grupach. W sobotni poranek rozpoczê³y siê mecze fazy play-off, w których to najlepsza okaza³a siê ekipa ¯AK ¯ory I, pokonuj±c w finale pierwszy zespó³ UKS 7 Trefl Sopot. Na najni¿szym stopniu podium uplasowa³ siê drugi zespó³ UKS 27 Katowice. Na 4 miejscu swoj± rywalizacjê zakoñczy³ zespó³ WKK II Wroc³aw. Po zakoñczeniu zmagañ w turnieju 3 x 3, przyszed³ czas na konkursy, w których rywalizowali
m³odzi adepci koszykówki. Jako pierwsza odby³a siê rywalizacja w Skill Challange. Wzorowanym na Weekendzie Gwiazd koszykówki NBA, najszybciej i najbardziej efektywnie tor przeszkód pokona³ wychowanek WKK Wroc³aw Kacper Wnorowski. Ponadto odby³ siê Indywidualny i dru¿ynowy konkurs rzutowy a nagrodê dla najm³odszego zawodnika turnieju odebra³ zawodnik WKK II Wroc³aw, Oskar Turkiewicz urodzony w 2010 r.

Pó¼nym popo³udniem wystartowa³y rozgrywki grupowe turnieju 5 x 5. W pierwszej grupie zespó³ WKK II Wroc³aw, uleg³ ekipom z ¯OR i Otmuchowa , natomiast w drugiej grupie WKK I Wroc³aw, pewnie pokona³ zespó³ z Katowic i po bardzo emocjonuj±cym i wyrównanym pojedynku przegra³ nieznacznie z dru¿yn± z Sopotu.

W niedzielny przedpo³udnie pierwsi na parkiet wyruszyli zawodnicy WKK II Wroc³aw podejmuj±c w meczu o 5 miejsce dru¿ynê UKS 27 Katowice. M³odzi koszykarze, pokazali ducha walki o ka¿d± pi³kê, jednak po ambitnej walce przegrali ze starszymi nie raz o 3 lata ch³opakami z woj. ¶l±skiego. Nastêpnie na g³ównym boisku WKK Sport Center pojawili siê zawodnicy z WKK I Wroc³aw, którzy pewnie pokonali w meczu o 3 miejsce MKS Otmuchów. Mecz fina³owy zakoñczy³ siê zwyciêstwem UKS 7 Trefla Sopot, którzy wygrali z ¯AK ¯ory.

Dru¿yny przyjezdne by³y zakwaterowane w hotelu „Activ Hotel”, który tworzy wraz z WKK Sport Center, kapitalne miejsce do rozgrywania tego typu imprez sportowych. Wielkie podziêkowania dla rodziców zawodników WKK Wroc³aw, którzy aktywnie w³±czyli w organizacjê turnieju jak i doping podczas ca³ych zawodów, wspieraj±c wszystkie ekipy bior±ce udzia³ w turnieju. Podziêkowania tak¿e nale¿± siê dyrektorowi MCS-u we Wroc³awiu za wsparcie tego przedsiêwziêcia jakim by³ Turniej koszykówki o Puchar Wroc³awskiego Krasnala. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przez ten weekend Wroc³aw na pewno by³ stolic± polskiej
m³odzie¿owej koszykówki. Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ kolejnych turniejów i imprez sportowych na obiekcie WKK Wroc³aw.

¼ród³o informacji oraz wiêcej fotek
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi