News: VII Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 13-15.X.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:39:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 13-15.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczy³ siê VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki - Basket Cup Bydgoszcz dla ch³opców z rocznika 2005 i m³odszych.

Turniej w liczbach: Przez 3 dni, 8 dru¿yn rozegra³o 20 meczy, w których to w sumie 109 zawodników zdoby³o 1877 punktów!

UKS Basket Regnum Bydgoszcz Po 3,5 roku organizowania  turniejów doczeka³ siê podium

Fundatorem nagród byli Kujawsko-Pomorski Zwi±zek Koszykówki i Kolejowe Zak³ady £±czno¶ci.
Dziêkujemy za przybycie przedstawicieli wymienionych Patronów, którzy zaszczycili zawodników wrêczaniem medali, pucharów oraz nagród sk³adaj±c szczere gratulacje.
Z ramienia KPZKosz: Vice Prezes Dariusz Konecki
Z ramienia KZ£: Dyrektor ds. Marketingu Krzysztof Wysocki

 Ju¿ od samego pocz±tku turnieju dwie dru¿yny Hutnik Warszawa i Chromik ¯ary dawa³y sygna³ grania w Finale. Wydawa³o siê ¿e faworytem jest Hutnik Warszawa (wygrali Chromikami na turnieju w Wieliczce) Atutem  trenera Rados³awa Barcza s± bli¼niacy Kacper i Jakub Mysiorkowie (w fina³owym meczu nie zawiedli  zdobywaj±c ³±cznie 29 punktów), ma³o tego wyeliminowali z gry najlepszego strzelca Hutnika Maksa Oszako który w meczu o najwy¿sz± stawkê nie zdoby³ punktu ( chyba to by³a recepta na z³oto) W koñcówce meczu kiedy to Hutnicy dogonili Chromik ( na jeden punkt) mieli¶my dreszczyk emocji. Ostatni punkt mecz zdoby³ £ukasz Kowalczyk. Napiêty terminarz turnieju nie pozwoli³ na przeprowadzenie konkursów przez zibiego. Zawodnik Chromika  £ukasz Kowalczyk powiedzia³ zibi nie wa¿ne nagrody konkursy wa¿ne ¿e przyjecha³e¶ do Bydgoszcz za mi³e s³owa £ukasz otrzyma³ od SKM koszulkê. W sobotê by³o chwilê czasu by zwiedziæ stolice województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dziêkujemy równie¿ wszystkim kibicom za doping, osobom, które pracowa³y na to, by organizacyjnje stworzyæ super koszykarsk± imprezê w naszym mie¶cie, wszystkim dru¿ynom i ich trenerom za wspólne emocje sportowe i stworzenie niepowtarzalnego klimatu.

SKM dziêkuje  za zaproszenie na turniej i pokrycie kosztów transportu Ruda ¦l±ska- Bydgoszcz Ruda ¦l±ska. By³ to pierwszy turniej rocznika 2005 w tym sezonie z obecno¶ci± SKM i pierwszy organizowany przez Regnum


 MVP:
Kacper Mysiorek 
Chromik ¯ary

 Najlepszy rozgrywaj±cy
Maks Oszako
MUKS Hutnik Warszawa

 Najlepszy obroñca:
Mateusz Pawlak
Regnum Basket Bydgoszcz

 Najm³odszy zawodnik:
Rafa³ Budysz
Basket Regnum Bydgoszcz

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI
 
 5 ALL-STARS:

* Kacper Reczyñski - Chromik ¯ary
* Szymon Soszyñski - MUKS Hutnik Warszawa
* Ivo Roth - Regnum Basket Bydgoszcz
* Filip Kucharski - ¦l±sk Wroc³aw
* Dawid Ciesielski - M³ode Lwy Gdañsk


 Najlepsi strzelcy turnieju:
1 Mysiorek  Jakub 89 pkt. Chromik
2 Mysiorek  Kacper 85
3 Myd³owski Benedykt  75 Hutnik
4 Oszako Maks 70 Hutnik
5 Borowski Ernest 64 Koszalin
6 Ciesielski Dawid 62 Gdañsk
7 W³oszczyk Filip  60 Stores
8 Kucharski  Filip 59 ¦l±sk
9 Schleifer Antoni  48 Gdañsk
10 Szweda  Patryk 49 Bydgoszcz


MECZ O 7 MIEJSCE: ¯ak Koszalin - Stores Wroc³aw   62 :35
O 5 MIEJSCE: Novum Bydgoszcz - M³odeLwy Gdañsk 49 : 56
MECZ O 3 MIEJSCE: Regnum Basket Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw  35 : 30
FINA£: MUKS Hutnik Warszawa - Chromik ¯ary  45 : 47

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

Miejsce -
trener

 Numer.......zawodnik.....punkty.......................

1
Trener:
Rados³aw Barcz

 UKS Chromik  ¯ary
4 G³adysz Miko³aj  0
5 Jankowski  Sebastian  4+0+4+0+2 = 10
6 Górski  Patryk  7
7 Adamczewski  Maciej  1
8 Kowalczyk  £ukasz  6+5+10+4+0 = 25
9 Boczarski  Kacper  8
10 Burcon  Alan 3+2+5+0+0 = 10
11 Ho¶ci³owicz Marcel  0+2+0+10+6 = 18
12 Hejmanowski  Aleks 6
13 Kêpiñski Szymon 6+0+7+0+4 = 15
14 Mysiorek  Jakub 16+14+23+18+18 = 89
15 Reczyñski  Kacper 4+4+4+2+4 = 18
16 Korzeniowski  Kacper  2
17 Mysiorek  Kacper 16+14+16+28+11 = 85
2

Trenerka:
Iwona Olesiewicz


MUKS HUTNIK WARSZAWA
4 Wojciechowski Antek  2
5 Oszako Maks  21+19+17+13+0 = 70
6 Rogowski Kacper  8
7 Pieñkowski  Stasiek  2
8 Skwarek  Alek 0+2+4+2+2 = 10
10 Jurkiewicz Józek  8
11 Dowiatt Micha³  3+11+0+4+0 = 18
12 Szumert Jakub 15+5+4+9+13 = 46
13 Jagie³³o Olek 6+6+12+2+2 = 28
14 Soszyñski  Szymon 8
15 Koselski Antoni 2
16 Myd³owski Benedykt  18+8+22+10+17 = 75
17 Manowski Bruno 12+10+8+13+0 = 43
3

Trener:
Mateusz Skrzela
  REGNUM BASKET  BYDGOSZCZ
1 Klabacha Damian 0
3 Pawlak Mateusz 9+3+4+10+5 = 31
6 £aski Sylwester  6
7 Roth Ivo 6+10+19+0+6 = 41
8 Barwiñski Jan 3
9 Dybek Jakub 0
11 Budziak Tymoteusz 5+3+7+4+11 = 30
12 Budysz Rafa³ 2
14 Koñczal Mateusz  0+6+5+4+4 = 19
15 Szaflik Filip 2
24 Kos Aleksander 7
30 Urbañski Tomasz 4+3+3+5+5 = 20

4

Trener :
Kolis Jacek
 WKS ¦L¡SK WROC£AW
1 Kucharski  Filip  8+17+12+12+10 = 59
2 Dobrzyñski Bartosz  0+0+12+8+2  = 22   
8 Czerwiñski  Micha³ 5+0+4+2+3 =14
9 Nêcki  Jêdrzej  2
12 Sasiak Bartosz  0+4+0+5+6 = 15
15 Tomczyk Bartosz  3
17 Stañs³awski Damian 7
23 Ferens Filip  5+11+14+2+3 = 35
25 Rychlik Konrad 9
30 Surmiak Cezary  0
45 Ilincki Aleksander 6+8+5+2+2 = 23
99 Szostak Maciej 4

5
 M£ODE LWY GDAÑSKIE

6 Skowroñski Dawid 0+2+0+8+0 = 10
8 Dawid Pup³awski 3+4+8+7+8 = 30
10 Pietrzak Mateusz 4
14 Pietryñski Piotr 4+1+2+3+1 = 11
16 Ciesielski Dawid  4+9+19+11+19 = 62
18 Schleifer Antoni 4+10+7+10+17 = 48
19 ¦liwa Jan 2
22 Chmurak Pawe³  0+6+4+7+2 = 19
23 Sierota W³adys³aw 8
24 Ksi±¿ek Dawid  0+12+2+6+7 = 27
28 Ku¼nia Mateusz  4
6

Trener :
Kulczyk Maciej
 NOVUM  BYDGOSZCZ
4 Kachelski  Miko³aj  12+4+0+0+6 = 22
6 Polacki Wojciech 2
7 Barañczuk  Piotr  0+0+0+6+6 = 12
8 Koz³owski  Adam 6+5+0+8+1 = 20
9 Mo¿yñski  Pawe³  7
11 Lichowski Oliwier 11+1+5+11+12 = 40
13 Kry¶ Marcin  14+1+10+6+7 = 38
14 Batkowski  Oliwier  0
15 Komorwski  Milan 0
17 Szweda  Patryk 6+14+16+13 = 49
0 S³aboszewski  Krystian  2+10+6+0+2 = 20

7

Trener:
Czarnota Jacek
 MKKS ¯AK KOSZALIN
4 Zelig Damian  4
5 Magdziñski Gracjan 5+6+2+14+14 = 41
6 G³odek Piotr  6+2+2+6+0 = 16
7 Sikora Mateusz  1+1+10+11+4 = 27
8 Lary¶ Filip  4
9 Jastrzêbski Natan  0
10 Mataczyñski Wiktor   2+2+4+8+4 = 20
11 Lewandowski Kacper  5+7+7+22 = 41
12 Gwó¼d¿  Jêdrzej  2+2+2+2+3 =11
13 Krupa Micha³  7+0+2+0+9 = 18
14 Borowski Ernest  2+17+10+17+18 = 64
15 S³owiñski Szymon  9
00 Dro¼dziel Kacper 0+6+2+1+4 = 13
8

Trener :
Grabowski Mi³osz
  STORES SP78 Wroc³aw
4 Dukat Micha³  0
5 P³usa Jakub 5
6 Kondracki Alan  9+5+7+9+6 = 36
7 Bukwald Jakub  0
8 W³oszczyk Filip  13+3+17+17+10 = 60
9 Szponder Olivier  5
10 Kondracki Dawid  9+10+9+7+6 = 41
11 Groblicki  Igor 0+1+5+9+4 = 19
12 Majdowski  Mi³osz  2
13 Kachel Jêdrzej 0
14 Murawski  Jakub 0
17 Stahl Maksymilian  0
18 Szymañski  Piotr  2


mecz o V-VIII: Stores Wroc³aw -  M³ode Lwy Gdañsk  41 : 61
mecz 0 V-VIII: ¯ak Koszalin  -  Noum Bydgoszcz 51 : 55
PÓ£FINA£: Regnum Bydgoszcz  -  MUKS Warszawa  23 : 63
PÓ£FINA£: Chromik ¯ary  -  ¦l±sk Wroc³aw  62 : 37

GRUPA A
STORES 78 WROC£AW vs UKS CHROMIK ¯ARY  23 : 71
UKS BASKET REGNUM  vs MKKS ¯AK KOSZALIN  37 : 34 p.d
UKS BASKET REGNUM  vs UKS CHROMIK ¯ARY  52 : 27
MKKS ¯AK KOSZALIN vs STORES 78 WROC£AW  47 : 36
MKKS ¯AK KOSZALIN vs UKS CHROMIK ¯ARY  65 : 71
UKS BASKET REGNUM  vs STORES 78 WROC£AW  40 : 31

1 UKS CHROMIK ¯ARY  3/0  6 pkt.
2 UKS BASKET REGNUM  2/1  5 pkt.

3 MKKS ¯AK KOSZALIN  1/2  4 pkt.
4 STORES 78 WROC£AW 0/3  3 pkt.


GRUPA B

NOVUM BYDGOSZCZ vs MLODE LWY GDAÑSKIE  39 : 46  (10-3, 2-10, 13-10, 14-23)
MUKS BASKET WARSZAWA vs ¦L¡SK WROC£AW  84 : 30  (24-11, 6-14, 32-2, 22-3)
MKS NOVUM BYDGOSZCZ vs ¦L¡SK WROC£AW  53 : 52
MUKS BASKET WARSZAWA vs MLODE LWY GDAÑSKIE  67 : 19
MKS NOVUM BYDGOSZCZ vs MUKS BASKET WARSZAWA  29 : 70
¦L¡SK WROC£AW vs MLODE LWY GDAÑSKIE  54 : 44

1 MUKS BASKET WARSZAWA  3/0   6 pkt.
2 ¦L¡SK WROC£AW  1/2 2pkt.  (+9)

3 M£ODE LWY GDAÑSKIE  1/2  3 pkt. (-3)
4 MKS NOVUM BYDGOSZCZ  1/2 3 pkt. (-6)

 Przygotowa³  Zibi..do zobaczenia na kolejnych turniejach w BydgoszczyKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.96 TNO Szczyrk.
Polska r.96 TNO Szczyrk.
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi