News: ME U16 rocznik 2001 Sofia Bu³garia 10-19.VIII.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:41:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U16 rocznik 2001 Sofia Bu³garia 10-19.VIII.2017
Kadra Polski
 1 Grecja
2 Holandia
3 Gruzja
..................
4 Anglia
5 Ukraina
6 Belgia
7 Wêgry
8 Czechy
9 Bia³oru¶
10 Polska


KLASYFIKACJA IX-X


Polska - Bia³oru¶ 82 : 73  STATYSTYKI


KLASYFIKACJA IX-XII


Polska - Bo¶nia/Hercegowina  82 : 54  STATYSTYKI

KLASYFIKACJA IX-XVI


Polska - Islandia  62 : 58  STATYSTYKI VIDEO

GRUPA  ,,B,,

Polska - Dania  80 : 43  STATYSTYKI

Holandia - Polska  69 : 54  STATYSTYKI  VIDEO

Polska - Ukraina  59 : 57  STATYSTYKI

Cypr - Polska  56 : 88  STATYSTYKI

Bu³garia - Polska  75 : 72  STATYSTYKI

1 Holandia 10 pkt.  (+160)
2 Ukraina 8 pkt. (+66)  (+20)
3 Polska 8 pkt. (+53)  (-1)
4 Bu³garia  8 pkt.  (+1)  (-19)
5 Dania 6 pkt. (-130)
6 Cypr  5 pkt.  (-150)

OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW EUROPY U16 DYWIZJA B

FOTO GALERIA FB KADRY
 

 Sztab szkoleniowy:

Trener g³ówny: Micha³ Mróz - Asseco Gdynia
Asystent trenera: Piotr Piecuch - TS Wis³a Kraków
Asystent trenera: Rafa³ Gil - UMKS Kielce
Trener motoryki: Krzysztof Pakólski - 7 Trefl Sopot
Fizjoterapeuta: Magdalena Chojnecka - AZS UJK Kielce

VIDEO PREZENTACJA DRU¯YNY
 
SK£AD KADRY  U16 rocznik 2001/2002

Sobkowiak Adrian
Basket Pi³a
SF 181 cm.
22.02.2001
Kaszowski Mateusz
£añcut / WKK
19.02.2001
SG  178 cm.
Yoka-Bratasz Igor
WKK Wroc³aw
PG 179 cm.
12.03.2001
Korolczuk Mi³osz
Asseco Gdynia
PG / 184 cm
24.04.2001
Lentka Aleksander
WKK Wroc³aw
194 / SF
3.02.2001
K³aczek Kacper
Mickiewicz Katowice
SF / 190 cm.
6.01.2002
Czempiel Mateusz
¦l±sk Wroc³aw
SG / 184 cm
20.07.2001
Ulczyñski Jakub
Novum Bydgoszcz
195 cm / PF
2.02.2002
Klawa £ukasz
Trefl Sopot
PF 200 cm.
16.06.2001
Kulikowski B³a¿ej
Trefl Sopot
SG / 193 cm.
3.01.2001
Zapa³a Szymon
Kadet O¶wiecim
C 208 cm.
9.05.2001
Kosiuk Wojciech
Pi±tka Lublin
PF / 192 cm.
6.06.20015 all-stars oraz MVP 

Komentarze
BRODA67 dnia sierpie 19 2017 18:51:43
po co komu te krzyki i piski "niby"deprymuj±ce RYWALA ...to tak delikatnie
tafal1978 dnia sierpie 20 2017 11:27:33
Ogl±daj±c wielodniowe zmagania m³odych koszykarzy z rocznika 2001, wywnioskowa³em brak ogrania meczowego u 3/4 graczy ze sk³adu. Nasza kadra EWIDENTNIE by³a s³absza fizycznie od grupowych rywali. Ogromnym zaskoczeniem jest brak wszechstronnego zawodnika Wicemistrza Polski - Mi³osza Góreñczyka.
Zapraszam do wspólnej dyskusji na temat ca³ego turnieju .
Pozdrawiam
ToniK dnia sierpie 20 2017 12:08:12
r30;brak ogrania meczowegor30;. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e to jest pierwszy rocznik który zosta³ uszczê¶liwiony now± passarell±. Nie twierdzê, ¿e to jest gówna przyczyna takiego wyniku, ale na pewno administracyjne odbieranie minut liderom, nie pomaga kadrze.
TON341 dnia sierpie 23 2017 18:46:22
Ka¿dy z uczestników gra³ w tym samym systemie...ale najwa¿niejsze jest to ¿e nie ma rotacji w kadrze...przez tyle lat te same twarze...z ca³ym dla nich szacunkiem ale umiejêtno¶ci ch³opców w ca³ej Polsce id± w górê wiêc mo¿e warto poszukaæ....nie da siê byæ mistrzem ¶wiata przez kilka sezonów...pozdrawiam
adaykola dnia wrzesie 05 2017 22:26:25
tafal1978 jako¶ dyskusja na temat dokonañ naszych kadetów nie rozwinê³a siê. Narazie cisza i g³usza. Ja siê odezwê bo widzê ¿e inaczej bêdzie dalej cisza. Mo¿e mi uda siê sprowokowaæ jak±¶ wiêksz± dyskusjê.
Muszê siê zgodziæ z Zibim, ¿e to jest najgorszy wynik naszych kadetów od dawna, mimo ¿e ten rocznik za mocny w Europie nie jest.
Mieli¶my szansê na stworzenie fajnego, mocnego team'u, który móg³by siê pokusiæ o awans do dywizji A. No i niestety szansa zosta³a zaprzepaszczona. Pytanie dlaczego????
TON341 dnia wrzesie 07 2017 01:55:44
Swoje zdanie ju¿ wyrazi³em i my¶lê ¿e dotyczy ono równie¿ innych roczników. Dodatkowo móg³bym zadaæ pytanie trenerowi kadry po co powo³ywani byli ch³opcy z rocznika m³odszego??? Czy¿by brakowa³o uzdolnionej m³odzie¿y w tym roczniku? Zabrak³o moim zdaniem scoutingu i realnej oceny aktualnej dyspozycji....ale ile w kraju kibiców ty³u trenerów 😁 pozdrawiam wszystkich. nie
Hunter23 dnia wrzesie 07 2017 18:34:48
To ¿e pojecha³a dwója z m³odszego rocznika to dobrze pod k±tem nabrania do¶wiadczenia w przysz³orocznych ME.Tak robi wiêkszo¶æ kadr patrz±c do przodu.Pytanie czy granie ultra small ball z dwoma jedynkami by³o dobrym pomys³em.Sprawdza³o siê ze s³abszymi zespo³ami . Z wysokim i klasowym zespo³em jak Holandia ju¿ by³ problem gdzie na pozycji 1 i 2 grali ch³opcy od 190 cm do 200 cm.Zabrak³o fizyczno¶ci.Dodatkowo chyba jak napisa³ TON31 nie do koñca przemy¶lany scouting...Pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi