News: MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Fina³ - Opalenica 13-17.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 21 2018 06:54:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Fina³ - Opalenica 13-17.VI.2017
U-14 M³odzicy St.
 Zaczynaj±c podsumowanie Fina³ów Mistrzostw Polski  w najm³odszej kategorii U14 chcia³bym w imieniu Brajana Mroczkowskiego podziêkowaæ organizatorom oraz rodzicom za kwestê na rzecz rehabilitacji po wypadku samochodowym bardzo utalentowanego 12-letniego koszykarza z Nenufaru E³k. Przez piêæ dni w sklepiku by³a udostêpniona puszka do której wrzucano pieni±¿ki za kawê, herbatê czy ciastko w sumie nazbierano 1000 z³oty (zebrana kwota ju¿ przelana na konto Nenufara dla Brajana)

By³y  to moje czwarte Fina³y w Opalenicy (dwa raz U14 i dwa razy U16) jestem przekonany ¿e nie ostatnie.  Gdy zapytano mnie czy poprzednie Fina³y by³y lepsze czy gorsze pod wzglêdem organizacji, moja odpowied¼ brzmi nie, nie by³y. Ka¿de Fina³y by³y zorganizowane na takim samym wysokim poziomie organizacyjnym ! Chyle czo³a w kierunku Prezesów BT Opalenica. W tym roku na organizacje Fina³ów zarz±d BT Opalenica mia³a zaledwie siedem dni ! Nikt spo¶ród pozosta³ych finalistów nie z³o¿y³ aplikacji do PZKOSZ o organizacje,  dobrze ¿e mamy ,,tak± Opalenice,, i pomoc od miasta i sponsorów. W porównaniu do Fina³ów U20, U18 czy U16 czternastoletni finali¶ci w Grodzisku Wielkopolskim mieli najlepsze warunki zakwaterowania

 Po ka¿dym spotkaniu (18) wybrano MVP meczu wyró¿niony zawodnik otrzyma³ pami±tkowa statuetkê. Na zakoñczenie  trenerzy wybrali wyró¿nionych zawodników w swoich dru¿ynach od miejsca 5-8 zawodnicy otrzymali statuetki i okoliczno¶ciowe kalendarze NBA.W tym miejscu dziêkuje Drukarni Chroma z ¯ar za Kalendarze z miejsc 1-4 zawodnicy otrzymali markowe pi³ki (prezent PZKosz). Pierwsza pi±tka turnieju otrzyma³a torby sportowe spalding. MVP otrzyma³ statuetkê , torbê i pi³kê. Najlepszy strzelec i zbieraj±cy otrzymali statuetki. Oprócz pi³ek wszystkie powy¿sze nagrody oraz Puchary za miejsca V-VIII s± od organizatora BT Opalenica. PZKosz przekaza³ 3 puchary, 3 komplety medali, 5 pi³ek i flagê Mistrzów

Ju¿ wcze¶niej pisali¶my ¿e bêd± to ciekawe fina³y których dawno nie by³o. Po przegranych spotkaniach WKK Wroc³aw (1 pkt z Wilkami) , MOSM Bytom, ¦l±ska Wroc³aw czy gospodarze BTO (pora¿ka po dogrywce z TKM) widzieli¶my na twarzach trenerów z³o¶æ boiskowa a u m³odych ch³opców ³zy w oczach.

Ale by³y te¿ ³zy rado¶ci (Kacper Kazimierski) zawodnik Wilków Morskich po jedno-punktowym zwyciêstwie nad WKK p³aka³ jak niemowlak mówi±c zibi JESTE¦MY W CZWÓRCE,, pokonali¶my WKK

Mistrzowie Polski TKM W³oc³awek w pó³finale a potem w finale zagrali  rewelacyjnie zachowuj±c w ka¿dym pojedynku zimna krew. Ch³opcy  trenera Krystiana Kurlapskiego pokazali charakter, a ich emocjonuj±ce wrêcz dramatyczne koñcówki dla kibiców by³y ,,horrorami,,

Gdy organizatorzy wrêczali Puchary za miejsca 1-8 komentator za ka¿dym razem powtarza³ ch³opcom jeste¶cie w najlepszej ósemce w Polsce jeste¶cie koszykarsk± Elit± !
Nie potrafiê zrozumieæ trenera Ochoty Warszawa Tomasza Fodera który d³ugo nie potrafi³ pogodziæ siê z pora¿k± w Finale z TKM (pierwszy przegrany mecz w tym sezonie) Historyczne Wice-Mistrzostwo Polski to ogromny sukces Warszawskiej dru¿yny. Zastanawia nas dlaczego trener Tomasz Foder wystawi³ do Pi±tki ALL-STARS zawodnika który praktycznie nie gra³ z powodu kontuzji ( po raz pierwszy spotka³em siê z takim przypadkiem)

Prawie wszystkie spotkania ogl±da³ trener Kadry Polski U14 Dawid Mazur. W czasie Fina³ów na stronie PZKosz pojawi³a siê lista 21 nazwisk na Camp Centralny ,po Fina³ach U14 zostanie dopisanych kolejnych 11 nazwisk
Na widowni by³ jeden tajemniczy pan który obserwowa³ zawodników i sporz±dza³ notatki, pewnie to skaut ich nigdy nie brakuje na Fina³ach Mistrzostw Polski

 Jeszcze kilka s³ów o kibicach,
Bêbny, tr±bki syrena stra¿acka to atrybuty kibica, chod¼ dla mnie najfajniejszy jest doping s³owny z fajnymi ciekawymi tekstami W OSiR Arenie by³ tak g³o¶no ¿e trener Kadry zak³ada³  s³uchawki d¼wiêkoszczelne , ja przyzwyczajony do dopingu zibi musia³ na kilka chwil wychodziæ z hali. Fajnie ¿e jest doping…. jeden mecz…. dwa mecze i wychodzimy z hali ale s± osoby które siedz± tam od rana do wieczora. Na szczêcie Fan-Cluby siê dogada³y i nie przeszkadza³y dzieciakom w czasie wykonywania rzutów wolnych
13 Fina³y U14 przechodz± do Historii jak zawsze szkoda mi dru¿yn z którymi by³em bardziej zwi±zany ni¿ z innymi ¿e nie zdoby³y upragnionego medalu TAKI JEST SPORT

Za dwa lata Fina³y Kadetów U16 i ostania Gimnazjada  ZANIM JEDNAK TO NAST¡PI
SKM wyszed³ z propozycj± dla trenerów by zorganizowaæ drug± edycje     PYHH (mia³ to rocznik 2001)
Propozycja dla trenerów:
Dwie konferencje
Pó³noc zaproszenia dla ( TKM, BTO, CZARNI, TREFL, ZASTAL WILKI, CHROMIK, WARSZAWA) organizacje zadeklarowa³ klub Chromik ¯ary
Po³udnie zaproszenia dla: (WKK, ¦LASK, BYTOM, RYBNIK, £ÓD¬, WIS£A, £KS STALOWA WOLA) organizacje zadeklarowa³ klub WKK
Ka¿da konferencja 1 turniej (pa¼dziernik lub listopad)  3 lub 4 najlepsze dru¿yny z ka¿dej konferencji  zagraj± fina³ U15 PYHH w grudniu w Opalenicy    CO WY NA TO


mecz o 7 miejsce
¦l±sk Wroc³aw - MOSM Bytom  53 : 69  STATYSTYKI   MVP: Aleksander Dziekañski
mecz o 5 miejsce WKK Wroc³aw - Basket Tam Opalenica  55 : 59 STATYSTYKI   MVP:  Wiktor Kozal
mecz o 3 miejsce:  MKKS Rybnik - Wilki Morskie Szczecin 71 : 49  STATYSTYKI   MVP: Igor Lewandowski
FINA£: MKS Ochota Warszawa - TKM W³oc³awek  43 : 49  STATYSTYKI   MVP: Jakub Andrzejewski

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
- wyró¿nienie trenera


1 TKM W³oclawek - Micha³ Szabelski
2 MKS Ochota Warszawa - Jan Kry¶ko
3 MKKS Rybnik - Kacper Margiciok
4 Wilki Morskie Szczecin - Dawid Adamski
5 Basket Team Opalenica - Adrian Szajek
6 WKK Wroc³aw - Szymon Paluch
7 MOSM Bytom - Maciej Michalski
8 WKS ¦l±sk Wroc³aw - Jakub Strysz

 MVP:
Oliwier Bednarek

TKM W³oc³awek

 5 ALL-STARS:

Wiktor Paczkowski
- Wilki Morskie Szczecin
Kacper Kowalczyk-Kudziarz - MKKS Rybnik
Dawid Bykowski - TKM Wloclawek
Bartosz Sitek - MKS Ochota Warszawa
Jakub Wojciechowski - MKS Ochota Warszawa


Wyró¿nienia organizatorów

 Król Strzelców:
Wojciech Nojszewski
-
MKS Ochota Warszawa

 Najlepszy zbieraj±cy:
Wiktor Paczkowski
-
Wilki Morskie Szczecin

 Wyró¿nienie BT Opalenica
Jakub Gruszczyñski

Wyró¿nienia SKM

 Najlepszy zawodnik rocznika 2004
Jakub Andrzejewski
TKM W³oc³awek


 Perpspektywiczny zawodnik:
Adrian ¦cieszka

MKKS Rybnik

http://www.tvcom.pl/

http://rozgrywki.pzkosz.pl/

FOTO ZIB I   FILMIKI ZIBI  Sk³ad......ilo¶æ.......spotkañ..w..MP......punkty
 
1

 Dawid Bykowski 11 / 133
Micha³ Szabelski 11 / 122  >>>>>>>>>>>
Jakub Andrzejewski 11 / 120 (rocz.2004)
Oliwier Bednarek 11 / 87
Igor Bladoszewski 11 / 47
Maciej W³udarski 11 / 46
Maciej Wojciechowski 11 / 41
Wiktor £ukasik 11 / 36
Krystian Szortyka 11 / 33
Damian B³êdowski 11 / 23
Marcel Parowiñski 7 / 4
Adam Janowski 9 / 0
Adam Chodulski 1 / 0

Trener: Krystian Kurlapski
 2


Wojciech Nojszewski 11 / 218
Bartosz Sitek 11 / 208
Alan Wilkowski 9 / 135
Jan Kry¶ko 11 / 129  >>>>>>>>>>>>>>
Stanis³aw Kosterski 11 / 39
Jakub Wojciechowski 9 / 38
£ukasz Hendrych 11 / 22
Patryk Czy¿ewski 11 / 15  (rocz.2004)
Jakub Trybek 11 / 7
Aleksander Micha³ Raplewski 11 / 6
Jakub Lendzioszek 9 / 5
Mateusz Czechowski -D±browski 9 / 2
Adam Sanigórski 5 / 0
Bernard Lewandowski 1 / 0

Trener: Tomasz Foder
 3

 Kacper Kowalczyk-Kudziarz 11 / 194
Igor Lewandowski 11 / 140
Igor Legierski 10 / 56
Adrian ¦cieszka 11 / 51
Jan Czorny 11    40  (rocz.2004)
Patryk Legierski 11 / 39
Adrian Fojcik 11 / 38
Franciszek O¶li¼lok 11 / 34
Kacper Margiciok 11 / 33  >>>>>>>>>>
Maciej Golda 11    33
Kamil Królikowski5 / 10
Karol Piotrowski 6 / 2
Pawe³ Rzeszut 5 / 2
Sebastian Ko³owrot 3 / 0  (rocz.2004)
Seweryn Cysarz 3 / 0

Trener: Stanis³aw Grabiec
 4


Wiktor Paczkowski 11 / 134
Kacper Ka¼mierski 11 / 122
Aleksander Wi¶niewski 11 / 102
Maksym Ko³odziej 11 / 96
Maksym Gerszkow 11 / 51
Jakub Koralewski 11 / 48
Aleksander Stacherzak 11 / 29
Jakub Stupnicki 11 / 26
Dawid Adamski 11 / 22  >>>>>>>>>>>>
Ireneusz Wietecha 11 / 15
Jakub Sucharski 10 / 8  (rocz.2004)
Piotr Stanecki 11 / 5  (rocz.2004)

Trener: Adam Sell
 5


Adrian Szajek 10 / 155  >>>>>>>>>>>>>
Jakub Gruszczyñski 10 / 80
Jan Jakubiak 10 / 75
Miko³aj Rutkowski 10 / 68
Jêdrzej B³aszak 10 / 61
Wiktor Kozal 10 / 55
Kacper Dudziñski 10 / 38
Mateusz Jakubiak 10 / 29
Olivier Czeka³a 10 / 17
Kacper Kozal 10 / 12
Jêdrzej Kubiak 3/ 0  (rocz.2004)
Jan Nowak 2/ 0
Aleksander Kamiñski 2 / 0  (rocz.2004)
Hubert Zimny 8 / 0  (rocz.2004)

Trener:
  Aleksander Ziobro

 6


Mateusz G³odek 10 / 156
Szymon Paluch 10 / 129  (rocz.2004)  >>>
Filip Wójcik 9 / 88
Micha³ Nowak 10    58
Mateusz Nizio³ek 10 / 39
Szymon Kilian 10 / 35
Jakub Wójcicki 10 / 32
Tomasz Piwoda 8    30
Bartosz Jada¶ 10 / 28  (rocz.2004)
Daniel Soroka 10 / 21
Dariusz Jaworski 7 / 10
Patryk Dochniak 6 / 6
Rados³aw Jaworski 2 / 5
Kamil Kubiak 3 / 0  (rocz.2004)

Trener: Mariusz Mazur
 7


Maciej Michalski 10 / 154  >>>>>>>>>>

Oskar Suwa³a 10 / 102
Igor Krzych 9 / 94
Aleksander Dziekañski 10 / 82
2Kacper Nowakowski 10 / 55  (rocz.2004)
Dominik Gania 10 / 44
Pawe³ Wiesio³ek 10 / 35
Marek Dragon 10 / 32
Pawe³ Brandysiok 10 / 27  (rocz.2004)
Aleksander Hosumbek 7 / 24
Jakub Greñ 9 / 10  (rocz.2004)
Andrzej Mo³dawa 4 / 4
Mateusz Zawada 7 / 2

Trener: Aleksander Sêdzik 

 8Wojciech Siembiga 10 / 204
Mateusz Buras 10 / 100
Jakub Strysz 10 / 100  >>>>>>>>>>>>
Maksymilian Wilczek 10 / 66  (rocz.2004)
Mateusz Go³êbiowski 10 / 60
Piotr Górecki 10 / 42  (rocz.2004)
Juliusz Pawe³ka 10 / 37
Oskar Kowalski 9 / 30
Kajetan Krzak 10 / 29
Micha³ Mikulski 10 / 27
Miko³aj Olesiñski 10 / 10
Witold Ostrowski 10 / 1
Jêdrzej Kociêcki 1 / 0

Trener: Tomasz WilczekGrupa A

¦l±sk Wroc³aw - MKKS Rybnik  56 : 77  STATYSTYKI   MVP:  Franciszek O¶li¼lok
TKM W³oc³awek - Basket Team Opalenica   62 : 60 po dog. STATYSTYK MVP: Micha³ Szabelski
MKKS Rybnik - TKM W³oc³awek  53 :57  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Bednarek
Basket Team Opalenica - ¦l±sk Wroc³aw   56 : 52  STATYSTYKI   MVP: Adrian Szajek
¦l±sk Wroc³aw - TKM W³oc³awek  68 : 66 po dog.  STATYSTYKI   MVP: Mateusz Buras
Basket Team Opalenica - MKKS Rybnik  38 :53  STATYSTYKI   MVP: Kacper Kowalczyk-Kudziarz

1 TKM W³oc³awek 5 pkt.
2 MKKS Rybnik 5

3 Basket Team Opalenica 4
4 Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw 4
 
Grupa B

UKS MOSM Bytom - WKK Wroc³aw   41 : 55  STATYSTYKI   MVP: Szymon Paluch
MKS Ochota Warszawa - Wilki Morskie Szczecin 66 : 36  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Sitek 
WKK Wroc³aw - Ochota Warszawa   66 : 77  STATYSTYKI   MVP:  Wojciech Nojszewski  
MKS Ochota Warszawa    - UKS MOSM Bytom   73 : 71  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Sitek
KK Wilki Morskie Szczecin - WKK Wroc³aw  47 : 46  STATYSTYKI   MVP: Kacper Kazimierski

1 MKS Ochota Warszawa 6   pkt.
2 KK Wilki Morskie Szczecin 5   

3 WKK Wroc³aw 4   
4 MOSM Bytom 3   

Pó³fina³y
 
MKKS Rybnik  -  MKS Ochota Warszawa 46 : 67  STATYSTYKI   MVP: Jan Kry¶ko
Wilki Morskie Szczecin - TKM W³oc³awek  42 : 77  STATYSTYKI  MVP: Dawid Bykowski
 
Przygotowa³ zib

Przygotowa³ Zibi
Komentarze
wilk dnia czerwiec 16 2017 18:55:51
Dziêkujemy takim dru¿ynom jak Rybnik Wl³oc³awek, którzy kibicuj± tylko tr±bkami. Dziêki Wam kibicowanie Polskiej Koszykówce M³odzie¿owej nabiera nowego wymiaru. Zachowujecie siê jak kibole na meczach pi³ki no¿nej. BRAWO WY smiley
paolo69 dnia czerwiec 17 2017 08:28:25
Niestety, jest to szerszy problem, wielu rodziców m³odych sportowców zachowuje siê po prostu skandaliczne, co gorsza s± tego zupe³nie nie ¶wiadomi , i bardzo czêsto nie maj± zielonego pojêcia o dyscyplinie swojego dzieckasmiley
BEBNIARZ dnia czerwiec 19 2017 12:15:31
Jako kibic Basket Team Opalenica z tego miejsca pragnê podziêkowaæ kibicom ¦l±ska Wroc³aw i WKK Wroc³aw za wspania³e kibicowanie i doping. Równie¿ kibice Ochoty Warszawa i Wilków Morskich wspaniale zachowywali siê podczas meczów swojej dru¿yny. A reszta.... no có¿ zapraszam na mecze pozosta³ych dru¿yn, bior±cych udzia³ w Mistrzostwach ¿eby ka¿dy sam móg³ wyrobiæ sobie w³asne zdanie, czy to co dzia³o siê podczas meczy mo¿na nazwaæ jeszcze sportowym dopingiem czy....
silesia_fan dnia czerwiec 19 2017 12:47:07
Z tego co widzia³em, to jedynym zespo³em "bez tr±bek i bêbna" by³ UKS MOSM BYTOM. Jak to potwierdzali trenerzy wszystkich dru¿yn, takie tr±bkowanie i bêbnowanie, a nie ¶piewanie tylko przeszkadza, a nie pomaga.
Jaka¶ chora moda na te tr±bko-wuwuzele.

Co do poziomu mistrzostw i organizacji. Hmmm
Gratulacje dla Rybnika za medal, podziêkowanie dla Bytomia za walkê. Ogólnie poziom bardzo wyrównany, wiele niespodzianek, ale te¿ do¶æ niskie wyniki. Czy to z powodu znanych w opalenickiej hali twardych desek? Mo¿liwe, bo skuteczno¶æ wszystkich dru¿yn by³a poni¿ej ¶redniej.
Organizacja? Có¿ w Bytomiu w æwieræfina³ach i pó³fina³ach wszyscy mieli dostêp do bezp³atnej kawy, herbaty, wody, czy poczêstunku, dotyczy to tak¿e dzieciaków, nie tylko rodziców. Rozumiem - puszka dla Brajana, ale ¿eby za wodê czy herbatê po meczu dzieciaki mia³y p³aciæ od 2 do 4 z³? S³abo....
Dobre warunki pobytowe (Motel Leobus - ¶wietna sprawa, szkoda, ¿e tak daleko od hali )
BEBNIARZ dnia czerwiec 19 2017 13:23:35
By³em na pó³fina³ach w Bytomiu. Hala wygl±da jakby j± Gierek wczoraj po¶wiêci³ ( nasza ma swoje lata ale jest ZDECYDOWANIE m³odsza). Na pó³fina³y przyje¿d¿aj± 3 dru¿yny nie 7 a to lekka ró¿nica i trwaj± 5 dni a nie 3. Mecz w Bytomiu z BTO - dali¶cie niez³y popis na tr±bkach - ja nie mam sklerozy. No i porównanie Bytomia z Opalenic± to jakby porównaæ Las Vegas i las ¶wierkowy, gdzie zaznaczam Opalenica w tym porównaniu lasem ¶wierkowym nie jest. Zgodzê sie na 'chor± modê" na tr±bki - zasada im g³o¶niej tym g³upiej nie pasuje do kulturalnego sposobu kibicowaniasmiley
wilk dnia czerwiec 19 2017 13:56:09
Opalenica od wielu ju¼ lat organizuje ró¿ne turnieje i mistrzostwa. Zawsze wszystko, w tak zwanej kawiarence, by³o dostêpne za darmo. Ciata i kawka smiley i wiele innych rzeczy. W tym roku potanowi³a pomóc Brajanowi. Dlatego niektóre rzeczy by³y odp³atne. Reszta co ³aska. Widzê ¿e Szczytny cel co niektórych przerasta.... fakt wydaæ dwa trzy cztery z³ote na wodê to naprawdê maj±tek...w maszynie obok by³a woda po 3.50 smiley nie trzeba by³o wspomagaæ m³odego zawodnika... nikt nie zmusza³ smiley
BEBNIARZ dnia czerwiec 19 2017 14:34:32
Drogi panie silesia_fan drobne sprostowanie. Jednak mam sklerozê, na pó³fina³ach w Bytomiu tr±bili kibice z £odzi. Przepraszam za pomy³kê. smiley
silesia_fan dnia czerwiec 19 2017 15:10:25
Panie Wilk. Dla Brajana by³a puszeczka i tam wrzuca³o siê na ów szczytny cel, a oprócz tego by³ normalny cennik za wszystko. I o tym mówiê... I czy kto¶ mówi, ¿e na ten szczytny cel nie by³y wrzucane pieni±¿ki? Proszê czytaæ ze zrozumieniem. Widzê ¿e to pana przerasta. Napisa³em, ¿e dla mnie by³o s³abo, bo jako¶ ten cennik, nie dla rodziców móg³ byæ problemem, ale przynajmniej dla dzieciaków, którzy po meczu mogliby zje¶æ jakie¶ ciasteczko i wypiæ herbatê.
Panie Bêbniarz dla pana kilka ³y¿ek dziegciu w beczce miodu, to od razu musi byæ kontra zupe³nie nie w temacie. Dobrze ¿e pan przeprosi³ za pomy³kê. Chylê czo³a. Ja te¿ nie mam sklerozy i pamiêtam jak czêsto pan siê kaw±, herbatk± i ciasteczkiem czêstowa³. I bardzo dobrze, bo po to zrobili¶my, ¿eby pan czu³ siê swobodnie, a tak¿e inni go¶cie bêd±cy na turnieju. Uwa¿a pan ¿e w Opalenicy przygotowali¶cie wiêcej kawy, herbaty, wody, ciast i wielu innych smako³yków ni¿ my w Bytomiu na 3 dru¿yny? Pomimo tego, ¿e u Was by³y p³atne? Te¿ nie s±dzê, a mogli¶cie siê tego spodziewaæ organizuj±c fina³.
Podkre¶lam jeszcze raz. Organizacja - OK, Hotel -OK, Hala - ca³kiem w porz±dku. Jedyny dla mnie minus to, to ¿e w kawiarcence by³ cennik dla wszystkich, a wystarczy³oby przecie¿, ¿e zawodnicy (mieli przecie¿ karty zawodników) wodê, ciasteczko, czy herbatê dostaliby gratis. PUSZKA DLA BRAJANA i tak sta³a obok.
wilk dnia czerwiec 19 2017 15:59:51
Panie silesia_fan do puszeczki zgodnie z komunikatem, który zamie¶cili¶my na stronie Basket Team na facebooku mo¿na by³o wrzucaæ pieni±¿ki w zamian za kawkê/herbatkê i ciasteczko. Powtarzam MO¯NA BY£O , poniewa¿ nikt nikogo do tego nie zmusza³. Ale jest Pan w b³edzie mówi±c, ¿e cennik by³ na wszystkie produkty dostêpne w barze. ¯adne ciep³e napoje oraz ciasto nie by³y ujête w cenniku - a dlaczego - bo by³y darmowe, a w dobrym tonie by³o wrzuciæ symboliczn± z³otóweczkê na szczytny cel. Proszê odszukaæ sobie zdjecie w galerii Zibiego zrobione pierwszego dnia z cennikiem (zaznaczam, ¿e ceny nastêpnego dnia zosta³y obni¿one). Woda dla zawodników w trakcie meczu by³a zapewniona, jednak trudno by³oby nam zapewniæ tak¿e wodê dla wszystkich zawodników przez ca³y dzieñ. Uwa¿am, ¿e ta rozmowa nie powinna toczyæ siê tutaj, bo nie jest to miejsce do tego typu dyskusji.
zibi dnia czerwiec 19 2017 19:38:45
Do silesia fun od trenera Mateusza Buka³y

Nie mam w zwyczaju komentowaæ rzeczy na skm ale teraz muszê. Naprawdê nie rozumiem krytyki BTO za cennik w kawiarence. Jest to normalna rzecz ze taki sklepik jest robiony podczas turniejow. By³em na wielu zagranicznych turniejach i zawsze taki sklepik by³. zbierana kasa by³a na potrzeby klubu, akcje charytatywna czy inne potrzeby to jest ma³o istotne. Ka¿dy ma do tego ¶wiête prawo podczas organizacji swojej imprezy i trzeba to uszanowaæ. W dzisiejszy czasach nie ma nic za darmo wszystko kosztuje. Dzieci dosta³y pieni±¿ki na wyjazd i mog³y spokojnie wydaæ kasê na rzeczy w sklepiku. Sam co roku organizuje turniej w Krakowie i taki sklepik jest zawsze robiony a przyk³ad wziêli¶my z turnieju z Francji. Twoje ¶wiête prawo kupiæ lub isc do sklepu i zaoszczêdziæ 50 gr. Nie krytykuj na sile bo nigdzie nie pisze w komunikatach ze taki k±cik w ogóle musi byæ. Mogli¶cie jako klub zorganizowaæ fina³y MP i przej±æ wszystkie koszty na siebie.
wos dnia czerwiec 21 2017 21:47:40
Wreszcie jaka¶ ciekawa dyskusja na SKM-e, w ostatnim czasie brakuje takowych, za naszych czasów to siê dzia³o smiley. Jak to zwykle bywa temat organizacji, co by³o ¼le, co dobrze i kto jakby zrobi³ lepiej... to te¿ norma. Ja mo¿e wypowiem siê tylko co do kibicowania- takiego shit-u to jeszcze w Opalenicy nie by³o ( a i w innych miastach sobie nie przypominam a by³em na wielu mistrzostwach polski). Drodzy rodzice sk±d wy¶cie siê zerwali? Co to by³o? - odreagowywanie stresów dnia codziennego przez dmuchanie w tr±bkê bez ³adu i sk³adu? Kibicowanie to zagrzewanie do walki, to okrzyki, skandowanie hase³, wybijanie rytmu itp. A dmuchanie? No nie wiem, mo¿e komu¶ po prostu tego dmuchania brakuje. Inna rzecz o której chcia³bym co¶ powiedzieæ to aspekty sportowe - poziom bardzo wyrównany ale dlaczego? Jak zosta³o wspomniane w Opalenicy s± bardzo twarde obrêcze i naprawdê trzeba dobrze przymierzyæ, ¿eby pi³ka wpad³a do kosza. I tu dla niektórych trenerów sprawa sta³a siê prosta- zagê¶ciæ trumnê, niech rzucaj± z dystansu, nagroda dla tych co osi±gn± z 20% skuteczno¶ci z tych rzutów. I tak na MP U14 nie zobaczyli¶my za wiele gry 1/1, jak ch³opacy potrafi± broniæ "na nogach", bo kto próbowa³ zagraæ w taki sposób zawsze wbija³ siê na 2 lub 3 obroñców. I ok. nikt nie widzia³ problemu czy to jest strefa czy nie- w³±cznie z komisarzami czy sêdziami i niech tak sobie pozostanie, tylko pó¼niej nie poruszajmy ogólnokrajowej dyskusji o nêdznym poziomie polskiej koszykówki zarówno m³odzie¿owej (przypomnê wszystkie dru¿yny juniorskie graj± w dywizji smiley czy seniorskiej gdzie szukamy rozgrywaj±cych za wielka wod±. Oczywi¶cie nie wszyscy tak zagrali, tzn. sukcesu ci nie osi±gnêli smiley ale ... po prostu trzeba w przysz³o¶ci policzyæ swoich wychowanków, którzy graj± na poziomie ekstraklasy czy I ligi i sobie odpowiedzieæ czy to by³ dobry kierunek szkolenia w tym U14.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi