News: Icon odzie¿ oraz sprzêt sportowy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 21 2018 07:01:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Icon odzie¿ oraz sprzêt sportowy
Reklama
 Icon to rzetelna i wyspecjalizowana firma w produkcji odzie¿y sportowej oraz sprzêtu sportowego.

Stroje sportowe to nasza pasja! Ca³y czas zbieramy do¶wiadczenie w sprzeda¿y strojów sportowych dla klubów, szkó³ oraz dru¿yn.
Na bazie tego do¶wiadczenia oferujemy profesjonaln± obs³ugê oraz gwarantujemy najwy¿sz± jako¶æ produktów. Staranno¶æ wykonania, oryginalne wzornictwo oraz przystêpna cena sprawiaj± i¿ marka ICON jest cenion± firm±.

Najwa¿niejsze cechy naszej odzie¿y to:
wygoda - idealne dopasowanie do sylwetki sportowca gwarantuj±ce swobodê ruchów
komfort - materia³y zapewniaj±ce w³a¶ciwy mikroklimat wokó³ cia³a, odprowadzanie wilgoci i utrzymanie w³a¶ciwej temperatury
trwa³o¶æ - odzie¿ sportowa nara¿ona jest na du¿o wiêksze obci±¿enie, du¿o wy¿sz± czêstotliwo¶æ prania, wp³yw niekorzystnych czynników takich jak pot i brud.
estetyka - trwa³o¶æ kolorów oraz nadruków, niepowtarzalne indywidualne wzory graficzne - grafik tworz±c stroje, kierujê siê barwami klubu i uwagami uwzglêdnionymi przy zamówieniu przez dan± dru¿ynê.
Wiêkszo¶æ wzorów graficznych powstaje od zera.
Oczywi¶cie mo¿na zasugerowaæ siê gotowymi wzorami, które znajd± Pañstwo na naszej stronie icon24.eu

Wykorzystujemy dzianinê przystosowan± do odzie¿y sportowej, która to jest jedn± z najbardziej wymagaj±cych. Dzianiny dla sportowców s± nara¿one na skrajne obci±¿enia, promieniowanie UV, wysok± wilgotno¶æ. Musz± byæ bezpieczne i gwarantowaæ najwy¿szy komfort. Aby sprostaæ tym wymaganiom nie mo¿emy pozwoliæ sobie na kompromisy. Musimy postawiæ na jako¶æ!

Aby zapewniæ najwy¿sz± jako¶æ, przez d³ugi czas nasi fachowcy oraz wybrani przez nas zawodnicy testowali materia³y, by wybraæ technologiê, która siê optymalnie sprawdzi na boiskach koszykarskich. Zwracamy szczególn± uwagê na to, aby produkowane przez nas wyroby by³y wyj±tkowe, przyjazne dla sportowca oraz zapewnia³y komfort gry.
To w³a¶nie odró¿nia nas od innych producentów odzie¿y.
 
ICON to pasja do sportu na najwy¿szym poziomie


Je¶li pragniesz ubraæ siebie lub swoj± ekipê w sprzêt renomowanej marki, jak± jest ICON zapraszamy do zapoznania siê z ofert± sprzêtu sportowego

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi