News: XIII Pivot Cup ch³ i dz. rocz 2005 i 2006 ¯yrardów 29.VIII - 1.X.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:04:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIII Pivot Cup ch³ i dz. rocz 2005 i 2006 ¯yrardów 29.VIII - 1.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 XIII MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI
PIVOT CUP ¯YRARDÓW 2017
ZAKOÑCZONY

31 zespo³ów m³odzie¿owych, ponad 450 uczestników, 80 meczy rozgrywanych na terenie ¿yrardowskich hal sportowych w czterech kategoriach wiekowych (dziewcz±t i ch³opców z rocznika 2005 I 2006), to liczby okre¶laj±ce rozgrywany w dniach 29.09-01.10.2017 w ¯yrardowie XIII Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki PIVOT CUP.

Impreza zorganizowana przez M³odzie¿owy Klub Koszykówki przy wspó³pracy z UKS „Trójka” ¯yrardów oraz ZSP nr 3 i LO w ¯yrardowie by³a tak, jak wcze¶niejsze Festiwale, jedn± z najwiêkszych tego typu imprez dla m³odych adeptów koszykówki zorganizowanych w Polsce.

 W trakcie fina³owych meczy festiwalu kibice wype³nionej po brzegi hali sportowej AQUA w ¯yrardowie mogli obserwowaæ wiele zaciêtych spotkañ, byli ¶wiadkami zaciêtej sportowej rywalizacji najm³odszych koszykarzy I koszykarek. Po sportowych zmaganiach pierwszego dnia imprezy wszyscy uczestnicy bawili siê na disco party a drugiego dnia brali udzia³ w konkursach sportowych: rzutów osobistych i rzutów z trzech pozycji. W dniu fina³ów zorganizowano wiele atrakcji dla kibiców, podczas zakoñczenia wrêczono mnóstwo nagród dla uczestników (ka¿dy uczestnik wyjecha³ z poka¼n± torb± upominków), w¶ród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe. Wybrano MVP Festiwalu oraz MVP ka¿dego zespo³u, wyró¿nieni otrzymali atrakcyjne nagrody. Jak co roku zapewne nikt z obecnych nie czu³ siê zawiedziony opuszczaj±c ¯yrardów, mecze fina³owe dostarczy³y niezliczonej ilo¶ci emocji kibicom i sympatykom koszykówki, a zawodnikom wielu ³ez szczê¶cia. Ju¿ teraz wielu z nich deklarowa³o swój udzia³ kolejnej edycji Festiwalu.

PIVOT CUP to ogromne przedsiêwziêcie logistyczne, tylko dziêki zaanga¿owaniu instytucji i pracy wielu osób uczestnicy Festiwalu s± zawsze zadowoleni z warunków pobytu na obiektach imprezy. W tym miejscu wielkie podziêkowania nale¿± siê Pani Miros³awie Barañskiej, dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3 w ¯yrardowie oraz Pani Beacie Stawickiej, dyrektorowi Liceum Ogólnokszta³c±cemu, które wspiera³y Festiwal logistycznie. To dziêki im osobistemu zaanga¿owaniu i ofiarno¶ci pracowników szkó³ organizacja tegorocznego Festiwalu by³a na najwy¿szym poziomie.

Osoba, której nale¿± siê szczególne podziêkowania za olbrzymi wk³ad w organizacjê tegorocznego ¦wiêta Koszykówki PIVOT CUP to Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w ¯yrardowie - Robert Janiszewski, dziêki któremu wszyscy uczestnicy Festiwalu wyje¿d¿ali z ¯yrardowa z wielk± ochot± powrotu na kolejn± edycjê imprezy. 
Tegoroczny Festiwal by³ wspó³finansowany ze ¶rodków publicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Funduszu Inicjatyw Spo³ecznych.

FOTO ORGANIZATOR

 MVP - Najlepsi Zawodnicy Festiwalu:
Kategoria 2005 ch³opcy         Jan Nowicki – BASKET TEAM Suchy Las
Kategoria 2006 ch³opcy         Filip Borek –  AK Komorów
Kategoria 2005 dziewczêta   Daria £apiñska – UKS Trójka ¯yrardów
Kategoria 2006 dziewczêta   Maria Pierc – UKS Trójka ¯yrardów

Zwyciêzcy konkursów:
Rzuty Osobiste Trenerów: REMIGIJUS BARDAUSKAS – SABONIS BC Litwa
Rzuty Osobiste Zawodników: BARTOSZ DZIEKAÑSKI – MKS D±browa Górnicza
Rzuty z Trzech Pozycji: ANDRIUS DALMANTAS  – SABONIS BC Litwa

OSTATECZNA KLASYFIKACJA / MVP ZESPO£U
 
KATEGORIA DZIEWCZ¡T 2005
1 UKS TRÓJKA ¯yrardów - Oliwia Soko³owska
2 MPKK Soko³ów Podlaski - Wiktoria Kobyliñska
3 mMKS MOS ¦LÊZA Wroc³aw - Katarzyna Zienkiewicz
4 MKS ÓSEMKA Skierniewice  - Wiktoria Kurlikowska
5 UMKS KSIʯAK £owicz - Karolina Blus
6 UKS ATLAS Ksawerów - Wiktoria Kunka

KATEGORIA DZIEWCZ¡T 2006

1 UKS TRÓJKA ¯yrardów - Gaja Wróbel
2 MKS Grójec - Zuzanna Podzendek
3 MKS ÓSEMKA Skierniewice - Zofia Jañczuk
4 UKS HASTEX Ksawerów - Joanna W³odarczyk
5 UKS TRÓJKA Nidzica - Oliwia Osiñska

 KATEGORIA CH£OPCÓW 2005
1 BASKET TEAM Suchy Las - Piotr Szczêsny
2 SABONIS BC Litwa - Arminas Barcckas
3 MKS D±browa Górnicza - Jakub Wojda³a
4 UKS TRÓJKA ¯yrardów - Igor Grzesiak
5 AZS UJK Kielce - Daniel Piorun
6 WARSAW BASKETBALL I - £ukasz Mordyñski
7 AK KOMORÓW - Franciszek Wduwik
8 MKS ÓSEMKA Skierniewice - Nikodem Tartanus
9 UKKS KSIʯAK £owicz - Antoni Wróblewski
10 MUKS Piaseczno - Micha³ Terkowski
11 UKS SKM Nowa Sól - Franciszek Kacprzak
12 WARSAW BASKETBALL II - Julian Jachowicz

 KATEGORIA CH£OPCÓW 2006

1 AK Komorów - Marek Bukowski
2 SKS KASPROWICZ Inowroc³aw - Antoni Gawarecki
3 MKS ÓSEMKA Skierniewice - Dorian El-Ward
4 MUKS Piaseczno - Mateusz Harke
5 UKS TRÓJKA ¯yrardów - Bartosz Rosiñski
6 UKS JAR Elbl±g - Szymon Glaner
7 KS SUDETY Jelenia Góra - Bartosz Suchecki
8 AZS UJK Kielce - Kacper Ko³odziejczyk

GRY FINA£OWE KAT. DZIEWCZ¡T 2006
o III miejsce   UKS HASTEX Ksawerów - MKS ÓSEMKA Skierniewice   12 – 34
Fina³    UKS TRÓJKA ¯yrardów  - MKS Grójec  30 – 22

GRY FINA£OWE KAT. CH£OPCÓW 2005

UKS TRÓJKA ¯yrardów   -  AK Komorów   27 : 24
WARSAW BASKETBALL I -  BASKET TEAM Suchy Las  17 : 49
MKS D±browa Górnicza - MKS ÓSEMKA Skierniewice   73 : 26
AZS UJK Kielce  - SABONIS BC Litwa   31 : 50

AK Komorów  - AZS UJK Kielce   33 : 35
WARSAW BASKETBALL I  -  MKS ÓSEMKA Skierniewice  44 : 39  
UKS TRÓJKA ¯yrardów - SABONIS BC Litwa  26 : 57
BASKET TEAM Suchy Las - MKS D±browa Górnicza 35 : 30

o VII miejsce  AK Komorów -  MKS ÓSEMKA Skierniewice 32 : 28                 
o V miejsce: WARSAW BASKETBALL -  AZS UJK Kielce  42 : 43            
o III miejsce: MKS D±browa Górnicza -  UKS TRÓJKA ¯yrardów 19 : 62        
Fina³: BASKET TEAM Suchy Las -  SABONIS BC Litwa 33 : 35 

GRY FINA£OWE KAT. CH£OPCÓW 2006

AK Komorów  - MUKS Piaseczno   30 – 24
MKS ÓSEMKA Skierniewice - SKS KASPROWICZ Inowroc³aw  26 – 31
UKS TRÓJKA ¯yrardów -  KS SUDETY Jelenia Góra  41 - 12
AZS UJK Kielce - UKS JAR Elbl±g 17 - 56

o VII miejsce KS SUDETY Jelenia Góra - AZS UJK Kielce  42 – 24
o V miejsce  UKS TRÓJKA ¯yrardów - UKS JAR Elbl±g   33 – 28
o III miejsce MUKS Piaseczno  -  MKS ÓSEMKA Skierniewice   30 – 22
Fina³  AK Komorów  -  SKS KASPROWICZ Inowroc³aw   69 – 39
 


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKZ Zabrze- Kêdzierzyn Ko¿le
MKZ Zabrze- Kêdzierzyn Ko¿le
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi